Befitjt teverkrygen ,n hoop da, Vw, Excetl. door Duutlfs Vetttoffngemelje,, ,,e:s mier tefjfyven Van mm Itïd T n °np"''ykl"ii a. Cham ww kunnen bewugen om zyn Gezant mo, gantfch andere, InjÈeulHeh ,o Kypdlaan i, „ook zier z-^Crc. Ji'Ji'n"n i nil va„xJen maar al, zjtlk, nlot kwam te gefchieden zouw Ihg.en vorzj.ofcnago* KASSEL Jen j April. De roeftand ran den Prins Wilhelm 1 kunnen gteven da, do Tart aaren goon Inval in Poelen zouden doen t wotda do do niet Hecden hcelt men zyn Hoogheid Adn, gciaaten 'tT g voorfz. Cham door do forteJhrl^aangedrongon do Tartaaren wclkf in Poolyn gunt fell andere Method; zynde, a!s de Medicvns t« vooi'en trelTiv grvlugt zyn, in allo manier, t, roclamooren. Utbbe» word voor-oude.fteld dat de Zieate van dien P?^ Wen gamfch zieker onderregt, da, do meergemeldCham zich tegenwoerdsg m,t Crifn is zoo da: men op de eene ofte andere wyze een fuoedi. omtront 40 duyzind Crmfe Tartaaren by Budzaa{bcvind;en in't voornoemen is, konift verwacht. Sc Do Hoeren Gecommitteerden van do Ed. Mogende Hoeren iraeten It Land, van Vtrecbt, kallen. Op ZUtflruat den 8 Mey 1728 's muircns ten iö in haai Ed. Mog. Kamei binnen Utrecht, doen verkopen deProoH^e en Aichiiiaconye St. Jans te Utrecht. met he: ene daar aan d dee,t Die daar van nader ond.tr,gunge begeerd addrcflïère zichttan den Heer eh Mr: Jolun van Ochten o'-tL van haa. El i!'1 U lt"endeealdCaar°11°P N'eUWeg,a8C OV,tl 'c ^«huylen ofte aan Cornel,, Jacob Layck Secretaris teMyiÜ Tehnur of te koop een zeet fraaye Buytenplaats, met zyn Heeren Huvs. en Plant»»ie 1™™».,.,.,,..!. e„,r Remifes, en Stalling voor vyf Paaiden, geieegen te Ryswyk, bewoond, en te bev.agVby de Wed van den PolhoeeflT H Bo^baT™0''* Op Morgen zynde Zaturdag den 10 deezer zal te's Hage, in de Thuya van den Clerk P van M Xl T a! T TT dubbelde witte en blaauwe HIACH1NTEN, welke Heeden van een ieder konnen '•ez'ea worden U Te Amfterdam by de Wetfteins en Smith, is gedrukt en word uytgegeven, la Religion Chiérfihne de montrée par la refurreöion deN h ooeur J.Chrift. contre les Deifies See. par Homlrot Ditton tradurr de l'Anulois Ook hv u* a j y de Neuron, explique par le Dofteur Pembreron, in Qtrarro, in Frans enT„gl]< «Verhanden te drukken, La Philotoj; Op Morgen zynde Za,«dag den 10 Aprilzai men te Haarlem in 't Vergulde Vlies verkopen den Opftal van een PLAKIEH-THl-/ >1i gtoot 77 Roeden, met zyn Huyzinge, Bepotinge, Beplanttnge, en't geen Aard- en Nagel.-vaft leggende te HaarVeln ven buvten L i?» 7 Houtpoort in de Roo Laan, genaamt de DIAMANT-RING, voorzien me, Ve.trekken neven/elkander Scc. davelyksTe zïe^ Te Hum terftond of tegeus Mey 172? aanftaande, een Hceren Huyzinge i-enaaini kt Flic na Msrr- r fi r „Jaa, root z Paarden, ftaande ende geleegen aan de laage zyde aan den Rvn, ondetTe ïuTdföie van «n Swammerdam die daar gadinge in heeft, addreffeete zich aan Michiel vin O/crvoor.ie, woonende Pitttrvan TholBoekverkoper in s Hage zal op Maandag deo 12 April 1728 ten h.iv^a l r 1 r Mill wel geconditioneerde Boeken, in meeft alle Facultcytcn en TaaJen, doch vooxnaincntlvV rnJo«i a 1 n^C" 5 am^n^rirh i «n op Woensdag morgen den r4 April, zal ten zelve Huyze ondTdr^ekverkóTeT v^k^ l T Ke^ê^tde, Poeren en Hiftoiie^ waat onder veele met regt vin Copye meeft alle van de befte foorten een gio .te party men, Doid van Braam, Rotterdam Beman, Delft Boitet, Leyden Severinus HaatJein Ma^honr a a 1/ A a 'v JFico Charlois, Bofch Palier, Deventer WelbergM, Leeuw. R^deZ SeVel,DUi' Ha4lJe,a Marshoorn, Amfterdam Ooftcrwyk en Schouten, Uti^ Sibout Bollaid, David Caudiie, en Albettus Clemens Makelaats, zullen «p Maanda» den t, ln,;i n 't Oude Heeren Logement, verkopen een fraaye en welgelcege Hofftede, met deszelT h«V,Th P 7 l 6 uuren, te Taaiden, en Koetshuys, genaamt ROOSWTK, geleegen tufichen Velzen en Beverwvk met zvn Reoorfn' "J"'?1'1- >S' Stall'j18e voo'^ili, -r T,e vi'l',1'h'h1?k" K»'32 J.» cn Jacob dc B.uyo Makdaa», aollco op Maandag den ia Apcil,„me„, ,f m in dc N.a'n daVStaSal''- iSss^^ssT^s^r"^-* 7"ztt eci°~" - «- «-Sfe M op gcooi Papier, aeele ïngelfe Boeken, en fea. e P.ehklrft De CaïloZ I n a° °°k Jt ïfefT een Snuyfdoos met Diamanten bezet f.aaye Juwee en en Paatlen konftige Schilderyen van vermaarde Meefiets 4 ftukken Metaal K^f{r een ftuk Ambergrys van C3 Oneen een ftuk Weftmdife Barnfteen van 47 en r half ft, en meenigvuldi >e andere Rantevten meer Op Donderdag den tj April, zal men te Utrecht in de Doms Tooren, verkopen een wfl tfr Np-rino°#. a 'j DE WITTE ROOS, met deszelfs Geteedfchappeii, gelegen in de hooge Hefrlykheyd van Amcrongen, 'by'deÓegTdingdèn te Tien' een>l - °P Maandag demp April,'s morgens ten t,uren, zal binnen de Stad Leyden, in»t Weilehuys van Hendrik Smits op de Jfl Groênefteeg n"aaft daar de Infante Koningin uythangt, publicq verkogt worden een g.oo.e pat'ty fiiper fyne gemellcerdepvfeSdfS"' «en, welke Zaturdag voor de Verkoping van een ieder kunnen gezien worden. vriï Roeland van Leuvc Makelaar zal op Maandag den 19 April 's morgens* ten 9 uurrn te Amfterdam in de Kalverftraat in de KeJh{ Kroon, verkopen een z.ndelyke INBOEL beftaande Bedden., Stoelen, Porcelynen, Spiegels, Schilderyen, Lywaaten, gemaakte Kleeddk" Kooper en Tm, en wat verder tot een z.ndelyke Inboei behoort j nader by de Biljetten gtfpecificee.t zynde z dagen te vóoren te zien. De Erfgenamen van Jan van Kralingen, prezenteeren op Dingsdag den 20 April 172»,'s middags ten een uur, te Saandam in den Orttrf" •penbaare veylrnge te verkopen, rj Greene Vuure en De. ne Deelen ,Soo Greene en Vunte Balken j een groote party dubbelde en eJ Latten, en Juffers zullende op de Verkopdag genomme.t leggen te Wtftzaandam, aan Sterfhuys en Moolen van den Overledenen. PAF Jacob*, de Jongh, Boekverkoper m s Hage zal ten zynen Huyze op den hoek van de Hof-Cingel op Woensdag den 21 April aanftaaikr F yerkopen een fraaye Verf,mei,nge van goede meeft Nederdnj,f. Boeken, zoo in de Godgeleerdheid Reehtsgeleerdheyd Dichtkunde, alrl'.t dcre, nagelaaten door den Heer F V. G - x i waar van de Catalogen te bekomen zyn te Nimweegen by Hymans.Middelburg Sck4: ver, Utrecht Stouw Amfterdam Uytwetf, Rotterdam Beman, Dord van Braam, Haarlem Marshoorn, Leyden Kallewict, Delft Beman, Gate's vandcr Kloes, Briel Verhdl &c. J 9 9 Wilh. de Vries Makelaar, zal op Donderdag den 22 April, tc Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, verkopen een confiderabele JL meuwmodefe Go.,de, Z.lvete, en Zyde geblomde Stoffen, en andere Goederen meerzoo als breeder by Notitie gefpeeifieeett zal worte&n Op Maandag den 26 April 172S zal Joh. Swatt 's Gravenhage, op de Groore Zaal van 'r Hofverkopen een confiderabele party 1 ningen, lo Printen, en Printwerken, zoo van oude als moderne Mecfte.s en op den is di.o, een Appendix van uytgezo-te keurlyke» ken, zoo 1 uirs, Latyn alsFran, de Catalogus ,s te bekomen t. Middelburg by van Hoeke, Arnhem de GaftNimwege Hynlans vA Stouw, Dord van Braam. Rotterdam Beman, Amfterdam Oofteiwyk en Uytwetf, Haarlem Maishoorn, Leyden WTshóf, Delft Beman, G« vaia«er Cioes, en ia s Hage by Joh. Swart. CU'°,"n b' «kt THEE.B0E,.ja: B, de -<• 'VpOf i». G./.en A. C.eeb.je ,„,d b, Intekening „„dee bee .Md,, en OM!, vee een Heere G. J. s Gravefmde, Profeflor te Leyden gedrukt OVV^aGES adoptez.par t'Mcadcmie loyale de, Mtrt,,irdeSciences, a Paris avant JciXonl "'-veilgenten «99, guar,. 5 Doelen, waatgf dc Condtt.an en een 'Peg,ft,r van di, voortref el,ke (Verken te bekomen zyn by de voordaanlfte Boel^C kopers in alle de Steeden der geünieerde Prov.nrien en elders zullende niet langer dan tot den eed/ten Mey r7zi KJen ingefchreeven werden reed, (l er k^voortgegaan met Plaat en heerlyk^tn t Koper te brengen. ,m alles Jliptelyk, volgen, de Conditiën, uyt te voeren tffc Te Amfterdam by Evett Viffehet in de Dirk van Haffeltfteeg en Pietet Viffei op de Leligragt Boekverkoper, is in Onryr* gedruktX bekomen het uytmuntend Boek van den Heere Hugo de Qroot, over de.waarhcid van den Chtiftelykea Godsdienft, met byvoeiing «mttu deszelfs Aanteeken.ngen, uyt het Latyn vertaald door J. Oudaa. Deezen vyfden Druk van een meeaigteFouten gezuirerten opniX vermeerdert met de Aanmakingen j en twee Redeneeringen van Joannis de Clerek, zynde de eene, wegéns de keur, die men u^t de verft# 1 lende Gevoelens dht Chriftenen heeft te doen en de andere regen de Onverfchilligheid der Godsdienften in de Prys is 3o Stuvdied Nog is by gem. Boekverkopers gedrnkr j Molinxus Sleutel de. Hemel,of Ch.iftelyk Gebedeboek zeer dienftig voor allerley foorfesXt Chr^enen «n alle voorvallende gelegendheden, vyfde Druk, rn Als ook deszelfs Leere der Waarheid Scc. inen deszelfs VoSX loft des Lams, of Voorbereiding tot des Heeren Avondmaal, tn 12. met Pig. jitc Men prezenteert uyt de hand te verkopen een zeer fchoon en wel doortimmert Huys en Elf, ftaande te Noordwyk onder de Linden j de het zelve voorz.en met veele fehoone Kamers en Ve.trekken waar van drie behangen zyn 5 als meede een fchoone Tuyh beplamiff" keurlyke YtugtboomenenzeerfchooneAfperg.es 5 als meede veele fchoone Wyngaarden van alle foorten j zynde deTuyn voorzien»^ zeer fchoone Laanen, met Taxrs-Boomen beneynt, Otanje-Huy, Broey- en Trek-Kaffen neevens twee fchoone Speelhuyzen 3 leggen^"» ze Tuyn ronaom rn zyn Steene Muur. 1 k* m, Noch prezenteett men uyt de hand te verkopen een zeet fchoon en wel doortimmert Huys en Erf, van ouds bet Fianffe School te No'"< wyk, ftaande >n de Vootftraat, op den hoek van t Kernhofzynde voorzien met twee Zykamers, waar van een heel groot en fraay ft**" ïu ',S V T,ir '1IIlCrS m°°ye ,etz' ,,en Keniten 5 een fchoone Plaats waar op ten zeer fraaye Ark, en een fchoone*'! Bt Th a?' m IT V a F* Vr tWCC u" /"e WLe' ondeihouden. Iemand begeerig zynde de vo'orfz. Perceelen re zien, addrtf" HchrinT^»L«^e add^«T VHaTT mEn|?lbrechr onder de Linde, dewyl de Huyzen onverdiend veragt wotden. Nad«M* Tylft'eeg «"Amfterdam Makelaar Pietet Peckftock, Junior, of by dc Wed. Anthony van AatriVyk, Boekvetkoöpflef '1 j 1'rmZlTtnt ,*a,1llgew°"nd btbb«de aan de Geeftb.ugge, tuflehen Delft en 's Gravenhage, met confent van de'Ed. G Achfti. Heeren Burgermcefteren en Regeerders der vooifz. Jtad Delft, zig binnen dezelve Stad metter Woon heeft ter nedereefteld, om." i; KunflaU Operateur en Vroednieefter aldaar te exercéren, werd een iegelyk die zyn dienft, zoo in 't fnyden van de Steen als van Break" WaaJftTeTbTne^dTvoo8 TTrTdT«|eren V S"dv«t«'d d»t hy woond op de Markt agtet het Stadhuys op den hoek vri l- I 1. 11W3Tr 'V zyne P6"1- K"nft aftueelyk oeffentzonder hem nochtans met het viftteeren van Kfanfcerf M A," P" J.aake.n "n'g^'"'te 7»3" bït"oeyen dog zal alle in noodzittende Kraamvrouwen, zoo by dag als by nacht, meede ten t» M jT« fTr til" u..r 'en T VO°r "ynC Glaazen ,aten branden zullende mede alle Maandagen en Vrydagen 's M» r dags, te Ipreeken zyn ter plaatfe van zvne voonge Wooninge aan de Geeftbrugge voorn. t< T e Leyden by F E LIX DE KLüPPE R, op de Breedeftraat," over het Stadhuys. Den .April 17x8,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2