LEYDSE N°. 24 Woensdagfe Courant. PORTUGAL. s P (i N j s ,N. Z W E E D N. Dvi/tsland en d'aangrenzer.de Rvken N K R Y K D E R L A N D E NT aao ,et Stadt B deKot* l/" aai vet Plaatjes 'en Juo a<u Gcv( l£n VaB "jcftcil, Pete sM Kan J :,e Uee,( fiu, gt. - Hof, fuis at u> t Ml gemti 0 dat: ISBON den 1 j January. Den 10 deezerwierd het Huuwlyks-Con- traft van den Prins van Afturier. en de Infante Donna Maria Bar bara van Portugal in tegenwoordigheid van den Koning en de ran den Koning, die in zyn rjde Jaar getreeden is, ontfing zyn Maft.' ter dier occalie de Complimenten van de Pr,racen en Ptiticeffen de Heeren en Dames van't Kof en van de uycheemfe Mi.-.ilteis De» avonds zag men Vreugdevuuren en Illuminatie# in alle de Straatca van deeze Plaats. Eergifter had de Graaf van H-oytsb Ambaffadeut Kooinginne getcekend Don Dtego de Mendoy a Corte Real, van ,jen Koning van Poolen Audiëntie van Affcheid by den Koning Èeretaris van Staat, deed de Leezing van het zelve De voornaamfte en de Koninginne. Gifter hoorden Haare Mujefieyre de Mffle vaa en pJjofdender Koumglyke Huyzen affifteetden daar by als Getuygen ged.iurerde dewelke het Br Profundi, in Muficq £ezongea QCas,ft^cns Foitrgal en dc Ambanaacius van zyn Kath. Majeft. nevens vvicrd wegéns de tfcjaaring van de vlood van den Dauphin, Vader van 1 1 - An /I O T Cl U .O! flrt nlfi n* n A trt «t A.AH 'jnigt andere Heeten als Getuygen wegens Spanjen Voorts waten n ajs ^ssi by tegenwoordig de Kardinaalen d'Acunha en de Motta, de Gtan- |ts vtn 't KouiDgxyk cn de mcefte Heeren van 't Hof. Dien avonl at eeeV d' twee vo'geiden avonden wieiden Vuurwerken afgefteeken en ,bbCjeen zag Vreugdevuuren en Illuminaticn in alle de Sttaaten van de pert(^ts<' CB 'n Haven daar alle de Scheepen Salvos deeden uyt haat ?temfjUti!lery 't geen ook gefchiede van het Kafteel en de Foiteieflen. iodar "en 11 b®6aven z'ch d® Koning en de koninginne de Prins van des Jtazilien, de Infantes en de Infanten, als meede de Ambafladeurs van tyar.fen, naar de Patriarchale Kerk daar de Parriarch den Huuwlyks- S(yraigeegen gafDien avond was een voortreftelyk Concert van Muficq s, £cjji 't Appartement van de Koninginne. s r' all Den 11 ontfi°6en Haare Majefteyten en de Infante PrincefTe van Afturien de Complimenten wegens dat Hunwlyk van den Kardinaal 1 imd'Acunha de Ambaftadeurs en uytheemfe Minifters van de Raaden kumi*" Tribnnaalen, als meede de Prelaaten en den Adel. Den is hield de Koninglyke Academie van de Hiftorien een extr. em-Vergadering, in welke de Matquis de Valence en de Graaf van Eticeita Ket> ledenvoering en deeden tot Lof van den Koning en dr Koninginne i Zi!*11?®"1- Lr'n®fff®- v„ LISBON den ze January. Op de Taag zyn gearrivaerd Nicol. Maf- gjej fort van St. Malo de Ptirs Ftederik van Falmouth Waker Robberts 'van Londen, Thomas Lowcl van Farto Benj. Smith, John Maafters, vet_ Jean Robbeits en Alexander Brome van TerraneufWill. Skiner van eni^ Oran, Hend. Krygsman van Pott a PottPierre Ant. Sim. van Livor- no, Jam. Treftceti uyt Sicilien, Th. Langword van Alikanten, Manuel ;pM Carvalho van Fayal &c. en vertrolvRen her Engels Oorlogfchip van V1 nvk p- C ni et ev a a zyn M'-jt. De Koning heeft liet Gouvernement van Chatlemonr aan den T.uyt. Generaal Mdtquis de Cilly net Gouvernement van het Koniiiglyk Hotel der Lnvaiides aan den Heer de Beaujeu, Mantfchalk de Camp en het Luytenantfchap van dar Hotel aan den Riadet d-3- Ganges opgedragen. PAF,YS den aoFtbruary. Men verwacht dagelyks een Exprcfle vaa Madrid met ue Ratificatie der Pieliminurien van dec Xoning van Spanjen en men is aan 'r Hof bereids beezig met de Materiën tot het openen van 't Congres in order te brengen. Men ziet hiet den Erief, welken de Koning aan den Aartsbiflchop van Atnbrun wegens het daat gehouden Concilie gefchteeven heeft zyude van den volgenden Inhoud MTN HEET{ DE MM\TSBlSSclfOP vaniimbrttet. N\A dat de Ten van bet Concilie van An.in an daat Gy by geprejldeeri lubt op myr.e Ordres gc/tezxn zyn en daar van aan Ml Ver flag gedaan is geworden, heb lk,niee wil/en HriftiUenV te betuigen het genoegen, dar Ik^beb van - het gedrag van dit Vergadering en van den lever, vuelbg Dezjelve getoondJgceft voor de befchermeng van de gezonde Leereen de handhaving van de Kjri'ti:J-e liegt Ter zeiver tyd ben Ik verblyd, V te zeggendat Ik in alle Celegent,jtden die zich zouden opdoen, myn Gezag gaarne zjsL aanwenden, oen de uytfpraakfn van dat Con cilie /faande te houden en bei is myn Intentie dat Gy daar van Veruekgringea geeft aan de Bijfchoppen die met V daar by geajfi/iterd hebben 5 *t Geen alleen hef oogmerk is van deezen Brief. Ik,bid God, dat Hy V. in zyn D. Hoede neemt. Gefchreeven te Veifailtïs den'21 December 1727. ,^M®n ziet ook een Btief, door den Kardinaal de Fleury gefchreevea .aan den Abt Saleon aangtfteld tot Groot-yicatis in het Bisdoin vaa c„ ^ennez,-trade Condemnatie van den Bifichop aldaar welke Abt zop aa" 54,11 en b<* PcfIDge«5 Oodoglchip van Kapt. Don.jv^tegeóftand gevonden heeft om iri zvr.e gemelde Kwaliteyt aan genomen te wotaen Juydenoe gem. Brief als v.olg'd PIMan. flentiques met de uyt de Bahia gekomen Koopva.ltÊleis Manoel diRocha Jofeph d'AOreu Marguts Man. da Cofta Tavora, Amaro I( Matt. Payva, Joao Rodi. LMna, en FJix Cardozo^ iieveos Mich,Page a'^ naar Poit a Poit Jooft Schrooder, Adr. Brouwer, en Matti.ys Luytjes «asiAmftetdam Chriftcffel Parte"? Amos Mooie en*Will*. Canham. jfj. Bist de Levand, Ed. huges aaat Madera, Rich. Moore.cn Tb. Kings- ipau n^at Topsham, George Hartwel naar Aiicanten Fieter Oyeyaar aaar St, Uhes, Benj. Lion en Thorn! Lc.wtl naar Louden, John Klark naar Huil 8cc. zynde noch blyven reggen de uvtgaande Scheepen near Brazilals mede 80 Etigeife, daar onder het Óoilogichip dc Ay- gile, 22 Fr an lie, rr Hoilandfc, 2 Dcenfe 8cc. KADIX den 23 February. De Brievèn van Cartagena van den rode Oftobet melden dat daa: behalven de 2 Gallioenen ook 2 Oorlog- fcheepen lagen die in ftaac zouden zyn om naar dit Ryk te rug Be keeren zoo dra de noodige Behoeftens die men van hier derwaards gerrndcr heeft, daat aangekomen zullen zyn j Dat vyf Enge'feOor- logfcheepen tuflchen Porto Bello en Cattageaa bleever k uyfl'en en daat dooi de Leevensmiddelen in de laatft gem. Stad fchaars en duu- wietden te meeiom dat 4 Vaartuygen welke om Provilïe van daar *aa: Jamaica waren gezeild, haar oogmerk niet bereikt hadden Dat deFtria te Panama nog geen begin bad genomen en aat de Rezolu- tie die men aldaar had genomen om het Zilver in 2 Scheeper van die Plaats nair Aqunpulco en van daar vervolgens over Vera Crux nasr Spanjen te zenden, geen voortgang had gehad, maar dat het Zii- Tei uyt die Scheopen weder ontladen was geworden, STOKHOLM den 10 February, Het Commereie-Collegie heeft het Projeft om eenige Scheepen naat d® ïr.diën te zenden, en in die Ge weden Colonicu op te regten, weder op het Tapvt gebragten aan de ©fficierea van de Marine is Ordre gegeeven, de Matrozen op te teke nen, welke die Reis bereids te vooren gedaan hebben. De Turkfe Aga heeft eenFeftyn gegeeven aan de Koninglyke an uytheemfe Mimüers, «n andere Pei foonen van diftinftie in Confiaeratis van de voordceli- ge VreedetulTchen de Porte en Sultan EfcherefFvan Perfien gellooten 3 De Ttaftementeu beüonden in Koffy en Serbetna de wyze der Tur ken en andere Otientaalfe Volketen waar na alieihande andere Ver- Wrfchingeti Confituuren en Wyn'in overvloed toegediend w:erdeu Ït teder was verwonderd en voldaan over de beleefde Manieren van enTutkfcn Minifter. LEIPZIG den 16 February. Volgens de Brieven van Dresden.bad de Krsoc-Prlns van Poolen deo Koning van PruyfTen totWitter.berg vet- Het vertrek van den Koning en de.Kroon-Prins vanPruyfl'en van Dtesdeo, had zoo aan 't Hof als in de Stad zoo veel Leedweezen ver- •orzaakt, als Der,zeiver aarkomft Blydfchap verwekt had deLtuheile Ingezeetenen te Diesden waren onder anderen ren uyterftea verheugd feweeft van dat zyn PruyflSfe Majt. verfcheide maaien Haare Kerken btzogthad. De Gravinne van Frile, natuurlyke Dochter van der» Ko- *'og van Poolen, is te Dresden aar» de Kinderpokjes overleeden, wel ke Dame wegens haare heerlyke Hoedanigheden van ieder ten huog- «en betreurd word. Giftcr is de Vergadering der Stenticn van dit Keurvorftendoin 'e Dresden geopend. Een Geeftelyk Ordens-Pe.foon *oot eenige wecken van Praag te Diesden gekomen, heeft deE»ange- Ufch Lutherl'e Religie aangenomen. ^ER-SAILLES den 19 February, Zondag verjaadng der Geboorte IKJpekdi» Brief ontfangen Myn Heer die Gy dc >>'oeite_ febt genomen, elan ZX J.uuc-v laatfiltrden aan My te feliryvcn. Het is zeckrr dal de Kcnyng iffr heeft voorbehouden de Kennis der ^dppcllen welke ter öccafie van het Concilie vê,ri eAmbrun gedaan gouden moment warden, ll^tyJjjfel niet of de Heer2de St. f ïo~ rWht {jal'iCdn V gebonden hit ben de Co\\ytn V4*K het zArttft aan den Hier de H geval %at Ikmy daar omtrent doen ouder rekten. Wat aangaat alle de an- dérd Zaaken tnoet Gy niet obgeruft wcez.Cfj 9 Gy .jlhIi wel onderftcund werden kort fian een Declaratie des ignings uyt re bgnfen die V weder Mocdzjtt genient en waar van Gy z.eekf rlykyoldaan t,ult we^z.en. Zy zjtl V in Staat (lel" lcn> om ma Nadrukte kunnen arbeiden. Ikjben met Confederatie &c. De Kardinaal de Fleury. De G'aaf van Albert, extr. Envoyé van Beyeien, is van MuAched hier te rug gekomen. BRUSSEL den a-3 February, De Aartshertoginne is zoo verre vaa haare Oopaslvkheid aan de Roos aan haat Been herfteld, dat zy weêï alleen kan g'aan, maar haare Dootl. veiXchynd nog niet in 't-publicq. Zaturdag is de Gtaaf van Caiemberg van Weentn hier re rug geko- "ttven. De Gedeputeerden van Henegouwen die hier gekomen zyn om de Aüe van toeftemining der Qtdinaiis Subfidie van die Ptovintie aaa de Gouvernante te prezenteeren hebben eeigifter by den Gtaaf de Visconti Audiëntie gehad. Eergifter heeft de Magiftraat Corps vergaderd dcszelfs toeftemming gegeeven tot een Subfidie van 160 duyzend Flotynen tot Haar Doorlts. onderhoud. De Gcïntertfleer- deji van deT JifeComp. deezer Landen ftaan binnen weinig dagen te Antwerpen te famen te komen De Aftien dier Comp. zyn tot $4 en. 1 half gemonteerd. AMSTERDAM den 23 February. Den 22 Jan. la^ te Alemate her- v, aaras onder zeyl John Dunkham. Men heeft geiugten als of het Schip vet! Kapt, Francisco Botelhe Roche dat men zeide omtreuc Rio de Janeiro gebleeven te zyn, in Galleien zouw leggen dog zullt* h;.d meet zeekecheid van nooden. Door de laattie kooge Watervloed ttt Port a Port zouden nog twee Engelfe Scheepen gebleeven zyn. TC Bou:re..ux waten gekomen Corn. Schouten van hier, Piet. JanficBlom en noch een uyt de Maas. Men had te Riga, Dantzig, Koningsbergen 8cc. noch fterke Vorft. Te Delfziel lagen onder anderen Jan Beeren* er. Jan Hilkes van Hamburg. Voor de Stad zyn genaderd Jac. Han-flo Holm van Ahuys, en Corn. Boot van Boutdeaux. In Tell'el zyn vet- fcheide Scheenen binnen. 's GRAVENHAGE den 24Febtuaty. Gifter morgen was de Heez GStifenor, Minifter van veifcheide Duytfc Hoven nriet Heerep Gede puteerde:. van de Staaren Generaal in Conferentie. Het Feftyn dat dc i?ortugeefe Miniftet Mendofa gifter heeft gegeeven is zeer koftelyk gewceft Dcszelfs Logement was geïllumineetd Boven den ingang van het zelve zyn te zien de twee Wapens van Portugal en Spanjen,ea bóven en on Ier dezelve twee Menfchen Harten tc famen ycreenigt door een Kroon, met de volgende lnfciittie 'Regales inter Infantes Connul'ium tluplex Lujitania Hifpauia Hy mei: ais Plaufsts elpee Civts. Heden zal deeze Vrolykheid met een Bal 8tc: worden bcdooteo. BERLYN den 16 February. Donderdag zyn de Koning en de Kroon prins van Dresden te Potsdam te rug gekotnep. HAMBVIL<3 <U<1 b'cbtuary. De b..con 'vaa CiaCuu, Miniftoi vaa

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1