1 7 t: de Craa-f van Weldeien en de Heer Stlvlus noch eenigen tyd aan heteenige Karren met de keorlykfte Fo-celynen en andere Kofie; Groct-Bii rannife Kof te verblyven. t uaju iidiyu gezonden. Men wil dat de Koning zich te-eau WEENEN den 7 April. Zondag heeft de Kcvzer de j^utftrtaaiV dct v'ir*cteeEe Maand detwaatds zal begeeven en de Route 1.f*~" twee kardluacien Colionitfch er, Sictzendortf opgeze^ 'De Saxilcite 1-Haj.b-èn-Wutenberg om daar in pailaiit de Revue détTn V -. d.ïiaarfchalk Graaf van fiemmiag heeft Audientid by den Keyzer \doen. Zeedtii eenige dagen zyn weder veifcheide Fooifea^ A»'l/ gen ad ee. is met den Prins Eugemus cu andeie Keyiefiyke Minifteis aangekomen maat men weet niet of zy zyn Majeft. naar Bti, ia COi fersntie geweeft. Der KeyzeiinneGezondheid oeemd dagely'ks le" volgen. toe Zondag meenö Haare Keyzerl. Majeft. met den Keyzer in ft o- KASSEL den ij April. De Prins Wilhelm contir.ueenlr penbaar te te. *ii, e:. is ge.megen de Reis naar Gratz meede te doen. méei te treeteien. f DKLSDF.N Jet 9 Aprl. De Generaal Graaf van Sekhendorff voor- FRANKFORT tien ij April. Zondag heèfr de Keurverft leiden Vrydai hier aai.gekomen zynde, was tetftond ter Audiëntie by len de zoo genaamde guldene Buile op het Stadhuys bezigt;^ deti K.on>n" waar na Hy een lange Confeientie had met den Gtaaf d,48 heeft zyn K. V. D. de Vifite gegecven aan den Ktu.yJ van Mant-uffel Geheme Kabinet-Mfnifter 3 DiÉn Generaal is zett Me.itz, die vervolgens de Contravifitc by Hem afieyde. jfoi in de C-inft van zyn Majr. en men befluyt uyt' veele omftandighe-l de Keurvoift van Beyeren naar Manheim vertiokken, cngifll den, déit zyne Ncgociatieu van groot belang zyn. Daar zyn opnieuw** ?au Mentz naai ryne ICeüdcntic gekeerd. Dyhgtaafen Hoogheemraaden van \ynUni,7.n\\tn op Maandag den 3.6 Ap.'V,\i728, 's morgens ten 10 uuten, op den Hoy ze van ZwaneuC Ha'fw'gec den Spzarndamien Dyk in het openbaar befteeden hef ieeversa van een gtoote quantiteyt Eyken en Gtecneu Hout, Stttr, Ciment Wier en Wyburgcr Teer 5 De Beftekken zyn middelerwyl te zyn ter Secret»rye van Rynland en in de Gemeeniands-Hu;» Rynland, te Spaarndam, en op Halfwegen. 11 Dt Hter(n Gecommitteerden van de Ed. Mogende Heeren Staaten '1 Lands van Utrecht^ zullen op Zaturdag den 8 Mey 172? 's morgens ten i(, ~i C ïn haai Ed. Mog. Kamer binnen Utrecht, doen verkopen de Prooftdye en Aichidiaconye St. Jans te Utrecht met het gce-ic daar aan; deert. Die daat van nader onderiigtingebegeetd addrefleere zich aan den Heer en Mr. Johan van Ocht'en Ontfanger van haar Ejl van P°' ge'oenificieerde Goederen binnen Utrecht op de Nieuwegtagtover ft Paushuyfeu ofte aan Cornelis Jacob Luyck Secretaris te Myj v-*'1 woonende aldaar. 1' -xa' De refpeëtive Heeren Notariffen worden by deezen verzogt, dat zy'gelieven haare Prothocollen door te zien, of voor iemand vantn Pn den errftea November 1725 is gepaiTeerd en verleeden eenige Teftamentaire Dispofitie door Mlbertus van Soefi in zyn leeven Schip;. d£^ev die.,ft van de Ed. geoftroyeerde Nederlapdfe Ooftindife Compagnie laatft gewoond en overleeden binnen de Stad Leyden die hei. mogt hebben kan zich addrefleere aanjohannes HoogwerfNotaris en Procureur binnen gem. Stad zullende als dan daar voor cc;l loord worden. ",8t Pieter de Hondt Boekverkoper in 's Hage, geeft op zeer voordeelige Conditiën by Inteekening uyt het terfie Deel van een weergaloos, s"aa^ lyk Kabinet-Stuk, zynde de Tafereelen dei vootnaamfte Gefchiede. ïfi'en van het Oude en Nieuwe Teftamem, door de vermaarde KurA J-0U8f HOET, HOUEB AKEN en PICART geteekend, en van de befte Meefteis op het kunftigft kragtigft en uytvoerigft in Koper gefr.eeit ®00tfif met beknopte geicetde Befchry viagen in aangenaam en taalkundig Nederduytlch uyrgebreid 3 Deelen in Foiio. De Pivs van dit ti» ï'aa" en nuttig Werk is by Inteekenrng op Mediaan Papiet 54 Guldens 1{ojaal 66 Gis. Sufertpjaal 78 Gis. en Imperiaal 90 Gis. te betaalt» il gelyke Termynen van 18, Z2, 26, eu 30 Gis. Om de Kunftliever.de aan te moedigeu, heeft men den Prys van dit weergaloos Werk zoo; KA gemaatigt, dat het zelve aan de Liefhebbers die inteckenen 37: 10: ieder Exemplaar op Mediaan Papier', zynde her kleinfte fooitt sa, w< zal komen te ftaan als het volgens het eetfte Beftek, by wylen den HEER VAN LÈÜR gemaakt zouw gekeft hebben, gelyk zulks b.<, te mg by de Conditieh, die alomme te bekomen zyn, te zien is. De Inteekening zal men fluyten op den eetften Auguftv 1728 en mogelyktij sa de namentlyk indien het klein getal Exemplaaien welke op dit Kunftftuk aangelegt zyn voor die tyd mogt weezen ingeteekent. Httr p.eis Deel zal men afleeveren den 2 January 1719 en het Derde den eerften Mey daar aan volgende ondet verband, van aan de Inteekena» dubbeld te zullen rfftituee.e het iugeveekende Capitaal indien alle drie dt Stukjips op den eetften Mey 1729 niet compleet afgediula T), En dewy! a'le dcezc cietiyke en kunftryke Flaaten zoo van het Oude als van het Nieuwe Teftamentvolkomen gereed en gefaeedti s zoo kunnen dezelve door de Liefhebbers gezien worden te Amfterdam by Picart Wetftein Boom Oofterwyk en Uyrwerf 5 Haailu Lee en Mar,ho7r.. I.eyden Lngtmars en Haak Delft Boitet Rotterdam Beman en Willis 3 Dorn van Braam Nimwegen Hyz U°, Utregt Pool firm en Wagens Middelburg van Hoeken en Bakker Groningen Spaudau, en in 's Hage by gem. de Hondt. ,vJt Van Lom, GofieMlberts, er. de Hondtzullen op Woensdag den n April afleeveren het derde Deel der Nederlandfe Hiftori-Penninge»,;. den heet en Mr. Gerard var Loon 3 en werden de Boekverkopers dethalven verzogt haare Quitantien met iz Gis. voor het klein eau voor her gtoo Papier franco over te zenden. In 's Hage, by PiVf dt Hondt, is in Quarto en in Oftavo te bekomen', Hifioiredes Guerres 8c des Negotiations qui precederent Ie Trr J vA1 V T Jv v wf Q- V a sffl r d 1 1 J a r 1 .Ifo J w, 1 1 c* W 9' Weftphalie feus le regne de Louis XJIIi le Miniftere du Cardinaal de Richelieu 8c du Cardinal Mazaiin, compofée fur les Metnoiiti Comte ö'Avaux, Ambiffadea: dü R01 Tres dhretien 'dans les Cours du Nord, cu Allemagne Sc en Hollande Sc Pienipotentiaiie auT ie" de Muoftet. Oy Heden den 19 April, is in de Holf'ardfe Steeden by de Boekverkopers re bekomenhet lang verwagte Traftaat Vervolg op de Ni Xofl of veraadering van Spys in een zeer oude Tyd befchteeven ea nagelaten door den Heet Colutnbanus Viancx, Licentiaat in de Gai jj° mitsgaders Abt van St. Plereirs Kioofter geleegen digt by de Stid Gent handelen de ,van vecleshaude Verfchy ningen van overleeden) fchen na hun dood ais meeds hunne Sameufpraakén met fommige leerendige Perfosagien en bekende Famiiien zoo in 's Hertogenb; l!' Terthoten, als andere Plaatfen 8cc. Sec. meffiguuren en Annotatien, in groot N-B. Nu hebben de Liefhebbers met dit gem.Tu het Werk van die natuur ccmpledt. r>.- obus de Je ;b, Boek', uk -pet in 's Hage zal ten'zynei» Hnyze op den hoek van de, H<>f-Cingel „op Woensdag den 2r April aanftui verkopen fr e Vetftmelinge van goede meeft Nederdnytfe Boeken, zoo in de Godgeleerdheid Rechtsgeleerdheyd Dichtkunde, atsl deie, j.ageUaten door den Heer F. V. G. x x x 3 waar van de Catalogen te bekomen 2yn te Nimweegen by Hyrtvans, Middelburg Srt ver, Uir»sbt Stouw Amfterdam Uytwerf, Rotterdam Beman, Dord van Braam, Haarlem Marshoorn, Leyden Kallcwier, Delft Beman, G.. vaadc.' K'oes, Brie' Verhell 8cc. w Op He m, zvniic Maandag den 19 April,»s avonds ten 6 uuren, zullen de Makelaars Jan Hoos, Hend. vander Heyden.WlH. van Lares; j Hofteyn de Jonge.cn Corn. Hoos, te Amft. in de Dykftraat in dc OudeBiirg, veikópen eea party extra fuy'fc nieuwe Varinas-Tabak, cm la 11 ft'. Schepen van Kuraft'au gekomen 3 leggende op de Oude Schans, by de Keyzersftraat, onder 'cHuys vap den Hr. Abraham de wSh Matthys Diephout en Abraham Oldenhoveti Vry Makelaars zullen op Donderdag den 22 April's avonds ten c uuren, te Amftetilaa de Nes id de Brakke Grond, verkopen een party extra puyks van omtrent 3000 ftuks St. Domingo en Cataques fiuyden byNotirie te zie j Wil hem iie Vries Makelaar, zal op Donderdag den 22 April, t« Amfterd. in de Nes in de Brakke Grond, verkopen een confrderabeiepr nre iwmodefe Goude, Zilver?, en Zyde geblomde Stoffen, nevens een party half Zyde Stoffen en Atlaffe», zoo als by Notitie gefpecificcti <u daar3 te vooteu te zien zal zyn. Jacobus vander Butch, Notatis en Makelaar in's Hage, zal op Maandag den 26 April, 's avonds ten j uuten, op den Nieuwen Doelenw len, en den 29 dito finaal verkopen, een fraaye BUYTÊNPLAATS, met Heeren Huys, Stalling, Xoershuys en Plantagie en rvog 7 W'f.t.l jens te 7.amen gropt omtrent anderhalf Morgen, geleegen in den Dorpe van Ryswyk 5 breeder by de geaffigeerde Biljetten, en nader ond* ligtinp bv Mevrouw de Wed. Borrebacb op de voorfz. Plaats 3 of by den voorn. Vander Burch in de Spuyftraat. Iemand ondertufTchen ger.t gen zynde deeze Plaats uyt de hand te koopen, addrefleere zig als boven. Op Maandag den 26 April 1728, zal Joh. Swart in 's Gravenhage, op de Groote Zaal van 't Hof, verkopen een confiderabele party T.' sringen, loffe Printen, en Printwerken, zoo van oude als moderne Meeftcrs 5 en op den 28 dito, een Appendix van uytgezogte keurlvket!- ken, zoo Dufts, Latyn als Frans de Catalogus is te bekomen te Middelburg by van Hoeke, Arndem de Gaft Niniwege HymansUyt to Stouw, Dord van Braam, Rotterdam Beman, Amfteidam Oofterwyk en Uytwerfj Haarlem Marshoorn, Leyden Wishof,.Delft Beman, Go:, vander Cloes, en in 's Hage by Joh. Swait. Te Delft zal op Maandag en Dingsdag den IS en 27 Aptil 1728, op St. Lucas Gildekamer, door den Boekverkoper R. Boitet verkogt»1' den de Bibliotheek van den Heet Gualtberus Kolfin zyn Eerw. leeven Predikant op Delfshaven, beftaande in zeer deftige Theologife en arf ie Boeken w.iat van de Catalogus te bekomen is, te Utrecht by van Poolfum, Amfterdam Boom en de Wed. Onder de Linden, Haarlemn. Lee, Leyden Langerak, Hage Swart, Rotterdam Beman, Gouda vandet Kloes, Dord van Btaam, en te Derft by gem. R. Boitet. Te Delft by R. Boiter, is gedrukt, by hem en in de Steeden by de Boekverkopers te bekomen de Koophandel van Gioot-Btittatuiien dot alle Gewcften van de Waeteld 5 waar by gevoegt zyn omtreBt So Lyften van de ir,- en uytgaarde Regfen op alle Goederen door Ordrevi voornaame Leeden van 't Parlement, en de verma.rrdftc Koophtydcn van Engeland bcfchieeven door Charles King, twee Deele.t, in Qriart uyt het Engels vertaald. NB. Van dit Werk zyn zeer weinig Exemplaaren overig 3 De Prys voor de kleine Papieren is 7 Guldensr. voor de groote rapi.-rer. 9 Guldens. Bv tobenus Vitjon, Boekverkoper op den hoek van de N'euwftraat in 's Hage, is gedrukt, en word heeden uytgegeeven (zynde ook dotrib- de ttreefte Boekverkope'c te bekomen) O/erblyfzels van geheuchenis dei byzonderfte Voorvallen in het leeven van den Heer Coenraat DrM terwy! Kv gediend heeft in Veld- en Zee-fla.igen Belegeringen en Onderneemingen als ook meede zyne verdere Bejegeningen aan verfch ide vteemde Hoven eq Landen in 4to. de Prys is 25 St, By denzelven is ook gedrukt en word nu tegenwoordig mede uytgegfj ven tic Civ'le Wetten in haar natuurlyke fchikiring, door Mr. Abraham de Rocheforr R. G. in 4. Als ook nog het levens-gedrag van W' de XII. Koning van Zweed en, geduwier.de zyn verblyf in het Ottomannifche Gebied, met alle AutKentique Stukken veifterkt en befchreevd door den Heer Willem Theyls, tweeden Druk, in 8. By gem. Boekverkoper is mede te bekomen, regte Inleyding tot de FeanfTe Spraak,of: vens verfcheide Franffe er. Duytfe Same.efpraaken, in 8. Nsg nieuwe Inleyding tot de Frartffe en Nederduytfe Taaien, in 8. De Heerer. van het Gerecht van Spa adverteeren alle cn ecu iegelyk, dat een Koopman van Luyk in Pagt ofte Admodiatie heeft aangena mer voor den ryj van neegen Jaarcn de Wateren der Fonteynen van Nivezeit in de Ambagten van Sart gebuurt aan die van Spa end* hy daar van teene Fleflen laar opvullen, om re verzenden naar vreemde Landen, dethalven -worden die oprtgt Spawaater gelieven re hebben, gewaaifchovtt geene te neemeo dan die voorzien zyn boven de ordinaire Bezeegeling met Atteftatien'ondeiteekend door G. Stotheaur. Te Amfterdam by Johannes Ratelband Boekverkoper op den Damop den hoek van de Kalverftraatis gedrukt en voor drie Stuyveu'1 bekomen, de Sententie tegen Jacob Gerritfz, geëxecuteert té Diemen den i j April 1728. Te Amfterdam by H. Bofcu is gedrukt en te bekomen, Bidloo Verwoefting des Joodfen Volk van 't begin tot by na deezen tyd, 3 Deel®! in Quarto. Gclertert Man verdedigt, in 5. VPsyermans Amfterdamfe Hermes, 2 Deelen.in 4. Ontleder der Gebteeken, zDeelen,in4. Ech», des '"aeredfs. 2 Deelen, in 4. Hiftorie des Pausdoms, 2 DeeJen, in 4. Samenfpraak van Mofes Markus^ in 4. Zes Samenfpraaken tuflcho Leev-r oen en Dooden ir 8. Bierman over de Kerinthen. De Reizen van Annoy. De Reizen van Gage. Van Daaler.s Orakelen. Goeid Menfchkuirde. Gatgon Minutius Feüx. Hiftorie van Jakob en Karei. Hiftorie van Karei en Jakob. Picket Reedenvoering. Alle de Werk" vanQuevedo. Natuurlyk Toverboek. Speel-Toneel der Konften. C. Bruin Otto Venis Zinnabeelden, met 60 kopere Plaaten. Te TeyiW 'by FELIX DE KLOPPER, op de Breedeftraai «ver ket Sudliuys. Den AptU 17x8,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2