LEYDSE A0. Vry dag Fe Courant. I T A L I E N. DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. VRANKRYK. GROOT-BRITTAN NIÈN. N E D E R L A N D E N. ROMEN Men 8 Mey. Dingsdag hield de Paus Examen van Bif- ichoppen en gaf de Hoeden aan de nieuwe Kardinaalen, die zig hier bevinden; De Kardinaal Davia is Protc&ot van Engeland gei. orden', in plaats van den oveileeden Kardin. Gualtieri. De Procureur Gene ïal van Ara Coeli, die men zegt wegens Portugal onder de ha nu alhret een weksnd Oog te houden, heeft eeuExpreiTen aan den Ambafladeur van die Kroou naar Livorno afgevaardigt. Na het vertrek van de Fjitugeefe Ka;d' naai Ambaiïadeur en Envoyé als meede de Acs demiften van de Academiën der Schildezkonft, Archirefture en da Meuoq met haare Dite&euis en andete Pottugeefen befpeurd men vee! Ongenoegen onder 't Genreen maakende die Zaak hoe langer hoe meer gerugf om dat daar van noch grootcr Gevolgen te wsgten ftaap en forr.mige voarnaame Petfoonen alhier zeggen te weeten dat de Koning van Portugal in z^fn Raad btflooten zouw hebben, alle de Italiaanèn uyt zyn Gebied te doen vertrekken en haar vyfrien ten hederd van alle haare Goederen als een Recht van aftrek uyt het Land te doen betaalen en dat zyn Pörtugeefe Majt. aan alle de Pre- laaten en andere Kerkelyke Gebenificeerden zouw verbieden hunne Bullen te Romen te haaien $n ordonaceren die by den Patriarch van Lisbon te neemen ingeval dit laatfte waar is reekend men dat d: Pauflelyke Datarie wel 160 duyz. Scudi'sjaars daar mede'zal verliezen. LIVORNO den 8 Mey. Hiet zyn gearriveerd tb. Ronbaud van Sa- lonica, Arthur Pye uyt de Golf naar Londen gaandeen John Nikles van Genua j en vertrokken John Biiby naar Landen en Rich. Hunt naar Lisbon. Men heeft geen tyding van Algiers. GENUA den 8 Mey. Dingsdag is de Hertog van Whatton van hier naar Bologne vertrokken. VENETIEN den ij Me^. Dingsdag arriveerde hier een Engels Sch:p, de Koningince Maria genaamd, in 14 dagen van Zar.te, meede btengende een Verhaal van onzen Provediteür aldaar aan de Regee ring wegens de toeftand dei befmettelykc Ziekre in dat Eyland Dit Verhaal is nier op Papier, maar op een Plank gefchreeven, en behelfd dat binnen twee Maanden in de j Kwartieren van gemelde Eyland niet meer dan 154 Perfoonen aan de befmettelykc Ziekte o verleeden waren 5 dat van 40 Petfoonen in het Lazatet zynde zo geneezen waren geworden dat die Ziekte niet van de heevjgfte was j en dat men hoop'e in 't kort daat van bevryd te zullen weezen. Dingsdag ogtent is de Ridder van St. Joris die zich hier zeederd Ctnige da^en zen incognito opgehouden en het Arftnaai en andete Merkwaardigheden bezigtigd beeft, met '6 Poft-Kaleflen naar padua vettr<r,kkea,oiunr ar Bologne te keeren. Dien avond is de Hertog van. Richelieu geweezen Arabaftadeur van Viatikryk aan het Keyzertyke Hof, vaa Weecen hier aangekomen. WEENEN den ij Mey. Deezen morgen is de Opper-Hof-Kance- lier Graaf va Sintzendorff, eerfte Plenipoter.tiatis des Kej zers op het Congres té Soiflons van hier vertiokken om zich derwaards te be- geeven. De Prins van Ar.halt-Zerbft-Dornburg heeft poffeffie'geno men van het Regiment Dragonders van den Generaal Jörger. Veeie Metfel&ars zyn op bevel van 't Hof naar Orzova een Grens-Plaats san den Donau beueden Belgrado, gezonden, om daar niet alleen aan de Fortificatiën maat ook aan 't bouwen van nieuwe. Huyzen te ar beiden Van Konllantinopolen heeft men, dat de Vertoogen welke de Mufti tegen het opregren der Boekdrukkerye aldaar gedaan had, voor- r.aamentiyk daar in beftonden dat zoodanige OdScrneeming niet 9, alleen gevaarlyk was ten opzigte der Leere van Mahometofte de Roügie, maar ook radeelig voot 't Gemeen, alzoo wel een Miliioen Schtyvers ofte Kletken die met copieeten haar onderhoud vinden, eensklaps tot de Bedelzak vervallen, en totLafte van den Staat ko- men zouden Maar de Groot-Vizir had door zyn Gezag en kennis van Zaaken tegen alle die Oppofitieu van den Mufti doorgedron gen en aangetoond dat men bekwaame en verftandige Mannen kon aanftellen om by dat Werk het Opzigt te hebben ten einde niets gedaan wierd dat den Alcoran nadeelig kon weezen en wat de Schryvers ofte Klerken betrof, zouw 'er gantfeh geen Zwaarig- 11 beid zyn om voor die Lediggangers Werk te vinden alzoo in dc j, groote uytgeftrektheid van het Ottomannife Ryk zoo veel onbe- bouwd Land was, dat iemand die werken wilde, daar overvloedig de i, Koft kon vinden. Men is zeer verlangende om den voortgang van deeze loffelyke Ondernceming te zien. Men ziet hier een gedrukt Relaas van het Feftyn, dat de HéerLanczinsky, Ruffifche Miuifter al hier denpde dcczei Maand gegeeven heeft, en 'r geen zeer grbot en pragtig geweeft is Onder de Pyramiden van Confituuren op de Ta fels was 'er een van twee en een quart Elle hoog ftaande op x Zuy- len Alle dicMlchincn waren zeer kondig gemaakt, en verbeeldedcn Onder anderen de 4 Élementende Vroede, de Hoorn van Overvloedidathenta- tifche Infirumenten Goud, Edel GejleentensVrugten Graancn, en vetfeheide axdete zinnebeeldige Figuuren ftrekkende om de Gelukzaligheeden van het Ruffifche Ryk aan te toonen. Voorts drie Devifen, waar van een was NOST%U HlL^iUfTM %EDIT, 't geen beteekend Ka dat Wy door de dood van den Grooten Kcyz.er Pieter I. en de Keyz.erinne Cathanna m Kpsew en Droefheid zyn gebragt gcwccjlworden Wy nu weder Vtrblyd. door de Krooning en fcgcering van P l ETE\ den TWEEDEN. PARTS den ii Mey. De Hertog van Chartres, Zoon van den Her tog van Orleans, !c noch ziek te St. Cloud en men vreefd dat Hy de jonge Pilnceffe ayn Zufter wel mogt volgen. Gifter-avood is de Heet ï.e Blanc met groote Statie begraven j Het Lyk auiicerde ten 11 uu- ren van Verfaiiles in de Hoofdkerk deezer Stad De Lyk-Koers was toet 6 Paarden befpannen, en met jb groote witte Wafch-Flambe*uwen verligt j Dezelve wierd gevolgd door 6 andere Koetfen, waar in zaten de BilTchoppen van Avtanches en Satlat Broeders van den Overlce- den f Dc Maatfchalk ie Beaonf y tl arïdtre zyuè Slocdycrvfariteu De Oificieren en Soldaaten voornamentlyk die van 't Ho'tl der In valides welke re vooren gewoon waieu haat Bloed voot den Dieuft van den Kaning en haar Vaderland te plcrgen Horten nu Traanca als Kinderen over het Verlies van haaren Vadet Befchermerec Wel doende: De Heer Le Blanc was de edelmocdigde Minifiesdie men ooit gezien heeft Een zynet gtooté Hoedanigheden was Liefdadig heid welke dien Held aan Officieren, Soldaaten, Bedienden, Armen, en ieder ryketyk beweezen heeft. Het ^Advis delfrinal, ofte het l efluyt detConfetentien over de Leere door eenige Kardinalen enüiffchpppen in de Loiivre gehouden, is nog niet publicq 'gemaaktÓndertufich'ea ccntinueeten die Onlufien groote Eewecgingen in de Gemoederende maaken.. Daat is een nieuwe Paftoraalelnfttuftie van den Bifichop van Montpellier uyrgtkomen die zeer fraay en ftigteiyk bevinden word. De A&f van Oppoficie en Proteftatie van den Kardinaal de Noailles en 8 andere BilTchoppen den 7 deezer Maand aan den Procureur Ge neraal gedaan, is van den volgenden Inhoud OP het Requeft van Louis Antoine, Kardinaal de NoaiUes, ydartt- bijfehop vato Parys Cyprian Gabriel Bernard dc Rezay Biffchog van ^Ingoule'me Charles Joachim Colbert Bijfchop van MontVeUier J Charles Gabriel de Keihy Bijfchop van Auxerres Jean A nil ar. d de la Vove dc Tourouvre Bijfhop van %odez. j Jean Francois Paul de Cau- martin, Bijfchop van Blois Jaques Benigne BofluetBijfchop van Trojet J Francois Armand de Lorraine, Bijfchop van Bajeux Francois Caillobot de la Salie, Oud-Bijfchop van Doornikt Word bekend gemaakt en verklaard aan den Heer iProcurcur Gene7 raai des Konings in 't Parlement van Parys in zyn Huys in de Straat Hautefcuille, dat gemelde Heeren Kardinaal, .Aurtsbijfck-p en Bijfchoppen, Op- pofanten z.tn en z.ich met deex.e tegenwoordige oppofecren tegen de 'R-gJflreering van alle opene Brieven, Brevettenin andere Brieven en .Adin drdkc' .I,om te beveiligen 't geen gepajfeerd is in dc Vergadering van imbrunofte aangaande ge melde Vergaderingd.iccltlyfofu indneBehken brz.ondcrl,k.tegen de Kegijlree- ring van alle opene Brieven welig afgevaardigd z.ouden mogen worden op nep Brevet van 't Hof te Komen van den 17 December 1727, 't geen in 't publicq vcrfpreid'is en zulks om de Redenen welke gemelde Heeren Kardi naal, Aartsbilfchop, er. Biflchoppen op haar tyd en plaats zullen aan- toonen verklaarende gem. Heeren Kardinaal Aartsbifichop en Bif lchoppen zich by w .ege van 't Recht te zullen voorzien zoo als zV zullen vinden goed re weezen tegen al het geen gcpclTecrd deel van *t Appel aan het aanftaar.de Concilie in getr. Vergadering welke zich heeft aangematigd het TV'^rad C,fU Vr«fchaar van de al- gemeene Keik wegens de M in gem. Vergadering verhandeld. Gemelde Heeten kardinaal Aartsbifichop er Biïichoppeti denun- cieeren ofteblrtfigen ook aa: aan den voornoen:den Heer Procureur Generaal het voorfchreeve Brevet van 't Hof van Romen, van den 17 December 1717, grd'ukt in verfcheidc Steeden v?.r 't Koniugryk, als om verre werpende de fondamenteele Wetten van de Gallicaanfe Kerk j Verklaa- rende de gemelde Heeren Kaïdinaal Aartsbifichop en BilTchoppen f dat zy deeze Oppofirie doea gczamentlyk en in 't algemeen alz.00 het te doen is het algemeene Belang van de Gallicaanfe Kerk van de Waarheid van de geheiligde KechTen der Bijfchoppen'en van de Grondwetten van 't K&ntng- rrk; S<c. LONDE1J den 11 Mey. Dc Graaf van Weldeien en de Heer Silvius; Ambafiadeurs van de Heeren Staarer. Generaal verzeekerd men dat dén 4 van de aauftaande Maand juny haare AUdienrie van affetieid van den Koningde KOninginne eh de verdere Koninglyke Familie zullen neemen om vervolgens binnen weinig dagen naar Holland tè keeren. Men heeft aan haare Majcfteyt eer, extraordinaris Present gedaan, beftgande in 100 ftuks Asperges, dié té farr.én over de 26 pon den hebben gewogen. ÈeD Èxprelfe van Onze Plenipotentiariflen is van Parys gearriveerd met dezelve heeft men onder anderen tydiny dat de opening van het Congres re Soifions eeift tegen het midded van Jiiny Hond tc gefchicden. Men debiteert als of de Graaf van 'fay rouca, die zich tegenwoordig te Weénen bevindwel als AmbaiTadeuc iran den Koning van Portugal aan dit fiofmoEt worden gezonden. AMSTERDAM den 16 Mey. Cifter is in Teifcl gearriveerd het Ooftindis Schip de Sufanna van Mocha kome. de toen het zelve den 19 Febt. van de Kaap de Goede Hoop vertrok wareu daar noch bly- ven leggen de Retourfcheepen PrattenburgMeyndtnCajlricum, de Keetel, Barlerfleyn, Kots, Heogcnes, hte Huys Ter Ho'/l, Padmoes, Strykfbelle dc Hop vogelWisburg, en de Laage Polderwelke weinig dagén daar na ook het- waards zouden volgen zonder dat men noch meet omftsndigheeden weet. Den 17 deezer waren in Faimouth ingelopen Ma ten Dusbag en Jan Bruyn, van hier naar Kurafiau gaande; en 2 dagen te vooren daar uyt gezeild Pierre Monfocon naar Bajonne, enic a li andete, alle uyt Tefiél naar Vrankryk Scc. gedetineerd als meede den 19 uyt Duyné Samuel Laeres, van hier naar Nieuw-Jork gaande, nevens 7 a t Hol- landfe Scheepen. Voor de Baar van Bajonne lagen herwaards zeylréd Douwe Corn, en andere, die in 't kort door Jac. Thylfé zouw gevolgt worden. Te St. Valery was gekomen Jan Datas van Nantes en daac lag onder zeyl Jaques Poulet naar Lisbon. 's GRAVENHAGE den 27 Mey. Die Heeren Staaten van Heiland en Weft-Friesland zyn Heden wedet vergaderd geweeft. De Heer Finch,' i eitr. Eiivoyé en Plenipotentiaris van den Koning van Groot-Brittan- nien by deezen Staat, zyh Brief van Rappel van den Koning zyn Mee- fter aan de Heeren Staaten Generaal overgeleverd en affcheèd geno- mea hebheade zyn Hem de Recredentialen van haar Hoog Mog. tef hand gefield die gemelde Heer Finch vervolgeus begiftigt hehbeni met ce.i goude Ketting én Medaille ter-waaide van ijoo Guldens en 1 aan zyn Sccietaris is 'et een van 300 Guldens gegeeven. Die Miniftef wagt nu ra'aair alleen na de eeifte goede Wind, om naat Engeland ovet re ftcehïü. Vermids het grafléeren der befmtttclyke Ziekte in vex- fch;ide Steeden en Havenen in Motea en andere Eylanden daar oro- treo;verstaat rnea dat Haare Uoog Mog; dc soóligc Ord^cs aan dt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1