NEDERLANDEN. I fter Heer Dayrolles hoeft den Graaf van Chefterf.eli en anderen dag Te Leyden b/FE L IX D E KLOP~PER, op de Breedcihaat over het Stadhuys. Den ip Mey 1718. des Konings aan de frjncHïen vrtn den Bloede gebiagt heeft op wat Senteden de kivier 5 als mede te Bai'tzig MattiiysBruynbas van wjze dezelve voortaan by de Koninginne zouden zaten, Dir.gsdag stout, Jacob Ry.,d. Spits van hier, Will. Harm, uyt Vrmikiyfc &c.' \3 a. or.d heeft men een Peifoon van Kwaliteyt uyt zyn Huys omtrent 'Stukhoim Aiidr. Harm. Bok in ri dagen vac hier, fcach. Buinua - Pontncuf gevangen naar de Baftille gebiagt zonder cat- men weet tubek', en Matth. Wolfs van Dantzig s re Maling» *ib«ït A géi waarom 't geen fommige doed denken, dat Hy den Autireur van het Dublyn en "Gihrakai te Cork Kapt.Wildér van D/ar-nmé, Kapy. boven gemelde Lafteifchirft weezen zal. Overmotgen ftaat.de Ko-1 ney var. Rotterdam Kapt. Dunhaven van 'Hamburg te Di'; nirg dc Ceremonie te doen van het Biaauwe Lint te geeven aan deagr j deKapts. Redt en Batsford van Rotterdam ;.:t D rr mouth h nieuw benoemde Ridders van de H. Geeft-Otde waar onder ue Het- Je Unie van Colteade naar Lisboa gaa; Ge 5 in Dujns Kapt. C:1 tog de Gsvres is welke tot die Ceremonie een Mantel heeft lasten 1 yan Shiirna 5 op de Rivier van Loader Kapt. Wic»er van Buenos i maaken die meet dan 15 duyzend Livres koft. Den dag na Pinxter ycè, de SchippéisWolf en Olding van hiet, Kapt. PeLeGXovevan p. zal zich de Koning naat het Kafteel de la Muette begeeven, van waar burg, Schipper Buysman van Breemeu eii de Kaprs. cel Barko e.1 zyn Majeft. in 't O&aaf van het Sacraments-Feeft 3 Reizen zal doen. Balie vau Bilbao 3 en in de Zond Jac. SchroderAnd. Syroens, De Reis naar Compiegne blyft op den 4 Juny vaftgefteld. De Herto-i HanfiV, Olie Chriftenfe, KI. Gerbr. Jan Wyngaard, Dirk Groot,! ginne Douaiiere van Bourbon doed een Kleed maaken dat zeer ryki be Jur. Matt, en Bartel Piet. KI. Jariffe KuyperJan PaailDa| en met Diamanien bezet zal weezen om het aan de PrincefTe van Roos, Douwe Huytjes, KersjeTeekes, Zach.Dolhof, Nance öce Heffen Rheinfels, aanftaande Gemaalinne van den Hettog van Bout- 's CoRAVENHAGE den 18 Mey. De Heer Le Cocq Munfterj bon, Prezent te doen. De Marquis de Brancas heeft ajch 2 dagen op1 den Rv/ning van Poolen aan het Groot Brictanntfe Hofis van 1; zyn Heerlykheid Juvify onthouden, en is van daar naar Rochelle ver- 1 den hier aangekomen, en ftaat ten eeiflen tiaar den Koning zyn üj trokken, om affcheid van den Biflchop zyn Broeder te neemen en fter te vertrekken. De KeyzÉrlyke extr, Envoye Graaf van Koning! vervolgens de Reis naai Madrid voort te zetten. i is by Heeren van de Regeeting geweeft. De Gtcot-Btittannife MI AMSTERDAM den 17 Mey. Te Petersburg waren eenige Vaartuy- foonen ptagtig ter Maaltyd onthaald. De Heer Finch wagt maai, j,usi gen van boven gekomen, en zoo men zeide waren nog meer Scheepen 'een na ^et JaSr» om naar Londen te vertrekken. J geet Adverteert by deezen GEPvARD SLAETS als by Haar EDELE GROOT MOGENDE geauthorifeeit, om by provifiesre adminiftreèj het Comptoir der DOMEINEN VAN VOORN, alle de geenc die noch of Obligatien of Rentebrieven tot lafte van het voorfchit j Comptoir hebben loopende, dezelve ten fpoedigfte benevens de vexfeheenen Intereflfen en Renten van dien, te komen ontfangen en qpij: xen zullende na den Verfchyndag van dien, geen verdere Intereflea of Renten werden goedgedaan kunnende de Houders van dien, dei» ve aanftonds ten zyne Comptoire in den BR1ELE ontfangen met de Renten en Intereffen van diec tot dien dag verfcheenen, zonder rc m ten wagten tot den regten Verfchyndag toe. t DE GEDEPUTEERDE STAATEN DES NYMEEGSE QUART1ER adverteeren dat aan de Houders van Obligatien ,vac Penningen. ,cj de Stad en Graaffchap Cuylenburg te Nymegtn beleytvry word gegeven haare Inteteffen 't zy die gereduceeit zyn of niet te ontfangen hinif m0 Uimegen of binnen Cuylenburg en Vtregt mits zig daar toe verklaatende by Requefte aan Hooggemelde Heeren Gedeputeerde Senaten v; V[j den eer Hen December deezes Jaars 172S, en daar by opgeevende de fpecifique Somme baarer Obligatien met de Nombers Naamen en I teffen daar op ten agteten op welkers Betaalingen promte Ordies zullen wotden gefteld zullende na den vootfchieeven et'fien Deun, jj geene veranderingen meer tocgeftaan worden. ten De Heeren Gecommitteerden van de Ed. Mogende Heeren Staaten 's Lands van Vtiecht, zullen op Zaturdag den 22 Mey 172S, 's morgens ten io nurt £0 in haar Ed. Mog. Kamer binnen Utrecht, doen verkopen de Prooftdye en Aichidiaconye St. Jans te Utrecht met het geene daar aan depd j-,, deert. Nader onderrigting is te bekomen binnen Utrecht by den Heet en Mr. Johan van Ochten Oncfanger van haar Ed. Mog. gebenl ^,e cieerde Goederen op de Nieuwegragt over Paushuyfen en by den Heer Maurirs Corneiis van Nierop Commis Militair van haar Ed. Moj op de Nieuwegragt by 't St. Jans-Kerkhofof by Corneiis Jacob Luyk Secretaris te Mydrechtby welke de nieuwe herdrukte Conditieai bekomen zyn, en uytgegeeven worden. fAr Pieter de HondtBoekverkoper in 's Hage, geeft op zeer voordeelige Conditiën by Inteekening uyt het terjle Deel vsn een weergaloos Fes lyk Kabinet-Stuk, zynde de Tafereelen der voornaamfte Gefchiedeniffen van het Oude en Nieuwe Teftament, door de vermaarde Kunften j^ei HOET HOUBRAKEN, en PICART geteekend en van de befte Meefters op het kunftigft kragtigft en uytvoerigft in 214 zoo eiikelde a dubbelde Kunftplaaten in Koper gefneeden, en met beknopte geleerde Bcfchryvingen in aangenaam en taalkundig Nederduytfch uytgebieii ja{ 3 Deelen, in Folio. De Prys van dit heerlyk en nuttig Werk is by Inteekening op Mediaan Papier 54 Gis. Kojaal 66 Gis. Superroiaal 78 Gi en Imperiaal 90 Gis. te betaalen in drie gelyke Termynen van 18, 22, 26, eu 36 Gis. Om de Kunftlievende aan te moedigen, heeft men da Prys van dit weergaloos Werk zoodanig gemaatigt, dat het zelve aan de Liefhebbers die inteekeuen 37: 10: ieder Exemplaar op Medici Papier zynde her kleinfte foort minder zal komen te ftaan, als het volgens het eerfte Beftek, by wylen den HEER VAN LEUR gemaakt jj, zouw gekoft hebben gelyk zulks breeder by de Conditiën die alomme te bekomen zyn, te zien is. De Inteekening zal men fluvten op d« eeiften Augufty 1728 en mogelyk eerder namentlyk indien het klein getal Exemplaaren welke op dit Kunftftuk aangclegt zyn voor di ge lyd mogt weezen ingeteekent. Het tweede Deel zal men afleeveren den 2 January 1729, en het Derde den eerften Mey daar aan volgende, of der verband van aan de-Inteekenaars vier dubbeld te zullen reftitueeren het ingeteekende Capitaal indien alle drie de Stv.'sken op den cetfti jie Mey 1729 niet compleet afgedrukt zyn. En dewyl alle deeze cierlyke en kunftryke Plaaten, zoo van het Oude als van het NieuweTeftamem volkomen gereed en gefneeden zyn zoo kunnen dezelve door de Liefhebbers gezien worden te Amfterdara by Picatt Wetftein Boom, Oi z( fterwyk en Uytwerf j Haarlem van Lee en Marshoorn 5 Leyden Lugtmans Haak en de Jansfoons vander Aa Delft Boitet Rotterdas jqs Beman Hofhout, en Willis Dord van Braam Gouda vander Kloes Arnhem de Gaft Nimwegen Hymacs Utregt Poolfiim er, Wagens fc Middelburg van Hoeken en Bakker, Groningen Spandau, Vlifllngen Paayr.aar, Zirikzee de Voogt, en in 's Hage by gem. de Hondt. Op Heden, zynde Woensdag den 19 Mey, beginnen de Makelaarswillem Haring en Ifaac Hofteyn, te Amfterdatn in de Colveniers Doelt a< In de Doeleftraat, te verkopen een conliderabele groote party nieuwmodefe Goude, Zilvere en Zyde Stoffen beftaande in Damaflen van t letley Couleuren met Goud en Zilver extra ryk, gebrocheerde en ongebrocheetde Triumphanten, Satyni Gronden in allerlev Coulcuren e m nieuwmodefe Deflfeynen zwarte en couleurde Damaften, Figuuren Mooren, Gros de Touren half zyde gebandeerde Atlaften en een exti hi groote party Goude en Zilvere PaflementenGoud-en Zilverdraad &c. Tl Op Donderdag en Vrydag den 20 en 21 Mey, zal Philippus Lozel Boekverkoper te Rotterdam, ten zynen Huvze verkopen een fraave pai ty wel geconditioneerde Latynfe, Franffe en Ncderduytfe Boeken, voornamentlyk Theologife, Regtsgeleerde, Hiftorife en Foëtife nagela» ten door N. V. en P. D. waar van de Catalogus by den voorn. Lozel en bv de voornaamfte Boekveikopers alom te bekomen is. w Men laat een iegelyk by deezen weeten, dat in de Baronnye van Waffenaar wederom zal wotden gehouden de Jaarlykfe vrye Paardemark' «j ep den laatften Dingsdag in deeze Maand, zynde den 2$ Mey 1728 wordende derhalven alle Liefhebbers verzogt, omme met haate Paarde: ft aldaar tydelyk te veifchynen 3 tn zullen ook alle die geenewelke een Koppel Paarden van tien of daar boven haar eygen roebthoorende, f ter Matkt brengen, genieten een nagt vrye Weydinge ofte Ruygvoer. v Op Morgen, zyntlc Donderdag den 20 Mey 1728 zal de Makelaar J. Wilhelm Fifcher, te Amfterdam in de Herberg de Munt, 's morgen c ten 9 uuren laaten bezien en 's namiddags ten 3 uuren verkopen een fchoone patty rouwe Diamanten van Klyn tot 20 Gryn het ftuk, ne; j vens een paity Orientaalfe Stamp-Paarlen, en dat by Cavelingen zoo als die genommert zullen zyn. 1 Levi Mofes Polack en Vincent Pofthumus Makelaars, zullen op Woensdag den 26 Mey 1728 te Amfterdam in de Kalverftraat in de Keyf t zers Kxoon, verkopen een nette en zindplyke Inboel, een jwrry Lakens Zyde, half Zyde en Wolle Stoffen Ooftindife en andere Koopman! fehappen en Winlelwaaren een Tabak-Inftrnment, zynde een nieuwe Inventie met kopere Boffen &c.en andere Goederen meet als breo der bv de Biljetten word aangetoond'. Nicolaas Lemmers Makelaar, zal op Donderdag den 27 Mey, 's morgens ten 9 uuren, te Amfterdam in de Herberg de Munt, verkopen ee; Jiatty gemaakte Juweelen beftaande in een Carcant, Oor-Ringen, Gespen, Ringen Sec. als meede een fchoone Snoer van 39 Paailen, wee. 1 gende ieder 13 Greyn zynde daags voor de Verkoping, *s morgens ren 9 uuren, in gem. Munt te zien. TeLeyden by S. Luchtmans, zal op den 2, 3 en 4 Juny, verkogt wotden de nagelaate Bibliotheek van den Heer JACOB TRIGLAND, ii tyn Id. leeveo J. U. D. Raad en Scheepen der Stad Leyden, beftaande in zeer fchoone Theologici, Juridici, Autorcs Graeci Sc Lar.d.iar onf der een CORPUS HISTORLE BYZANTINJï 35 Vol), Franffe Banden en andere Mjseellanifche Boeken j ook fraay Muficq en Muficq! j Inftrumenten 1 waar van de Catalogen te bekomen zyn te Middelburg by Bakker, Dord Outman, Amfterdam Boom, Delft A. Beman Rot terdam J. D. Beman, 's Hage Fx. Boucquet, Utiecht Poollum en Stouw, Haarlem van Lee, en in andere Plaatfen meer. Ifaac Schellinger Makelaar zal op Maandag den 7 Juny 's avonds ren 6 uuren precys, te Amfterdam in 't Oude Heeren Logement, ver-i kopen een EXTRA PLAISANTE PLAISIER-PLAATSgeleegen aan de Ooftzyde van den AMSTEL, benoorden de Sehulpibrua, met haai Huyzing, Stalling en reider Getimmerte Mitsgaders vier Wooningen, twee in een Koop, ftaande op 't Viffchers Pad daar de voor gemeld» Jlaats mecde een Huys met een nytgang op 't zelve Pad heeft ftaande nader onderiigting is by gem. Makejaar te bekomen. Hendrik Bodiseo Makelaar, zal op Woensdag den 9 Juny te Amfterdam in de Kalverftraat in de Keyzers Kroon verkopen een nette In-j boel, Ooftindife en andere Koopmanfchappen, Wïnkelwaaren, Rariteyten, waar onder een zeer fraay Grotwerk, van binnen met diverfeWaffel Beelden verbeeldende de Stal van Bethlehem als meede een extra fchoone Clavecimbaal van Andreas Ruckets niet 3 Regifters en langj Clavier &c. 3 zoo als breeder by de Biljetten gefpecificeert, en daags te vooren te zien zal zyn. Tuffchen Maandag en Dingsdag nagt, den 10 en 11 deezer, is te Amfterdara van 't Pakhuys de Paanw op de Agferburgwa! by deLynbaan. fleeg, vermift een Baal Turks Garen waar van de Ballagie is afgefneeden 3 omtrent 200 frg Garen 5 een Kift met Porcelyncn zco Kcffv- ah Chocolaat-Goed, en een paar extra fraaye gefneede Engelfe Flesjes 3 lamacd deeze Goederen voorkomende, of dezelveweetende, word ver zogt, daar van kennis te geeven aan Hendrik van Eyl, Boekverkoper op den Dam, zullende den Aanbrenger een vierde van de waarde genie ten, en deszeiFs Naam gefecreteert worden. Men prezenteert uyt de hand'te verkopen een zeer fchoon en wel doortimmert Huys en Erf, ftaande te Noordwyk onder de Linden 5 zyn de het zelve voorzien met veele fchoone Kamers en Veitrekken waar van drie behangen zyn 5 als meede een fchoone Tuyn beplant met keuilvke Vrugtboomen en zeer fchoone Afpergies 3 als meede veele fchoone Wyngaarden van alle foortcn 5 zynde de Tuyn voorzien met zeer fchoone Laanen, met Taxis-Boomer beheynt, Oranje-Huys Broey- en Trek-Kaffen neevens twee fchoone Speelhuyzen 5 leygendc de ze Tuyn rondom in'zyn Steene Muur. Noch prezenteert men uyt de hand te verkopen een zeer fchoon en wel doortimmert Huys en Erf, van ouds het Franffe School tc Noord wyk, ftaande in de Voorftraar, op den hoek van 't Kerkhofzynde voorzien met twee Zykamers, waar van een heel groot en fraay behan gen is 5 Verders met fraaye Kamers mooye Eetzaal en Keuken 5 een fchoone Plaats waar op ten zeer fraaye Ark, en een fchoone wel be- plante Tuyn, met een Stalling* voor twee Paarden, alles wel onderhouden. Iemand begeerig zynde de voorfz. Perceelen te r.ir.! -cffeert zich direft te Noordwyk aan het Huys van Hendrik Engelbrecht onder de Linde, dewyl de Hnyzen onverdiend veragt worden. N r er onder richting begeerende, addreffeere zich aan de Makelaar Pieter Peckftock, Junior, of by de Wed. Anthony van Aaltwyk, Boekve-k topfte nde Fylfteeg te Amfterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2