Te Leyden by FE L IX D E K J Of» P R,- op dè Breedeika« Te T byffe'LlïiVÊ"'ïftftrpvf' NEDERLAND E N. T.eritdé j alia«i was gekomen Klaas Vink ec onder adderen te?, BRUSSEL den 'i6 fciéj'. De 'vacante Plaats van Generaal van de B'om beide va- hi«r 3 nis niesde in de Zond Jan Jur. Roi t^ Munte. is gcgccven aan den Heet dc Wael van Antwerpen. Men Etffcke Piet. Matt, Prins, Jan Hend. Meyer, Nic. Sanders, X"ys J niccnd na d Stadiën van Brabant het munten van nieuwe Geldfpe- i "®awe Zwerver Matt. Ales Com. Wateil.mid Aty foppes ïJ cieu zullen ouue. neeareh tot Eer van 'den SouvereyA en welzyn 'van 't }e'!"s> Erasmus Laür.Dirk L ves, ii. Biokxemaker, And. Beg la.id dat zecdeid zoo veele Jaateh geeh Munt van zynen Prins 's GRAVENHAGE den lï Mey. By den R,.ac. van Staate zyt gei.ad heert. Daar 'zyn vier zoodanige Plaatlen vaa Generaals der Heeter. EJfenms en Voer/I geconirnittteit tot het coen de; Verpagi.. Munten, en de Munth'oven zyn te Bruifel Antwerpen en Bruggen. en vjfi-teeren va" "e Magazyneu en Foitificxiien in de Steedeu J au g Plet Ainpt van 'Contiolleur Generaal det Munten is nu zeederd vyftigi dc E)e Heeren van Sonsbetl^ en Halting 1 n tlaanderen 3 cc J-— Ja..reu vacant geweeft. De Verkoping van de Ooftindife Waaien tc Heeren Van ^Ajfcndtift en dt Kjrnpenaarxtt WeJiwold,ngtrUr.d. lie H boffende continucerd noch, en de Thee word niet minder als 4 Guld. Meyndershagen extr, Envoyé van den Koning van PnijSen is 1 het verkogt. Heederr is een Battaillon van den 'GtbótnrleeftêrTiiet I den Prefideiit van de Heeren Staaten Generaal tn geffrck gewc bic xn gekome.. en Za.urdag zal 'et een van Komgsek uyttrekk*4". I Eeni«e 2Xn «X1 de Erovintie van Gelderland gereverttert De veranoe g de; 'Garnifoeutn die niet gefchied is geduurende cle ter Vergadering van haar Hoog Mog. ver.cheecen als meede de 1 Regeermg van de Aartshertog, ne, is nu vaft'gefteld. De Dragonders Ioa van Eenswoude van Utrecht. De Heer Refideot Pefters veizeekt. en Cuiaflters b.yven daar zy zyn en de Ttouppes dte in Luxenb'urg! n,e,n dat deeze week naajr Bruflel ftaac tc keeien. De G.oot-Brrtti zyn b'y ven daar ook De Plaarfen aaai verandering gefchied zyn n'l£ CJ£tI- ArobafiVdeqr Graaf van Chefte.-ficld en de Heer Fineh zl £an Bruflel, Dendermonde, Antwerpen, Mons, Oufteude, Nieupoort, Aath Heeren Gedeputeerden van de Staate Generaal een geruymen ,1 en Charleroy I in Conferentie geweeft. Naderhand was de Pruyfüle Mir.ifter Hc^ AMSTERDAM den 10 Mey. De Brieven van Smirna van den 19 Maart melden dat men daar de S.heepen van hier in 't kort noch te gemoet zag 5 en dat de z d .ar leggende Hollandfe bcezig waren met laden om zoo men meende in 't midden van Apiil te vertrekken. met Heeren Gedeputeerden van de Staare Generaal een geruymen tl ^en in Conferentie geweeft. Naderhand was de Piuyffilc Mir.ifter He^ Meyndershagen meede met haat Hoog Mog. Gedeputeerden afzoj mer derlyk in Conferentie. Men verzeckerd dat zoo dra de Kon.ng »j Groot-Btittannien van Newmarket te Londen zal geretourneert zye"' de Graaf van Weideren en de Heet Silvias exrr. AinbaiTadcurs vt, 't aan f en herwaarrfc keeren. De Heeren Hop en Goslinga, Pleuiporentiari! are fen van deezen Staat op het Congres te SoifToins, worden in het la."* van deeze ef't begin van de andere week hiei veiwagt. D.e H Bmtn 'ituffcht Te Schandrona was gekomen Jan Lubke van hier. Te Livorno lag St"* afitheids-Audientie van dat Hof zullen neemt# ft I 11' 1 h A,n,tl n r/m» UAOrsn T~\ a TJT aoran U r, r\ An Ac I in /vn Dl Ar, 1 nAPAnti *.L Ed. Kinsly zeilree naar Hamburg. In Portsmouth was door lekkag.e ingelopen Pieter Leend. naat Vranktyk gaandeals mede in Maafter- land Jan Jellci en Klaas de Boer, de iaatfte herwaaids komende. Vin Bouideaux waren verttokken Jur. Janfle, Corn. Piet. en GettiiThyfle. In de Pillau was gekomen Samuel Charhaly van Londen en veitrok- Jten Jur. Heed.Jarig Adr.Setters Jelies en Holle Wales naar deeze Stad Hans Helfels on Jan Janffe naat Koppenhagen Jan Moelel en fcaul. Fals naar Stettyn, Te Stokholm lag Robb.Dikkerfou herwaa.ds Quint is naar de Provintie Van Utrecht vertrokken. Deezen mo ge k aafr 4 LI aar An kf r Bi Avar D vn n i4m ,r'r *vn«v li I aIt 1 n n cl IX n, Vi jx heeft de Heer en Mr. Pieter Brandwyk vao Blokland, Vryheet va# Blokland 8cc. wegens de Piovintie van Holland ter Vergadèring va.* de Heeren Staaten Generaal Zitting genomen zynde aldaar gt'intro1 duceert dooi den Heet van Zouteveen. f3 Pe Adverteert by deezen GERARD' SLAETS als by Haar EpELE GROOT MOGENDE geauthortfeert, om by proviue te admin'ftreercis ve!t iet Cumptoii der DOMEINEN VAN VOORN, alle de geene die noch of Obirgaticn of Rentebrieven tot lafte van het voorfch'ccvryn^ z Comptoir hebben loopende, dezelve ten fpoedigfte benevens de verfcheenen li.tc cüen en Renten van dien, te komen or.tfangeu en qtiitee>ddcl ten zullende na den Ve febyndag van dién, geen verdere lr.tetefien of Renten werden goedgedaan kunnende de Houders van dien, dezeladcrtu vo aanftonds ten zyne Comptoire tn den BR1ELE entfangen met de Renten en Interefien van dien. tot dien dag verfcheenen, zonder te moe-word. ten wagten tot den tegter Verfchyi.dag toe. inlt Pieter de Hóndt Boekvr kopet in 's Hage, geeft op zeer voordeelige Conditiën by Inteekcnrng uyt het eerfte Deel van een weêrgaloos keutïdoir fyk K«bintt-Stuk, zynde de Tafereelen der voornaamfte Gefchtedeniffen van het Oude en NieuweTeftament, door de vermaarde Kunftenaart;Tlaa HOET HOUBRAKEN, «u PICART geteekend en va» de befte Mcefteis op het kunfligft kragtigft en uytvoetigft in Z14 zoo enkelde alstch ir. Prys van du weêrgxlcos Werk zoodanig gemaatigtdat het zelve aan de Liefhebbers die inteckenen 37: 10: ieder Exemplaar op MediaaiiiPte Papier zy.de het kltinfte foort minder zal komen te ftgan, als het volgens het eerfte Beftek, by wylen den HEER VAN LÉUR gemaakt, 1 een zouw gekoft hekh-n gelyfc zulks breeder by de Conditiën die alomme te bekomen zyn, te zien is. De Inteekeuing zal men fluyten op deaieufe ee.ften Au;uftv i7z» en mogelyk eerdernamentlyk indien het klein getal Exemplaaren welke op dit Kunftftuk aangelegt zyn voot dieeva. lyd moet weezen ingeteekert. Het tweede Deel zal men afleeveren de» z January 17Z9. en het Derde den eerften Mey daar aan volgende, on^et ar det verband van aan dc-.Inteekenaars vier dubbeld te zullen teftitueeten het ingeteekende Capitaal indien alle drie 4' Stnl&n op den ceiftea(al1 Mey 17Z9 niet compleet afgedrukt zyn. En dewyl alle deeze cierlyke en kunftryke Plaaten, 200 van het Oude als van het NreuweTeftamenftl, oi' volkomen gereed en gefneeden zyn zoo kunnen dezelve dooi de Liefhebbers gezien worden tc Amfterdam by Picart Wetftein. Boom, Oo*iccn flerwyk en Uytwerf 5 Haarlem van Lee en Marshoorn j Leyden Lugtmans Haak en de Jansfoons vander Aa 5 Delft Beitet Rotterdamleet Beman Hofhout, e.. Willis j Dord van Braam Gouda vander Kloes 3 Arnhem de Gaft 3 Nimwegen Hymars 5 Utregt Poolfutn en Wagens jinai Middelburg van Hoeken en Bakker, Gronin'gen Spandau, Vliffingen Paaynaar, Zirikzee de Voogt, en in 's Hage by gem, de Hondt. rna In 's Gravenhage by Ckr. van l/tm. Boekverkoper ftaat by Infchryving gedrukt te worden het heerlyk en alom vctmaard Boek geiaamt G1 Ant. Sanderii Flandria Illutirata, z Voll. Folio, met over de 400 kopere Plaaten. Item by dezelve is gedrukt en word uytgegeeven,^r»or K^rkelrb, txp Ttneel van Bialant, in groot Folio, met over de rio kopere Kor.ftplaaten. Item by dezeive zyn noch te bekomen eenige weynigq Exemplaaren iift< Van het Boek, genaamr Supplement aux Trophies de Brabant, pat Butkens, 2 Voll. Fol. de groote Papieren 30, en de kleine Papieren zz - l.p. 1' By de Weffteins en Smirh Boekverkopers te Amfterdam, word uytgegeeven, Horatius ex Recenfione ac Notis R. Benrlei 4. 3 Als meede len "ferentius Phxdrus «x Recenfione ac Notis R. Btntlei, in Quarto 3 En vetder Proeve om gezond en lang te leeven, door de Heet Cheyne, fau in O&avo. Ook word by dezelve gedrukt, Antiquitates Afiaticx ChriftiaoamvEram antecedentes ex monumentis Grxcis Defcriptx, cum No- foi tis ac Commentariis Illufttate, per Ed. Chilhul, in 4. Men advêrteerd een iegelyk, dat de Geaurhorifeetdens ovet den Boedel en Goederen van Gyibert de Lange, binnen Rotterdam, ten huyzevan hïe Motjes Haasverberg op de Beurs op Woensdag den 19 Mey *s namiddags ten drie uuren aan de gezamentlyke Crediteuren van dien zullen le doen reekenirg Bewys en Reliqua', van haareu ontfangft en uytgaaf en verdere Verrigtingen ten einde dat een iegelyk die iets ten l iften de Van dtnzelven Boedel heeft te eyflehen ofte pretendeeren, zich ren voorn, plaarfe vervoege, om dezelve Reeckeninge te hooien en zien op- te necmen en flnyten züllende veivotgehs aan de gezamentlyke Creditenreu werden gedaan provifionele Repartirien ponds ponds gelyke, na te faro van ieders Agterwefen, ende werd een iegelyk verfogt ende.geinterpelleerr omme aldaar zyn Agterwefen te komen op ende aangeven, met advertentiedat immediatelyk na het opnemen van dezelve Rekeninge, mei de voorfz. Repartitie zal werden voortgevaren, aan cn ten f bfchoeve van die geene, welkers Agterftal als dan bekend zal zyn gemaakt; dat ook te voren zal kunnen werden gedaan ten huyle van Cor nells Oniemans Makelaar, ofte Gommtr van Bonet, Notaris binnen dezelve Stad. Dewyl op den 16 Apfil 17Z8 binnen Amfterdam is oveileeden Hermanus Krompkamp Zoon van Herman Krompkamp van Varsmolt elk v Anna Rees van Dort monr, en dat dezelve gemaakt heeft zeeker Legaat aan de Kinds Kinderen van de Broeders en. Zufter» van zyn Vader en 2 Btoeddr, welke op zyn overlydeó binnen Amfterdam woonachtig zyn zoo is 't dat indien iemand vermeent eenig tegt daat toe te hebben, xig met behoorlyke PewTzfn gelieven te addrefTeeren aan den Notaiis Leonart Noblet, in de Kalverfttsat te Amfterdam. y Op Heden, zynde Woensdag den 1 i Mey ,'s avonds tea 6 uuten, zullen de Makelaars Daniel en Raphael d'Azevedo, en Willem Bohel, te j Amfterdam in dn Dykftrarft in de Oude Burg, verkopen een party extra puyks puyk Nieuwe Varinas-Tabak, en een partytje Havana-Bladen; iéggende op de Keyzersgra'-t, tulTchen de Leydieftraar en Leydfegragt in een Kelder naaft Meflina. Op DingsdaJ; den 18 Mey zal 1^. C. Alberts ten zynen Huyze op de Piinccgragt, in 't Hof van Niekoop in 's Gravenhage verkopen zyne toékdrtih\erye, beftaande in alle foorten van fraaye Letters, meeft op Duyrs, Frans en Latyh zwaar geg'ooten waar by veele CapitaaléLetter» en abde e Ciera;adei) tot een complette Boekdrukkery behoorende 3 nevens vier Dml^PerJfenen al het verdre Gercedfchap daar toe noodig zy'n- <te, 't geeh daag6 voor de Verkoping kan gezien worden. Op Donderdag den 20 Mey, zal men binnen de Stad Arnhem verkopen, f7 extrè zwaate en fehoone Tabak-Patfen, met haare gtoote Bak ken en verder toebehooten, als meede Wielen en verder Tabaksfpindcrs Gercedfchap, alles compleet en wel geconditioneert. Albertui Cfemens Makelaar, zal ep Maandag den 7 Juny 's avonds ten uuren te Amfterdam in 't Oude Heeren Logementverkopèx ten nette en vermakelyke Plaiziet-Thuyn, met deszelfs fraaye Heeren Htiyzinge, Speelhuys, en verder Getimmerte, Bepotinge en Beplanrin- ge, geleegen in de Nieuwe Flantagie', over de Ryweg op den hoek van 't Bos in 't Park Letter O, N. 94 voor welkers cierlyke Poort met goudr Letters ft'aaf'T GEZÏGT 3 als breeder door de Gegadingdens 's Woensdags en Zaturdags namiddags van 3 tot 6 uuren kan gezien worden iemand nader ooderrigting begeerende, of dezelve uyt de hand gelievendete kopen, fpreeke met de gem. Makelaar. Men prezenteert uyt de hand te verkopen een teei fchoon en wel doortimmeit Huys en Etf, ftaande te Noordwyk onder de Linden 3 zyn- 4c her zelve voorzien met veele fehoone Kamers cn Vertrekken waar van drie behangen zyn 3 als meede een fehoone Tuyn beplant met ieurlvke Vrugïboomeu en zeer fehoone Afpergies 5 als meede veele fehoone Wyngaatden van alle foorten 5 zynde de Tuyn voorzien met zeti fehoone Laanen, met Taxis-Boomen beheynt, Otanje-Huys Broey- en Ttek-Kaften neevens twee fehoone Spcelhuyzen 3. leggende de- ze Tuyn rondom in zyn Steene Muur. Noch prezenteeit men uyt de hand te verkopen een zeer fchoon en wel doortimmert Huys en Erf, van ouds het Ftanfle School te Noord wyk, ftasjide ia de Vootftraar, op den hoek vart 't Kerkhof, zynde voorzien met* twee Zykameis, waat van een heel groot en fraay behan gen is 5 Verders met fraaye Kamers mooye Eetzaal en Keuken 3 een fehoone Plaats waat op een zeer fraaye Ark, en een' fehoone wel be plante Tuyn, met een Stallinge voor twee Paarden, alles Wel onderhouden. Iemand begeerig zynde de voorfz. Perceelen te zien, addreflèere ttich direft te Noordwyk aan het Huys van Hendrik Engelbreeht onder de Linde, dewyl de Huyzen onverdiend veragt worden. Nader onder lichting begeerende, addtefieere zich aan de Makelaar 'Pieter Peckftock, Junior, of by de Wed. Anthony van Aaltwyk, Beekverkoopfter in da Bylfteeg te Amfterdam. Uyt de hand te koop (ia wel bekalante Chirurgyns Winkel'nret het Hays daat by ftaande te Aatlanderveen, waar in de Chirurgie lang'd Janen met fucces is gedaan en roeh gecontinueerd word te bevragen by Mr. Hiiybert Out hay fen Chirdrgyn in de voorn. Winkel. Alï meede een dito Winkel te Swammerdam te bevrager by de Weduwe aldaar. Het PYRMONTS WATER, zoo zeer gerenomeerr wegens deszelfs byzondere Deugden en gezonde Sigenfchappen, is weder als voor dee zen (nevens een Beiigt) te bekomen by de Wed. N. Oillaarts op 't Rokltin, by de Oliflagers-fteeg, te Amfterdam. Bv B. Btugmans in den Dageraat in de Sr.Jan-ftraat te Amfterdam. en by E. Pailairet op de Beurs te RotterdBtti, wotd vetkogf deberoem- 4< Londenfe Maag-ELIXIR, genezende de kwade koking det Maag, in hrt opgeven van'tZuut of de Soode 5 ook het Colyk, krimping in di Dsrmen, Blaauwfchuyt, enWaterzugt j is ook heilfaïm'fegea vetfeheidb Koottfen het Botteltje, met een gebruyks-ondettigting, zy Stuyv, 17 - iL,w r»-- *,t^v t-r

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2