refpe&ive Admiraliteiten gezonden hebben ten einde geene Sch;e- ta ie Heeren Gedeputeerde Piedikanten van <fe Synoden deezen ej- pen ofie Goederen van daar komendein cte Havenen deezer Landen tent mei iwec Jasten uyt den Haag alhier gearriveerd zycu; hebben teadniutec.cn. Volgens de Brieven van Patys ftond de Prins van zich «Uze.vt o.utte. i ne middag gez-mcatiyk »-ar iie'r Staduuys be- Kouiakyn, exrr. Air.baffideur en Plenipotentjaiis van den Keyzer Van geereii daar zy volgens de drie-Jaange gewoonte de It ft. geope.ui geheel Rusland aan het Hof van Vrankryk in 't koit Andienttc van hebben waar i» beruftende zyn de aUTOGRaPHA c-rie Oiigmeele affchcid te reemen om hver deeze Landen naar zyn Hof te rug te HandTchriften der nieuwe Overzetting van het Uudt Nieuws Te (lament keeaen. De Ridder deChamilly, Minifter van den Koning van Vrank- in het vermaarde Synoce van Doiarcgt in ue j .aieu 1618 en 1619 6<c- ryk aan het Hof van Decnmatken is voorleeden Zondag door BruiTeldaan, bezagtigt hebben. naar Parys gepaffeerd. De Pottugeefe Minifter ÏJcnipotenriaris i LEIPZIGdetTia Mey. Volgers de"Tiïïeve„ van Diesoen-^wa- dtt Don Louis d'Acunha ftond in de toekomende week van Brufiel her- Reis des Konings naar het PiuyfÏÏie Hof op den 24 dcezcr Maand waards te vertrekken. Men verzeeketd dat de Keyzerlyke extr. En- 1 vaftgefteld en de Luytenact Generaal van M::k:<h w.s vyor ar «aar voyé Graaf vsn Konrngsck zieh in t begin van de aanftaande Maan^ Berlyn vertrokken. Mcu neeft tyding dat de Eonii.g v«n*ïinylUii vaahii-r naai Madrid zai bcgeeven en men wil dat gemelde MiniflryaReeDj„e dagen door de Koorts geicconimodeert was gewc-rit, apeh $*t. wel de Kei4 over Soiffon» dcrwaards neemen mogt. De Graaf vi"van yn Majt> daar van weder gcnoegl-am bevryd w.s. - ChcfteifieJd heeft gifter verlcheide uytheemfe Minifters en ander^ KASSEL den 24 Mey. De Pruis Wilhelm bevind zich zeederd drie Groeten pragtig ter Maaltyd onthaald. dagen reedelyk wel hebbende in dien lyd minder Pyn gevoeld als i<a LEYDEN den 17 Mey. De Baion van lynden en de Heer Spiering, vooren. Onaertulfchen fchynd de Ziekte van zyn Hoogheid al 4e Ge- Gedeputeerden van Haar Hoog Mogende de Heeren Staaten Generaal, lecrdhcid en Ondervinding der Dotioicn alhier te bovenie gaan. Adverteert by deezen GERARD SLAETS als by Haar EDELE GROOT MOGENDE geauthorifeert, om by provifie re adminiftroerea het Comptoir der DOMEINEN VAN VOORN alle de gecne die noch of Obligatien of Rentebrieven tot iafte van het voorfeiueeve Comptoir hebben loopende, dezelve ten fpoedigfte benevens de verfebeenen inteicifen en Renten van dien, te komen or.tfangcn cr» cjuitee- ren 5 zullende na den Vetfchyndag van dien, geen verdere Intereffen of Renten werden goedgedaan kunnende de Houders van dien, dezel ve aanftonds ten zyne Comptoire in den BR1ELE ontfangen met de Renten en Intereften vau dien tot dien dag veifchccnen, zonder te moe ten wagten tot den tegten Vetfchyndag toe. Diieffcnren en Gecommitteerden van de Masufchappy van MJfurantie 8cc. te Delft opgeregt &c. hebben gerezolveerd op Woensdag, zynde den 2de Juny 1728, te beginnen met het betzalen van vyfticn Guldens per Aftie en van de Sublcriptien na advena,nt tc Delfshuven en daar meede re continueereu alle Woensdagen geduurende dezelve Maand Juny.'s voormiddags van negen tor elf, en 's namiddags van twee tot viet uuierr. De Heer en Mr. Samuel ThiensRaad in de Vroedfchap der Stad Utrecht in qualite als Rentmeefter van CathaiTtne Convente, docd een ieder by deeze weeten, dat volgens Authotifatie van de Heeren Gedeputeerde Staaten 's Lands van Utrecht, hy za! doe,11 verhogen Je Kelders en Graaven in de Catharjrne Keike te Utrechtzulks die PofTefleurs van eenige Gtaaren of kelders in de gerh. Kerke mogren weezen, dezel ve Graaven.of Kelders zullen hebben aan te brengen, haar Eygendoms-Brieven aan hem Rentmeefter vettoonen, en de Onkoften van vstho- ging als anders te betaalen voor den eetften Juny aanftaande zullende by faute van dien de Gtaaven en Kelders vervallen zyn en blyven aan de gem. Convente, en ten behoeven van dezelve aangeflagen en verkogt worden. Pieter do Hor.dt'Boekverkoper in 's Hagc, geeft op zeer voordeelige Conditiën by Inteekening uyt het eerfte Deel van een weêrgaloos keut- lyk Kabinet-Stuk, zynde de Tafereelen dei voomadmfte Gcfchiedenift'en van het Oude en NieuweTeftameni,door de vermaalde Kunftenaars HOET HOUBRAKEN, en PXCART geteekend en van de befte Meefters op het kunftigft kragtigft en uytvoerigfl in 214 zoo eukelde als dubbelde Kunftplaaten in Koper gefneeden, en met beknopte geleerde Befchry vingen in aangenaam en taalkundig Nedeiduytfch uytgebreid, j Dcelen, in Folio. De Piys van dit heerlyk en nuttig Werk is by Inteekening op Mediaan Papiet S4 Gis. Hpjaal 66 Gis. Superrojaal 78 Gis. «n Imperiaal 90 Gis. te betaalen in drie gelyke Termynen van 18, 22, 2S, eu jo Gis. Om de Kunftlievende aan te moedigen, heeft men den Irys van dit weergaloos Weck zoodanig gemaatigt, dat het zelve aan de Liefhebbers die inteekenen 37: 10: ieder Exemplaar op Mediaan Papier zynde het klcinfte foort minder zal komen te ftaan, als het volgens het eerfte Beftek, by wylen den HEER VAN LEUR gemaakt zouw gekeft hebben gelyk zulks breedet by de Conditiën die alommr te bekomen zyn, te zien is, De Inteekening zal men fluyten op den eetften Augufty 1728 en mogelyk eerder namentlyk indien het kieln getal Exemplaaicn welke op dit Kunftftuk aangelegt zyn voor die tyd mogt weezen ingeteekent. Het tweede Deel zal men afleeveren den 2 January 1729, en het Derde den eerften Mey daar aan volgende, on der verband van aan de-Inteekenaais vier dubbeld te zulleh reftituecren het ingeteckcnde Capitaal indien alle drie de Stielen op den eetftea Mey 1729 niet compleet afgediukt zyn. En dewyl alle deeze cictlyke en knnftryke Plaaten, zoo van het Oude als van het NieuyeTeftament, volkomen gereed en gefneeden zyn zoo kunnen dezelve door de Licfhebbets gezien worden te Amfterdam by Picait Wetftein. Boom, Oo- fterwyk, en UyrwerfHaarlem van Lee, Marshoorn, van Leeuwen, en vander Vinne Leyden Lngtmans, Haak, en de Janslbons vandet Aaj Delft Boitet; Rott.Beman, Hofhout en Willis; Dotd van Braam; Gouda vandet Kloes; Arnhem de Gaft; Nimw. Hymars; Utreg: Poolfum cd Wagens; Middelt, van Hoeken en Bakker, Groningen Spandau, Vliffingen Patynaar, Zirikzee de Voogt, en in 's Hage by gem. de Hondt. Daar is veilooren een Bankbriefzynde No. 127 gedateert den 27 April 1728 aan John Richardfon ofte Orderdie dezelve gevonden heeft, geliefd ze te behandigen aan den Heer FranpoisTrimbell, Koopman te Kottetdam op de Nieuwe Haven, za! eeilyk beloond worden. Alle die eenige Attie of Pretenfie fuftineerea te hebben op den Boedel van wylen Nicolaas van Hopgveltonder Beneficie van Inventaris aan vaard, gelieven dezelve op te geven ten huyze van Zldert de Haan Notaris in Araftelland &c. achter 't Stadhuys te Am-fterdara, voor den iz Juny aanftaande alzoo na dien tyd d$ fta*1 des'Boedels zal opgemaakten geene Pretenften meet aangenomen rnaar aan ieder het zy ad gegeevcn worden. Deezen Namiddag ten 4 uuren, zynde Vrydag den iS Mey, zullen de Makelaats Joh. Staats, Ditk Wolfskuyl, en Simon Crammer, te Am fterdam in 't Nieuwe Heeren Logement op de Haatiemraetdyk verkopen een party Ukrainle, Pometfe en Pruyfie Weed-Aflen, (zynde al hei geen dat 'et van die Party is) leggende als by Notitie word aangewezen Heden te zien. J. en D. Bontekoning Makelaats, zullen op Maandag den j j Mey, te Amfterdam op den Nieuwendyk in de Witte Zwaan verkopen 4000 Greene en Vuure Deelen, 6000 Sparren, 4000 Juffers, 1500 Colters1000 Twaalf Ellens, 3500 lange eu korte Barkoenen 200 Eeke Stolpen, 200 Bekerhouten, jo Timmers, 2000 Vnute, 1000 Stroomftadfe, 1000 Coperwykfe en 400 Stolpbalken, 400 Faalbalken van 18 a ;s voetzoo Stroomftadfe Maften van 7 a 12 palm, 60 Hambutgei Balken van 40 a f6 voet &c. Te Leyden by de Jansfoons vander Ma, zal op Dingsdag den eerften Juny aanftaande, verkogt worden een fchoone Bibliotheeh^van aytyeleevne Me- dicynfe, z.00 Latynfe alt Nedcrduytfe Boeken nagelaatcn door den Heet Coilatintn ais mede etn fraaye Verfameling van K,onJlpr!nien der voornaamfte Mee fters, ea eenige Teekynin^en, wear onder veelegecrayoneerde enz. waar af de Catalogus by Hen en andere Boekverkopets te bekomen is. Daniel Adts. Beukelaar en Corn, van Attewyne Makelaars zullen op Dingsdag den eerden Juny te Amfteidam in de Kalveiftraat in de Keyzers Kroon, verkopen een nette en zindclyke Inboel, een party oude Ktaak- en andere Porcelyncn, Schilderyen van voomaame Meefters, twee Clavecimbaals, Staartftukken van A. Rukkers, en eenige Koopmanfchappen Sec. daags tc vooien te zien. Jan Hoos, Hendrik van der Heyden, Daniel d'Azevedo, Willem van Laten, en Jan Hofteyn de Jonge Makelaars, zqllen op Dingsdag den eetften Juny, 's avonds ten 6 uuten te Amfteidam in de Dykftraat in de Oude Burg verkopen een party extia puvks puyk Nieuwe Varinas- Tabak leggende op de Binnen-Amftel, by de Halvemaans Brug, onder het Huys van den Heet Jan Coenraad Menke. Albettus Clemens Makelaar, zal op Maandag den 7 Juny 's avonds ten 6 uuren te Amftetdam in 't Oude Heeten Logement vetkopea een nette en vetmakclyke Plaizier-Thuyn, met deszelfs ftaaye Heeren Huyzinge, Speethuys, en verdei Getimmerte, Bepotinge en Beplantin- ge, geleegen in de Nieuwe Plantagie, over de Ryweg op den hoek van 't Bos in 't Park Letter O, N. 94 voot welkers cierlyke Pooit met goud; Letters ftaat'T ÖEZ1GT als breedet door de Gegadingdens 's Woensdags en Zsturdags namiddags van 3 tot 6 uuren kan gezien worden iemand rader onderrigting begeerende, of dezelve uyt de hand gelievende te kopen, fpreeke met de gem. Makelaar. Hendrik Bodisco Makelaar, zal op Woensdag den 9 Juny te Amfterdam in de Kalveiftraat in de Keyzers Kroon verkopen een nette In- boel, Ooflindife en andere Koopmanfchappen, Winkelwaaren, Rariteyten, waar ODder een zeer fraay Grotwerk, van binnen met divetfe Wafte Beelden verbeeldende de Stal van Bethlehem als n-.eede een extra fchoone Clavecimbaal van Andreas Ruckers niet 3 Regifters en lang Clavier &c. zoo als breeder by de Biljetten gcfpecificeert, en daags te vooren te zien zal zyn. Te Amfterdam by Hendrik Srockink in de Molfteegen Gysbert Rykman op den hoek van de Jan Roodenpoorts-Toornfteeg Boekverko pers, is gedrukt en word uytgegeeven, de Gedenkfchriften der Regeeiing van KATHARINA. Keyzerinne van geheel Rusland, uyt het Ftans veitaalt, 2 Deelen, in 8. en 2?yn ook by de voornaamfte Boekverkopets te bekomen. Te Middelburg by Michiel Schtyver, Boekverkoper aan de Beurs in Cicero, is gedrukt, en te bekomen als ook te Leyden by Joh. Mm. Lange- rak en Joh. van Mhhude, te Rotterdam J. D. Beman, Delf Md, Beman 's Hage Wed. Bosujuer en Kitto, Amftetdam Van Septeren Dotd J. 'e Hooft, Groninger J. Coft, Vlifllngen G. de Paaynaar, en verder by de voornaomftc Boekverkopers, de NEDERDUYTSE POESY behelzende ftichre- lyke Pisntilichten, kortbondige Koppelvaerfen, en nuttige Zedec-Rymen, met een na-BanketHier zyn by gevoegt Godvruchtige Gtusnyen, alle» dtror Carolus Tuinman Predicant te Middelburg in 4. Daar zyn een weinig Exemplaaicn op beft groot Mediaan Schiyf-Papier gedrukt voor de Liefhebbers, die zulks begeeren. NB. By dezelve Boekvetkoper Schtyver is noch gedrukt en alom te bekomen, de Godvruchtiyt Gez.anoen van den Heer J. B. Schuppius, uyt h«t Iloogduyts veiraald door Carolus Tuinman Predicant te Middelburg in 8. op het eige Forn-.aat van de Werken van den Heer Schuppius, en'ook om by de Zang-Weikjes van den Heer Tuinman gebonden te kunnen worden. Men prezenteeit uyt de hand te vetkopen een zeer leboon en wel doortimmert Huys en Erf, ftaande te Noordwyk onder de Linden zyn de het zelve voorzien niet veele fchoone Kamers en Vettrekken waar van diie behangen zyn als meede een fchoone Tuyn beplant met keurlyke Vrngtboomen en zeer fchoone Afpergies als meede veele fchoone Wyngaarden van alle foorten zynde de Tnyn voorzien met zeer fchoone Laanca, met Taxis-Boomen beheynt, Oranje-Huys Bioey- en Ttek-Kaflcn neevens twee fthoone Spcclhtryzen 3 leggende de ze Tuyn rondom in zyn Sreene Muur. Noch prezenteert men ayt de hand te' vetkopen een zeer fehoon en wel doortimmert Kuyr en Erf, van ouds het Franfle School te Noord wyk, ftaande in de Voorflraat, op den hoek van 't Kerkhof, zynde voorzien met twee Zykamer», waar van een heel groot en fraay behan gen is Verders met fraaye Kamers mooye Eetzaal en Keuken een fchoone Plaats waar op ten zeet fraaye Ark, en een fchoone we! be plante Tuyn, met een StalHnge voor twee Paarden, alles wel onderhouden. Iemand begeetig zynde de voorfz. Perceelcn re zien, addrefTeera! zich direfl te Noordwyk aan het Huys van Hendrik Engelbrechr onder de Linde, dewyl de Huyzen onverdiend veragt worden. Nader onder richting begeerendeaddreffeere zich aan de Makelaar Pietet Peckftock, Junior, of by de Wed. Anthony van Aalraffk, Boekveikoopfter in de lylfteeg te Amfterdam. By Joachim van den Broek in de Onkelbcerfteeg by de Zuyder-Kerk te Amftetdam is voot eepcifriele Irys te bekomen den voor vetlé Janren gepraflifeert middel tegens alle foorren van Koottfen, dezelve in weinig dagen geneezende zondet China. Ey de Boekverkopers S. Laaisvelt over de N. Kerks-Toom re Amft.en a. de Rast in de N. Havefteeg te Rott. is te bekonlea Bet onfeil baar Middel regen TAND- cd K1ESPYN, dat dezelve 'vn een quarr-uur wegneemtmaakt de IoffeTanden en Kiezen vaft, genezendeallebe- derf aan dezelve en het Tacdvlfes ook alle Qn*len dooi Roos en Zinkingen in de Mond ontftaan ja zelfs de Kanker't Flesje 22 St. Als gntde den Salzem tegen in- en nytwendige AMBEYEN, dezelve in weinig dagen uyt de grond genezende bet Potje tot 33 Stuyvora. Te I»eyd«n by FEL IX DE KLOPPER, op de Bresdeftrajtt over het Stadhuys. Den z8 Mey 17*8.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2