LEYDSE :,r GROOT BW ITT ANN IF. N J»*»?*8- it J,; Kli. da- Maancfagfe Coairant. R tic an (a yk SPANTEN ADIX den 23 Maart. In deeze Baay zyn gearriveerd Francisco Pascal van Canatieo Fame la Chapelle van St. Lucar naar Nantes gaande Antonio Bonavie van Genua Lorenfo Gau- 1(1 tier van St. Malo het Engels Oorlogfchip de Poole William CCa Hc,*y v"n Gibraltar, Eduard Matheu van Alic'anten Robbert pofl'el van Falmouth Ed. Butler, Dan. Lawfon, en Henry Wiles van p,ooJe», ais meede te rug gekomen Jofeph Chapelle, die naar Genua get IJ was en veitrokken Pitr. HanflèValk naar Amftetdam, Carlo Saillant naai St. Malo, Pedro Effingham en Will.Math, naar Lou ien, yd Nuoiman Ed. Wilfon, en Pasco Crokes naar de LrvandWillie Eagucs Ribiicic naar <lc Fanflc Eyianden, Dudemene Giraid naarS-. Domingo, Ar.gel Ponteves naar Maitiuico Ed. Talbot en Jean Ju.i- vsii naai Genua, Sam. Schetvil naar Plimouth &e. MADRID den 29 AJUart. De Koning heeft op witte Donderdag by twee Miffer geuffitteerd en het Communie ontfaiigep. De Matquts de ;lo> tal-raf.s heeft aan de Koningione. de Ptincelfe van Biazilien en dtaadcie Infanten prefent gedaan veifcheide Papegaayen en andere 'jaiie I idiaar.fe Voge'en als mede Aapen en andere curieufe Die- fcn, welke zyn Excell. van Lisbon heeft medegebragt. De Hcei Sar dine, Intendant van Cataionien heeft by't Hof affcheid genomen, om naar Barcelona te keeten van waar men veiftaat, dat de Troup- 'pe, die voor Gibraltar gediend hebben in dat Prinsdom zyn aange komen, en dat zich tegenwoordig 24 duyzend Man te Voet en 6000.te pand in het zelve bevinden. Te Barcelona was het Hout en andere 'Jllteiiaalen gereed tot het bouwen van 2 Oorlogfcheepen, welke men 'opSupel gezet bad. De Hertog van Popoli was van daar naar Italien fttitiokken, neemende de weg over Vrankrvk. Den Abt Bentivoglio 8aat na de Feeftd^gen van Paafchen alle de Koninglyke Huyzon en gafteeten re bezigtigen, en met het Escutiaal te beginnen, waar na Hy jan Komen zal keeren. MADRID den 30 Maart. De Koning is zoodanig in Gezondheid ktifield dat zyn Majt. eergifter tot groote Vreugde van het geheele "Hefin 'r Publicq verfcheeneu is. Men verzeekerd dat Haare Maje- ^ryten heden over t dagen in her Retiro ftaan te komen ofte naar 'Aranjuez te gaan 't geen van het goed ofte kwaad Weet fchynd te iinlltn afhangen. Dingsdag had de Keyzerlylte Ambafiadeui Graaf "van Konigsek een lange Conferentie met de Koninginne in het Pardo. FeFu ffe Ambafladeut Graaf van Rotembourg den 16 dtezer een Éxptefifen van zyn Hof ontfangen hebbende had den volgende dag inttie een patricuhere Audiëntie by Haare Majt. en was vervolgens ioCoofertntie met den Marquis de la Paz; Nadeszelfs re tug-kpmft indtezeStad begaf zich d e M.r.ifter by den Groot-Brittannife.i Am- talTadtu den Hec K oene. Men v zeeketd, dat de Koning eerfidaags «to oidinans Amh«fladeur aar, *t Hof van Vrankryk ftaat te zenden, tn dat Je Graaf Mor.tejo daar toe zeer in confideratie komt. De RulTiiche Mii.ifter Prins van Seibatoff geeft z'ch veel beweeging eoisiecdetd eei.ige tyd veelmaal in Conferentie geweeft met de eer- fic Mi"ifteis van dit Hof. De tyd is noch niet bekend wanneer da In- faotcof nu Pr.nceflë van Brazihen de Reis zal -aanneemen om re- jen dc Infante van Portugal ofte Princeffe van Brazilien op deFton- tieitnuytgewifleld te worden Ondeitiiflchcn doed men aan't Hof tan Poitugal by continuatie groote roedel daar toe maaken. Men 1 fpreekt fterk om een Expeditie met 6 of 7000 Man in Africa te doen, ten einde zich aldaar van zeekere voornaame Poll leggende tcegen ceiMallaga, Meedet te maaken, en dat die Trouppen dooi den Ciaaf ran Rodeville gecommandeerd zouden worden; Men vleyd lich dat die Onderpeeming vermits de tegenwootdige O-iluften on- dwdeMooten in het Ryk van Fetz en Marocco, van Effeft zal wee- ren. Men fchynd hier allezints bedacht te zyn em Onze Schceps- Macht in behoorlyken Staat te brengen. VaD Kadix hcefr men tyding, dat op den 19 deezer een Advis-Schip van daar naar Veia Cruz was vertrokken en dat twee Scheepen mer Kwikzilver gereed lagen om den 10 April naar America te zeilen. Men zegt dat de Nalatenfchap tan den berugten Marquis de St. Jacob die in de Maand January raarftleeden overleeden is,veel grootet is als men in den beginnen ge in endhad, zynde nadat verfcheide confideiabele Legaaten waren Uytgedceld jjjby het opmaken der Boeken van den Overleeden bevon den. dat dien Particulier meer Tonnen Gouds aan zyne Erfgenaanien heeft oagelaaten, als'er dagen in een geheel Jaar geteld worden. VRANKRYK IARYS den 11 April. Te SoifTons is men met meer dan duyzend hibciders beezig aan de Reparation van 't Kafteel en aan het Schoon- "'Iteii der Gragten en Walltn. Dc Heer Walpole Ambaffadcur en 1 .''enipotentiaris van Groot- Brittannien, heeft daar ook een Huys voor r '««Livres doen huuren. Ondertufïchen is de opening van 't Con- 1 8'es aldaar van dea 20 Mey, tot op den eerden Juny daar aan volgen- eiytgcfleld. De Marquis de Brancas gedefigneerde Ambafladeur I Konings aan het Hof van Spanjcn heeft zyn laatfle Inftiuftien I 0ntfj|,gen,en ftaat in't kort naar Madrid te vetttekken. De Bift'chop TJn Monpellier,'ieen der voornaamfte van die, wefke de Bulle niet aan- '♦«men, is zeet ziek. Den Abt Tenbin Aartsbifjchop van Ambrun, fl' te° t*t®en deeze'Stad verwacht, fchynende het getal der Bif- °ppen, welke zich tegen zvn gehouden Concilie aankanten meer ^ntegroeyen als af re deernen niet tegenftaandc het hooge Gezag, "t meede de Proceduuren van die Vergadering onderfteupd worden, «e Ctimineel van 't Chatélet heeft by Sententie geor.don- c'[i 1 dat het Lyk van den ongelukkigen Baton van Cederhielm bq- zal wotden, ichen de Heerenl.loyd en'Wynd vdor re vierdümadl txarnrReérefe^D* eetftgenoemde van die twee:Hee;ren wofd ontferftcund dooi den Loref Malpas Schoonzoon van der. Ridder 'Robert Wal'pole en een der j Commiflarrflen van de Adrciraliteyt en de andere 'doof den Lotcf Finoh en den Ridder Mofting dié getrouwd is mét de Óochtex van den Graaf van Nottingham Vermits deeze twee Medcdrngeis Jieida. Whigs zyn, alzoo wel als deHecieti die Hen öfideiftcunen, is'er geer» geheugen dat ooir een Verkiezing zoo fterk betwift is geworden als deeze-; De Beloignes1 dflè' 'het yertr. Comrn'fitd ovei deeze Zaak.ge houden heeft, hebben geduurd de éfefté tót iytiurea in de morgenftónd» de andere tot zuuren en de derde tot midriaebt By die yin gifter waren onder andere Perfobnen van d'iftirftie, fo Dames in de Gailery van't Huys, om den uytflag van die Conteftatir te zien welke na alle apparentie ren voordeele van den Heer Lloyd zal- uyrvallen. De becwifte Verkiezingen zyn fti zoo g/octe meenigfe dat by het fcheiden van de tegenwoordige Zittfng van *t Parlement alhoewel dezelve, zoo men meend 4 tot het midden van Mey zal duuien, niet meer als- omtrent de helft afgedaan zullen kunnen weezen. Na dat de Tra&aateu tuflehen de GeaHieefde Mogentheden van her Traftaat van Hanover aan het Pariement gecominur. ceerd zyn gewor den. blykt het nu aan 't Publicq, dat öt Krygs-Macht re Land, welke zy zich verbonden hebben te fourneeren beidopr op totjoco^Man zoa teVott als ie Paard, te wecKit Groot- Briimttrutn 24000; VrttnLrjl^iflOQO y ZwtcJen I Joco IJetrm^rkrn'jocoo de StËilfn GoiemrJ 5000 en de Her- r»y van Vkeljfenbtuiel meede joco Man behalven nog 10 duyzend Al an welke Zweedet. en 12 duyzend Mannen eiie beénmaiVe/i zich by de Secieete Au.kelen verpligt hebben in - g val Van flöö zaïkelykheid,.te fournccen. Her Parlement is nog vcrgaJeid, en de tu'vi ypa 't veittck der Brieven gekomen zyndt ,"ktn men niet melden wat, in *t Parlement gepafieerd is. i i D F LAN O, N BRUSSEL den 15 April. Dc Verkoping der Oofticdife Goederen re Brugge is geëindigd en de Pryzen zyn zeer hoog geweeft om dat veelc Kooplieden 'zoo vrteir.de als mlannfe zich daar bv bevondea hebben. De Pticcen 'van Wurtenberg ftaan op haat vettrek naai Duytsland. Gifter heeft de Ambafladeur van Portugal in het Hotel van Egmont alhiet het magniftcq Feftyn gegeeveo waar van te voo- ren gemeld is; Dat Hotel was geïllumineerd met meer dan 6000Lam pen formeerende de Cyffers der Naamcn van poitugal gekroond 4 De Zaal yan het zelve was vercieid met zeer ivke Tapvten, 2 pragtigo Buffets eD 3 'ieyen Kriftalle Kroonen. Des middags toen de Aar s- hett: gimtc gegeeten had begaven z ch de Dames vau het Hof naai gerr.. Hotel daar zy door den AmbalTadeur on^ec aan de Trap ont fangen wferden Ten dtie uuten ging het voornaame Geze'fehap aan Tafelwaar by onder anderen re enwooidig waren - es Paus Nuncius, de Opper-Hofmcefter en de Oppei-StaJmeeftei van ha ue Doorl. de- Gravinne Visconti en de Maartchalkinne van Zumjungen, De Ge- zoodheeden van den Keyzerde Ko/ungen van Spanjen en Portugal de Aartshettoginne de fiincen en Princciièn van Afturien er. Brazi- lien wieiden gedronken onder het geluyd van Trompetten en Keetel- ttommtn. Ten zes uuren kwamen de Heerett en Dames die tot de Avond-Maaltyd genoodigd waren, eynde de eerftc Tafel geweeft, om danig de Dames van 't Hof niet na to uuren des avonds vat-, de Aarts- hertoginne mogen onthouden ;Ten agt uutVn wierden deLampeii op- gefteeken, formeeiendedeCyffCrs detNaameo van Poriugal i-.ekroonds Toen alle de Lichten obtfteefeen waren gaf deu Amb<ifl*deur ordte om naar de Vogel re fchieten; welk Flaifir niet lang duurde, aizoo een Schoemaaker 'r gelui, had de Staart te treffen waar ttyt veelc Vuur- pylen en Voetzoekers vlogen waar m"ede hy de gefielde Piemte vai^ 1200 Ecus kwam te winnen Vervolgens liepen de Wyo-Footeynea voor het Volk er. de tweede Tafel wierd voótgediend na 't eindigen van dewelke het Bal begon dat ee.ft deezen oebtent ten 6 uuren ge- fcheiden is; geduurende het Bal wierden grotue overvloed .ai al lerhande Ververfchingen geprezenteerd door de Officieren en Do net ftiquen welke als bedekt wareu met Goud en Zilvcre Lakcneu en Galonnen. AMSTERDAM den 17 April, pe Geanrhorifeerdens der Inrereflaa- ten in het Schip de Sr. Louis gevoed geweeft door Jan Vaick als meede in deszelfs Cargazccnen itotificeeren by deezen dar dezelve geen genoegen hebben genomen in de pretenfe Verantwoording, wel ke gem. Vaick by publique Couranten heeft bekend gemaaktop den 14 deezer in Maltha te doen, en daarom van de Im aliditeyr van dien, nadrukkelyk hebben geprotefteert. Den 9 Dec. was aan de Kaap de Goede H00P gekomen het Schip 't Noorder^utiriier v.10 hier Aan gem. Kaap lag ook een Engeis Schip, naar Ooftindiën gwande maat geen Franfle of andere. Het Engels Schip de Vrietidfchap, Kapt. Sly the, was door een Spaanfe Kaper omtrent de Honduras ge; omen. Te Schandtona watca gekomen de Princes Amelia Kapt. Wtnaqok, en de Happy Return Kapt. Ather beide van Londen te Boiiideaüx (.laa* j Will. Jaufle herwaa'tds en Corn. Poft naar dc Ooftzee xeilréé lagen) Roel, Hend. en 2 andere van hier en de Maas. 's GRAVENH AGE den IS April. De Heeren Staaten vat* Holland en Weft-Friesland zullen aanftaande Woensdag vergaderen. De Heet Henti de Monteze heeft als Lnytenant Generaal van de Infantery den Eed afgelegd. De Heeien Staaten Generaal hebben den Heet en Mr. Pomfejui Hoenfi aangefteld tot Secretaris van de Genetaliteyts Munt- katner, in plaats van den Heer en Mr. Willem ^nthony Picterfon, But- den 13 April. Gifter heeft-het Huys der Gemeenten» de lat /u'tn '®ve,r ^e Stthfidien voortgezet Waar na her Committé, ttlfo L °m °vei Verkiezingen van Parlements-Leeden {"wtedoBu, die we^ent Fljat Met fuo^om m-W^le» tw-. getmeefter deezer Stad SfC. dia daar van vrywillig 'af ft and heeft ge- Dualiteyr dezelve gifter den Eed heeft afgelegd. D« hier gearriveetd en ftaat als Luytenant Genetaal daan in welk - Dualiteyr dezelve gifter den Heet Groveftei. hier gearriveerd, en ftaat van de Cav8llery den Eed af te leggen. De Heer Jan Danfrr Baskes heeft ter Vergadeiing van haar Hoog Mog. den Eed afgelegd al» Controlleur van de uytgaande Convoyen en Licenten te Atnfterdam, Mo'ryen vertrekt de Heer ZingendQnk naar Gelderland. Volgens da ltacfte JBjieveu vw jAmdao {Radon de ejtraoxdjnaiis Ambffladeuty

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1