Te Leyden by FE LIX DE KLOPPER',~op de Breedcftmc over het Stad huys. Den 51 Mey 17*8. Majt. had ontmOit, zoo dat Hy zich verpligt bevond, Haare Horig Mogende een dubbelde Erkectenifle te betuygen, en Dezelve te vei- zeekeren, dat Hy by zyn te rug-komfte aan het Hof van den Heitog z> n Meiftcien zoo lang Hy de Eere zouw hebben, Deszelfs Mini- ftcr te weezsn, ten allen tyden de uyrerfte Pogingen zouw doen, om zyn Hcogvorftelyke Doorlugtigheid te onderhouden in de opregt- o o fte Cenegentheid voot deezen Staat waai van Hy de Ee: gehad 1 deezen Staat bel'chouken geworden. Moigen middag ftaat Hy „had Haare Hoog Mogende van zynent wegen Verzeekeiingen te' Heeren van de Regeering tei M*altyd te onihaalen. verwonJétd geweeft zoo over de Weirpieekentheid det Aanfpraafc rzf den Giaaf van Dchn als over de deftigheid van.het Antwoord van den Graaf van Waffenaar. Na de Audicntie wierd de Graaf van Dehn wedêrnaar zyn Loge ment geleid op dezelve wyze, als Hy was opgehaald. Die Minifter is met her oidinaris Prczent van een goude Ketting en Medaille door de geeven 3 I LET DEK den 30 Mey. De Vizitatio der Aurhentique Stukken van Dat Hy voor 't overige met de gtootfte Blydfchap gezien had den de nieuwe Overzetting des Ouden en Kieuwen Teftamenrs door de „bloejende Staat, waar in de Republicq zich bevond, en die nog meer j Heeren gedeputeerde Predicanten van de Synoden reu overftaan vaa beveiligd ftor.d te worden door de algemeene Vreede waar over I de Hceien Baron van Lynden en Spiering, Haar Hoog Mog. Gedepu- men geteed was te handelen op het Congres welkers Opening in I -eerden in gevolge myn voorige op den ïzfte deczer rer Sradhuyze weinig weeken gefchieden zouw. alhier gedaan is gefchied in tegenwoordigheid van drie Heeren iJut- Tot Befluyt zeide die Graaf, dat Hy de Eer kid Haare Hoog irmeefteren en den Seciecaris van Haar Ed. Groot Agtbare, zynde de Mogende aan te kondigen, dat de Baron van Dehn zyn Broeder be- vierde der Ed. Heeren Burgermeefteren, nevens den Heerc PenGonaris noemd was om by Haare Hoog Mogende re komen relideeren als j ran deeze Stad, wegens de dagvaard abl'cnt geweeft extr. Envoye' van den Heitog zynen Meeüer hoopende dat Haare Hoog Mogeode gemelde zyn Broeder zouden onrfangen met ge> lyke gunft als die waat meede zy Hem vereerd hadden alzoo Hy gelyke Gevoelens had met Hem tot onderhouding van de gelukki- ge Eenigheid tuflchen den Doorlugtigen Hertog zyn Meefteren den Staat van Haare Hoog Mogende. De Graaf van Waflenaar Obdam antwoordede op die Aanfpraak meede in 't Frans met nier minder kragtige dan heetlyke en zimyke Bewoordingen Hy vetklaarde aan den Heer Envoyé Dat de Velzeekeringen van Vriendfchap en goede Verftandhou- ding, die Hy aan Haare Hoog Mogende van wegens den Heese Her- WEENEK den i® Mey. De Keyzer heeft den Graaf van Hamilton-, Generaal van de Cavallery, en Kolonel van een Regiment Kutalfiers, tot Kapiteyn van deTrabanten aangefteld, en den Graaf van Bathianr, Vice-Kancelier van Hongaryen tot Deszelfs wcikelyken Geheimen. Raad benoemd. De Prins Wentzel van Lichtenftein de Saxen Gothafe Gezant Baron van Gorter, en andere Hceien zyn naar Betlyn trokken. Overmorgen ftaat zich de Keyzer naar Halbtuin te hegee ven, om Deszelfs Stoetery aldaar re bezgtrgen. DRESDEK den 2i Mey. Na dat de Koning den Generaal Luyte- nant van Milkau Woensdag naai Betlyn voor uyt gezonden had is zyn Majt. gifter ogcent ook vertrokken om zich onder weg op eeni- u t0£ van Bronswyk-Wolffenbuttel had gegeeven aan Dezelve zeer ge p|aatfen 334 dagen op te houden, en den 26fte re Potsdam, am re aangenaam waren geweeft 3 Dat Haare Hoog Mogende van "ïsre komen. Heeden heeft de Koninglyke Prins de Reis meede derwaaids Jrant niet zouden in gebrceken blyven die Vriendfchap te beant- i, wooidcn, en alles toe te bieDgen tot onderhouding van de gelukki- ge Vereeniging, die tuffchen de Republicq en den Heere Hertog van Wolft'enbuttel in weezen is. Dat geduuieode het kort verblyf van den Heer Envoye' in dit Land Haate Hoog Mogende in Hem ontdekt hadden Gevoelens, Veidienfte en Talenten die Haat zyn Perioon niet dan behaachlyk konden maaken en dat Haate Hoog Mogende niet twyfteldenof de Heer Graaf zouw by zyn te rng-komft by den Heere Hertog con- tinueeren de goede Veiftandhouding, die zoo nuttig als noodzaa- kelyk was voor de Republicq en dien Vorftnog verder aan tekwee- 1, ken Dat voot 't overige het genoeg was dat de Minifter welke hooggemelde Heere Hertog voor Haare Hoog Mogendegedeligneerd had, dezelve Kaam voerde als Hy> om zyn Pcifooaaan Haare Hoog Mogende volkomen aangenaam te maaken. Alle die geene, welke by deeze Audiëntie tegenwoordig waren, zyn aangenomen. Morgen ftaat de Graaf van Manteuffd naar Betlyn te volgen. De Graaf van Hoym maakt zich gereed om naar Faiys re keeren, en de Graaf van Wakkeibarth Salmour ftaat in plaats van wy len den Veldmaaifchalk Graaf van Flemming naarWeenen re vertrek ken, om de Kegociatien aan het Keyzerlyke Hoi voort te zetten. De Landdag van dit Keurvoiftendom is geëindigd KASSEL den 24 Mey. Zeederd drie a vier dagen is de hoop tot een fpoedige herftelling van den Prins Wilhelm zeer vermeerderd er» men oordeeld Hem nu buyten gevaar. Giftet was zyn Hoogheid meer dan twee uuren lang uyt het Bed opgeftaan en in de voorleeden nagt heeft Hy tedelyk wel geflapen j De Pyn is oogte zoo heevig nochte zoo meenigvuldig meet als te vooren. KASSEL den 27 Mey. De Prins heeft zich zeederd eenige dagen reedelyk wel bevonden maar gifter nagt heeft zyn Hoogheid de ge- woone pyn in de Zyden weder gehadwaar door de hoop van fpoedi ge herftelling weêr wat verminderd is. Adverteert by deezen GERARD SLAETS als by Haar EDELE GROOT MOGENDE geauthorifeert, om by provifie te adminiftreeren het Comptoir der DOMEIKEK VAN VOORN, alle de geene, die noch of Obligatien of Rentebrieven tot lafte van het voorfch reeve Comptoir hebben loopende, dezelve ten fpoedigfte benevens de verfcheenen Intereflen en Renten van dien, te komen ontfangen en quitee- ren zullende na den Veifchyndag van dien, geen verdere Intereflen of Rentea werden goedgedaan kunnende de Houders van dien, dezel ve aanftonds ten zyne Comptoire in den BR1ELE ontfangen met de Renten en Inteieftien van dien tot dien dag verfcheenen, zonder te moe ten wagten tot den regten Veifchyndag toe. Een iegelyk die eenige pretenfien heeft op de rwgelatene geabandonneerden Boedel van wylen Cornelia Htinjlus, in haat leeven Weduwe van Ds. Wtmmarui Temming, overleeden te Vlaardingengelieven dezelve voor den ecrftên July aanftaande over te geeven ter Secretary det voor- fchieeve Stecdc, op poene van vetftek. Op Morgen zynde Dingsdag den eeiften Juny 's avonds ten 6 uuren zullen de Makelaars Jan Hoos Hendrik van det Heyden, Daniel d'Azevedo, Will, van Laten, en Jan Hofteyn de Jonge, te Amfterdam in de Dykftraat in de Oude Burg, verkopen een party extra payks puyk Nieuwe Vaiii.as-Tabak 3 leggende op de Binnen-Amftcl, by de Halvemaans Brug, onder het Huys van den Heer Jan Cóenraad Menke. Op Morgen, zynde Dingsdag den eeiften Juny, zullen de Makelaars Daniel Adrs. Beukelaar en Corn, van Arrewyne, te Amfterdam in de JCnlvcrftraat in de Keyzers Kroon verkopen een nette en zindelyke luboeleen party oude Kraak- en andere Poicelynen Schilderyen van voornaame Meefters, t-wee Clavccimbaals, Staattftukken van A. Rukkers, en eenige Koopmanfchappen 8tc, 5 Heden te zien. Te Ley den by S. Luehtmans, zal op den 2, 3 en 4 Juny, verkogt worden de nagelaate Bibliotheek van den Heer JACOB TRIGLAND, iri zyn Ed. leeven J. U. D. Raad en Scheepen der Stad Leydtn, beftaande in zeer fchoone Theólogici, Juridici, Autores Gistel Laf.daar on der een CORPUS HISTORIJs BYZANT1NAL33 Vol). Franje Banden en andere Miscellanifche Boeken ook fraay Muficq «n Muficq-' Inftrumenren waar van de Catalogen te bekomen zyn te Middelburg by Bakker, Dord Outman, Amfterdam 3oom, Delft A. Beman Rot terdam J. D. Bemau, 's HageFr. Boucquet, Utrecht Poollum en Stouw, Haarlem van Lee, en in andere Plaatfen meer. Matthys Kuyperen Joan vaader Wouden Makelaars zullen op Maandag den 21 Juny 's avends ten 6 uuren te Amfterdam in 'r Oude Heeren Logement, verkopen een zeer vermakelyke Herberg, de CONYNENBERG genaamt, met zyn Huyzinge, Speelhuyzen, rovaale Kolf baan, Moes-Tuyn, Conynenberg in zyn Vyver Laninge en verdere Beplantinge 3 Als meede een groote Plaizier-Tuyn met zyn'Speelhuys, Stygers, Bepooringe en Beplantinge, gelegen buyten de Utrechtfe Poort aan'tend van'tZaagmolens Pad; te bevragen aan gem. Makelaars. De Erfgenamen van wylen den Heer van de Cioufe en Langen zullen op Dingsdag den 22 Juny aanftaande, binnen Zntphen, ten Huyze var» Sr. Willink in de Fonteyn 's namiddags ten 2 auren openbaar doen verkopen de 2 Adelyke aan een geleegene Havefaten de CLOUSE ea LANGEN, hebbende beyde recht van verfchryvinge in deRidderfchap aldaar; met derzelver Grachten, eierlyke Hoven, Visryke Vyvers aan de Rivier de Berkel, opgaande Eyken Boffchen en Alldes en alle derzelver onderhoorige Hoven en Goederen in 't Graaffchap Zmphen en Seholr-Ampt van Lochum kennelyk geleegen. Nader onderrigt en aanwyzing by den Rentmr. Henr. Jan Haad te Lochum. Nic. Lemmers en Elias de Mattos Makelaars, zullen op Woensdag den 30 Juny, 's morgens ren 9 uuren, te Amfterdam in 't Nieuwe Hee ren Logement op de Haarlemmerdyk by Vonnis van de Ed. Agtbaare Heeren Scheepenen verkoper» een extra fchoone party Juweclen, be ftaande in een paar groote Orlietten, twee Catcanteu. en twee Ringen, zynde alles Briljanten, dewelke daags te vooren, zynde Dingsdag den X9 Juny, van 't morgens ten 9 uuren in 't voorn. Heeren Logement zullen vertoond worden. Te Rotterdam by Jan-Daniel Beman zyn gedrukt, en in de meefte Steeden by de Boekverkopers te bekomen, de volgende Boeken Lefoii- fairt lAnglois ou lel ivantures marveilleufcs de Philippe Snarllpai Mr. Oorringen, traduit de l'Mnglois in rz. PHifteirt de ia Nature de P Origine dee Chati, avec/ig. in 8. De Memorien van Johan Ket van Ketsland, in 3 Deelen, in 8. in 't Frans en Duyts. Abraham den Aardsvader in xn. Boeken, beiymt door Arnold Hoogvliet, in 4. Ovidius Nafoo's Feeftdagen, in Hollands Digt vertaalt door Arnold Hoogvliet, in 4. Piftet's Verhandeling tegen de onverfchilligheid der Godsdienften, waar in vaftgefteld worden de Gronden van de waare Godsdienft, en op de voor- naamfte tegenwerpingen der Atheiftcn, Deiften, en andere Vrygeeften geantwoord, in 8. Piftet's Chriftelyke Gebeden zoo voor en na het H. Avondmaal als op de byzondere Feeftdagen toegepaft 5 nevens dtie Predicatien ovei de Gebreeken det Chriftenen in hunne Gebeeden en over de Archliftigheid des Menfchen Herte.in 8. Korte Schets der Godgeleerdheid en Chrift. Zedenleere, door Sanrin, in 8. Rous Griekfche Oudheden, of Byzondeihcden van Attika, in 8. Het afgerukt Mom-Aangezigt dei Tovetye, door Palingh, met Platen, in 8. Buxtorf Schoo ls der Jooden, met Platen, in 8. Jean Daniel Beman Libraire Rotterdam imprime' debitera en peu de jours la fameufe Confultation de Mrs. les Avocats du Parle ment de Paris au fujet du Jugement rendu it Ambrun contre Mr. l'Eveque de Senez avec une Queftion nouvelle touchant cette affaire «Se les Difiiculrer propofées i l'Aflemblee des Evêquts de France, qui s'eft tenue au Louvre, l'An 1728, in 8. Te Amfterdam by Johannes Rotterdam Boekverkoper in de Harteftraatis te bekomen de Leere der Gereformeerde Kerken ran de vrye Nederlanden begreepen in derzelver Geloofsbelydeniffe van woord tot woord verklaard in 59 Predikatiën door Ealthafar Bekker in zvn leeven S. T. D. en Predikant te Amfterdam. Als meede Joh. Hubner tweemaal twee en vyftig Bybelfe Hiftoiien, ten dienfte det Gereformeer- de Jeugt 3 en zeftien Trappen der Genade-Troons beftaande in acht Voorbereidingen en acht Dankzeggingen zoo voor als na het H. A-- Vondmaal, met Plasten, dooi Wefterhovins, Predikant en Reftot te Gouda. Men prezenteert uyt de hand te verkopen een zeer fchoon en wel doortimmert Huys en Etf, ftaande te Noordwyk onder de Linden 3 zyn de het zelve voorzien met veele fchoone Kamers en Veicrekken waar van drie behangen zyn 5 als meede een fchoonèTuyn beplant met keurlyke Vrogtboomen en zeet fchoone Afpergies 3 als meede veele fchoone Wyngaarden van alle foorten 5 zynde de Tuyn voorzien met zeer fchoone Laanen, met Taxïs-Boomen beheynt, Oranje-Huys Btocy- cn Trek-Kaflen 3 ncevens twee fchoone Speelhuyzen 5 leggende de ze Tuyn rondom In zyn Steene Muur. Noch prezenteert men uyt de hand te verkopen een zeer fchoon en wel doortimmert Huys en Erf, van ouds het Ftanlïe School te Noord wyk, ftaande in de Voorftraat, op den hoek van 't Kerkhofzynde voorzien met twee Zykatners, waar van een heel groot en fraay behan gen is Verders met fraaye Kamers mooye Eetzaal en Kenken 3 een fchoone Plaats waar op ten zeet fraaye Ark, en een fchoone wel be plante Tuyn, met een Stallinge voor twee Paarden, alles wel onderhouden. Iemand begeerïg zynde de voorfe. Perceelen te zien, addrefleer* zich direft te Noordwyk aan het Huys van Hendrik Engelbrecht onder de Linde, dewyl de Huyzen onverdiend veragt worden. Nader onder- ftchting begeerendeaddrefleete zich aan de Makelaar Pietet Peckftock, Junior, of by de Wed. Anthony van Aalrwyk, Boekverkoopfter in de Pylfteeg te Amfterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2