LEYDSE AM t T A L I E N. DUYTSLAND en d'aangrenzmde Ryken. V R A N K R Y IC NEDÈRLAKÖEN N*. Cf Vrydagfe Courant. ROMF.N den ij Mey. Maandag deed de Faus ineen fecrreti Conüftorie dc F un&ie, om aan de nieuwe Katdinaalen de Moi d trftuyteri en wéder te openen Hen de Tytels van hunne Ker ken op te dragen en aau hnnne Eminentien de Kardinaals Rif gen re geeven, Veifcheide Maltheezer Ridders, van Civiia Vecchia hier gekomen zynde, hebben de Eer gehad des Paus Voet te knfle en zyn Kts. Benedictie te ontfangen, waar na die Ridders aar gemelde Haven gekeerd zyn om met hunne Ootlogfcheepea langs de Pauffclyke Kullen te kruyflen en het aanlanden van Schee pen uyt de Levant komende wegens de befmettelyke Ziekte te be letten, Zaturdag heeft de Kardinaal Bentivoglio aan den Paus en het geheele Hof kennis gegeeven van de gcflooren twee Huuwlyken tuf- fchen de Princen en Infanten van Spanjen en Portugal. LIVORNO den 14 Mey. De Kapiteyn van een Hollands Schip in 25 dagen van Salonichio hier aangekomen verhaald dat twee Vene- tiaanfe Scheepen in de Archipel genomen hadden drie gewapende Vaar'uygen,, welke zeederd eeoigen tyd te Maltha met de Vlag van die Plaats geëquipeerd zynde vervolgens in de Wateren van de Le vant Zee-Roovers waren geworden 5 Haare Equipage ofte Volk be flood uyt Grieken en Mainotten, welke alle met hunne Kapiteyrs ge vangen en geboeid zynde, hadden deeze laarfte bekend, dat zy twaalf Ftanfle Taitaarcn genomen en geplunderd hadden, en vervolgeus doen zinken. De Heer Me lo Ambafiadeur, en de Heer Sylva Er.voyd van Portugal, voor eenige tyd van Romen hier aangekomen, zyn ge reed om van hier te vertrekken, en zich ofte te Genua ofte teVenetien by d en Kardinaal Pereira te gaan vervoegen. BOLOGNE den ij Mey. Maandag heeft de nieuwe Kardinaal Gotti voor de eerftemaal een lange Vilite gegeeven aan de Princeffe Sobies- ky, Gerr.aalinne van den Ridder van Sr. Joris. Zyn Emin. heeft van den Paus een Aflïgnatie van jooo Scudi op den Trefotiet van dc Bela- fting op de Wyn alhier bekomen en de Kardinaal Alberoni heeft Hem door atn Bankier BcUorï 500 Scudi doen toetellen. Woensdag is de Kardinaal Pereira var. Romen hiet aangekomen en Donderdag is de RMder van St. Joris van Venetien in deeze Stad getevetteerd. VENETIEN den 22 Mey. De Heer Getolamo Vignola gedefi- gneede Miiifter van deeze Republieq aan het Hof var, Gtoot-Brit- tannien, heeft de Reize naar Londen aangenomen. De Hertog van Richelieu is mcede vertrokken, om over Milaan enTuiin naar Vrank- ryk te kceren. WEENEN Jen zz Mey. Gifter ogteut wierd te Laxenbnrg in te genwoordigheid van den Keyzer Raad van Sraate gehouden in wel ken de Graaf Herman van Althan en de Graaf van Daun de E eden als werkelyke Geheime Raaden in handen van zyn Keyzerlyke Majcft. hebben afgelegt. Tot des Keyzers P\ïis naar Gratz zyn 5500Re lais Paarden befteld. Men vetzeekerd dat het Keyzerlyke Hof gantfeh niet voldaan is van de Antwoorden en Verklaaiingen welke de Ottomannife Porte aan den Heer Die'ling Keyzeilykcn Minifter te Konftanrinopoleo op Deszelfs Vertoogcn wegens de tegenwoordi ge C onjnnftuuien gegeeven heeft en dat zyn Keyzeilyke Majefteyt nieuw? Inftruftien aan gemelden Minifter heeft doen afvaardigen, met Otdre om nadere nadrulckelykeluftantien by het Tutkfe Hof te doen, en een fpoedig finaal er, cathegoris Antwoord en Refolutie te eyffchen; Men wi) zelfs dat een geheime Aanflag der Tuiken zouw ontdekt zyn geworden. Her Hof heeft een cor.fi ierabele for?me Geld to: be- taaling det Keyzerlyke Trouppen naar Hongatyen gezonden, en men verftaat dar eenige kleine Forten of Veilingen in dat Koningryk en •mleggende Ptovintieu als ovetvloedig zynde gedemolieerd zullen worden. REGENSBÜRG den 27 Mey. De Heet de Chavigny, Miniftet van Vtankryk, heeft met den Graaf van SintzendotfF op zyn Pauage voor by deeze Stad een Mond-gefprek gehouden. PARTS den 28 Mey. De Koning heeft aan den Kardinaal deFleury een magnificq Zilver Tafel-Servies Prezent gedaan, om zich daar van op het Congres re bedienen. Een gedeelte der Equipages van zyn Majt. is bereids naarCompiegne voor uyt gezonden. Men arbeid met ktagt aan de Vuurwerken, welke ter occafie vau de Verlolïïng der Ko- ningtnne tegen het einde van July of begin van Augufty afgefteeken zullen wotden. Dingsdag wierd een ptagtige Lykdienft voor wylen den Heer Le Blanc in de Hoofdkerk deezer Stad gedaan in tegen- wootdigheid van zeer veele Ridders van den H. Geeft, hooge Officia ren, Mïnifters, Magiftraats- en andere Perfoonen van diftinótie 5 Alle de KapelJcu en het groote Nef ofte binnenftc van de Kerk waren met zwatt behangen j De Kift van Ceremonie was bedekt met een groot Tapvt van zwart Fluweelonder een Verheemelte van goiyke Stoffe en de Kerk was met een groote mcenigtebrandende Wafeh-Flambeau- wenen Kaarfen verligt. De Wynftok beloofd bier en in de andere Pro- vintien een tvken Oegft, Voorleeden Dingsdag veifpreidezig hier het gerugt, dat de Kardinaal de Noailles aan den Procureur Generaal had doen bekend maaken dat Hy Herroeping ofte afftand deed van de Proteftatie en Oppofitie die zyn Emin. eenige dagen te vooren aan dien Magiftraat had doen óvergeeven tegen het regiftreeten van alle opens Brieven Brevetten 8cc. die ten voordeele van 't Concilie van Aalbrni! mogten uytkomen En alhoewel dit getugt in dén beginne by het Publicq gantfeh geeti geloof vond fchynd men egter nu daar niet meer aan te rwyffelen wordende geiegr dat eenige voornaame Ferfconen zoo Kerkelyke als van 't Hof middelen gevonden hebben, de gCwoone Standvaftigheid van dien grooten Prelaat aan 't waggelen te brengen. Men zegt dat de Meftiorie Welke de Ptocürriir Ge neraal van Caftilien aan zeeker Kardinaal geprezenteerd had be- belzendp Vertoogen en Kl2gten Wegens eenige fmadelyke Bewoor dingen met wetke In de beriigte Brief vak de twaalf Biflchqppen «*n dea Koning vaa de Gfe&elyke lnquifirie ia Spanjea gtfproo- ken is, iu de voor deezen gemelde Vergadering vzn Kardinaalcn etó andere Prelaaten in de Louvre gcleezen zynde geworden het alge meen gevoelen was geweeft, dat het in dc tegenwoordige Conjun&utt- ren niet gevoeglyk was, dat recder Pi>u,r aan te raakeo te meerom dat gemelde Inquifitie in dit Konin yk nier erkend ofte ingevoerd is waar op, zoo men zegt, gemel i Kvudii.aal met den voti1?.. Fro- cuteut Generaal van der. Raad van Caftilien en de Spaanfe Pier.ipo- ter.tiariffien geconfereerd en hen vertoond iifceft .ié Re. c en irjom men den Koning niet behoorde te beweegen, iets dien a ngaandè regen den Brief der li Biflchoppen te otdonnccreo zoo dat gem. Memo,ie fchynd buiten Effeft te zullen blyven. Men zegt dat in de Confe- tentien te Iffy door verfcheide Pielaaten ten ovetflaan va? den Kardi naal de Fleury gehouden, eenige Attikelen van de Refolurten det meergemelde Vergadering in de Louvre veranderd zyr. geworaen. Alle de Advifcn, welke zecderd eenigen tyd van den Heitog van Rip- perda gedebiteerd zyn geworden, ais of Hy in het Kafteel van SegoVia tegenwoordig eenige meerder V yheid als te vooren zoüw genieten, worden ongegrond bevonden alzoo men met Brieven van zeer goè- derhand verftaat dat gemelde Staats-.Grvangen op dat Kafteel t.ocli heel naauw bewaarden niemand by htm toegelaaten wierd zoo d ai men weinig of niet van htm hoorae uytgezonderd dat Hy zeederd eenigen tyd zeer met ae Jigt geïncommodeetd was geweeft. Met na der Brieven van Madrid heett men dar de Prins van Afturien zich beeter bevoud en dat de Kinderpokjens bereids begoiden .p tc droogen. De Koning van Spanje- had Ordre gegeeven, dat uiemdr.d van de Bedienden van gemelde Prins in het oude Kafteel mogt lib- men, nochte eenige Communicatie hebben met de Pcrfooren, d e zich daar bevinden en zoo dra zyn Kon. Hoogh. berfteld zpuw zyn, bon den alle zyne Hovelingen ca Bedienden die nu in het Bucj B ttiiO zyn Quarantaine houden, alvoorens aan het Hof van Haare Kr'hbl. Majefteyten te mogen verfchynen. De Spamfe Minifters en de Mini fter van Groot-Brlttannien den Heer Keene waren over een gekomen, omtreut het afzenden van de iwte Scheepen naar de Weftindiën le weeten een Spaans van Kadix, er, een Engels van Gibixlt dar itdet voorzien zouw zyn zoo mer de Snaanfe als Engelfe I,'ftru£iien en Ör- dres, om zoo het mogt komt' re gel-rurcn, dat aan een van beide ón der weg tenig Ongciuk o-erkwam het -n.:er de refpeftive beide Oi- dres voor dcEirgeife en Spaanle z uw -ünnen óvergeeven ten eindé aile vertraaging aien aaneaande vont te komen. Men verwagtedeaad her Spaanfe Hof met verlangen de qatahon-ft van den Franflen Am- bafladeur den Maiquis de Brancas. Vooivs melden dc Brieven van Madrid, dat de Heer Grimaldo, die voor deezen exrr. Envoyé van de Republieq var Genua aan het Spaanfe i of geweeft s en di- zich daar noch zonder Caia&er bevind door gemelde RëyuHicq vereerd was met de Comnrilfie raar Engeland om den Koning van Groot- Brittannien wegens, deszelfs komfte tot den Troon te cottiplimer,ree- ren Gemelde Minifter was aan het Spaanfe Hof in groote agtirg j zoo wegens zyn gcedGediag, als wegens de Magr.ificentie waar mee de Ky als een zeer iyk Heet zvnde de Eer van zyne Republieq had opgehouden er ïr.aakte zich ge eed om in de Aanftaande Maind naar Londen te vertrekken, en den Weg over Parys te needier Dc Sp. cjaarden hadden zeederd eenigen tyd zeer vecle Wapenen en Arn- monitie vau Oorlog uyt haare Tuyghtiyzen in Biscaayen naa- Catald- nieu getransporteert om aldaar groote Magazyieu te maaken; (n dat Prinsdom waren tegenwoordig 26 a 28000 Mannen gfcregu'eérdfe Trouppen geïnkwartieit en het Spaanfe Hof had nieuwe Ordres naar de Zee-Havens gezonden om dtn aanbouw van Scheepen voor de té rug-komft der Gallioeren re vethaaften en,oiti in der tyd ic Staat tt zyn, een Vloot in Zee te brengen. Men zegt dat zeeker Particulier het Geheim gevonden beeft, om Goud uyt Yter te trekken, niet 2 j per Cert vryGeld wirft. Het Discours, dat de Heer Biet eerde Apotheekrr res Konlcgs aan zyn Majt. gedadrr heeft, toen het Dezelve behaagde de Cotopofirie van deTheriak in het Laboratorium te Verfailles te z-en, is va den volgenden Inhoud nfl'f Mait/lejtzjtt hier voor r.ich He Rcrtidinf van een Al tidofum ofte Te gen-Gif dat hel verme.ar.'lt is in He .Anliqn:ttyt en dat de greote Hoomfe K&yzjrcn zjlve in haare tegen wotrdigheid deeden iereiden. De Hiflorie verhaald dat de Keytar Severns zje0 groot vertronvoen in de Theriah^hai} dat Hy de Cómpófiiie Haai van aan geen Particulier wilde tievirfoHWenHy nam zjelfj de maeytcde kglielyk/feDrogeryen ofte Ingrediënten te doen by een lUmelen, omdat Hy vertaeketd was dat z.ondir die Omvigtightid zoodanig voo-rrefe'yl- Hulp middel onnut zouw worden gelyk^in der daad in 't vervolg gebeurd is door Hi Baatzucht van Bedriegers en Charlatans of Kgwaftjilvers die óp openbaart Jaar markten en andere publhjue Plaatfen een fchandehk Commercie daar Van maaken, welke valfchi Theriaf geen Andere Waarde heeft dan de Hham en dk Couleur vort ie waarr. Ha datDisëotirs, prepareërde de Heet Biet de Adders; ïri vé-klaarde itan zyn Majt. waar in het Fenyu van die Dieren beftaat en de Hulp middelen tegen het zelve als men van een Adder gebeeten is Hy Verklaarde ook het onderfeneid dat 'er is tuifcheu haar en andere Slangen. Voorts vertoonde Hy aan zyn Majt. waar in de alaaré Baumè blane de juile, ofte witte Balzem van Judea, die men Balzem van jbarnek; noemd, beftond Vervolgens deed Hy een Proef van die Balzemom te doeo zien dat liet de waate was, en niet de Tcrvalfchte, welke men onder die Naam verkogt. AMSTER.DAM den 2 Juny. Het Schip van Wlllfam Beveridge, <ta£ men volgens tydiog van Londen, op her Eiland Millo zcide gebleven té zyn, is dén 6 April behouden te Salocica gearriveerd. 's GRAVENHAGE den j Juny. De Heeren Staaten van Holland en Weft Friesland zyn heden weder vergaderd geweeft. Men heeft ty- diug dat de Heer Generaal Major vander Dnyn Heetr vAn 's Grave- rtloe/, Qilartierméefter Generaal; Collonel van een Keeimenf té P-.atd 5cc. op deh Jt Üey na een langdtiurlgc Ziekte ie Aïaftrigr ovêilee- den is. De Heer Gallieres, Reftdent ?an de Heeten Staaten Generaal de Kykivcrgaderiog tsRegensburg vertrekt mórgen Weder détf

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1