Li LEYDSE N°. 16 Woensdagfe Courant. PORTUGAL. M O S C O V I E N. POOLEN, PRUrSSEN, enz. I DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. V R A N IC R Y K. 10/I7*8- ISBON den 12 February. Het Hof heeft rich geduurende de laatfte dagen van de Carnaval vermaakt met Opera's en Sere- r nades in't Taleis. Donderdag hield de Koninglyke Academie der Hiftorien een Vergadering in welke de Pater Don Manoel layetano de Soufa, pio-Commiflaris van de Bulle da Cruzada, en een er Direftoren van gem. Academie, een Redenvoering deed tot Dank- egging aan den Koning wegens de nieuwe Eer welke zyn Majt. aan erelve heeft beweezeo. MOSCOU den 2} February. Het Hof heeft het Relaas van de o- entlyke Intreede des Keyzers in deeze Hoofdftad met den Druk ge iten doen maaken (komende genoegfaam over een met het geen in en myner voorigen gemeld is.) DePrincefle Elizabeth en de Groot- 'orftin Nathalia waren een uur voor getitelde Intreede met veel Statie ide Keyzerlyke Burg Kremelin aangekomen. Aan het Hof bevinden ich tegenwoordig drte Vorften Dolgoruki, namentlyk Wafily Lukitz, ilexey Gregorowitz, en Iwan AlexewitzDe twee eerfte zyn door den ,'evzer benoemd tot Leeden van den Hoogen Raad daar zy bereids lining hebben genomen en de derde is doot zyn Keyz. Majeft. ver eeven tot Opper-Kamerheer en Ridder der Orde van St. Andreas. )ok zyn aan 't Hof twee Vorften Gallitzin te weeten Demetrius lichaelowïtz en Michael Michaelowitz zynde de eerfte Geheime laad,en de andere Veldmaarfchalktwee Graven Aptaxin, te weeten fe^or Matwiewitz en Peter Matwïewitz, beide Geheime Raaden. De leyzf heeft den Kamerheer Buttuilin tot Cornet van de Chevalier- jaxde aangefteld. De Prepatatien tot de Keyzetl. Krooning zyn groot, Binen meend, dat dezelve nog voor de grooteVafte zal gefchieden. DANTZTG den 8 Maart. Zeederd eenige dagen is hier een Turk langekomen, die zich uytgeefr een Koopman in Juweelen te weezeu üvü'at naar Stokholm te vertrekken, om daar zyne Waaren te debi teren maar me: meend dat Hy gelaft is met eenige Depeches voor Ir iTurkfen Aga aan dat Hof. Het getugt vermeerderd, dat een Huuw- lyk d at geflooten te worden tuflehen den oudften Prins yan Heffen Bombur". en de Hertoginne Douariere van Coutland, Anna Ivanowna, Knkuflifche Princes, te weeten tweede Dochter van wylen den Czaar (van, Broeder van wylen Pieter den Eeiften. WEENEN den 10 Maart. Zalturdag ging de Keyzer zyn Devo tie houde* voor het miraculeufe L. V. Beeld van Hitziog. Zondag vieid het Feeft van St. Thomas d'Aqtiino in de Kerk der Parets Cominikaanen met groote Plegtigheid gevierd waar by zyn Keyz.. Majefteyr meede aflifteerde. Het gerugt als of de Otromannife Porte dt Mediatie des Keyzers tot het vereffenen der Verfchillen met Rus land had aangenomen, fchynd ongegrond geweeft te zyn. In tegen- (Ittlword gezegt, dat de PrimoVizir aan den Keyzerlvken Miniftcr te Icnilantinopolen had te kennen gegeeven dat alfchoon de Grooren Hrergeneegen was, dat Vergelyk te bemiddelen, Hy zich egter met de Zaaken van Pérfien niet konde bemoeyen om dat in het Tra&aat rfchen de Porte en Sultan Efchicff geflooten geftipuleerd was dat ((Forte zich niet zouw aankanten tegen deOnderneemïngen der Pet- fiaantn tegen de Ruften. Men continueerd allerhande Materialen tot ((Fortificatiën van Belgrado op den Donauin te fcheepen om die Haats onwinbaar te maaken en men zal tor dien Arbeid 8000 Man gertgulccrde Trouppen gebrnyken behalven de Boeren. Men zegt ook, dat deTtouppes in Hongaryen met eenige Regimenten verfterkt rullen wotden en dat de Prins Eugenius van Savoyen wel zelfs een k«r naar Belgrado en Temeswar mogt doen om de noodige Ordres •Kaar te ftellen. De Ambaffadeur van Venetien heeft ftetke Inftan- titn aan dit Hof gedaan tot het vernieuwen der oude Alliantie tuf- léhen den Keyzer en de Republicq tegen de Turken maar men heeft Hem vertoond, dat het nu geen tyd was, om een Werkte doen.'t geen •gtefdogt aan de Turken mogt geeven doch dat egter de Republicq op des Keyzers Aflïftentie in geval van Rupture ftaat konde maaken. Eergifter wietd by den Ptins Eugenins van Savoyen een groote Con- ftreatie gehouden, waar by de Hertog van Bournonville,Ambaffadeur VHSpanjen, meede tegenwoordig was. LEIPZIG den 16 Maart. De Generaal Graaf van Sekkendotff word 'kort van Weenen te Dresden verwagt. Volgens de Brieven van Petersburg ftonden d* Ruften een Krygsmagt van omtrent 100 duyz. voot het meefte gedeelte gereguleerde Trouppes, op de Frontie rs van Petfien te hebben, welk Leeger door den Vorft Gallitzin zouw ((tommandeerd, en enderfteund worden door een Vloot op de Caspi- f«e Zee j egter zouden de Ruffbn maar defenfief ageeren Men vlei- otzich, dat de Perfiaanen niet in ftaat zouden weezen om Deibent te "«men, en nog minder Andreoff, welke laatfte Plaats gefterkt is niet •■■ten met s capitaale Bolwerken, maar ook met twee Siuyzen van de wfetea, die van de Gebergtens komen. VERSAILLES den rï Maart. Eergifter arriveerde aan dit Hof een tprtfle van Madrid met tyding dat de Graaf van Rorembourg, "ufter Plenipotentiaris van zyn Majt. nevens de Minifters van den den Koning van Spanjen,den Koning van Groor-Brittannien, "(tStiaten Generaal der Vereeiiigde Nederlanden aan dat Hof, op 6 dezer Maand geteekend hadden een Afte, waar by alle de Zwaa- '(needen welke tot nu.tee de opening van 't Congres belet hebben, ^effent zyn geworden. Dien dag had de Bailly de Meines, Mfladeur der Orde vain Maltha, patnculiete Audieiitic by den Ko- waar toe Hy door den Graaf van Mont Confeil Intiodu&eur Ambaffadenrs, ingeleid wietd. ARys den rs Maart. Men verzeekerd dat de opening van *t Con- '"F Soifibns op den eetften Juny aanftaande door den Kardinaal Briefjes zullen gegeevea worde'a de F. ry zal gefchieden. De Koning Sraniflaus heeft, her Kafteel van Menatd, twee mylen van Chambord, gehuurd, en ftaat zich in 't kort met zyn geheele Hof derwaatds te begcevcn. Men heeft te Saint Ger main en Laye Afteckeningen gemaakt om daat ec 1 Lufthuys voor den Koning te botiwen willende zich zyn Maji. var, het zelve bedje pen, als Hy daar omttent van de Jagt zal komen. Twee Fregatten ieder an s° Stukken Kanon, van die weike te Breft tiytgciuft worden, hebben Ordte naar Mattinico en St. Domingo te vertrekken. Men heeft gerezolveerd dit Jaar in America in de nabuurfchap van onze Colonien een geheele Landftteek wilde Ingezectenen T^nardi ge- naamt, uyt te roeyen, om dat zy de gemaakte Tiaftaaten nooit onder honden en geduurige Stroperyen doen op de wilde Geallieerden zoo van deeze als de Engelfe Natie. Men contir.ueerd het uytiuften der Scheepen die gedeftineerd zyn om Tunis te gaan aantaften alzoo uyt het laatfte Antwoord van die Regeeting genoegfaam blykt dat zy maar tyd trachten te winnen. De Matquis de Brancas die be noemd is om als Minifter des Konings naar Madrid te gaan is naar Lizieux vertrokken om affcheid te neemen by zyn Broeder den Bill'chop aldaar zullende Hy zoo rneu zegt de P,.eis naar Spatjen in 'c kott itanneemen. Mvlord VValdegrSve ftaat van hier r.aarV/eencn te vertrekken, zoo dra Heer. Walpole van Londen hier ,e rug gekomen zal weezen. Meflire Pierre Antoiue de Caftagnere Marqu's de Chateauneuf, Raadsheer van Staat, oud-Prevoli detKoop- lieden van deeze Stad en geweezen Ambaffadeur des Konings by dc Poite, in Portugal, en in Holland, is den jz deezet Maand in den ou derdom van 84 Jaaren overleeden. Dien Heet heeft zich in zyne ver- fcheidc voornaame Bedieningen veel Roem verworven, ca zyn veilles word in 't algemeen betreurd. De Marquis d'O, Luyrei.ant Genetaal der Zee-Macht van den Koning en Groot Kruys der Koninglyke en Militaire Orde van St. Louis^is eergifiet meede overladen. N E i) E I- V N I) E N: BRUSSEL den 22 Maart. Voorleeden week zyn hiet aangekomen drie Atabiers als Turken gekleed waar van de eene zich noemd Prins van den Per? Libanon cn heeft AUdientie "chad by dc Aartsherto- giiine, welke Kern permiflie gegeeven heeft óm Aalmoeflen in deeze Landen te vergaderen, tot het betaaien van d< Schatting, dieHyJaar- lyks aan den Grooten Heer moet opbrengen en waar van Hy door den Oorlog in Periien eenige Jaaren ten agteren was getaakt. AMSTERDAM den 22 Maart. Men ziet hier Brieven vah Salée van den 12 January welke melden dat 3ldaar een Schip zeilxéé lag naar deeze Stad, met het welk, zoo men zeide, eenige Hollandfe Slaven en twee Minifters van dien Koning zouden overkomen. Te Marfeille was gearriveerd Kapt. Giscart van Kadix. Te Petersburg, Revel, Dantzig, en andere Flaarien iiad men noch fterke Vo:ft, doch te Riga dooyend Wrêr. Te Kadix lag Schipper de Koning zeilréé naar Duyr,kerken. Te Bourdeaux waren gekomen Jan Getr. en Piet. Broetfe uyt de Ooft- zee j re Borneuf Corn, en Kl. Palm en Jooft P. van hier en de Maas. 's GRAVEN H AGE den 23 Maart. Men heeft tyding dat de Heer Eveihatd Roufe, Burgermeefter der Stad Deventer, wegens de Provin- tic van OverylTel Zitting hebbende tet Vergadering van de Heeren Staaten Generaal, op den 1deezer te Zwol overleeden is. DeFranfte Ambaffadeur Maiquis de Fenelon is met Heeren van de Regeeting in Conferentie geweeft. Voot den Raad van Staate heeft de Heer ^Adam Copius als Kapireyn den Eed afgelegt 5 en heden heeft de Heer de Leeuw zulks ter Vergadering van haar Hoog Mog. gedaan als Ont- fanger van deConvoven en Licenten te Delfziel. Volgens Brieven van zeer'goederhand van den 18 deeeer van het Hof v»n K aftel be vond zig de Ptins Willem wel mctkelyk beetei doch zyi Hoogheid was'van zyn gevaarlyke Ziekte noch zoodanig zwakdat Hy zich tot die tyd tce met geen publique Zaaken had konnen bemoeyen egtet hoopte men, dat die Ptins in '1 kort daar toe weder in ftaat zouw zyn. De Heer Kempenaar is uyt Friesland gerevetteertenin den Raad vat» Staate verfcheenen. De Kamerdienaar van den Hollandfe Ambaffa deur den Heer van Hoey is weder naar Parys gekeerd. KOPPENHAGEN den 16 Maart. Heden is hier in Druk gepubli ceerd een Bekendmaaking van de Koninglyke Deenfe Geo&royeerde Ooftindife Compagnie, behelzende in Subftantie, dat dc Paiticipanten goedgevonden hebbende het Fonds van die Comp. welke zeederd het Jaat 1616 opgetegt is doot de Infchryvingen van meerder Inte- reflanten te vergiooten om de voordeelige Handei op de Kuften en Plaatfen van CommandelBci^al»en,China zoo veel kragtiger voott te zetten, aan die geenen welke in dien Handel deel willen neemen, dc volgende Conditiën bekend maaken 1 1. De Scheepen van die Compagnie zullen niet alleen te Koppenha gen maat ook in andere Steeden en Havenen des Konings naar de Indien uytgeruft worden, en ook derwaards te tug keeren. 2. Van de nieuwe Participanten zullen ook twee drie of meer be- kwaame Petfoonen tot het Bellier der Affaires van de Comp. vetkoo- ren worden. 3. De nieuwe Geïntereffeerdens zullen alle de groote Privilegiën en Vryheden genieten by de Koninglyke O&rooyen en Declaratien toe gedaan en wel veornamentlyk die dat alle de Schcepen Goederen en Effcftcn in 't algemeen en in 't byzonder, als meede alle Capitaa- len van Vreemde zonder ondetlcheid, ten allen Tyden, in alle Geval len, op alle Plaatfen, teWarer en te Landen, in Vieede en Oorlog, vry zullen zyn en bly ven van alle Beladingen, Aneften, Confiscatien &c. even als de Koning, zoo voor zich, als voor zyne Succefleuien, Mini- nifters en Bedienden óy de Oflroyen beloofd heeft. 4. De nieuw ingefchreevene Penningen zullen in de Comprgniej Kafte alhict ir. Ba.-.kgeld ofte Courant met 20 per Cent Agio betaald worden De Penningen van de uytheemfe Infehiyvers zullen voor Pvcckeoirtg van de Compagnie in ie Bank te Hamburg afgefchreeven worden, op den Voet als het de Adminifttatcurs vaa dc Compagnie tc A'teoa zuilen bekend maaken 5 Waat tegen Obligatien of Aftis-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1