S l E Y D S E N° Ji WoensJagfe Courant. groot-brittannien. V R A N K R Y K. e«cdj0[f u-'.r.ènv' ifter. J reJeJyj- 'e«3t. 2<QödJ :n van t "b'iï MOSCOVIEN. -05COU den 29 Maart. Gifter had de Hertog van Liri*, Am- r.n);e.J| (jjga Kur van Spanje particuliere Audiëntie by den Keyzer, iia welken Hy kennis gaf van het dubbeld Huuwlyk tuflchen 1 tfl pnncen en Infanten van Spanjen en Portugal j Na de Au- !CB> '''^{onfeiferde zyn Keyzerl. Majeft. aan zyn Excell. deRufllfche ier 'e r'tl_oide ian Sr. Andreas. In de voorleeden «reek arriveerde hier tilmeeftei van den Roomlen Keyzer met 8 extra fraayeRy- 7 VI"ien «e"te die Monarch aan onzen Monarch Piezent heeft gezon- lno'gt "ajieude in 't kort ook twee Gefpan Koets-Paarden volgen, nflekil^ cei_.gC dagen is de Heer van Schwerin geweezrn Generaal Ma- ï:i v,ln\ z»eedfen Dienftdie bereids zeeder d een.ge Maanden Genei aal Icn fnaot in Ruflifchen.Dienft geworden is, hier aangekomen. £pW INGEMERLAND. ^'''tERSBURG den 4 April. De Kcyzer word in 't begin van Mey ia „„Jolcou hier te rug verwacht. Men (preekt van het formeeren van ar. c Uegershet eerfte omtrent deeze Stad, het tweede by Dörpt in Ed ad, en het derde omtient Riga 5 ieder van die Leegers zal voor- 1ydrct#Jn mct een confiderabele Veld-Artillery Men verzeekerd dat Ityz. Majt. de Revuë van alle die Trouppes zal doen, en zich elin? ,'lge»s aan Boord van een Oorlogfchip begeven om de Matroo- cto t z'tB exercecre». Eenige Dorueftiquen van den Generaal Ja-- •er(i'. .insky zyn hier aangekomen, met Ordre om de Bagage van dien ve b;ha,r te c*oen transporteeren worde de zyn Excellentie in Boel n me('e om z'c'1 a's ^es Keyzets Ambaftadeur naai Wce- en v: tebegeeven. agie OUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. etttn,(EENEN dr. 14 Maart. Voor eenige dagen heeft de Gezant van >ndeit,Hei(og van Parma in den Ryks-Hofraad den gewoonen Eed van touwbeid «fgelegt wegens eenige Leenen welke van het Ryk af- Latyufdvk zyn. Ter zeiver tyd wierd in gemelden Raad bekend ge- enikoukt des Keyze.s Befluyt om de Inveftituure op te dragen van alle teyzer.yke Leei.en daar onder begieepen die in Italien en den rweKgurdifeber. Kieyts zoo als wylen Koning Karei II. van Spar.jen odhtii bcteeten nseft ln gevolge die Refolutie begaf zich de Keyzer :n Mtikcden Vrydag in Deszelfs zoogenaamde Ritirata, daar zyn Key- mboffjkt Majelt. 6emelae Ceiemonie met gefloore Deuren verrigtede rradiileiiipotentia'iften welke 11eInveftituure onfingen waren alsvolgd: )e Graaf van SintiendorffOpper- Kameihecr van den Keyzetwe- rne Vu het Kjitingnk Bobeevten. 1 opdrjr Graaf van Sintzjndtrjf Opper-Hof-Kancelier, wegens het ^iarts- gehnfJi" Ooftenryk. rreflaie Gia f Gund kker van Starenberg, in plaats van den Prins di Cor- ve Zt», Oppet-Hofmeeftct v ,a qe regterende Keyzerinne en Prelïdent alle) den Raad vau Vlaanderen wegens Vlaanderen ofte de Oojlenrykfe ihaliAr/cdrri i en Is nod): G:a f dl Monte Santé Prelïdent van den Opperden Raad ofre te immn Spanje.., wegens den Staat van Milanen. DeAanfpiaak ter dier occafie gefchiede door gemelde Opper-Hof- i Pariilncclier Graaf van SintzendoifF; en het Antwoord wierd in de Naam den Keyzer gedaan door den Ryks-Vice Kancelier Graaf van wiMOiibornwaar op de meergem. Opper-Hof-Kancelier de Darkzeg- By die Plegtigheidwelke zeederd den tyd van Kcyzer br/P. niet gefchi'd is waren tegenwoordig de Hertog va.- S xeo ig ditei.nngen, de Prins van Bronswyk Beveren, de Hertog van Holftei.i, NSpif'in Eugenius van Savoyen de Prins van Schwaitzenburgde inrjofeph van Lichtenftein, en de Graaf van Woimbrand, P efi ient rak* den Kyks-Hofraad. Volgens de Brieven van Konftantinopolen, 11, ld men daar in weerwil van de vertoogen van den Mufti een Druk in#!oppcrcgtzelfs ziet men hier bereids een Proef daar van welke ndn^'en opzigte van het Papier als de Letter heel fraay bevonden word. KASSEL den 2Z April. Zeederd Maandag heeft men weinig veran jrgthiiigby den Prins Willem befpeurd Zyn Hoogheid blyft r.och zoo lk> dat Hy genoodzaakt is het Bedde te houden 3 Ondemifichen Do&ooren goede hoop en verzeekeren dat 'er geen Ge -tW dat iets-toto de 1 kif-HANOVER den ij April. Volgens de Brieven van Berlyn had de striping van Poolen door een Heer van zyn Hof de tyd van zyn aan- aara.Omft aldaar aan den Koning van Piuyfièn doen bekend maaken en iiidfdztlver tyd verzoeken dat zulks incognito en zonder Ceremonie N' 6efthieden maar men meende dat zyn Pruyfllfe Majt. dit Ver lat, lot aan zyn Poolfe Majt. bezwaarlyk zouw coeftaan,zynde de Prepa- D-Wtotot her onrfangen en onthalen van dien Voift ongemeen groot. w Stokholm wofd gefchreeven dat het bouwen en uyttuften van i.tfWttpen en Fregatten met zeer veel fpoed wieid voortgezet. Heden (dt fijns van Wales weder naar Zeil vertrokken om daar het Vet- ind.biik van de Wolve-Jagt te neemen. 'c(.'^NDEN den 23 April. Na dat de Ridder William Younge voor den Maandag in 't Huys der Gemeentens Rappótt gedaan had van ^Hrprcfentatie ofte Vertoogen aangaande de Nationaale Schulden, ttlr1 J0Dds tot aflofling, en het publicq Credit, wierd dezelve na eeni- tuflehen den Heer Walpole en den Heer Fultenev goed- men befloot by den Koning te laaten verneemen, wanneer zouw behagen, die Vertoogen te ontfangen. Dingsdag Ridder Methuen aan 't Huys bekend dat de Koning ver- gerrf. Reprezentatien Woensdag namiddag ten twee uu en wllïn ontfangea j waar op het Huys en Corps eergifter op den ge- r1'" 'yd de vootfz. Vertoogen aan zyn Majt. geprezenteerd heb- jl, J® behaagde 't Hem het volgende zeer gunftig Antwoord daar f,egeeven. J I anders dein veel genoegen neemen met deezj Tpprefenrnlien welke 1 Uvrene Voldoening rjilien getven tan m/n Volk, est wegneonren de engegecn een ■di ^Argwaan en Vreez.e, Welke in het Koningrpk vtrfprtid x.yn geWordert. De le/nk^ige uytwtrkingen van de hloeyer.de Slaat ion het Ouhliiq Credit tyn te blikbaar, nodrttkkflyl en algemeen, tm%et by ieder erkend ie worden de Maatregelen die beraamd ejyn, om de Hationaaie Scheelden by Trappen af te lojfen, x.yn nu z.00 vajl en eonfiderabel geworden .dat geenc als onvoorzjene Ge vallen eenige Vetand^Ê^^fte vermindering daar in z.t:lten kunnen toebrengen 't geen Ons de adngen^B^&l'etwagting keef;de oude Schulden betaald te zjen, z.on- der eenige Noodz.aal^^Leid, om nieuwe te maaken En Gy kunt vefzeektrd z.yn dat Ik rrynJnz.ondere Zorg en .Aandacht nal be- I Jleeden om het algemeen Credit te handt,om hft Sinking Fund of Fends tot afiojfing te vermeerderen en om alle occajien van nieuwe Laflen op myn Vo;\ te leggen, te vermyden. Waar op het Huys bcflooten heeft een Addies van Dankzeg ging voor dit gunftig Antwoord asn zyn Majt. te prefenteeren. Eiridelyk heeft hét groot Committé in de te vooren gemelde be- twifte Ve.kiezing wege. s de Stad Flint in 't Prinsdom van Wales op gemelde Woensdag avont deuytfpraak gedaan ren voordeele van den Heer Lloyd mer uyrfluyting van den Heer Wyne na dat die Zaak 4 weeken op her Tapyt was geweeft. De Graaf van Chefterfield, ge- delrgneerde extr. Ambaftadeur des Konings by de Staaren Generaal, zyne Inftrudien ontfangen hebbende piepareerd zich nu om naar den Haag re vertrekken, en het Hof heeft Ordre gegeven drie Koning- lyke Jachten gereed te maaken, om 7yn Excell. als mede de Gravin- ne Douariere van Albematleen andere Perfoonen van Diftin&ie, naar Holland over te voeren. De Heer William Stanhope, eerfte Ambaffa-^ deur des Konings op het Congres te Soiftons, heeft 17 fraaye Paarden van de HoIIandfe Ambafladeurs gekopt om zich daar van op het Congres te bedienen. De Bootle, een der Schcepen van de Zfiydzee- Coinpaguie, is van Buenos Ayres hier aangekomen, en brengt tyding, dat by zyn vertrek het Schip de King William meede van de Zuyd- zee-Compagnie te Rio de la Plata ook by na gereed lag om her- waards te keeren. Het Hof heeft permiftie~gegeeven, om Ja-irlyks45o Boomen ren dienft va... de Koninglvke V'oot in het zoo genaamde Nieuw Bofch Hampshue af te houwen. De A&ien van de I'ank zytl 13» en 1 half, O. I, C i/j, Z Z. 107, dito Ann. T07 en 1 vierde. TARYS den 23 April. Gifter heeft het Hof den Rouw aangenomen wegens de dood van den Piins Joreph van Saxen. Eergifter vertrok de Bagage van den Marquis de Brancas naar Madrid, en zyn Excellentie ftaat met deszelfs Zoon ra de aanfta3nde week deiwaards te volgen. De Marquis de Sta. Crux heeft van den Hollandfen Ambaftadeur der» Heer van Hoey zes fiaaye Paaiden gekogt, welke by deszelfs opentlv- ke Inrreeue ged-end hebben. De Graaf van Ri tembourg en Mevrouw Barienechea worden noch deezen avond van Madrid ia deeze Stad verwacht. HetFecft dat de Prins Kurakin, Ambaftadeur van Groot- Rusland, wegens de Kroonmg van zyn Ruflilche Majeft. ftaat te gee- ven, zal drie dagen duuren, en overmorgen beginnen. Van Romen word gefchreeven, dat dtTaus op een Muyl-Ezel willende ryden orrt die te probeeren e]y., H. het Ongeval had gehad van zich uyt den Zadel te laaten werpen. NEDERLANDEN BRUSSEL den 26 April. De Inkomften van de Confumptie van de Provmrie van Vlaanderen zyn den 19 var. leeze Maand binnen Gent voor den tyd van j Jasren, ingaande den eerften Mey naaft'comende, omgeflagen op den h'ee; Aaquier Bankier in deeze Stad voor 1237 duyzend Guldens 's Jaats onder Conditie, van 600 duyzend op te fchietcn zondet Ir.tereft en 60 duyzend Gis. 's Jaars te moge.r af houden, en de ndere 300 duyzend Gis. tot het einde van de 5 Jaarea als Borg te laaten maar alzoo de Lecden van Vlaanderen goedge vonden hebben gem. Inkomften over te laaten aan de.t Heer Eelbo te Gent voot 1233 duyzend Gls.'sjaars, met het bovengenoemde Avans, 't welk hier groore mseilykheid veroorzaakt heeft, is eindelyk Zatur- dag die Impozitie aar gem. Heer Eelbo te Gent toegeweezen. Hier pafteeren dage'yks Rrgimenten van de Staaten Generaal ror het ver anderen van de Garnifoenen. De Hertog van Aremberg en de Graaf van Lannoy zyn gevaarlyk ziek. AMSTERDAM den 26 April. De Brieven van Kadix melden dat het in de Corunha gekomenAdvys tyding had gebragt, dat men in de Havana, daar het aangeweeft was, was wagtende het Regifterfchip van Vera Crux, waarom men het zelve in 't kort te Kadix te gerr.oet zag. Volgens de Brieven van Petersburg was het Ys in die Rivier aan *c gaan. Twee mylen van de Zond was aan de Grond geraakt het Schip van Jan Holtfon, van Udewa! komende. Met Schipper KI. J.Wcutert, den 12 deezer van Port a Port vertrokken die voor de Stad genaderd is, heefr men tyding, dat van daar nog vertrokken waren Jan Schelvis naar St. Ubesen Jan Sow naar Hamburg werwaards Mich. Wahn en Gto'fge Witkamp zeilree lagen dat te Port a Port 10 Scheepen naar BrftW! gedeftineerd, beezig waren met laden en dat men op die Kuft vafirglrtM A'lgierfe of andere Kapers hooiden welke dé Schipper ge- duurendezyn Reis ook niet ontmoet, maai omtrenc Beveziei gepreyt had 2 Scheepen, naar de Ooftzee gaande. *3 GRAVENHAGE den 27 April. De Heeren Sraaten van Holland en Weft Friesland zyn heden weder vergaderd geweeft. De Generaal de Brofs, Minifter van den Koning van Poolen, Keurvorft van Saxen, en de Heet Myndershagen Minifter van den Koning van Pruyflen, zyn ieder afzonderlyk by Heeren van de Regeering geweeft. De Heer extr. Envoyé Hop en de Graaf vander Lippe worien alle dagen van Londen hier te gemoer gezien. Heden heefr de Graaf Golsfkiu, Mi nifter Pler.ipotentiaris van den Keyzer van geheel Rusland, her meer gemelde pragtig Feftyn gegeeven, met Bal, Masque, Illumirstien, h« loopen van roode en witte Wyn &c. Gifter was de Heer Peftcts met Heeren Gedeputeerden vau Haar Hoog Mog i 1 Brfoigi es en heefr, zoo men verftaat rapport van zyu Comm.(Tie a it Franfle Hof ged ian. De Heer Zweer Baron van-Harfohe tot 7.:..;, 'wry heeft ropr den Raad van Staate den Eed afgeleg', als Colionel van het Re-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1