leydse Aö- *;iS- leedJ shsri. üneii; in I jpr. ''defl !Ct VI ojt '.4 Vryclag fc Cour an e. ïftnj lic.-f toil r1»" :a gd de 1 4Ujftcl T R I< Y N. MlRNA den 9 Maart. fie nieuw hier gekomen Bacha heeft van Inwoonders een nieuwe Schatting verzogt j en de principaal- Hoofden van de Janitfaren die de laatfte Rebellie veroor- ve,tl zaakt hebben, doen ftra gu'.eerenzynde veifcheide andere nog ,isbj'n de Dardanellen gevangen zoo dat alles tegenwoordig weder ib cadj volle Ruft is en men geniet hier ook een volkomen Gezondheid. Gó»] en J red vaj 1 De laaift gearriveerde Hollandfe Scheepen hebben voor het gtootfte gedeelte reeds geloft. I T A L I E N. ROMEN de- 17 April. Zondag namiddag ortfing de Kardinaal jereira een Expreflen met Brieven van deiiAmbaffadeur van Portugal, die zich noch te Livotno onthoud Men zegt dat zyn Emin. precife Oidie bekomen heeft, om van hiet te vertrekken. Maandag hield de Paus geheime Coufiftorie waai in alleen «enige vacante Bisdommen Tonrgefteld wierden. Dingsdag wierd een particuliere Congregatie gehouden van den Kardinaal Lercari Secretaris van Staat de Katdi- naaien Imperiali, Annibal Albani, Pico, Corradini.Coscia cn Olivieri, 's "f als meede de Heeren Celigola Tteforiei, en Majella zonder dat men :n- i weet waar over in die extraordinaire Vergadering gehandeld is gewor- '"l der. Woensdag morgen kreeg de Ambaffadeur van Vtnetien met een rxnieffen tyding van Napels dat zich de Peft in het Eylaad Zar.te Ir ai geopenbaard waar van zyn Excell. terftond kennis gaf aan den "1 Paus, en een Exptcflen naar Venetien afvaardigde. By den Kardinaal 1 v Imperiali is ook een Congregatie gehouden wegens de reftitutie van verfcheideVaartuygen, en Goederen, welke van de Griefefe Chriftenen in de Levant onder de Heerfchappy van de Turken woonende door J de Maltheezers veroverd zyn, en die doot gem. Grieken wederom ge- eifcht worden in welke Congregatie gerefolveerd wieid d t ver- l0,f mits de voorfz. C!iriftenen Onderdaanen van den Turkfen Monarch waren en onder geen ander als zyn Vlag konden vaaren ook zich >r van geen ander Convoy, als dat der Turken bedienen, de weder ge- cneifchte Vaartuygen en Goederen weeder gegeven moeften worden. ■e LIVORNO den 17 April. Hier zyn gearriveerd George Wills van Topsham Th. Goodie Rich. Filips, Jonathan Campbel, en William Dean"'? van LisbonParritic- Roche van Nantes, Alexander Seller uyt 5.UI Egipten, Jofeph Matty van Palermo, Th. Curnouw van Brïftol, Pietro .J la Fineftte uyt de Golf, en nog 2 andere zyn in't gezigt. FLORENCE den 17 April. De Pater Meefter Roberedo van de Or; deder Serviten waatneemende de Zaaken van Portugal aan dit Hof, it vae Livorno daar Hy met den Ambrftadeur van Portugal Confe- tentien gehouden heeft hier te rug gekomen. Gemelde Pater heeft van den Gtoot Hertog permiflie vnkreegen, een Galey van zyn K H. naar Civira Vecchia te zenden tot het overbrengen van den Katdi na»l Petcira, a's dezelve van Romen vertrokken zal weezen. Zondag is een Cornier over Genua van Lisbon komende hier door naar Ro men gepalfeerd. VENETIEN den 24 Ap;il. Zaturdag is de Kardinaal Qus'>n' >nc0' ptitt hier aangekomen. Dien namiddag arriveerde hier ook de Mar quis dc Mor.teleon Ambaffadeur van Spanjen j Zyn Excell. heeft d<: 11 Complimenten ontfangen van alle de hier zyude uythcemfe Minifters, en is Maandagen Dingsdag door den Ambaffadeur van Vrankiyk en den Nuncius tet Middagmaal onthaald. Vermits men tyding ontfan genh 'eft, dat de Peft te Santé was, en dat die Ziekte in eenigc Plaat fen van Morea vootnamentlyk te Aguftant en Napoli di Romania, groore Ravage maakte, heeft de Magiftraat der Gezondheid alle Commercie met gem Eyland verboden en alle de Vaartuygen ko mende van Zefalonia, Voniza, Santa-Maura, Corfu, en andee Turkic Froctie en, moeten een Quarantaine van 40 dagen, en die van Carta 10, het Venetiaans Albanien, en den Staat van Raguzi zullen een Leg- tyd van 28 dagen houden. Ondettuffchen heeft de Kapitey van ee r Schip, den g Maart van Corfu vertrokken verhaald dat op dat Ey land en in onze geheele Vloot noch een volkomen Gezondheid le geerde en dat men daar tegen de Communicatie met Santé alle be- Senkelvke Precami'en gebruykte. DUYTSLAND en d'aangrenzfncE Ryken. WEENEN den 24 April. Donderdag was hgt Hof in zeer pragtig Gala wegens de herftelde Gezondheid van de Keyzerinne, die nevens den Keyzer in de groote Hof-Kapelle by den Dienft afliftcerde. Gifter morgen hebben Haare Keyzerl. Majefteyten derzclver pragtige Galle- T vln konftige Schilderyen bezigrigd. Overmorgen ftaat de Keyzer Mar Laxenburg te vertrekken. De Graaf van SintzendorlF, eerfte Key- terlyke Plenipotentiaris op het Congres teSoiftont, zal voor zyn ver trek derwaards, een keer naar Matia Zeil doen,om voor het miraculeufe L. V. Beeld aldaar zyn Devotie te verrigten. Men zegt nu dat de Graaf van Sintzendorff, Keur-Boheemfe Gezant by de Ryksvergade- ling te Rcgensburg als tweede Keyzerlyke Plenipotentiaris naar ge melde Congres zal gaan, en dat de Rykt-Hofraad Graaf van Harrach, in zyn plaats Mir.ifter te Regensburg zal worden. De Kardinaal van Sintzendorff ftaat in 't kort naar Dresden te vertrekken, om den Ko- bing van Poolen wegens deszelfs benoeming tot het Purput te be danken. Eergifter hebben éenige voornaame Keyzerlyke Minifters by oen Prins Eugenius een groote Conferentie gehouden zoo men zegt •vet de Religie-Zaaken in het Ryk. De Saxife Vcldmaarfchalk Graaf vsu Flemming voor eenige dagen een Expreffe van zyn Hof ontfan- fen hebbende is met de Keyzerl. Minifters weder in Conferentie ge- beeft, maar tegenwoordig bevind zich die Generaal zoo ziek dat Hy het Bed moet houden en de Doftooren hebben een Cnnfllium Matuur» over zyn toeftand gehouden. Gifter is de Ryks-Vice-Kancelier Graaf Pan Schonborn van hier naar Wurtzbnrg vertrokken. De Stenden *an Inner-Ooftenryk hebben aan den Keyzer tot Deszelfs aanftaaride Reis een vrywillige Gifta van joooo Floiynen toegeftaan zullende de Stenden van dc andere Keyzerlyke Etff-Laudeu zulks ua proportie •etde doca, iö HANOVER den 29 April. Van Stokhclm word gcfchreevéh, dat fte I jtnatear GiaafvanTeflio, Opper-HofmaatfchaUt, lntenda-1 Genei aal 1 van de Koninglyke Gebduwen en Kanccl er van dc Üiivérfiieyt 1 van Lunden in Schoonen in het 74de Jaar van zyn ouder 'Ct~ 1 leeden was» De Graaf van Gallowip Mipifter van uen Ruli.f iien Keyzer ftond wegens de Kiooning van dien Monarch ven v »cj' fe- ftyn te geeven, wast toe hy de nocdige Remden van zyn Hof haa ont fangen. De Genetaal Major Rcichel Miniftet van Holftei- aan 't Zwcedfe Hofhad wegens het agteiftallig Jaauyks Pcr.iiocn van jd duyzend Ryksdaaldets een Memorie geptezcnteci d, ZWITZERLAND, ZURICH den i8 April. Daar loopt eeu Geiugt dat in *t kort eed Minifter van dea Koning van Spanjen in deeze Landen zouw komen» om te Lucern te rcfideten en met de Roomfe Cantons een Alliar.tié te maken, als rhede een nieuw Regiment op te legfen, Ondertufilliea ontmoeten de Spaanfe Officieren Veel zwaarigbeid om dc nodige Re- Ciuren voor haate Compsgnien te vinden. Dc Mat qui* de Boi.ac, Am- buffadeur van Vrankiyk heeft aan de jefpcörve Cantons by Mifllvd bekend gemaakt, dat Hy by de aanftaande Vergadering ran St.- Jan ft Baden, Opening van zyne Commiftie zouw doeni VR ANKRY K PARTS den jo April. De Koning heeft nu zes R.eizen naar Ram» bouiliet gedaan en zyn Majt. ftaat 'er nog vyf te doen voor die nsat Compiegne. De Kardinaalen de Rohan, de Bifl'y en de Gevres conti» nueeren met andeie Prelaaten, ten gccaa'e van H>ate V- vgadering in <fc Oude Louvre, om Middelen te betaamen, te einde dc On'uften in de Ktrk van Vrankryk te doen ophouden, en de e<-tft-e-.otmde van die Kar. ina len zal niet naar Zabern i Élfas vertrekkin vocn dat die Confvreiitien geëindigd zyn. Men heèfr aan de hitzynd P eni» pofcr ri i-jffsii van 't Cougres voorgefteld een Taxe van de Huyshitu- re.a t-, Soiflens te tBaake.i op den Vort var het dtibbeid der ordina is Huut-Petiningen mits aan de Eygenaars de Kofte - der Reparatie', td betaalen welke zy ter dier occafi; zouden moeten maaktr» maai de uytvoering van dit Voorftel is belet gewoiden door den'aandran der Pleiiipotenriaiiffen om de fraayftr en befte Hityïen rr hebbrn waar door de Huuren zeer hoog gcioopen zyn welke Omftaiulighei 1 ge voegd by de hoop, dat noch vtele Minifters, die nog niet bekt: d ïyn, op het Congres zouden komen oorzaak isd»t de li gezeerenm van Soiffons zich nog trots met hunne Hnyzen houden maar het fcliynd» dat die Hoop Hen wol zouw kttnnen miflen dat de IRhdidng za! ver minderen, en deHuyshuurrr eindelylr goed koop worden Zulle De Hettog de la Rocheguyon,Zoon van wylcn den Hettog tela Rochefou* cault, is wylen zyn Vader in het Ampr van Gröotmeefter van de Oar» derobbe opgevolgd. Zondag avond ie her Lyk van dien overleerien Hertog in de Kerk van St. Sulpitius begraven daar wares jóo witte Wafch-Fiambeauwen en een groote meenigte W ,fch-Kaarfen j Py die Lykftatie waren meerder Lichten en meerder Petfooncn als men in veele Jaaren by zoodanige Proceffie gezien heeft hebbende ieder de agting voor dien Heer in zyn Dood Willen betuygën die Hy in zya Lëeveu voor Hem gehad heeft. NEDERLANDEN AMSTERDAM den j Mey. Htt io de Haven van Orient gefeothen Frans Ooftindis Schip heeft in de tyd van 15 Maanden de Reys heen en weêr gedaan er aan her Eylar.d Bourbon gelaten 2 Ftanffe ichee- pen te weeten een uytgaande en een t'liuys komende Het Schip de St. Auguftin, Kapt. Leon Loutras. van Martinicó naar Bajonue gaan* de w.,s aldaar dooi Lekkagie onbekwaam vetklaaid om de Reis te doen zynde de Goederen daar uyt geloft en het Schip doo de Ad» mii aliceyt veikogt. Te Londen had men zeekeie tyding Van L'sbor.» dat de Vloot naai Rio de Janeiro d'n eerften April deiwaards gezeild w .j En van Gibraltar dat den Oorlog in Barbaryen veel blpedij-ef als re vooren gevoead wierd eo als of die van Fez z:ch voo* den Kd* ning van Sta. Ctux verklaard hadde#. In de Paffage was Cen oube* kend Schip van St. Domingo naar Bajonne gaande, ingelopen. Td Bilbao lag zeiliéé Nic. de Ouae en te Marfeille Jaques Ponfon bei» de naar deeze Srad 5 als meede in de Crooswyk veifcheide Scheeperl naar dc Ooftzee. Te B 'jonne was gekomen Corn. Daalberg van Pa* dron te Bilbao Ant. Delotedo, en te Düynketken Hend. Loos, beidé van hierte Marfeille 2 Scheepen van Kadix te Borncuf Jt-C. Janffe, Gerr. Buys, en Jac. Praal 5 te Bourdeaux Janffe de Vries, Jan Hend, en 1 andere, van hier en de Maas en in de Crooswyk Kcmpe Klaaffé en Willem Corn, uyt Engeland &c. Van Charai.te- was Olfetr Öopis heiwaards gezeild. In Teffel zyn binnen Jan Otter, Gerrir Stoker, en Jacob Groen van Nantes, en Lubbe Eld. Akkerman van Rouaan. 's GRAVENHAGE den 6 Mey. De Heeren Sta .ten van Hollanden Weft-Fricsland zyn gifter tot nader befchryvmg gefcheideti. De Heet Gallieris, Reftdent wegens dezen Staar op de B.yksverg idering re Rc gensburg is alhier gearriveerd en by verfcLeide HeCien van de Re* geeiing geweeft. Giftct waren de Generaais Gtaaf Hompefcj en Ba ron van Friesheim met eepige Heeten van de Rand van Sta are 11 Con ferentie. Het Lyk van wyltn den Heet var. Gehlermalfet; is dier fiiof- gen naar zyn heerlyke Goederen iu Geldctlaud gettansportestt oirt aldaar begraven te wotden. BB.ESLAU den 2} Ap(il. Vtydag is het Bróvihciaai Kapittel van Bobeemen, Silefien en Motav en in het Klooftcr van St. Ad»!bcrtus al hier vau de Orde der Prcdikhecreu begonnen en. men heeft den Pater Meeftet Ccnrtar.tyn Lemmichcn S cretatis van den Pater Generaal, te Romen zyr.de tot Provinciaal ia de Piovintien vsri Duytsla.id en Poolen vetkooren. BERI.TN den eerften Méy. Zeederi êenigen tyd zyn h;e: omtier.t noch veifcheide Regimenten aangenomen om een C3mpeme-it van 15oo0 V! tn uytgeleezen Volk te en 't midden van dc Maand M'-y re foimeeten. Veele voornaame V eemdelingen hebben Hoyze;. n deezC Stad doen huuren, en men ineend dat hiet ook eenige V.ineen iVuvjn.Vo

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1