LEYDSE 3 f| 3 ^■4? Eat. uï M O S C O V I E N. I N G E M E R L A N D. G R O O T - BRITTANNIEN. raj V R A N K R Y K S<Ko( gedcfi, dc«o Ao.i7iö- dc Ke; orft,. detj, «gen vervoi dci, tal M sai =Mf %A WeensJagfê Courant. het» 0{, VOO|| n opj 5 vul; laakt r'ze yvi tout ygi# idet! -wane "H OOSTIND IEN. HQS* Hi T "XtTtbttFoH WILLIAM den II Jnny 1727. Twee Scheepen vail ind I dc <-'omP- der Ooftenrykfe Nederlanden zyn hier beezig met dda V J haare Ladingen in te neemen om vervolgens naar Ooftende _y te keeren. Het Engels Schip de Vittor, langs de Kuft hande- ne Gl ltn<i(:' en V!,n Bombay herwaards gedeftineetd, is op de Kuft van Cey- >etr 1 Ion gebleevende Commandant van 't zelve is gevangen naai Caidi tot den vooinaamfte Koning van dat Eiland gevoerd. Een ander En- gels Koopvaatdyfchip de Marygold genaamd van hier naar Poifieu gedetineerd, is omtrent Musgttt, en een 'Briganryn, gevoerd by Kapt. Sirapfon.dic een Tocht van hier Ooftwaard op ging doen om langs de Kuft te negotieeren na by Junkerylone gebleeven, maar het Volk van het laatfte is in een Sloep gefalveetd. SUB.ATTE den 27 July r727. Het Volk in het geheele Gebied.van den Mogo! word onlydelyk door de Gouverneurs van dat Land ver drukt, ter oorzake oat den Mogol gar.tich overgegeeve» zyode aan de Vrouwen en den Wyn buiterr Maat ofReegel leeft, eh de Zaaken vtn de Regeering in 't wild laat loopen zoodanig dat die roome- j joofe Monarch heeden niet meet weet wat Hy gifter bevoolen heeft. De Volkeren van deeze Kuft en die vaii Alimadavad worden zeer ont- „„1 tuft door de zoogenaamde Gunneems. NGIli MOSCOÜ den 15 Maart. De Keyzer refideetd noch in het Kre- v«iS melin maat men verzeekerd dat zyn Keyzerlyke Majefteit des tkoti zelfs vetblyf in het groot Paleis te Fort genaamd in de Slaboda zal io^ gaan neemen waar uyt men bcfluyt dat het Hof noch eenigeo ryd hiet zal bly ven. G fter was weder een pragtig Bal in het Krcmelin ent, 1 waar by de Keyzer en de Pricceflen aflifteerden en men zag door de pecii geheele Stad Illumtnatien. Dien dag heeft de Hertog van Liria, Am- Kali bafladeur van Spanjen in deRooms-Katholyke Kerk deezer Stad het indii Tt Drum doen zingen wegens de herftelde gezondheid van den Koning zyn Meefter, waar ca zyn Excell. een groot getal voornaams Perfoo- nen van de beide Sexe.n zeer pragtig ter Maaltyd ont'naaide Gemel- den Ambafladeur doei ook vcele To.ebe'.eidfelen maken tot een groot Feftyn 't geen Ky ftaat te geeven ter occafie van de twee Huuwlyken van de Princen van Afturien en Brazilien met de Infanten van Span- jen en Poitugal. Woensdag ontfing de Baron StamkeMinifter van Holftein, een Expreflen van Kiel met tyding, dat de Hertogin van een Ptins in de Kraam was bevallen j Die Expreflie heeft ook een Mifllve meedfgeb.-acht van den Hertog van Holftein aan den Keyzer waat aapt; bp zyn Kon. Hoogh. aan zyn Keyz. Majt. van die Geboorte kennis ned geefter. Dezelve tot Peeter van den nieuw-gebooreu Frins verzoekt rukt;] ïebalven de twee Vcldmaafcbalken die de Keyzer zoo als bereids ge joeld is, heeft benoemd, heefe die Monarch ook aangefteld vier Lujte- «#it Generaalste weeten de Heeren Kropotow Le Fort Hennir.g en Schermetoffdrie MaUr-Gtneraals, te weeten den Prins Galliczin, Alexi enPlefch'ew en verfcheide Brigadiers, Colonels &c. welke gtoote Pro motie gedaan is ter occaiie van de Krooning van zyn Keyz. Alajt. De Generaal Luytenant Roop is in de Ukranie overleeden. PETERSBURG den 23 Maart. Men continueerd het uytruftcn va:i omtrent 40 zoo Oorlogfcheepen als Fregatten in de Havenfn van Ktoonllot en Revel als meede het bouwen van vyf nieuwe Scaeepen van Linie. Volgens de laatfte Brieven van Mofcoiifcheen het Hof daar noch eenigen tyd te bly ven, onder anderen om nader by de hand te wezen ten opzigte van de Zaken in Perfien, werwaards onze Troup- pen de Matfch wegéns de kwade Weegen maat langzaam voortzetten. Men is hier by continuatie zeer oplettende op het lang vetblyf var) denTutkfen Minifter aan het Hof van Zweeden, en op het onti'angen en afvaardigen zyner verfcheide Expreflens. LONDEN den 6 Apiii. In de beide Huyzen van 't Parlement is zeederd myn voorgaande niets van belang gepafleerd. Zaturdag be gaven zich de Koning en de Koninginne naat het Paleis van Rich- mont, daar haare Majefteyten het Middagmaal hielden, en des avonds kwamen zy weder te Sr, James. De Koning heeft den Kiipiteyn Dane tot Conlul te Ooftende benoemd. Eergifter artiveetde hiet een Ex- preffe van Parys met tyding dat het Congres te Soiflbns op den 2* Mey aanftaande zouw geopend worden. De Hertogen van Grafton, ivan Somtnerfet, Bolton, Newcaftle, Devonshire Dorfet Richmond, Jutland, Manchefter Queensbury Hamilton en Bridgewater en de Graven van Scarborough Godclphin, Cardigan Hallifax, Leicefter, Bffiti, Burlington Radnor Albematle Deloraine, Orkney Tan- kcrvilleen Sufleg, en verfcheide andere Perfooncn zyn benoemd om oen Koning op zyn Reis naar Newmarket op den 23 deezer Maand te Verzeilen. Zyn Majt. zal zig van daar naai Cambridge begeeven, om de Univerfiteyt aldaar re zien. De Hertog van Sommerfet, Kancelier Jan dezelve ftaat zich in 't kort dcrwaards te begeeven om de aoo- "'ge Preparatien tegen des Konings komfte aldaar te maaken. De CARGA van de Scheepen de Prlnccjfè van Wales van het Fott St. George, en de Stanhope van Bombay in Duyns gearriveerd, beftaat in Stukken Salempores dito Blaauwe - het G >011 zets. hi<i e zie hp Scmj imi idea 701 Hl 'IS deK D«: Pon Cfl« aan 1 mi ia! nil. raid Stil Anna Catches Jethilles - - - dito Surats - - - - dito Gecoulcurde - - kejutapauts - - - - ïombay-ftoffen - - - G'ngans - - - - h'nge Kleeden - - - dito Blaauwe - - - Mouris 207» i860 2740 1060 700 too j 7S° 40960 600 1440 Salempores Surats Carmenia Wol - - - Caffianrunia - - - - Cowris - - - - - Peper ------ Roodhout - - - - Salpeter behalven verfcheide andere parryen Goederen waar var. Je particulariteiten neg niet bekend zyn. Stukken 32120 3680 S2J2 Ponden Sjoo 400 71000 550000 64000 170000 LONDEN den 9 April. Voorletden Dingsdag otdontieeiden de Gcmeentens voor Hen open te legger, een Staat van al h-t Zilverwerk» 't geen van den 17 January 1717 tot den 15 M 'art 1727 gemaakt i» gewordeD. Vervolgens continueerde men liet Examen der Bil om het Zee-Volk aan te moedigen. Woensdag ramen de Gemcenreos véj- fcheide Refolutien wegens de Land-Tax-Bil, en men befloot aar.ftaaa- de Maandag te deübereeien over het gedeelte van 's Konings Aan- lpraak rakende het Hospitaal der Matroozen te Greenwich. Gifter heeft het Huys het Rapport van de Land-Tax-Bill goedgekeurd ca geordonneerd dezelve in 'r net te ftellen. H den is in 'rHuys derGg- meenteus de eerfte Lcezing gedaan van de Biil, om aan zyn Majt. toft te ftaan een Sublidie by verkoping vari Arinuitcyren aan de Bank vaa Engeland, op het Fonds der Rechten op de Kooien, toegeftuan by een Afte in het regende Jaar der Regeering van de Koninginne Anna •waar na men de Deliberatien over de Bill orti her Zee-Volk aan te moedigen, heeft voortgezet. Men zegt dat het Parlement zich op den 23 deezer Maand voor 14 dagen zal adjouiceeren, geduuiende welken' tyd zyn Majt. deszclfs Reis naar Newmarket en Cambridge zal doen, willende een groot gedeelte dei Lceden zvn Majt. verzeilen. Voot- leedcn Maandag zvn 21 Scheepen van de Zhrydzee-Comp. de Teems afgezakt om naar Groenland re vertrekken Twee andere Scheepea van gem. Compagnie zyn naar dé Straat Davids gezeild. Men ver zeekerd dar de PJenipotentiariflen des Konings op het aai ftastide Congres Ordre hebben zich gereed te maaken om binnen drie wee- ken te kunnen vertrekken Hunne Excellentien hebben bereids eeni- ge Officieren naar Vrankryk gezonden om te Soiffons Huyzen voor Hen te huuren. Mi. Carrington, een der Meflengers van den Koning, is naar Parys vertrokken, om met den Lord Waldgraave, gedeligueer- de extr. Ambafladeur en Plenipotentiaris des Konings by den Keyzer, naar Weereu re gaan. Men heeft tvaing, dat aar het Foir Sr. Geor ge waren gearriveerd het Schip de London op den 6 April, en de Hartford, den 10 Mey welke beide raar Bengale w ren gezeild j dc Prins Wil/lm den 17 Juny de Montague den 23 Ci dt BridgeWater den 25 July 5 de Walpole den 4, en-de lefhculliet den s Augufty weike alle, nevens twee Hnllandfe Ooftindife Scheepen, naar Bombay waren veitrokken Ddt het Schip de Prins Mugu/lus den it Mey Daar China wss gezeild j en dat de Franfle Scheepen de Sirena en dc Lis aar, Tiilecherry waren ge komen. De Scheepen, welke dit Jaar t'huys'^erwagc worden, zyn de Carnavan van Bencola, de Sarum van Bengale, dc Londonde Prins Willem, de Montaguede Bridgewater, en ie Letchullier van de Keft en Bombay dt Prins MuguJlUs van China, Ct' de Princes Mnna Van Bencola. Men heeft ook tyding dat het Schip le Ba Mntiois in de Haven van Suratte op den 10 Maart, des na^ts ten 10 uurenby ongeluk verbrand was. De Brieyen van Lisbon van den zyftc Maart melden dat de Vloot vaa Rio de Janeiro van de Taag deiwaards <fas gezeild. De A&ien van de Bank zyn 138 en t lialr, 1. C. t/j en 1 vierde, Z. Z. 106 cn 3 vieide, dito Ann. 106 en 3 vierde. SOISSONS den 6 Apiil. Hier zyn verfcheide Officieren, van Patys aapgekomen.met Ordre van den Koning om de Toebcreidfelen te gen de komfte act Minifters te bavorderen, zoo dat allés :u bewee^ing is niet alleen in het Kafteel en in deeze Stad mjar ook rondom de zelve, om de Weegen en PalTages in goede Staat te ftellen. De ivirfte Prys der Huyzen, die voor de Minifters gehuurd zyn, is 6 a 7000 Livr. in't Jaar. De Intendant alhier heeft bereids ee ive Reglementen vaa Politie gemaakten onder anderen wegens het Vleefcb waar van de Prys op j Sols per gefield is. Her Congres ofte de Veigaderm, dit Minifters zal gehouden worden in het Kaftee! 't geer ten oud no-rg Gebouw is hebbende aan de zyden zwaare T.oorer.s volgens de oude Bouw-Ordre. De Vert ekken van het zelve zyn zeer groot, en yoor- namentlyk de Zaal De binnen-Plaats is meede heel groot 3 Na by het Kafteel is de Cours ofte Plaats tpr de Wandelingen langs de Rivier met Boomen beplant welke Plaats .net de Rivier en de Vlakte aan de overkant uyt de Venfte.s van dat Gebouw gezien kunnen worden. Buyten de Poort is een groote Piaat.s daar een ge heel Battaillon in Parade kan gefteld worden, zoo dat deeze Stad met haat Kafteel zoo vermakelyk als gemakkelyk is tot |ict houiieu vaa 't Congres. COMPIEGNE den 8 April. De Magiftraat van deeze Plaats en de Paters Jefuiten alhier doen groote toeftel maaken om den Koning die tegen het eynde van de Maar.d Mey hier verwacht word pragtig in te haaien. De Appartementen van't Koninglyk Paleis zyn by na gerepareerd en men is ook beezig om tot het facihtyeien.van de Jagt voor zyn Majt. verfcheide Bruggen over Moeiallen te leggen. VERSAILLES den 8 April. Zondag hield de Koning Kapittel van de H. Geeft-Oide, waar ia dc Abt van PomponeKancclier van die Orde Rapport deed van de Pieuves of Sewyzen van den Hertog van Richelieu, die in het Kapittel van den eerfteu January laatftleeden tot Ridder benoemd wierd Na dat die Stukken geleezeu en aangenomen waren verleende zvn Majr. aaa gemelde Htrtog de Vryheid om her Kruys en Lint van de meergem. Orde te dragen tor dar Hy den Eed afgelegd, en her Collier ofte de Oidens- Band uyt handen van zyn M jr. onifangen zal hebben. Maandag had dc Mnfluis de Brancas gedeli- gnterde Ambafladeur des Kor.ings aan het S.paar.fe HofAudiëntie van aflcheid by den Koning, om naaf Madrid te veitrekken. Eergifter vertrok de Koning weder naai Rambouiller: PARKS den 9 April. Voorleeden Maandag is. Milord Waldgrave Ambafladeur van Groot-Srirtannien, naar Weenen vertrokken, na dac zyn Excell. deszelfs Zoon en Equipages Vrydag te vooren voor uyt h ui gezonden. De Prcfidenr de Montesquiou, Lid van de Franfle Aca demie, is niet gem. Ambafladeur veittok-ken, om het Keyzerlyke Hof en andere voornaawie Hoven van Duytsland te zien, en veivolgcns ia ltalien te gaan reizen. Ecrg.fier-avond heeft de Heer Cederhie m Broeder .van den geweezen Envoye van Holftein aan dit Hof, zyn Ka mer ia de 4 hoekea ia Brand geiletken «n vervolgens zich zelve ruet

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1