L E Y D S A°. 171s- N°-6f S P A N J E N. V R A N K R Y IC. NEDERLANDEN. Maandagfe Courant. PORTUGAL. LÏSBON den zi April. De Portugeefe Scheepén den 19de deezer onder geleide van hetOorlogfchipvan Kapt. Simiao Porto naar de Bahia gezeild, zyn die van de Kapts. Ant. dos Santos, JoaO Peieyra dc Cavalho Joao Gomez de Figuereydo Felifio da Foufeka, en Francisco Xavier 5 die van de Kapts. Ant. Rodr. Chavez, Francisco Xavier dos Santos en Jofeph Coutinho naar Marinhao 5 de Kapts. Maaoel da Refureyfao en Man, Gonealves Rocha naar Rio de Janeiro Kapt. Louis Fereyra Saigado naar Angola; en Kapt. Fer nando da Coda Lavre naar Goa. Op de Taag zyn gearriveerd Will. Winter en Kapt. Wentworth uyt NieuwEngcland Afton Dickenfon van Amfterdam, Laur. Warren van Gér.nz, Beiij. Lion, Francis Thor- ne, en Henry Pale van Londen, Benj.Thornton van Nieuwkafteel, hct Engels Ootlogfchip de Chattam van Portsmouth /Gabriel Roixlima van Viana, Jofua Norman van Batletta, Jam. Joly en Jofeph de Cotre van Tarante, Th. Walington, en Jan Nicolet van Havre de Grace; en vertrokken Rich. Thomas, George Wefton, John Homans, Th. Ellis, Kapt. GaborelWill. Hunten Kapt. Forwat naar Nieuw-Engeland Rebb. Kennis naar Leverpool, Dan. Doftworth, Jean Baut. Robb. en John Veutra naar Genua, Pierre Cordoneau naar Marfeille,John Boye naar Viana, Mich. Pifton naar Livorno, Nic. Ivanoisk naar Venetien, James Jonas en James Thompfon naar de Levand Jean Baut. Fabre ■naar Salonica, Piet. Luttel en Erasmus Nic. naar St. Ubes, John Bray en Will. Ctaig naar Kadix See. KADIX den 4 Mey. In deeze Baay zyn gearriveerd Daniel Makaa- mara van Salonica, Mich. Pifton en Kapt. Martinet van Lisbon en de Levand, John Schot van Barcelona, John Siblon en Maur. Wintwoith uyt Nieuw-Engeland Pietet Kroon Jan Norman, en Jelle Piers van Amfterdam, John Ventrin Chriftoffel d'lfabeau, Francisco Lcgalles, John Gardnerde Kapts. Robbett en Rolland, en Francisco Barthol. van Lisbot Gilles Ruflfel en Gualtero Caftle van Bilbao Dan. Lau- fon van Sr.iée.. Kapt. Gtss van Toulon en Lisbon, en de Kapts. Dra gon en Fyncol van Nantes en vettiokken Guill. Gibb naar Dublyn, Jac. Onorato André naar MarleiJle Genua en Livoroo en morgen ftïat een Spaans Oorlo'fchip met eenige Depeches naar Jamaica te zeylen zynde onder anderen nog blyven leggen de Oorlogfcheepen naai Cartagena, en het Advys naar Vera Ctux gedefiiueerd als mee- de de Azogues-Scheepen. MADRID den 10 Mey. Vrydsg is het Hof van Aranjuez in het Bucn Retiio gekomen De Prins van Aftuuen. de Infanten Don Car los, Don Philippus en Don Louis de Pnncelfe van Brazilien en de Infante Don a Maria Theiefia arriveerden des morgens, en de Koning cn de Koningint e kwamen des avonds omtrent 9 uuren zynde ten uuren van Ara -juez vertrokken. Zaturdag bevond zich de Prins van Afturien onpaslyk a-n een Verkoutheid en Koorts en Zondag open baarden zich de Kinder-Pokjen» by dien Prins, waar op de Koning re folveerde zich met de Koninginne de Infanten en Infantes uyt het Buen Retiro naar het Paleis aan de andere zyde deezer Stad re begee- ven 't geen eergifter gefehied i». De Piios van Afturien is met'zyn Hof in het Buen Retiro gcbleeven. Donderdag ontfing de Marquis d'Abtantes, Ambafladeur van Portugal, een Expiefte van Lisbon, zoo men zegt met Ordte om het vetttek van de Princefife van Brazilien met dit Hof te reguleeren 't geen wegens de Ziekte van den Prins van Afturien tot nu toe niet heeft kunnen gefchieden. Men zegt dat de Nuncius Firrau van Badajoz herwaards op Reis is en dat de Am- baftadeur van Portugal, die uyt Romen is vettiokken, aan dit Hofzal komen teftdeeien in plaats van den Marquis d'Abrantes die naar Lisbon zal keeren,zoo dra zyn Excell. deszelfs Commiflie alhier vol- bragt zal hebben 't geen weezen zal als de Princefle van Brazilien van hier vertrokken zal zyn. Men heeft tyding van Legancz, dat de Marquis Arangoni extr. Envoyé van den Hettog van Modena den déezer Maand aldaar gearriveerd is maar dat Hy niet eerder her- waards zal komen, voor dat liet Huys, 't geen in deeze Stad voor hem gemeubileerd is, in ftaat zal weezenMen weet niet waar in deCom- mrflie van dien Miniftet beftaar. Men meend dat het Hof zich binnen weinig dagen wegens de Ziekte van den Prins van Afturien naar St. Ildcfonfe zal begeeven. De publique Intteede van den Am- bffladetir van Venetien zal zoo men zegtuytgefteld blyven tot na de herftelling var: den Prins van Afturien en de te rug-komfte van bet Hof in deeze Stad. Tot nu toe gaat het met de Kinder-Pokjens van dien Prins zeet we!de meefte zyn op het Aangezigt, op de Han den e* op deBorft. Voorleeden nacht heeft zyn Hoogheid wel gcfla- pen de pyn in 't Hoofd is over, en hy zweet zacht. MADRID den 11 Mey. Den 2jfte van de voorleeden Maand wierd bier eenDecreet des Konings gepubliceerd, waar by geordonneerd word, dat alle de halve Realen t de kleine Realen de ftukken van twee Realen de Plata van de oude Fabryk welke niet rond van Figuur zyn, als meede alle de ftukken of Specien die de waaide hebben van de nieuwe Mant de Plata Mtrits genaamd binnen drie Maanden, dat is voot den ji July deezes Jaars In de Munthoven gebtagt mot- ten worden, ona dezelve aldaar te fmelten en nieuwe tonde Munt- Specien daar van te Haan, met een kleine Rand rondom, zynde dien tyd van drie Maanden gefield tot de finaale Tetmyn van Proroga- 1, tie binnen dewelke eh niet langer de voornoemde Munt-Specien in de tegenwoordige Prys Cours zullen hebben in de Commercie en j in éi Koninglyke Kaften en die geene welke men binnen den bo- ven gemeldeo Tyd in de Munthoven zal brengen zullen aangeno- j men worden na de Prys van het Gewigt tegen 76 Realen de Plata petj Mark Provinciale Munt, zynde van gehalte van elf Deniers welke over een komen met p Realen en een half de Plata van 16 quartos 11 per Once wordende reffens gewaarfchouwd dat van den eerften t, Augnfty af gemelde Munten buytea Cours en gebruyk gefteld zul- Ier, zyn en dat dezelve niet meet nogte in de Commercie nogte in de Kontogl/ke KtfOealangenaaiM mile* woidea, MADRID den i; Mey. De toeftand wegéns de Kinder- fcokjens vaa den Prins van Afturien is zoo goed als men wenfehen kan Zy zyn alle en in meenigre uytgekomen en zyn Hoogheid heeft 'er geen in de Keel. De Koning is eCnigzints onpaslyk geweeft aan Buykloop maar zyn Majt. is volkomen beifteld. Dit Hi t heeft deeze week een Expiefte naar Parys afgevaardigd mét de Ir.ftruftien voor de Pleni- potentiariften des Konings by het Congres te Soiflons. Het Spaans Fregat is den 4 deezer Maand van Kadix en het Engels den van Gibraltar met de refpe&ive Ordres naar America gezeild. De Brieven- wifleling met Gibraltar is nu weêr open. PARTS den X4 Mey. De Koning ftast niet meer naar Rambouïllet, maar den 4 van de aanftaaade Maand naat Compiegnete vertrekken, Zyn Majt. heeft den Héér Dangèivilliérs Intendant van deeze Stad benoemd tot Miniftet en Secretaris van Staat tot de Zaaken van den Oorlog in plaars Van wjlen dén Heer Le Blanc. De kardinaal dé Fleuiy kort voor de dood van dien Miniftet een Memorie var Hem aan den Koning gepresenteerd hebbende waar by Hy zyn Majefteyt fmeekte een maarig Fenftoea te willen toeftaan aan 60 Officieren welke in den Dienft des Konings geruïneerd warén geworden hrefc zyn Majt. die Mrmorie niet alleen met Gevoelens van terdetheid ge- leezen ipaar ook terftond Sé duyzend Livres Peniioen vooi gemeidé arme Officieren toegeftaan die Memorie geteekeod en door zyri, Emin. azn den Heer Le Blanc te mg gezonden die daar over op zya Doodbed een grqote Blydfchap roonde en den Kardinaal bedankte; Van Paffage heeft men dat aldaar Ordre van Madrid was gekomen om al het Zilver en Goud, met het Schip van Kapt. Vei.ero van Vera_ Crux gearriveerd te loffen en tot rader Ordte in 's Konings Pak- huyzen te brengen, 't welk bereids gefehied was doch dat de Goede ren en Vrugten met her voorn. Schip gekomendaar in zouden bly ven meede tot nader Ordre. BRUSSEL den 17 Mey. De Hertog y RMirnonville verwagt c« te rng-komft /an de Exprelfe welken zyn Excell. haar het Hof vari Madrid gezonden heeft, voor dat Hy zich aaat het Cdr.grés zal bege ven; Egter wil men, dat Hv een keet naar Parys zal doen, als de Graaf van SintzCndorft daar aangekomen zal zyn. Te Antwerpen word eéri Jacht van Rotterdam te gemoer gezien om Döh Lobis d* Acunha naar Holland te trarrsportceren De Heet d'Azevedo die met Hem van Parys gekomen'was heeft Ordre naar Lisbon te keeren. Men meend dat de Ptins van Ia Tour en Taxi» de Pofteryetr deezer Landen in weerwil der Pogingen van zeekere Perfoonen zal blyven behouden. AMSTERDAM deu 29 Mey. Onder anderen Waren uyt het Vader land aan de Kaap de Goede Hoop gekomen en vah daar naar Öoft- indiën gezeild de Scheepeu hrt Notrdtr/juartitr van deeze Stad én dé Hakilnrg van Enkhuyzen en den 6de Febr. laatftleeden was van daac ook eed Engels Schip uyr Ooftirdiën naar Londen gaandé, naar Sr. Helena gezeild. Te Bajoncew3s gekomen Will. Hend. uyt de Maas j en van daar herwaards gezeild Douwe Corn. als mede van Gorgea- to Siwert KI. Schrik naar Lisbon, De CARGA ofte Lading van het Schip de Sufanna voor de Kaüiérs Zeeland en Amfterdam den 16 Aug. 1717 van Mocha vertrekken en den 2$ Mey 17Z8 in Tefle' gearriveerd beftast in y J4©57 fg Mochafe Koffy, en 6oéoo fg Sapanhout. De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 83 en agtfte. Bilbao 83 en 1 half. Kadix toy en t vierde. Sevilien 103 en 1 half. Lisbon 45 en 1 agtfte a t vierde. Veretien S3 en agtfte. Livorpo 88 en agtfte. Genua 94. Londen 34 Sch. Geneve 91 en 3 vierde. Parys Jtf en 1 agtfte. Bourd. 56. Bréftau 36 en j agtfte. Dantzig 2$8. Hamburg 3a en 9 zeft. Gent 1 én vierde. Antw. 1 en r half. Bruflel z. Zeél. J vierde. Rott. 1 vierde. 's GRAVENHAGE den jo Mey. De Heeten Sraaten tran Iloilani en Weft-Friesland die aanftaandc Dingsdag hunne Vergadering zul len vervolgen hebben den Heer en Mr. Confantin Lele:i de Wklbent aan- gefteld tot Hoog-Heemraad van Rynland ïn plaats van wv'en den Heer en Mr. Comelis van Valkenburg, VolgenS ds laatfte Brieven van zeer goederhand van Moscou, bevond Zich het gehcele Ruffifche Hof, als m*ede de Hollandfe Relident den Heer de Wildeen !aaderc uytheemfe Minifters nbg aldaar en men wift mét geen zeekerheid té melden, of zyn K. M. wel deeze Zoorner of tegeh de Winter naar Pe tersburg zouw keeren. Gifter voordemiddag heeft dé Graaf Van Dehn; extr. Envoyé van den Hertog var Bronswyk-LunéburgiWolffenbuttel; publique Audiëntie van affcheid by de Heereü Staaten Generaal ge had De Heer Singendonk en de Graaf van Reehterert t Gedeputeer den van Haat Hoog Mogende, begaven zich met de twéede KoetS van Staatmpt vier Paaiden befpannen, naai het groot Keyzers Hof om dien Minifter af te haaien en ter Audiëntie te geleiden De Graaf van Dehn zat alleen voor uyt, en de twee gemelde HeerenGedèpitteetJ denteegen Hem over: In het vertrek van HaareHoogMog. gekomen zynde, zettede zich gemelde Miniftet in een A^mftoel tegen over den Graaf van Waflenaar Obdam ptefideerende ter hooggertielde Verga dering wegens de Provintie van Holland en tuflchen de vbortioemdd twee Heeren Gedeputeerden welke Hem in die Dootlugtige Vetgade-» ting geleid hadden. De Graaf van Dchb deed zyne Aanfptaak in dé Franffe Taal met zoo edele als verpligtende en aangenaams ÜytdiUk- kingen, Hy bctuygde aan Haare Hoog Mogende Dat dé gunftigewyze, waai meedé Haare Hoog Mdgéndé Hém by zyn eerfts Audiëntie ontfangen hadden, zeer fterke Indruk gemaakt had in het Gemoed van den Dooilugtigen Hertog, zynen Meefter, en Hem beveftigd in het belluyt t om de gelukkige Vereen-girjg en goede Verftandhondingwelke tuflchen ij» Hoogvoiftelyke Door- 33 lugtigheid en deeze Republic^ zoo lang beft aan heeft, meet hls ooit is aan te kweeken en vaft te maakén dat Hy aan dié vtiendëlykc Be- t, jeegening van Haare Hoog Mogende voor een gedeelte toefrhteef 33 het gunftig Onthaal, dat Hy aan het Hof van a)rn Ciebt-BrittaoiSUé

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1