L E Y D S E Maandagfc Courant. Ao. t7i8- N°. 2 9 c PORTUGAL. LISBON den 3 February. Op de Taag zyn gearriveerd Benj. Tu- nikham van Sevilien en SefFania Holwell van Filadelfia en vertrokken Jam. Booyfe en Will. Bufteed naar Cork, Th. Bayle naar Londen, Daniel Lilly naar Lirn Jan Sonderfon en Henry Mulcafter naar Nieuwkafteel> Henry Merinr.ouc naar Engeland, James Cory, Th. Jonas en Marianos Sullia naar de Straat Alichiel Savage naar de LevandSim.ao Cardofo naar St. MichielR.ich. Fry en Will. Palmer naar Briftol, en James Fioley naar Napels. SPANJE N. MADRID den 17 February. Het Hof is noch in 't Pardo Eergifter heeft de Koning een Purgatie ge.romen, die goede nytwerking gedaan heeft. Men fpreekt van de Reis van't Hof naar Bucn Retiro. De In fante Donna Maria Therefia bfvind zich onpaslyk. Eergifter heeft jnen in de Koninglyke Kapelle alhier gevierd de Verjaaring van wy- Jen de Koninginne Maria Ludovica, gebooren Princefle van Savoyen, die den r-yFcbruary 1714 overleedcn iswaar by de Kardinaal de Boi- en alle de Officieren van het Hof in den Rouw geaflifteeid hebben. De K-oning heeft aan Don Francisco Alos y Ricco opgedragen de fub- delegatie van 't Inrendantfchap van Catalonien en den Titul van Au diteur Civil der Kancelery van gem. Prinsdom; Zyn Majr. heeft Don /ntonio Rubin de Celis Don Bernard de Famanes y Velafco Don Jranciscode Velafco y Tobar,en Don Juan Antonio Perez de Vargao tèt Senechals van de Steeden Alcagniz Ponferrada, Bajona, en Ma drigal aaqgefteld. Den Abt Bentivoglio is beezig met Vifïtes te gee- «n aan de vootnaamfte Heeren van het Hof, van deweike Hy de Complimenten weegens zyn aankomft ontfangen heeft. Don Domi- Siico Arguelles, gedefigneerde Agent van Spanjen aan 't Hofvan Ro- "ltien m '.akr zich gereed tot zyn vertrek hebbende bereids tyne In- ftruftien van den Koning ontfangen. De Boekhandelaar Emanuel Ba- Jaguer heeft gedrukt de Wetk^n van den Marquis de Santa Crux. Mfrcenado tweede Plenipotentiaris des Konings op het Congres te Kameryk behelzende Ttef.exien over Zaaken van Oorlor, en van de Staat'en Zeede-kHnde, Dit Boek, beftaande in 10 Deelen word hier zeer gcagt onder de Ge leerden, en Perfoonen van diftieftie. De erdinaris Brieven uyt Anda- Inzien en van Kadix zyn nier aangekomen Men zegt, dat de Poftil- lon met de Brieven in de Sierra More-ra doot het fchielyk opzwellen van de kleine Rivieren die van de Bergen afftioomen verdronken zouw zyn. Eergifter arriveerde hier een Exprefle van voor Gibraltar, jrsar zyn medebrengen word geheim gehouden. Men wacht met ver langen na de Expreflens met de laatfte ordres van de refpeftive Ho- ^én der Geallieerde Mogenthedeo tot het teekenen van 't Accommo- dement. V R A N K R Y K. TARfS den z Maart. Het is zeeker dat de Exprefle die den 19 van de voorléeden Maand van LCnden hier aangekomen is, Ordre en Volmagt van den Koning van Groot-Brirtannien aan zyn Minifter San het Spaanfe Hof den Heer Keerve heeft meedegebraeht, om nevens de Graven van Koningsek Rotcmbourg en den Heer vander Meer, tefpeftive AmbalTadeurs en.Minifter van den Keyzer, den Koning van Vrankryk en de Staaten Generaal, het Projeft of Ultimatum, waar over men laatftelyk aan dat Hof wegens een accommodement was over een gekomen te teekenen met de bygevöegde Clauful dat zyn Groot-Brittannife Majt. even als zyn Kath. Majt. Deszelfis Koringlyk Woord geeft, om aan te neemen en goed re keuren al het geen op het Congres zal gereguleerd worden 9 waar op dit Hof aanftonds een Ex- freflen afvaardigde met gelyke Ordres en Volmacht aan den Graaf van Rotembourg als de Koning van Engeland aan den Heer Keene heeft gezonden. De Baron van Per.terrieder derde Plenipotentiaris des Keyzers heeft ter zeiver tyd meede een Exprefle naar Weenen afgevaardigd, om aan zyn Keyz. Majt. van dit alles kennis te geeven, hebbende zyn Excell. ook aan de Miniftets van den Koning verklaard, dat r Graven vin Sintzendorff en Windifchgratz.eerfleentweèdeFle- ■ipotentiariffen des Keyzers, deReis nuar het Congres zouden aanne- emen zoo dra het Keyzerl. Hof tydir.g zal hebben bekomen, dat het meexgem fultimarun of Projeft van Accotpmcdement te Madrid getee- kend zal weezrn. De Koninginne continueerd zeer gelukkig voort te gaan in haar Zwanger zyn. Het is zeeker dat hetCongres zal gehouden wérden te Kameryk. De Heer de St. Albin, Aartsbiflchop van die Stad, flaat gereed, om zich derwaards te begeeven. De Verdeeldheden in het isdom van Senez zyn zeer groot De Advocaaten van 't Parle ment van Aix hebben ook een Confultatie geteekend, waar by zv ver klaren van gevoelen te zyn, dat de Abt de Saleon, die by de Biflchop- pen van't Concilie van Ambrun tot Groot-Vicaris van het Bisdom van Senez aangefteld is, in de Excommunicatie vervallen was, en niet de Abt de la Porte die door den gecondemneerden Biffchop van Se nez tor Groot-Vicaris is aangefteld geweeft. Het Parlement is in de voorleeden week alle dagen vergaderd geweeft over de Zaak van de ReetenBourretenBareme, welke in 't kott fïnaalyk uytgeweezen ftaat »e worden. GROOT-BRÏTTANNIEN. LONDEN den 2 Maart. JEaturdag laazen de Gemeentens voot de j derdemaal de Mohf-Tax-Billwelke goedgekeurd en aan de Pairs ge-j zonden wierd, bly.vende de Land-Tax-Bill tegen gewoonte nog uyt- gefteld, om naderen pofitiver Adrifen uvt Span jen af te -vagten. Gifter ^folveerden de Gemeentens een Addres aanïen Koning te prefentce- ren; om zynMajt. te verzoeken, aan het Huys te doen overgeeven eefi Re keningvsn de 250 duyzend Pond Steil. welke gefchikt waren tot onvermydelyke Onkoftcn in den Jaare 1727 om de Commercie en Scheepvaart van dit Kocingryk te verzeekeren en de Ruft en Vrecde in Europa te herftellen. De Bill tot aanmoediging det Matroozco, welke zich vrywillig in zyn Majts. Dienft willen begeeven, wierd voor j de eerfteraaal geleezen. Vervojgens wierd in groot Committé over de 1 Suhfldie gerarolveeid aan den Koning toe're ftaan 50000 Pond Scgrl voor een Jaar Subfiaie aan den Koning van fcweeden in gevolge he* Tra&aat van den 4 Maart rzie 3 25oco Pgnd mede voor een Jaar Sub» fidie aan den Heitog van Wolffenbmtel uyt hoofde vanher Traftaat van den 25 Maart 1727 1174-42 Pond rot de Land-Artillery voot 1728 80261 Pond voor extraordtnaiis Or.koften van de Ammonitie c. in den Jaare 1727 naar Gibraltar en Port'Mahon gezonden 9 ca 279360 Pond tot her goedma»ken van de Deficiency ofte de Reftan- ten der Subfidien van 1727. Heden heeft het Huys gem. Refolutrent goedgekeurd. Voorts hebben de Gemeeuqens gerefolveerd een Addres aan den Koning re prezenteeren orn te weeten wat Monfter-Cora- miflatiflen van eeuige Vloot of Esquadei zederd 168* zyn aangefteld^ met Copy van haare Infim£bien. Gifter en heden is de Mout-Tax-Bil in het Huys dei Pairs voot de eerfta en tweedemaal geleezen. Heden hebben die van de Bank gerefolveerd, de Propolitie van de Regeering aan te neerneu, om op de zoo genaamde Sinking- ofte het verfterven- de Fontls een Millioen af te betaalen j als meede die om aan de Re geering 1750000 Pond tegen vier per Ccrr op re fchieten, zullende de Rechten op de Kooien geaffc&eerd ofte gefchikt zvn om het beloop der Intereflen, zynde 70000 Pord Jaajlvks te betaalen. De Koning heeft den Heer Etienne Bifle aangefteld tor Sur-Intendant van da Gietciyen van Groot-Buttannien, en van alle andere Domeynen vat» zyn Majr. met een Appointemeut van joo Pond Ster), 's Jaars.' Ver mits de Naamen der Regimenten door de verandering der Colonels telkens veranderd zyn geworden zullen dezelve voortaan de Naam voeten van een Stad ofte Provir.tje des Koningryks, om alle Confufie in haare Zaaken voor re kemrn. Men is becz'g met her gereed maa- 'ken van 't Paleis van Sommerfet tor de Receptie der Ambaffadeurs van de Staaten Generaalwelkers puMique Intreede op den 15 deezet Maand vaftgefteld blyfr. De Adien van de Bank zyn 13 g cn. 1 vier de, O. I. C. 169 en 1 half, Z. Z. 105 en 3 agtfte, Ann. 104 en y v. N E D F, R. A N D F. N KAMERYK ^en 3 Maart. Alles is hier tegenwoordig in beweeging, om de Lozemencen gereed te maaken voor de Ambafladeurs Pleni- porentiariflen en Miniftets tct het aanftaande Congres en detzelver Gevolg en cm allerhande Voörraad van Hottt en Leevensmiddelea te bezorgen. De twee Fletiiporenriariflen van Spanjen, die zich te Pa- tys bevinden hebben bereids de Huyzen doen htiuren van den Mat- quis de Beaufernte, en den Heer de Franqueville welke de Graaf vaa tftevan i en wylen de Marquis Beretti Landi geweezen Spaanfe f.nbafladeurs op het voorgaande Congres bewoond hebben 5 En de Keyzerlyke Plenipotentiaris Baron van Penteriieder heeft het Huy« gehuurd van een Kanunnik van de Ketk van N. D. waar in Hy tc vooren ook gelogeerd heefr. A M STER DA M. dep 6 Maart. Ta Konftanrirfopolen waren gekomeft de Kaprs. Webftet d.VGallop van Londen te Livorno Betn. Guigoa van Alexandria éti re Cette Natb.3raam.van Marleille. Te Livomo lag onder zeil Dottwe Blom naar Palermo, die ten eerften dootTeunia Ronge naarAncona zouw gevolgd worden. Men had re Londen ty-, ding, dat Kapt. Mavnard, van Briftol naar Kadix gaandeby Schilly, en Kapt. Patfon van Briftol naar Bilbao gaande op de Ftanfle Kuffc gebleven, maar van 't laatfte 5 Man geborgen was; als mede op gem« Kuft het Fthctbeot de Koning George Kapt. Hsalesdat den 3 J»om van Falmouth naar Lisbon was gezeild. Te Bourdeaux waren gearri veerd Will. Joukes Jan Schouten en 2-andere van hier en de Maas y en vertrokken het Schip la Sirena Kapt. Gilbeit, naar Martinico. 's GRAVENHAGE de 1 7 Maart. De Luytcnanr Generaal Baroa van Keppel is eergifter met een buy ten Jagt naar Nimwegen vertrok ken, 6m zich vervolgens na een kort verblyf a'daarals Mir.ifter we gens deczen StJat^naar het Hofvan den Koning van Pruyficn te be geeven. De Baron van Harfolte is ngar de Frovintie van Overyffet 'vertrokken. WEENEN den 25 February. Eergifter is weder een Exprefle van den Keyzeilyken Minifter te Konftantii opolen alhier aangekomen zoo men verzeekerd met tyding dat op de nadere Verroogen van gem. Minifter een groore Divan was gehouden en daar in beflooten, dat de Porte de aangeboden Mcdiarie tot een iriiDnelyk Vetgelyk we gens de noch zweevende Verfchillen tuflehen de Potte en Rusland aanneemen zouw en voorts alle goede Officien aanwenden om de* nieuwen Koning van Perlien te beweegeu tot een Onderhandeling te komen om alle Onluflen tuflehen Hem en Rusland te vermyden De Groot-Sultan had zelfs gerezolveerd een Ambaffade over die gc- wigtige Zaak heiwaards te zenden. Kort _na de aankomft van gem. Ezpreflen wierd aan 't Hof in tegenwoordigheid van den Keyzer ge heime Raad van Sraate en vervolgens noch een Conferentie by de Prins Eugenius gehouden. Dien dag is de Heitog van Beveren met een groot Gevolg hier aangekomen. DRESDEN den 29 February. Van Weenen heeft men dat op den 14 deczet aan het ^4of aldaar ten overftaan van den Keyzer groote^ Raad gehouden zynde over de Depeches welke de Keyzerl. Couriet van Konftantinopolen had te rug gebracht, de Rufltfche Gezant de Heer Lanezinsky den volgenden dag by den Keyzer ter Audiëntie was geroepen, na het eindigen van dewelke die Minifter een lange Confe rentie met den Prins Eugenius bad gehouden. Men zegt dat de Key zerlyke Minifter de. Heer Dietüng aan den Primo Vizir te Konftan tinopolen de Keyzerlyke tuflchen-komfte wegens een Vergelyk ruf- fchen den Rnffilchen Monarch en den n cuw Scliaeh Efchreff in Per- fien aangeboden hebbende die Ott j.diannifche errfte Minifter aan gem. Heer Dierling geantwoord had dat .de Croot-Snltan wel zect geneegen w s zyne g >ede Officien ten ge va IJ en van den Keyzer ea Rusland aan te'wenden om gem. Schnch; tot een Vergelyk re bewee- gen inaar dat decze in zyn Eyfch blyveode volharden dat de dcrot wylen dew Ruffifchen Monarch op Petfien gemaakte Conqueft.ro aan Hem als regtmaarigen Fezittat van de Peuifche Monarchie gerr fti- rueerd en alle veroorzaakte Schaden vergoed troeft en worden zoo danig dat Hy bereids zyne Troupjgea caat de. kagt va» gem. Coo>^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1