LEYDSE VryJagfc - Courant. I T A L I E N. DUYTSLAND en <i'aaftgrenzen<3£ Rykm. V R A N K R Y K N l) E K L A N D -E N NAPELS den 16 Maart. Van Weenen is hier aangekomen den Abt Averna die naai Meffiria ftaat te vertrekken met een Commiflie van den Keyzer, rakende de Rechten van de Kroon van Sicilien. kOMEN den zo Maart. Woensdag hielden verfcheide Kardrnaalen een buyten gewoone Congregatie in het Appartement van den Kaidi- j paal Lccari over de beiugte Zaak van den Nuncius Bicchi in Por-u- I «al Men delibereerde in dezelve over het Verzoek der Minifters van die Kroon om de harde Conditiën in het Projeft tot Vereffening van »ero. Zaak.eenigzins te verzachten 5 Maar vermits het Relultat van die Congregatie niet voordeeliger was als van alle de voorgaande, htcft den Ambaffadeur van Portugal goedgevonden dit Hof en deeze jtadte vetlaaten, zynde zyn Excell. gifter ogtent met 3 Koetien iedet mct 6 Paaiden befpannen, en j Kaleffen vertrokken, neemende de Weg paar Livorno daat Hy de andere rortugeefe Minifters van dit Hof tal iowagten, om nadereMaatregelen te beraamen tot bcweeringder Pre- Itnjïm tn Rechten fan den Koning haar Meejler tegen dit Hof, en tot Befcherming vin dm Heet Biccbi tegen de harde Proceduuren van 'r. Sacro Collegia. De Groet- CcnDeftabel Colonna heeft van Wecnen het Diploma ontfangen, waar by de Keyzer dien Heer tot Deszelfs Geheime Raad aanfteld. De Kardinaal Lercari is een keer naar Aibano weezen doen om Ordre te deiltii tot het fpoedig volbouwen van zyn Landhuys aldaarwillende de Paus na Paafchen derwaards komen om daar eenige daagen door te brengen. De Gemaalinre van den Hertog Guadagnola Cor.ti, Neef van Paus Ir.nocer.tius XIII. is van een Zoon in 't Kraambeddc be rillen waar van dien Hertog in een Audiëntie aan den Paus kennis beeft gegeevcn. BOLOGNE den 23 Maart. Zaturdag arriveerde naby deze Stad de Maquis de Moriteleone Ambaffadeur van den Koning van Spat'jen, by deRepublicq van Venetien zyn Excell. is gelogeerd,in het Paleis ruiden Seuateur Zambeccari. Zondag heeft de Kardinaal onzen Le gaat Vifite gegeven aan gemelden Ainbafladeur, die aanftaanden Don derdag naar Venetien meend te vertrekken. MILAAN den 20 Maart. Donderdag is de Marquis Chartes Fran cois Vifconti een der Confervateurs der Orde van den Gemeenen {Laad, alhier in den ouderdom van 71 Jaaren overleden. VENETIEN den 27 Maart. Van Imola heeft men tyding dat de Kardinaal Gozzadini aldaar overleden is. De Kardinaal Querini, Bif- fchop van Brescia, is van Romen aldaar aangekomen. WEENEN don 27 Maait. Eergifter Witte Donderdag aflïfteetde deKeyzetbyde Geeftelyke Fun&ieu in de Kerk der Ongrichoeide Auguftyner Paters, daar zyn Keyz. Majsft. de Communie ontfing uyt landen van den Pauffelyken Nuncius, waar na die Monarch in het Pa- leis het gewóone Voet-waffchen vettichrede aan twaalf arme oude Mannen, en Hen terTafel diende. Dc Aartshertoginne Maria Magda- iena deed ter zelvertyd gelyke Ceremonie in den Naam van dc Key- terinne. Woensdag is de Heer Kirchner, Secretaris van den Ambaffa deur Graaf van Koningsek, die den 2j December laatftleden naar Ma- diid te rug gezonden wierd, van daar in 18 dagen weder hier gekomen, meedebrengeqde tyding, dat het Vergelyk tuffchen Spanjen en Groot- Brirtanniea op den 6 deezer in het Patdo geteekend was. Na de aan komft van gemelden Secretaris wierd aaaiftonds een Staffette gezon den aan den Opper-Hof-Kancelier Gtaaf van Sintzendoiffdie zich' opryne Landgoedeten bevind, met Ordre herwaards te komen, en by deConferentien over de Depeches van Madrid teaflifteeren. Het Re giment Curaflïers van den Prins Emanuel van Savoyen heeft Ordre bekomen, naar Presburg te marfcheéten, om daat deWagt te houden, als de Keyzer by den Landdag van Hongaryen in die Hoofdftad zal komen aflifteeren. Men ziet hier een Lvft van de Keyzeriyke Scheeps-Macht zoo in dc Middelandfe Zee als in den Oceaan zynde alsvolgd; In de Havenen van Napels Sicilien an de Adriatifche Zee 12 Oor- logfcheepen veertien Gaieyen en 8 Fregatten te weeten Oorlog- fcheepeo DeSta. Barbara van «8 Stukken Kanon. De St. Leopold 61. St. Ca- »hu 58. St. Elizjsbetb JO. St. Januarites 42. Sta. Latei a 4 6. Sta. Ottilia 48. St. Nepomtic 48. St. Jofepb 35. St, Mntonius 30. Sta. Mm 42. en de St. Balthazjtr van 40 Stukken. In den Oceaan 16 Scheepen, naraentlyk Karei 49 Stukken Kanon. De Kggzjrinne Elizjibeth 38. De .Aartt- klrtegmne Elizjtbetb 36. Oodenryk. 34. Dc Prins Ectgenius 32. Dc Mar let'Visconti 30 De Marrjttis dt Prié jo. De Eendragt 28. De Hoop 30. tot Leeuw 28. DcTyger 3 2. De Mr ent 32. De Sterkte 30. DeVree- to 31. Dt Concordia 34. etude Zeege 32. en boven dien 3 Advys-Schee- pm, en 8 Scheepén tot de Groenlandfe VifTery. Voorts ftaan noch qOorlogfcheepen, 3 Gaieyen en een Fregat op Stapel, om gebouwd te *°'den. Men zegt dat een Huuwlyk op het Tapyt is tuffchen teeker groot en jong Monarch en de Princeffe Elifabeth Chriftina, Dochter van Ferdinand Albregt Hertog van Bronswyk Lunenbourg leveren Generaal Veldmaarfchalk van den Keyzer, Gouvernehr van Comorra kc. die tegenwoordig hier is Gem. Princeffe is gebooren den 18 Npvember 1715. Des Keyzers Ren naar Grïtz blyfr vaftge- fteld, en men zegt dat de Graaf van Kollowrath Boheemfe Vice- Kancelier onder anderen Ordre heeft zyn Keyz. Majt. derwaards te '"'gem Zondag ftaat de Keyzer de Mutfen te geeven aan de nieuwe Hndinaalen van CoIIonitfch en Sintzendoiff; en men verzerkeH, d't de Graaf van SintzendoiffVader van den laatftgenocmden en "tie Keyzeriyke Plenipoteptiaris, kort daat na de Reis naar het Con- tal aanneemen. IAB.TS den z April. De Koning ftaat morgen van Rambouiiler te 'Uf^iilej ge tug te komen en Dingsdag aaaftaaadc weder derwaards te vertrekken, Zéedera dat de twaalf B'ffchoppen den Brief aan de» Koning gel'chreevcn hebben,heetc Katoiriaal dc Fleury particuliere Brieven van meer dar, 20 andeie-Siffciieppvu ontfangen waar by die Prtlaaten aan zyn Enrin. te keci en gcevein -dat zy den Brief van de 12 niethadnen willen teeker.en in hoopej dat rr.cn een gunftig Beftuyc zouw willen nccmcn volgens de Intentie van haare Meedebioederc» tot bewaaring der Rechte» van tie Biftchoppen. Vootleeden Dingsdag deed de Luytnnant van dc Poiirie Jeczfr Stad twee Boekdrukkers ont bieden cm Hen af te vragen c f zv den yóor gem*lden Brief van de twaalf Biffchoppen niet gedinkt haa ien en vermits zy zulks abfolnt ontkenden, aniwootde dien Heer dat Hy vafte P.ewyzen had dat zy her gedaan hadden waar op de.Boekdrukkers heivatteden Zoo Gy falie Bewrz.en htb{ Min Heer is 0»~r iteienenis overtollig en Gy kant Ons dtn naar de Ba'hUe of elders e.e/>ltn Maar 4)200 de Fropofitie vaa dreit Heer énkel L ft was, zond hy Hen re 111». De Mhrquis de Santa Crux, Pienipotectiatis van Spanjen geefe ;oo Liyres Maandeiyks voot het Hüys, dat Hy re Soiftbns heeft doen htuiren. De refpeftive Minifter# ftaau ren eeiften de p.eparailve Forlnaliteyten van 't Congres te re- guleeren. De Lord AValdegrave, gedcffgneerde Ambaftadeur van den Koning van Groot Biittanr ien by oer, Kéyzet ftaat Dingsdag of Woensdag naar Weer,en te vcitfc'khen. De Maatfchalk de Tallaid heeft een kort Tefiameut gemaakt, zynde de Hertog vanïallard, zyr»' Zoon univciffele Eifgcnaam benoemd mits dat Hy een Jaarlyks Penfioen var, 3C00 Litres aan zvr, Zufter Gemaalinne van den Hcce de Saftenage, uytkeeie. Van Toti'ouzc word gcfchreeven, dat alle de Advocaat en van het Parlement dier Stad de Pleytzaal hadden vetlaa ten zulks.dat Geregtrhof gei.oodzfrakt was geworden zyne Audi- entien te fluyte». Dc Recden van die defeitie der Advocaten was, dat het Parlement den K ter Caufadc een van de vermaardfte van hu» Corps gcdagvjaaid had om dat hy overeen Beneficiaale Zaak pley- renae zich van eenige ftoure én aariftoctelyke uytdrukkingen tegea de twee Advocaatets Generaal bediend had. De Autocaatcn hebben 6000 Livres by een gebragt, om een uyt het midden van haat naat het Hof ts zeuden ten einde de vernietiging van 't Arreft van het Patle- ment tegen den Heer Cauff.ule te vetkrygen En het Parlement heeft meede een Raadsheer gedeputeerd, om gem. Aneft ftaande te houden. Ondertuffchen zyn de Proces voerende Paitvcn het Offer van dat Ver- fchilen haare Zaaken hangen aan den Haak En vermits de Men leken in dat Land van natuur zeer driftig zyn, vteefdmen dat die Adv vocasten zonder toe te geeveu, haare Gevoelens zullen tragten ftaan de te houden, al ware het, dat gem. Arreft niet ingetrokken wierd. AMSTERDAM den 7 April, Toen het hier gearriveerde Schip van Kapr. Eriennc Gentil den 4 Maart vau Sta. Crux vertrok was aldaat van Salée gekomen Kap;.Joseph Kor.inx De eerft gent. Kapt. berigf». dar den Ooilog i> die Gcweften nog in den voorigen ftaat bleef en dat de Komng Misley Mideltnalck.t.'nee dagen te vooten met zyn Leegec naar Fez w?s opgebroken om met de daar zynde Ttouppen te con- jungeeien. Te Falmouth was een Paketboot in 7 dagen van L:.'boa gearriveerdmet ti ding dat de Vloot naar Rio de Janeiro en de Ba- hia gedeftineerd, daar nog l'ag, dog dat meende dat dezelve in 't kort met het Sci.ip 1 aar Gfoa zouden vertrekken. De Brieven van Pott a Port van de» 16 Maart melde» dar daar 3 dagen te vooten gekomen was Sci.ipper Jan Schelvis nevens de 4 Schecpen uyt de Bahia die in Gaiicien wadden geiegeq, Schipper Lolle Sitlès, van Rotterdam naar Roü.<an gaande, die op de Engeife Kuft op een Bank geftooten, maar met hulp van dc Lootfe» daar weêr afgeraakt was was te Faitrtouthi binnen gebiagt. D-: in Teffel te rug gekomen Jan Hendrikfe naar da Straat Davids gaande, die omtrent Staatei.hoek roet Storm overvallen wierd en eenig z,ek Volk had gekreegen, had. op die hoogte ontmoet Pieter Kraav, mede derwaards gaande die ook eenige Schade aan zya Bezaaiis-Maft bekomen had. Te Livorno waren gearriveerd Marcus CIsftrier van Marfcille Franc. Olivier en Spirico Hardy van Algiers, Onorato Arnout en Oronato Saware van Salocica Arthut Peye var» Tou'on, Chriftoffei Choke van Fairuouth 5cc.te Bilbao Kapr.Etien- ne Normand van Nantes te Bourdeaüx H'nd. Janfle in de Croos- wyk Tceke Dirks te Charante Bartel Janffe, alle van hier. 's GRAVENHAGE den 8 Ap.il. De Jiee.cn Sraaten van Holland en Weft-Fiiesland zyn heden weder vergaderd geweeft. Tct zeiver tyd is de Franfle Ambaffadeur Marquis de Fenelon van hier naar Parys vertrokken, zullende geduiirende deszelfs afwezenHeid de Zaaken we-, gens gem. Kroon door den Marquis de la Baahe by déezen Staat wor den waargenomen. De 1 efpeftive Heeren van de Adnuraiireyten wor den hecden hier verwagt, om. morgen in Befoignes te trecden. EenigS Heéten Bewindhebbeis van de Weftindjfe Compagnie deezer Landen bevinden zig alhier. Men heeft tvdiog, dat Jonkheer fan .Adriaanvast Egmond van der NyenHirs Heer van Petten Raad en Burgcrmeeftet- dec Stad Alkmaar, Mceftcr-Knaap van Holland en Weft-Fiiesland &c. 8cc.overleeden is. WARSCHAU den 25 MÏTatr. v. ot "eenige dagen is de Kamerheer Sulkowsky niet een Commitlie vau den Koning van Dresden hier aangekomen. De Poolfe Vaanen, welke naar de Grenzen van Tarra- ryen gecommandeerd zyn hebben dc tweede Ordre ontfangen om zich tot de Marfch gereel te houden. DRESDEN den 2 April. Het gerugt van een Inval der Tartaren in Poelen, in myn voorige gemeld, fchynd niet ongegrond te weezen, en met ziet dien aangaande een Brief van den Heet Ruftowsky Envoyé van Poolen in Taitaiyer, aan den Kroons Gróot-Veldlieer gefchree- ven, zynde gedagreekend tejahoilyk den 28 February laatftleden, ea v.an.dcn volgen irn Inhoud ÏKievinde Mr,den Her-tel X.v dank, op tot1 te rssg-'Egiz.e, maar Lk.ben halfdood wegens de 'Rampen aan welke Ik^ondc* weg bloot gefield ben en "nestas het gebrek t,A'a Leefesun'idJiten, dat lk.aiom ontmoet. Godweet bet, wat Benaauwtr heden en Leefem-Geuaaren Ik bek nrtge/iaan. Toen Ik. fan den Cham de De- pt.bes tot myn te rng-Rcicj ontging wilde hy ter zjelfer tyd eert Gez,ant mét ntj

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1