Lr LEYDSE 1 leiia!|i Woensdag Te Courant; tsucal C iitJ ue Md siaalJ ftatr.iJ •DtiHt.ï phj wft d cdeu "i Wad )f:cr,t I '?es z:[ N°.ó'@ tSi bi o4 11 2 V )C pen oi N. fai« SPANJE IBRALTAR den z* April. De twee Minifters van dén gewee- zen Kooing van Matocco blyven zich noch in decze Stad ont houden om nieuwe Ordres af tc wachten van den nieuwen Koning Muley Abdclmalek die men meend, dat tegenwoor- neini^j» te Miquenez aangekomen zal weezen en de Regeering van het :u cogByic aanvaard hebben. Volgens de berichten van eenige hier aangc- i ln ckomen Vaartuvgen van de Barbatyfe Ruft, was daar alles in volkomen °|Uft waar omtrent men nader verzeekering zal krygen met de twee 1 ls Baiken naar Salce en Tetuan gezonden, om kundfehap tc neomen van het geen in gemelde Koningryk pafleerd en die men alle dagen te -e Zjmg vetwagt. Hier leggen nog vetfeheide Engelfc Koopvaarders, daar £ze;'tonder George Bilby.en Will. Hunt, naar't Noorden gedetineerd. DÜYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. WEENEN den j Mey. De Keyzer heeft den Heer Giovanni Toma- >rfchlb Petalta benoemd tot Secretaris van Staat en Oorlog in het Koning in qajyk Napels geduurende de Regeering van den nieuwen Onderkoning :n, d Craaf van Harrach, die egter niet eer als tegen den Maand September :r tc jdetwaards zal vertrekken. Eetgifter en gifter heeft de Keyzer te Laxenburg Raad van Staate gehouden. Uyt Hongaryen heeft men tingtjyding dat op de Frontieten van dat Koningryk waren aangekomen :n büAiev Commiflaiiflcn van de Potte welke na gehouden Quarantaine ten ditrwaards zouden komen,om te onderzoeken het voot deezen gemet en ifte Gevalraakende de Blieven, welke de Turkfe Aga van Triefte aan D«,dea Prins Eugenius gezonden had en die door den Coniül van de Torte alhier waren geopend maar men weet niet of die Commifla- ro uurlilTen wel toegelaaten zullen worden. n dep BERLTN den 9 Mey; Voot eenige dagen wietd een geheime Con- 'ebenfetentie gehouden waar hy de Heet van Suhm Minifter van den Ko- d. Mining van Poolen als Keutvorft van Saxen, aflifteerde. Men hoord niet liticndat de Koring eenig Minifter tot het aanftaande Congres benoemd heeft. Men ziet hier een Brief van Graudeotz in Pools Pruyften, be den Reizende Verhaal van een Executie, welke de Culmfe Kaftellaan ieede,Kretkowsky tegen zeeket Luthers HeerPoltzien genaamd uyt de r uuriBtad Marienwerderen een Rooms Kath. Pctlbonwelke de Admini- enh.fttarie van zyn Heerlykheid gehad hadden had doen uytvoerrn op waaiHoote Befchuldigingen van Malvcrfatie, zonder bewyzen oftebeken- Seietenis 3 Die Executie was gefchied op het zelve Adelyk Goed om trent Marienwerder, daar die twee na alle apparectie onichuldige Per- emsiïoonen op een mondeling Bevel van dien Poclfen Heet na mid-nagt aaifttn twee uuren door den Scherpregter van Plocko die voor eenige JretJMren de zwaare Executie te Thoorn gedaan had gehangen waren geworden welke Zaak veel gerugt maakte cn de meer gemelde Ka- •zerfo'lain was 12 dagen daar na plotfelyk geftikt door vreeflitlyke Ge- zulkïwellen, die hy aan den Hals en in de Krop gekreegen had. iaft: BERLYN den ri Mey. Volgens de Brieven van Moscou ver in ^maakte zich de Keyzer by continuatie met de Jagt omtrent gemelde ke,;StadZyn Keyzerlyke Majt. ftond niet voor de Maand July naar Pc- »eyetersbuig te keeren, en ondertuflehen eenige Plaatfen dieper in 't Land en tr*e gaan bezigtigen. De jonge Monarch deed by continuatie niet al- n f,leen veel Ievet en Aandacht, maar ook groot Verftand en Schrander heid in de Zaaken van Rcgeering blyken hebbende laatftelyk op de ve Vertoogen die de Geheimen Raad Baron van Ofterman aan zyn Keyz. e ojWajt. gedaan had ten opzigte van deszelfs gepubliceerde ftrenge Or dres ten voordeele van de Vreemdelingen om die na liaare Ver- oekidienften ea Bekwaamheeden even zoo wel als de Ruilen tot Bedienin- iliet gcn Waardigheeden te verheffen waar tegen eenige van deeze ;nlaatfte zich fcheenen aan te kanten geantwoord dat de We- :xtt derfpannigheid en kwaaden Aart van zeckere Menfchen zoo diep ingeworteld was en zoo verre ging dat zy door geene zachte Mid- r d( delen maar door Geweld en Ontzag geregeerd moeften worden ial "welke Grondftelling genoegfaam bewaarheid wierd door deHiftorie I van wylan Pieter den Grooten en de voorgaande Ruflifche Monar- iret ehen ècc. Een ExprefTe was van Konftantinopolen te Moscou ioej gearriveerd, met Brieven van den Ruftifchcn Minifter aldaar, waar van eii ^en Inhoud zeer geheim gehouden wierd. De Groot-Vorftin Nathalia, Zufter van den Keyzeiwas zoo verre heifteld, dat Haare Keyzerlyke ?al Hoogheid weder ln 't publicq was vericheenen. De Hertog van Liria, j;J Ambaffadeur van Spanjen en vetfeheide andere zoo buytenlandfe als 1 Ruiïifche Minifters, waren naar het Land gegaan, om zich te vermaa- di ken. Mendtras aan 't Ruflifche Hof zeer verlangende na de aankomft dq den Keyzerlyken Ambafladeur Graaf vanVVratisIau, om over ver- ïcheide Zaaken de vereifchte Mefures te neemen. Volgens de Brie ves van Stokholm, had de Koning den Heer Stierncrona, tegenwoor dig Secretaris van de Kancelery, tot Ambaflade-Secretaris op hetCon- gtes te Soiffons benoemd. Zyn Zwcedfe Majt. had den otidften Zoon van wvlen den Graaf Teflln, die met veel Statie in deDomkerk aldaar hegraven wasin plaats van zyn Vader aangefteld tot Intendant van alle de Koninglyke Gebouwen. Aan het Zweedfe Hof had men ty ping, dat in de Rtifllfche Havens van Lyfland en Ingermanland veele n. Oorlogfcheepen en Galcyen gereed lagen om in Zee te fteeken ten Jtinde zoo voorgegeeven wierd het Zee-Volk te oeffenen en met de Galeven eeüige duyzend Man naar Wiburg en andere geconquefteerde Plaatfen in Finland te transporteeren. Van de Reis des Konings van j Zweeden naar Kaftel wierd te StokholmtoCeinig of niet gefproken. I .GROOT-ÊRÏTTANNIEN. LONDEN den 14 Mey. Eergifter heeft het Huys der Gemeentens in greor Commitré over de Middelen tot het heffen der SubGdien ge- j rezoiveerd, aan den Koning toe te Óaan joo duyzend Pond Sterlings, welke geheeven zullen worden by weege van Leenieg ofteExchequer- ^rieven, op het Fonds der eerfte Syblidien welke men aan den Koning in dc aanftaande Zitting van 't Parlement zal toeftaah. Gifter maak ten de Gemeentens weder eenig progtes in de Billonj de Matroozen ts" ttoordigep; Ferrolgeni 4flibïi«erd« mtii ötbr het gedeelte der Aanfpraak van den Koning raakende he( Hospi'iaai Van Gieer.wi'ej»; en men accordeerde een Som van 10 duyzend Pond Sterl. tot beetez onderhoud van het zelve j cok wierd toegeftaan noch zzo oiicfe of verminkte Matroozen daar in te ontfaugen j en'etndelyk'Ivierd ge- gectdonneerd, de Leeden van 't Parleihent tegen den 9de van de aan ftaande Maand te fomhUere'n. Heeden heeft de Lord Vicomte Townshend de Éeden in het Huys der Palis afgelegd, zynde de eelfte- maal dat zyn Ldrdfcbap geduurende deeze Zitting daar vericheenen is, ter ootzaake van zyn langdnutige Onpaslykheid. Het Battaillon Engelfe Gardes en het Regiment van den Lord Mark Kerdie te Gi braltar Garniloen gehouden hebben zyn met het Esqüader van den Kapiteyn Steward in dit Koningryk té rug gekomen en twee andere Regimenten van het zelve Garoifoen éyn direft naar Ierland getrans- porteett met j Oorlogfcheepen welke ten eerften te Portsmouth vet wagt worden. Men heeft ook tydiog dat de Spanjaarden alle haara Poften voot Gibraltar den is van de vootleedea Maapd verlaten heb bende, de Colonel Cosby aan Boord gegaan was, om naar Port Mahost te keeren met het Detachement dat van daar gekomen was om 't Garnifoen van Gibraltar te verfterkin. De Lord Qlenorchy ftaat iu weinig dagen naar het Hof van Deenmarken te keeren. Eergifter be liep de nieuwe Verkoping der Ooftindife Ccmp. 297700 Pond Ster!. Men meend dat het Parlement zyne Zittingen met deeze Maand zal eindigen, en dat Haare Majefteyten vervolgens naat Hsmptoncouit: en van daar naar Windfor zullen gaan om daar eenigen tyd met de Koningl. Familie door te brengen,'t geen doed geleoven, da4 de Rejs naar Hanover dit Jaar geen voortgang zal hebben, maat alzoo deKo»- ning zich daat omtrent nog niet verklaard heeft kan men niets met zeekerheid daat van melden. Dc Aftien van de Bank zyn 136 en t agtfte, o, i. C. i7<f en 1 half, Z.. Z- i'q7 en t vierde, dito Annuiteyteja xoj en j agtfte. VRANKRYK. VERSAILLES den 13 Mey. Maandag namiddag deed de Koning de Revue van de Regimenten Franffe en Zwirferfe Gatdes, welke ver volgens op de plaste van 't Kafteel paffeerden voor de Koninginne, die de Piinceflen vau Vraakiyk by zich had Na de Revue vertrofc de Koning naar Rambouiller. Zyn Majtft. heeft het Regiment Zwit- iers, vacant door de dood van den Marquis de Villars Chandieu, Ma- refchal de Camp, gegeeven aan den Heer May die Luyrenant Collo» nel daar van was. Alle de Officieren hebben Ordre, zich op hét eindt; van deeze Maand by haare Regimenten te bevinden. PARYS den 14 Mey. De Baron Gedda extr. Ënvoyd van den Ko ning van Zweeden aan dit Hof, tyding van zyn Hof gekreegen heb bende, dat zyn Zweedfe Majt. Hem tot twefe.ie Plenlpotentiaris op het Congres benoemd had, maakt zich die Minifter gereed, om naatSqif- lons te verttckken. Men zegt dat hier een nieuw Brevet van den Patii gekomen is waai by het Concilie van Ambrun word geconfirmeerd, welk Brevet in 't Parlement geregiftioerd zouw worden. Ondertuft- fcheu hebben de Kardinaal dc Noaiiics cn négen andëte Biftchoppeo geprotefteerd van Nulliteyt van al het geen in de Vergadering dei Kardinaalen en Biftchoppcn in de Louvre gedaan iss en Vrydag heb ben zy aan den Procureur Generaal doen verklapten dat zy proté- fteerden tegen alle opene Brieven Arreften Ediften of Declaratien tot nadeel van haare Pioteftatien en Appeilen aan een aanftaartde Con cilie. De Heer Fayer, Advocaat in 't Parlement, die zeet ervaaten it in Óe Kanonike Rechten heeft een Brief aan den Aattsbificbop vafi Ambrun gefchreeven waar in Hy zich verklaard tegen debctugte Confuhatie der Advocaatcn zyne Meedebroedeten zeggende endét anderen, dat dc Conciliën niet aan de gewoonc Fotmaliteytett van de Geregtshoven gebonden waren en dat 'er geen 11 Advoèaaien in de Stad Farys gevonden wierden, die de Matetien van het CanonikcRegt in den gtond verftonden, waat ovéi dc Advocaaten ten getale van onit trent 4J0 alhier, zoodanig op Hem misnoegt zyn, dat zy eenparig vet- klaatd hebben niet meet met Hem te willen pleyren. Het pragi tig Hotel dat de Hertoginne van Boutbon niet verte van :c H«T?t der Invalides aan dé Siine doed bouwen, is by na voltooyt; DeBouwr kunde de Verkiezing de Nieawigheid de Verdeiling det Pavilloi# ofreVleügels, deToegangen, Plaatfen en Terrafl'en van het zelve wotr den door de Kenners zter geprtocZen; De Gebouwen welke de Preveft ende de Schepenen van deeze Srad in het Zwaanen-Eyiand hebben doen beginnen, wotden tnecde kiagtig voortgezet, en ftadn een groet Cieraaii aan die kant te tnaaken zynde gehcclc Stiaaten daar toe af- geteekend. In vetfeheide Kwa:tieren deezcr Stad wOrd ook fteik ge timmerd waat doot veel Geld oudet 't Gemeen komt te rouleeren; Men meend dat het Advis van de gehouden Vetgadetiog der Kardi- naalen en andete Prelaaten in de Louvre aan alle de andere Biftchop pcn van *t Koningryk gezonden zal worden maar men geioofd ook,' dat veele .van Hen zich zullen trachten te verfchoonèn, om dat Advis te teekensn. Het Esquader, gedeftineerd om Tunis te gaan bombarv deeren zal tegen het einde van deeze Maand van Tou'.on in Zee loopen. De Heer dej Champs, die het nieuwe Schietgeweer heeft uyfJ- gevondeii, is venrokken, om zich aan Boord van dat Esquadci re ba» geeven. PARYS den 14 Mey. Eergifter zyn de Héér de Fo'rtia, Chef van den Raad van den Hertog van Boutbon, én de Vicomte vanTavannes naat Duytsland vertrokken, om het Huiiwlyks-Contraft met zynHoogheid en de Princefte van Heften Rhcinfels te reguleercn. De Kaïdihaal de Rohan is naar Zabèrn vertrokken. Zondag gaf de Prins de Guife ito Zyii Huys van Arceuil een magniftcq Fcftyn aan de GraVen^van Char rolois cn Clermont en verfcheide Ambaftadeurs en andere ilyt- heemfe Minifters Door de dood van den Kardinaal Gualtieri tc Romen zyn de twee tjke Abdyen van Sr. Viftor in deeze Stad etf Sr. Remi te Reims, en een plaats in de H. Seeft-Orde open ge vallen. Het meer gemelde Libell dat door Beuls Handen ver brand is heeft onder anderen bihelfd ten gewaande Verrieed'gir.g yau 't gedrag van den Heitog dc la Tiiirfpaillc toen Hy de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1