L E Y D S E A®. >7l8- N Maandagfe Courant» M o s c o v I E N. S P A N J E N. vrankryk. GROOT-BR1TT ANN IE N. NOVOGOROD den tj January. De Intreede des Keyzers nyt het Kloo(le> van den H. Batlamees in deeze Stad is zeer uyt- muntende geweeft, en op de volgende wyte gefchied Voor aftrok een Detachement van het Lyf-Regimentdat gevolgd wierd van vyf Koetfen, met 6 en 4 Paaiden befpannen, en een Detachement Granadiets van de,Garde j Waar na de Keyzejt. en de Keyzerlyke Princeflen volgden met het gewoore Escorte vatf-72-Man van de Ridder-Garde. By de aankomft van zyn Keyz. Mtvjti Tn SUboda begon men het Kanon te loflen en alle de Klokken te Juy den. Niet verte van de Eer-Pooit waren op de beyde-zyrferi van de PafFage garangeerd 400 Jongelingen beneeden de ij Jaaren alle in 't wit gekleed met roode Linten op de Borft én over de Schouders tjiet drie Vaandels in een van dewelke men zag het Cyffet der Naam van Chrifiusen in de twee ahdete de Naam van den Key zet onder de Kroon, Bv de eerfte Eet-Poort hield de Keyzer ftil waar op twee van die jonge Zooncn ieder een Aanfpraak aan zyn Keyz. Majt. dee- den in de Latynfe en Ruflifche Taal welke van den volgenden In houd was GROOTM^iGTIGSTE KETZE\, Deeze Vwe. Oud-Vaderlykg groote Stad beeft Ons haart Kinderen aart Vwe Majt. te gemoet gebonden, en verneederd xjch door Ons aan Vwer Majts. Vatten, tf etsende het binnenjle van haar Hert waar in GetrouwheidLiefde en Gehoor zaamheid haare wooning hebben. Gelukkig moet Vwe Intreedt zyn in deeze Stad die such in Vwe Gunfl aanhevteld De Koning dor Koningen geeve V lang Lee- ven en gelukkige Regeeting Hier op wierd de Marfch naar de zoo genaamde Steene Stad voort gezet Langs de PafFage donder, gerangeerd een groot getal Perfoo- nen van den Adel en de Kooplieden 5 By de tweede Eer Poort wierd de Keyzet ontfangen door den Aarts-Biflchop, verzeld van al zyn wit te en zwaarte Geeflelykheid alle ia zeer krjftelyke Mis-Kleeéeren ge kleed; zyn Keyz. Majt. kufte het Kruys, en de Hand van den Atchinvée •fte Aarts-Prelaat waar na die Monarch zyn Intrede te Voet ver volgde. De Geeflelykheid die voor af ging zong Vreugde-Pfalmen tot aan de Domkerk geduurende welken tyd men onopbondelyk de Salvos uyt het Kanon, her geluid der Klokken en het'.gefchal van Trompetten en Pauken hoorde Pinnen de Stad waren de Regi menten gerangeerd met vliegende .Vaandels en flaande Trommels-; De Keyzer in de Domkerk aangekomen zynde wierd de Liturgie ge zongen waar by zyn K. M. en Haare Keyz. Hoogheden flaande afli- fteerden. Vervolgens bezag de Keyzet de Reliquien der Heyligen en de Lichamen van zyne Voorzaaton de oude Grroot-Vorften iav haa re Kiften. Uyt de Kerk ging de Keyzer naar het Aattsbiflchoppelyk Hof, daar de Maaltyd gehouden wierd in de groote Zaaldie met Pi ramiden, Laurier-Takke-; &c. vercierd was Behalven de Keyzerlyke Tafel, waren daar noch j. groote Tafels In een na by ftaande Ver trek maakten de Mufikanten van de Aarrsbiflchoppelyke Kapelle een voortreffelyk Mufrcq van Stemmen en Inftrumenten. Na de Maaltyd begaf zich de Keyzer naar het Kloofter van St. Antonio, daar Hy zy ne Devotie vetricht hebbende, vervolgens naar het Huys reed van den Vice-Gouverneur Knees Gagarin, welken zyne Keyz. Majt. tot aftuee- le Staats-Raad benoemde. Des avonds wierd voor het Aartsbiflchop- pelyk Pr.leis een fraay Vuurwerk sfgefteeken waar in de Naam van Fetrus II. kondig vertoond wierd met het Opfchrlft Dit is door den Httrf gefchied-, By de Illuminatie van dat Vuurwerk zag men in l;o verfcheide Linten 5000 Lichten branden en op de Straaten waren al- ommeVreugdevuuren,met Flambeauwen, Pikkranflen.enTeer-Tonnen. De Stads Poorten waren van binnen en van buyten vercierd met ge fchilderde en uytgehouwen Beelden onder anderen vertoonde zich 'Kusland of de Knien leggende voos den Kfytüer en een Hand uyt de Wolken komende ptezenteerende een Kroon met de woorden Geeft Vwe Macht aan deerjn Vwen Knecht Het Beeld J. C. op een Troon en aan- de Voeten verfcheide Konirfgiyken Kroonen en Vaandels metihet Op- fchrift Goddelykg Kragt en Wrsheid. Salomon op een Troon zittenda, met de woorden Salomon zat op de Troon van zynen Vader David. Salomon op een Gallery met opgehteven Handen biddende met de woorden Geeft aan Vwen Knecht een wyt Hert om gehoorzaam te zyn, en Vw Voll^met lichtvaar digheid te repen. Drie groote Schilderyen, verbeeldende de Zalvingen van Saul en David, en het Geregt van Salomon. Daar waren ook 4 Beel den verbeeldende r. de Rechtvaardigheid met de woorden O God geeft den Koning Vwe Regten z. de Zagtmoedigheid, met de woorden De Zacht- Vtoedigtn zullen het ^dardryRbelrven 3. De Wytheid, met de woorden Ik. tjg tot de Wytheid, Gy zyt myne Zufter 4. De Godvrugtigheid,taet de woor den O Heere de Koning is verblyd over Vwe Sterkte. Voor het vertrek des Keyzers van hier prezeoteerden de Geeftely- ken beftaande in den Archiméede Archiraandriten Abten, en an dere, aan zyn Keyz. Majt. en Haare Keyz.Hoogheden verfcheide Print- Verbeeldingen van Heiligen van we'ke zy de Naam voeren waar na zy aan den Keyzer en de Keyzerlyke Familie den Zeegeu gaven. PORTUGAL. LISBON den ay January. Men heeft nu zeekere tyding dat het Schip van Francisco Botelho da Roche van Rio de Janeito naar Marinhao gaande by de laatft gemelde Plaats gebleeven maar het Volk geborgen wa». Op de Taag zyn gearriveerd Jan Noorrftar •yt Sieilien de Engelfe Oorlogfcheepen de Feversham Kapt. Joha Gondaal uyt Duyns, naar de Kuft van Guiaée gedeftineerd, en de Gi braltar Kapt. John Bing van Gibtalrar, Will. White, John Joakley ei. Henry Combe van Filadelfia, James Margues van Terraneuf, en Will. Harle van Aiicanten. De a Oorlogfcheepen, die den ij dezer met ee- nige Koopvaarders naar Rio de Janeiro ftonden ie vertrekken; legg'en nog op deae Rivier, «Is ook S6 Engelfe, 11 F tintte, en 1» Hollandie. KADIX den February. Met het laatfte Advys uyt de Havana heeft men hier Brieven van Vera Cruz bekomen welke melden dat men d«« noch «iet sriü f dat ie Ficliminuia geteokecd waicn waaiojn H ..n niet geloofde, dat de daar zynde Gouverneur het ryke Schip viCr j Kapt. Romero dat daar Regiftei bekomen had zonder meet Gezel- fchap herwaards zouw zenden zoo dat men het zelve hjer voor eexft I nog niet te gemoet ziet. In deeze Baay zyn geaniveetd Lour. Pciety en Juan Ventte, beide naar Lisbon gaande, Jualtero Pover van Bnllol, en Kapt. Lery van Martinico ;.~maar geen Stheepen vertrokken. MADRID den 9 February. Met de Ziekte van den Koniug is het noch alsvooten. Men zegt dat het Hof morgen uyt het Paidohier to I rug zal komen. De Exptefle met de Rcfolutie van Groot-Bnctannieu. j is hier noch niet terug gekomen. Alle de Officieren, die in deeze Stad I - yo, hebben o.dre btko.ni*. zich nnar hunne rcfpeCtive poften te be- geeven. Gifier arriveerde hier een Exprefle van Kadix met tyding» dat aldaat vier Ad vis-Scheapen uyt de Indrëa aangekomen waren, met welke men ouder anderen verdaan heeft dat de Schatten w.agtende om niet de Galliocnen herwaards getransporteeid te wotden, omtrent ;s Millioenen Stukken van Agten beloopen maar dat de Galltoenea niet in Staat zyn óm de Reis te doen. PARYS den ij February. De Koning heeft den Graaf van Dillod» een Ier van geboorte, en Luyt. Genetaal van zyn Majts. Lccgers ccn Ja^tlyks Penfioen van dooo Livres roegelegt, Zyn Majefteit heeft by Declaratie een Gentilhomme a Drapeaux ofte yaandel-Joi ket aange» field by ieder van de 33 Compagnien van het Regiment Franfle Gar des, maar men zal geene andere daar roe aanneemen, als die ten min- ften ijoo Livtes Renten van haar Vaderlyk ErfFgoed bezitten. Mea vervaardigd hiet ryke Equipages voor den Herrog van Bournonville eerfte Plenipotentiaris van Spaojen op bet Congres. De Heer Ltt Blanc Miniftór van Oorlogvoor eenigen tyd zes Invalides aan ver fcheide Kwaaien ziek zynde in een particulier Huys hebbende doen brengen, zeo als in een myner voorige gemeld is.omHen te doen ge- bruyken het Medicament van den P.tter de la Mothe, hebben de Hee- ren Dodard eerfte Medicus van den Koning nevens Helvetius en Pe- ronie, Donderdag op het verzoek van gem. Minifter weezen zien, wat cffeft dat Medicament by gemelde Perfoonen had gedaan, en zy von den Hen zeer welvarende. Alle de Trouppes van de 60 duvzend Man Militie flaan op den eerften Mey aanftaande haare Battaillor.s op de aangeweezen Plaatfen te formeeren om daar hunne Excrc tie- th doen waar na zy naar Huys gezonden zullen worden en gehou den weezen die OefFening alle Jaaren te doen. Men fpreckt van een Rcforme onder de Trouppes van tien Man per Compagnie zo© van de Ruytery alsvttft het Voetvolk. De Het ren Lcnel Vader en Zoon Boekverkopers in deeze Stad zyn in de Baftille gebracht, om dat zy de Confultatie der Advocaten gedrukt hebben. LONDEN den 24 February. Voorlreden Donderdag avond wierd hier zeeker Rooms-Kstholyk Heer, Kapiteyn Hales genaamd in zyn Logement in Suffolk-Street door twee Meflengers van den Koning itr Atreft genomen, befchuldigd zynde van Hjeg Verraad, te weeten, dat Hy in 't voorneemen was den Koning dien avond in de Masquerade te willen vermoordenToen Hy gevat wierd, was Hy beezig, zich ge-, reed te muaken om naar de Masquerade te gaan en men voftd by Hem ond^r andete Papieien, een Paspoort of Affcheid uyt dc Militaire D'er.ft van den Keyzer, en drie paar Pilloolen, die nier gel'adèn wateti, maar welke Hy op dien dag had doen koopen Hy wierd noch diea avond voot een Committe' van den Raad des Konings ten Huyze vau den Vicomte Townshend geëxamineerd en vervolgens in de bew. .i- ring van de Hee/en Gordon en Over te rug gcbt3gr Die Kapiteyn Hales is van een goede Familie uyt de Provintie van Kent Zyn Aau- flag was aangebragt geworden dooi zvn eigtn Km-chttot welken Hy veifcheide verdachte Discaurfen van den Pretendent had gehouden 3 Maar vermits nochte in de Papieren ,-die men by Hem gevonden heeft nochte in het Examen dat Hy heeft moeten ondergaan iet» ontdekt is geworden, dat Hem zouw kunnen cvertuygen, is Hy Zatur- dag ondet Borgtogt ontflaagen. Zaturdag deed de Ridder Gharle» Turner Rapport aan 't Huys der Gemeenténs van de Refolutienalen voorigen dag in groot Comrtiitté genomen welke eenpaarig goedge keurd wierden, te weeteu nsfo Man, daar onder begreepen Hl; Inva lides es 555 Man van de 6 vrye Compagnien in Schotland voor dit Jaar te Onderhouden, en ten dien evnde toereftaan 7ï6s74pond Sterl. •2 Schell. 9 Pence. Gifter deed dien Ridder ook Rapport aan 't rluy» van de RefolutieAvegens de Middelen tot de Subfldie aan zyn Majeft. roegeftaan en men befloof te continueeren de Belailingen op bet Moutde Mum en de Cyder van den 23 Juny 172» tot den 23 Juny 1725: waar na geordonneerd wierd een Bil daas toe in te brengen. Vervolgens pxeleuteerde de RÏdder Paul Methuen Trefaurier, op Or- dre van den Koning aan het Hüys de Copyen van verfcheide Traflaa- ten met uytheemfe Mogentheden gemaakt te weeten het Trallaae tuflehen Groot-Btittaonien en Spanien op den 13 Juny tyar te Ma drid geflootea-; hecTra&aat van defenfive Alliantie gem, T3 Jmny 1711 tuflehen Gtoot-Brittannien, Vrankryk en Spanjen meede te Madr-d ge-'- flooten met de Separate Artikelen van het zelve De PreliminAife Artikelen den ji Mey 1727 te Parys peteekend Het'Ttaftaaf van die Acceflïe van de Ktoon Zweeden tot het Traftaat van Hanover, den 14 Maait 1727 te Stokholm gereekend met de Separate Artikelen van dien het Traftaat tuflehen Groot Brtrrannien Vfaiikryk en Deen- marken, den r6 Aprif*F727 te Koppenhagen geteekend het Trtftdaf tuflehen Groot-Btietannicn en den Hertog v^n Bfonswyk-Luneourg- Wolffenbuttel den 26 Nov. 1727 te Wcftmir.ftet peteekend met de Separate' Aitikelen vin dien. Heden hebben d< Gemeenten» de Mout-Tax Bill geleezeu en geordonneerd ten 'leekeniug op te maaken van'de Nationaalp Schulden van 1716 tot J727. als meede een Reekming van de Belading op de Koo'en. De Korting heeft der» Fstet Couraayet, die uyt Vrinkryk hier gekomen is, met een Jaarlyk# Penfioen van honderd Ponden Ster!, b-gtfrlgt. De A&ieti van de Bank zyn 137,.0. 1. C. 171 1. Z» f Sgtft». ■dit© Ann. t04 en 7 agtfte^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1