:n LEYDSE GROOT-BRITT ANN IE N. Woensd ag fc Cctirant, V R A N K R Y K, 'och cit, rod^ l7xt 110 dot." u'g njj 1 aau'| res «aai ^nnicfc r<*ke0, *oiftei, N°. 'PCst, 'tn d, «S'adi E)Uvtsland en d'aangrenzende Rvken. RESDEN den 29 February. De Propofitien, welke de Koning 11 van Fooien, onze Keuivorft, aan de Stenden van dit Xeurvor- 'edfll/ fier,dom gedaan heeft beftaan in 16 Poihten waar by zyn geene Maft. onder anderen eifcht Continuatie voor 6 Jaaren van )r j lelafting.j Lend- en Trankfleuer genaamd; als rneede die op het <ja eefch en den Import op het Papier en de Speelkaarten Wyders orden duyzend Floryneo Jaailyks tot het betalen der oude Kamer-Schul- r deaD Dc continuatie van de Subfidie voor de Gezandfchappen met 1 vermeerdering van 100 duyzend Ryksdaaldets 700 duyzend 'r Ta "yrc" Jaarlyks voor s Jaaren tot den Staat van Oorlog; Veimeei- e Le ,'n® vaa ^et ^onds tot onderhoud van de Ridder-Academie te Alt- mbo :esde" a's oreede vermeerdering van dat tor onderhoud van het a Atm C:i Wees"Ho>s te Waldheim, en van dat te Torgau 5 Ken rp inds tot het betaalen der Interellen en Aflofiing van het Capitaal laaf"11 uo duyzend Ryksdaalders genegotieerd door wylen den Kenr- «ren J°'ian GeorS H- °P het Ampt Wiefenburg verpand aan den telde :tt0^ Van 5 Een Don Gratuit van den Adel ert een Fonds tot deihond der Magazynen en Fortereften van dit Kcutvorftendom. HANOVER den j Maait. De Rouw over wylen den Koning ftaar miinderd te worden en men zal in de aanftaande week weêr Kati- ,e jbsginnen te dragen. De Heer van Alvens'leben nieuwe Minifies n p;Staatis van Roftok en de Graaf van Platen van Londen hier pgekomen. Van Breflau word gefchreeven, dat de Graaf Millefimo dc Heer van Uilenberg, twee d-, r Edellieden van 't Gevoig van den taafvsn Wratislaw Ambafladeur des Xeyzers aan het Rulïile Hof, k daarnaar Petersburg vertrokken waien. IONOEN den j Maart. De Zaak der tocgcftaane Subfidie van lopej Pond tot onderhoud 'erTreuppes van Herten Kafie! heeft, zco k bereids gezegt is, greote Debatten in 't Huys der Gcmeenrens ver- ttzaakt De Leeden welke beweerden dat men die Subfidie aioeft «ft an, vertoonden, behal ver. 't geen te vooren gezegt is, Je Nood- zatkelykhcid om de Krygsmagt zoo binnen als'buiten het Ko. irg- tjkteondethouden, en de Beweegredenen van het TreClaet ven lUno- nr,by het welk wylen de Koning glor, Gedagtcnifle, als een -vys en verlicht Vorrt, geen ander oog m e k gehad heeft, dan orn de Veilig heid en Ruft van Europa te bcwaare:-., en om de Gcvaaren en O.nlu- ftt v,asr ns-tde men door het Tra fleet ven Wtencn gedreigd was, voor tekomen voegende daar by, dat gclyk zyrt G root- Brilt an 11. Majt. lich door het getre! it Twr lrrat verbonde had 4000 Man te Paard en looo te Vcet te fourneéten dezelve vroegtyds op Middelen ge- 'daibt had, om zoodanig Corps gereed te houden, dat men ten dien eyude get; :-fteerd had met den Landgraaf van fleften, wiens Troup- 'pen wegens de nabyheid meert bekwaam waren, cm het Oogmerk van die Alliantie te bereyken en die minder Korten vereyfzhter. 'dan het heffen en onderhouden van Nationaale Ttouppen Da? 'men verpligt geweeft was de Conventie wegens die Troupper. te 1 verhanden om een onvoorziene Hinderpaal die opgekomen was, 'enwiar door het fluyten van dezelve abfoiiit tioodzaakelyk w as ge '«orden, en dat men in 't vervolg bevonden had dat die Trouppe» niet onnut geweeft waren, zynde den Oorlog in Duytsland door de- telvetor nu toe beier geworden Dat de Redenen, welke die go*de precautie hadden doen neemen, als nog in weezen zyndp, de wysheici en voórzigtigheid vereyfehten het onderhouden vac dat Corps te continueeren, tot dat men den uytflag zouw zien van de op hetTapy t zynde Negociatien en var. het Congres 't geen geopend fta.it te 'worden. De Rid.ders William'A'yndham Godeftoy Lawfon, ohn EiaBrtlcme,^.: andere trachteden daar tegen aan te toonen," dar de Koning van^Croot-Brittannien by het Traftaat van Hanoyer nut verpligt was, het Secouts waar over de Vraag is tc fourreereu, pil na verloop van twee Maanden, na dat Hy daartoe verzocht Igoow weezen, en dat Hy het zelve doen koude in Volk Scherpen pfteGeld, na de Verkiezing van de Cor.trafteerende Partv, diezoo- danig Secours zouw eylTchen ea dat vermits die Requ'fitie nooit ■is gedaan geworden de Koften daar omtrent onr.ut en overtollig, ^waten, en behoorden vernietigt te worden, aangezien dat de andere ertr. Korten, welke Groot-Brirtancien tnnakr, s erre bityten de Pro portie waren van die der andere Geallieerden. Maar de meerdeiheid '•n Stenpnen deed alle deeze Redenen vervallen en men bemerkte, «ideKidder Robert Walpolc in die occtfie niet fprak, en dat de Heer William Pulteney dier. da» niei in 't Huys tegenwoordig was. Toen Rtfolutien voorleeden Maandag wegens de Subfidien aan Zweeden ju Wolffenbuttel en andere Poften genomen wierden ontftonden we- ■cr veele Debatten ten opcigte van ce Schulden van de Natie, maar e-.edenen van de Te?en-Patty waren veel te zwaktegen die van don •"ddet Robert Walpole. I LONDEN den j Maart. Woensdag prezenteerdc de Lotd William ctt een der Ontfangers van dc Exchequer een Rcqueft aan het Puys der Gemeentens verzoekende outflaging van de Somme van ♦*Jt Pond Sterl. welke op den February t7zj uyr zyn Comptoit P ooien waren zynde de Dieven ingekomen door het bovenfte ge* n* 'e van het Huys welk Requeft aan het Examen van e-n Com- P,ne gefield wierd. Her Huys vervolgensin groot Commitré gekeerd befloot men toets ftaan EcrlTelyk 90000 Pond Sretl. tor 00- imt ce »ea are '/<s ra, nj 9t- re ls "t e e e Cog van veifcheidc Sommen b Leening aan de Exchequer ver- fchuldigd, in gevolge een A&s van het vyfde Jaar der Reg erring van jen'" den Koning om te co, rinuceren 2eeke<e Rechten op de Kco- j tth' '0t 'lCt neSot'eer;n van 36° duyzend pond, om ;o nieuwe Kerken Ko d'Wen 2' I°3I40^on<^' eni zoo veel van de bovrr.gcmcl.de v*- jU''z'nd Eond te beraalen, welke cerrtgeme'de Som niet by weeg» j tei.inge ofte anders geheevcn ge,v«cft is ingevolge gem. Aflc tjafc!+ J ^°nd tot het afloffen van 173384 Pond Lyr-Renten te bc- j. aan de Zuyd-Zee Compagnie voor een gelvke Somme inge- 'C5vca in haai Fond», als mesde een gedeelte van de Hoofdfomiue van ;oo duyzend Pond, te betaalen op de Pryzén in dc Lofery vaftge- field by de bovengemelde Afte, eo beurt op dc vootfz. Rechten op Ai Kooien 4. 338800 Pond om af te loflen de Bitktten vao de Ex» chequer, uyrgegeeven ingevolge een Aéle gepalF.erd is her derde Jaar der Regeering van wylen den Koning om aan zyn Majt. roe te Haart jt7 duyzend Pond te heffen by Leening ofte in Exchequer-Biietjes, en dezelve te belaften op het overfchot van de Inkornften der Be- lafting op de Kooien 8ec. Na dat de Pairs dien dag de Mour-Taz-Bil voor de derdemaal geleczen hadden kwam dc Koning omtrent ten twee uuren in het Huys der Pairs en gaf zyn Koninglyke rocfteniming tot dezelve. Gifter hebben de.Gemeentens de Refoiutien den voori- gen dag in groot Commirte geaomen, goedgekeuid.cn geordonneerd een Bil wegens het voorgemelde Requeft van den Lord Powlctt iu te brengen. Heden heeft het Huys in groot Comroitté over de Middelen tor de Subfidien weder ve/fcheide Refoiutien genemen te weeten, daü \j$o duyzend Pond Sterl. zullen geheeven worden by Negociatic vaa de Bank op Annuiteyten van 70 duyzend Pond's Jaars zyn.de tegea 4 per Cent van gemelde Somme tflortelyk by het Parlement te be^ ginnen van den 24 Juny f728 op de Rechten van de Kooien, gecon tinueerd tot een bepaalden tyd var. Jaaren by een Afte in het vyfdd Jaar der Regeering van Koning Geoige I. en veivolgens altoos dnu- reude gemaakt Dat uyt de Penningen geheeven cfte te heffen vatl het Surplus van'r Fonds her Sinking Fund gci.aamd betaald zullen worden 6j 393 Pond aan de Zuyd-Zee Compagnie welke Somme ne vens 434603 Pond, toegeftaan tot .florting van een Annuiteyt van t73S4 Pond 4 Schell. te betaalen aai, geai. Compagnie van de Rech ten op de Kooien z al uytmaaken 500 duyzend Po. d, te betaalen aas gemelde Compagnie tot afinrtnig van eeo gcp'opoirioueerd gtieeltd van haare Annuiteyten ingevolge de ite in >hct sir Jaar van wylert Koning Geoige I. gegccven Dat dc Penningen wélke in dc Exche* quer geheeven worden op her meeigemelde Zinkend Fonds ,'nog ver» der zullen gefchikt bly ven om aan de Bank te betaalen de Somme van een Millioen, zynde een gedeelte van r775oz; Pond 17 ScS. ro en eea r.alf.Perce aan dezelve vcrlchuldigd in plaat?van Exchequer-p.ricf- je.us overgeIeev«rd om vernietigd te worden in gevoige een Afte van her zeevende Jaar der 'Regeeiing van de Koniliginne Anna c. S en eyrdelyk dat drie Schellingen per Por .1 Sterl. en niet incer voot den Jaare 1728 geheeven zullen worden van de Landefyen in Enge land, en r.a propoitie van die in Schotland. Van alle welke Rezolu- tiea geordouneeid wivrd, aanftaande Maandag aan het Huys Rapport te doen. De Koning heeft den B' gadi. r Generaal Eourgatd rot Colonel van het Regiment Royal Aitillvry, en de-u Colonel Petit rot Major van het zelve aangefteld. Gifter-afond begaven zich de Ko- uir.s, de Koninginne de Princes Royal cn dc Princes Carolina naai bet Theater in Lir.c.'lns-Innefields, daar HaaieM j fleytcn er. Hoog heden zagen vertooncn het vermaarde Stuk de Brggers- of Eedet ars- Opera, 't geen bereids 22 achter een volpende maaien vertoo d is ge worden. Het vertrek van den Graaf van Ghefteifield gedefigneerdeS Ambsrtadeui o'es Kpnings by de Staaten Generaal is we der voor een Maaud uytgeftcld. Dc Hertoginrie Douane.e van Marlhoroug bevind z.'ch gevaarlvk ziek. Dc Lyft der Dooden iu de voorleeden week is ?jo, zynde 39 minder als de voorgaande. De Aftien van de Bank zyn 1J9 en 3 vierde, O. I. C. t?o en 1 half, Z. Z. 10; en 7 agtfte, dito Ann. roj. VERSAILLES den j Maart. Dingsdag had de Prins Alexandet Kurakin Audiëntie by oen Koning, in tve'ke Hy zy c Geloofs-Brievea als Micifter Plenipotentiatis van denRurtllchen Keyzer aan zyn Majt, overlecveide Dien Heer had vervolgens ook Audiëntie by de Ko- ninginne. Zaturdag heeft de Heer Hclverius den Eed als ccrfte Medi* cus van de Koninginne in Handen van Haare Majefteyt afgelegd» Zondag hadden de Gedeputeerden van de Provintie van Artois Au- dient'e by den Koning zynde geprezer.tee.-d door den Prins vaa Ifenghien, Luyt. Generxal van gem. Provintie, en den HcerLeBlanC, Secreta is van Staat. Het getal der Karnei-Vrouwen van de twee Piin-' ceffcn van Vrankryk is met vier vermeerderd, zco dat ieder van Haat nu twaalf Kamer-Dames heeft. PARYS den j Maait. DeHeerNerot, tweede Meubelbewaardcr Vaa den Koning is naar Compiegne verttokkén, om daar de Appartemen ten voor dcc Koning tegen den 4 Ju tv aanftaande gereed te maakcu» De Heer de Fortia, Chef van den Raa 1 van rten Hertog vaa Bourbon, en de Heer Le Comte ftaan naar Dtmslar.d te vertrekken, cm de Princefle van SuTtzbach Zuftcr van wylen de Princcrte van Piemont voot zyn Hoogheid ten Huuwlyk tc verzoeken. De Koning heeft éea Ptivilegie toegeftaan aan een Particulier die ondernomen hseft een Machine van nieuwe Inventie te maaken, om de Vaanuygen tegen de Sttoom der Rivieren re doen opkomen waar van hy ten terfteu de Proef ftaar te doen van de Brug de Seve tot aan Poet Royal. Den Au- theur van die nieuwe Inventie geeft voo', dat zoodanig opkomen vart Scherpen gezwinder zal gcfch'eden op ine'le Rivieren, dan op die welke een lang fan me loop hebben. Dc Onieriictrrieis van het ICanaal var. Picardyei. hebben bete.ds 1200 duv'zcnd Livr, Ir.fchryvingen ont- fanger, en men zs! in 't koit mer 7 a tooo Mm ge te juJeerdeTioap- pen daar aan begtnren re arbeiden. I de vuorlec i.tn week kwam re Verfa lies ecu O.'ficierdie 6 Voer en 2 Duytnci la - was "/eiken ds Koning voor zich deed komen als wanneer Hy a ut Zyn Maft. zeide, dat Hy een Dochter van jonge Jaaren had, die heuuos 6 Voeten lang was arr Op dc Koning hem geantwoord hebbende dat Hy die wel wil le zien ftaat die Officier haai uyt de Pro.i..t van Pirardien her- w ju».'s te doen komen. Zondag is de Graaf van H. vtttb, Ambaffa* deur van Poolen, naar Duytsland vertï->! kc Zyn Ex,-11, doed I'.es* zeifs fraaye Paaiden bier vctkopen, Hec f,mcr Proces tuffchen den Ridder Lindas vermaard Koopman vaa St. Maio Eyfchcr .n.den Hertog He la Force, Broeder van dzn ovcr'cd Heirog vandieNaam, Verwectdeii» nu voor den grocréa Rsad iu Staat van wyzeu g4-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1