S P A N J E N DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryk en. N°. 'ff y^iAo. I72-8- ^2 »e; L Y D S E IBRALTAR den is Maart. Met een Engels Schip van Tetuan hier gekomen heeft men tyding dat de nieuwe Konirig van Marocco Muley Hamtt op een Vrjdag dronken in dc Mos- que'e ofte Kerk te Mequinez gekomen Zynde, én daar in plaats Van Gebeeden te doen veele Buytenfpoorigheden had uytgevoetd, G m ah naar* Ti zoo Men Pre- t fat- van :el en dea d Ba- Je d« >etn» kott ver- *T~ 'tea 'uyn 'zoodanig dat Hy doorzyne eigene Generaals eryiiardfcs was gevan- eld, geo genomen waar op de Generaals en Alcaides zbo te fttcquinea eni- als Salée en andere Plaatlen hadden doen uytroépen, dar z.y tegentvoor- het diggeen anderen Koning hadden dan 'den Koning der Waarheid. Men voegd jm- daar by, dat de voornoemde Koning zich gevarcgea en van dé Regee- be- ling ontzet ziende, aan gemelde Gcneraalyen Alcaidés verklaard had dat by aldien zy Hem weder voor Koning wilden erkennen, roj Hy Hen alle zyne Schatten en die van wylen zvn Vader wilde oVet- »el. „geeven, en zich voortaan in de Regiering beeter gedragen &'c. i maar alles was te vergeeft geweeft, er. Muley Abdelmalek wierd nu in 't kort te Mequinez veiwagt om de Regeering van het geheele Ryk te aanvaarden. De drie Minifters van gemelden Koning die eenige weeken hier geweeft zyn, en bereids aan Boord waien gegaan, om naar Holland te veitrekken dit nieuws verdaan hebbende zyn weder van Boord in deeze Stad gekomen om nader tyding en Ordres af te wag- ten, zynde een van Hen naar Salée vertrokken, om daar van alles on- derregt te worden. GlüR ALT AR den r j April. Men heeft als nog niet naders wegens de verandering er het gevangen neemen van den Kosing van Marocco. De Spanjaarden die neg voor deeze Stad in Biocade leggen beftaan alleen in 2* a 30 Man, maar zy blyven de Communicatie rr.et haar be- Jettem Men continuerrd hier de befchadigde Werken door de laatfte Belegering niet alleen te herftetlen, maar ook te vetbeeteren. Wy heb ben een gedeelte van den Berg doen fptingen,om daar een platreGrond, Muur en Battery te maaken, zullende diaaen tot dekking van de Bar- fety van Willis 5 ook worden verfcheide groote en nieuwe Werken om trent de Moelje gemaakt zoo dat deeze Plaats onwinbaarder worden zal a's te vooren. In deeze Baay leggen noch agt Oorlogfckeepen on der 'r gebied van den Kapiteyn Stuartdie heden beezig is met een nieuwe groote Maft in plaats van dcoude in zyn Schip te doen zetten. Het Volk van ons Garnifoen, dat nog zeer talryk is, geniet een volko men Gezondheid, en de overvloed van Leevensmiddelen is zoo gtoot, dat alles goéd koop is. Men verwagt dat de weinige Spanjaarden, die noch in de Biocade zyn, dezelve binnen twee of drie dagen geheel zul len verlaten alzoo men alle ogenblik tyding te gemoer ziet dat de noch overgcbleeven Vcrfchillen tufichen ons Hof en dat van Spanjen gantfeh afgedaan zullen zyn. Onder de hier leggende Koopvaarders zyn die van Kan». Parkins van Alicanten welke dooi Stotm befeba- digd is, en Kapt. Croix vaa Gallipoli, beide naar Amftcidam, nevens Mee andere naar Rotterdam gaander PORTUGAL. LISBON den 19 April. Heden is het Oorlogfchip met 6 Koopvaar ders naat de Bahia, nevens het Schip naar Goa, op exprefleOrdre van 't Hof in Zee gefteeken, zullende de overige Scheepen naat de Bahia, ihct die naar de Kuft van Brazil gedeftineerd noch eenige dagen op deeze Rivier vertoeven. Men ziet hier binnen j a 6 dagen te gemote het Hamburger Convoy van Kapt. Tbam van Kadix om na 2 dagen verblyf, met de hier gereed zynde Scheepen van die Natie naar Ham burg' te zeylen. Het vertrek van 't Hollands Convoy met dat van Sr. Ubes blyft tegen het begin van Mey vaftgefteld. Op de Taag zyn verfcheide Engelfa en andere Scheepcn gearriveerd, daat onder Schip pet Adriaan Brouwer in 28 dagen van Salonica. WEENEN den 27 April. De Keyzet heeft Dam Antonio Garzia Colonel van de Cavallety en Gouverneur van Leeco in den Staat va;i Milaan tot de Waardigheid van Marquis voor Hem en zyne Nako melingen verheeven. De Aanfpraak, welke de Heer jofeph Marquis de Villafor een der vier Commiflaiifien tot het ontfangen det Inve- ftituten van de Ooflentykle, Burgundife en ltaliaanfe Leenea van den Keyzet ter dier occafie aan zyn Keyzerlyke Majefteyt gedaan heeft is van den volgenden Inhoud •Allcrdoorlugtigde Grootmagtigfie, en onovertvinnelykffi T^oomft Keyt-tr &c. AllergenadigUe Keyt.tr en Heer', Heer irè. Ademaal Uwe Keyzerlyke Majt. ia gevolge de Verkiezings-Ca- pitulatie als oudfte en tegenwoordig eenige Aartshertog van Ooftentyk, en Hoofd van het toemrugtige Aarts-Huys beflooten heeft, de gezamentlyke in bezit hebbende va» Uwe Keyzerlyke Majefteyt als Roomfen Keyzet en het H. Ryk Leen-roetige Landen zoo als 't vereyfcht word voor zich en Deszelfs gantfche glotienfe Aarts Huys tet Leen te ontfangen ende Uwe Keyzerl. Majt. Ons als Gevolmag- tigde tot deeze Handeling vétkooren en benoemd heeft Zoo is 't, dat Wy in den Naam van Uwe Rooms Keyzerlyke Majt. als ondften en ecnigen Aartshertog van Ooftenryk eyfehen om beleend fe worden suet alle van Uwe Keyzerlyke Majt. als Roomfen Keyzer en het Ryk te Leenroerende Aartshertogdommen Hertogdommen, Vorflendom- men, Gtaaffchappen, Heerfchappea Landen en Lieden, zoo als Uwe ïoemrugt.ge Vootzaaten de Aartshertogen van Ooftenryk dezelve geërft gekogt ofte by Afftand door Liefde ofte ook met het Zwaard verkreegen en bezceten hebben en zoo als dezelve op Uwe Keyzetl. Majt. gekomen zyn, leggende zoo in Duytsland als aan de andere zydc det Alpen, in It alien en den Butgundifen Kreitz, met alle haare Ap- en Dependentien genoemd ofte niet genoemd, uyt kragre der Otde van Succefiie, die van ouds gebruykelyk' en in den Jaarê 1713 den 19 April verklaard is geworden, als meede van de Gébrtiyken, Privilegiën en Voorrechten van het roemwaardige Htiys van Ooftenryk. Zynde Wy gereed, om in de Ziele van Uwe Rooms Keyzerlyke Majt. ils Aartshertog van Ooftenryk de gewoone Eeden eu' Pfigtën af te leggen. 1 Waarom Wy op de orvderdanigfte «vyze ëto aller-geaidiefté R^foluiie vetzoèkcs N' Wóensdagfe CourahL - r v v Het Compliment van Dankzegging na 't c.mtangcn van de Inveftiture was als volgd AUergenadigüe Kyyzjr en Heer, Heer irc. A A11 Uwe Keyzerlyke Majt. betuygen wy onzen Dank, van dat De- zelve'zich zelfs als oudfte en eenige Aaitshertog van Ooftenryk ende Uw' gezartienrlyk Aarts-Huvs heeft willen beleenep ende dat Uwe.Keyz. Majt.. Ons tot die plegtige Handeling wel heeft willen ge- bruyken een Gur.ft die wy nooit na vereyfek zullen kunren verdie nen, Wy neemen ter zeiver tyd de Vtyheid te wenfehen dat God al machtig dit roemryke Huys, dat tot Ktoonen gelchikt is en dat het Heit vat) 'r Roomfe Ryk, en de voormuur det Chriftenheid is in ecti bloeiende Staat wil behoede- tegen alle aanvalièndt: Vyanden geduu- rige Zegen verlecnen de tegenwoordige Ruft beveiligen en in eeri eeuwige Vteede verandeten j ende het zelve van tyden tot tyden tot op het einde dei Waereld vetmeerdeten. Onaaogezien de nieuwe Ambsfladeur van Venerien noch nier ter Aodientie by den Kevzei geweeft is heeft Hy ondertufl'chen aan dén Ptins Eugenius verklaard dat de Republicq reede- had om agterdogt óp te vatten over de vermeerdering der Keyzerlyke Zee- Magt re Triefte en te St. Veit in Finme te meet om dat zyn Key zerlyke Majefteyt in 't voorneemen was Tiiefte tot eer. viv zee- Haven te verklaaren &c. want op zyn Hoogheid aan zyn Excel!; geantwoord zouw hebben, dat het aan ieder Mogenrheid, en bjr gevol ge ook aan den Keyzer Vrjr ftond de Commercie tot voordeel zynér Onderdaanen te bevorderen 8cc. Eenige Minifters vleven zich dat de Keyzerlyke Erf-Landen door de gémaskte Conventie met Portu gal een voordeelige Commeicie zullen kunnen opregten. De Kéyzec aan den Graaf van Schonbom Vice-Kancelicr van 't Ryk, en san den Gtaaf Colloredo Opper-Hof Masrfchalk een impoitante Heerlykbeid omtrent Peterwatadyn in Hongaryen Ptezent gedaan hebbende, ftaan die Heeren in 't kort derwaatdl te veitrekken om bezit daat van fe neemen, en onder Hen te verdeelen. DRESDEN éen 3 Mey. Gifter arriveerde hier een Staffette van Wéê- nen met tyding, dat Jacob Hendrik Graaf van Flemming Stalmee- fter van L'tthauwen Koninglvke Poolfe en Keur-Saxifche Gene aal Veldmaarfchalk, den 30 van de veorleeder Maand aldaar bverleeden was. Zyn Excellentie was gebooren den 3 Maart i6fia Zyn eerfteGe- maalinne was een Gravin van Sapieha Weduwe van den Vom vani R^dzivil, en zyn tweede Gemaalinne, nu Weduwe, is een Prineeffevaa Radzivil, Dochter ran den Vorft van Radzivil Groot,Kancelie» van Litthauwen. Deezen ógtent hebben zich de Graven van WakketbartK en Manteuffel met eenige andere Minifters naar het Huys van den Overleeden begeevea om daar op Ofdfe des Kónings alles te vér- zeegclen. GROOT-BRITTANNIEN LONDEN den 7 Mey. Woensdag is de Heer Stanhope, Vioe-Ka- metling van den Koning en eerfte Plenipcteitiaris van zyn Majt. op het Congres, mede van hier naar Parys vertrokken. De Heer Steinvil- le is voor eenige dagen hier aangekomen met het Cara&er van Mi- niftet van den Herrog van Lotharingen. Het Zilver Setvies van dei» Graaf vau Chefterficld zyn Msjts. extr. Ambafladeur in den Haag bellaar in 3200 Oneen. De Koning heeft geordonneerd de Appoin- tementen van de dtie Maanden welke den 2j Maait laaftledeu ver vallen zyn, aan Deszelfs buytenlaodfe Minifters en Confals, als mede drie Maanden Penlioenen van de Civile Lyft te beraaleD. Woensdag heeft de Koninginne verzeld van den Ptins William dé Princefié Royal, en de andere Ptinceflen het ftaay Kabinet van Curieuliteyten van den Ridder Hans Sloane, Prefident van de Koninglyke Societeyt, weezen bezigtigen. Van Bath heeft men, dat de Princefle A malia be reids begonnen had de Wateten te gebtuyken. Van Nrwm nker heefi men dat de Koning voorleeden Dingsdag svond ten 5 uuren daat aangekomen zynde, Woensdag daat aan volgende alle de Paaide- Loopen had gezien en dat op dien dag de Kauceliet en de Hoof-Jea der Collegien van de Univerfiteyt van Cambridge haar Refpeft aan zyn Majt. hadden komen betuygen en verzoeken haat U' jvetfiteyt met Deszelfs Koninglyke tegenwoordigheid te willen vereete 'e geen de Koning degoedheid had Hen te belooven waar op Zyn Majt. gifter te gem. Cambridge is aangekomen en het Middagmaal in 't Coïlegie van de Triniteyt heeft gehouden. Zyu Majt. wotd morgeit of aanftaande Maandag van daar te St. James te rug verwagf. De Aftien van de Bank zvn 13S en i half, O. I. C. 174 en 1 half, Z. Z. en Annuitevten ieder f07 en 1 half. VRANKRYK. PARYS den 7 Mey. Gifter is de Koning Van Rambouillet te Ver- failles te rug gekomen. Zyn Majefteyt heeft vêtklaatd dat Hy aan ftaande Maandag in de Avenues van Vetfailles de Revue zal doen over de z Regimenten Franflc en Zwiaferfe Gatdes welke vervolgens op de Plaats van 't Kafteel züllen defileeten om voor de Koninginne te paflëeren. Alhoewel de Heer de Champs voor den Graaf de Mautepas de Proef met lucces ged-.an heeft van de Lr ode Kogels, waar meede hy door een yzere Plaat van een halve duym dik kan fchiefen, zonder dat de ronde Figuur iets komt te verliezen, heeft men egter die Kogels aan de Academie det Weetenfchappen gezonden, om te onderzoeken, of in de Compofitie ook iets is, dat de Wonden zouw kunnen vergiftigen. De Kardinaal de Rohan vettrok Maandag naat Verfaillcs om aan den Kardinaal'de Fleuty te commuaiceeren hec Refjltat der Conferenti.cn wejke zvn Eminentie met andere Kar- dinaalen en Prelaaten in deeze Stad gehouden heeft. Maandag is de I Ma:quis de Btancas, gedefigneetde AtrtbafTadcur des Konings aan hec j Hof van Spanjen naar Madrid vertrokken van waai de Heer Janel; Secretaris van den Gtaaf van Rotembourg ten eerften hrer vetwagr i word om de Fm fïien van Secretaris van 't Congres waar tc neeman. j Mt. Claude Francois Fraguier, een derV(io Leedeti van de Ftanfle A-.a- demie en van deAcademie det Infctiptitn en belies Lettres, is den derden' deezor in deiï oirfctdoa via et Jsarts ovetlecisnv

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1