LEYDSE POOLEN, PRUYSSEN, enz., Vrydagfe Courant GROOT-BRITTANNIEN. V. - ,R A N K R Y R g 'zcekè- den ij De :cht iet okken. ■ei van Jeto- 'iri'8. en rfe "■gen. ■konift K M. «der. ITALIAN. fehie- ^aPELS den 27,January. Vermits de Reegen zoo in deze Stad weeft. h a|s het geheelé Koningryk noch continueerd, heeft de Kardi- j reien, vM naal Pigrratelli Aartsbrffchop deezer Stad verzeld van den ceerd Kardinaal van AIrhan Onzen Onderkoning, voorgegaan zvn- r ^er" door alle de Religieufe Ordens en gevolgd door alle de Koning shoer ie Minifters den Adel en een groote meenigte Volk een groore s van pcelliegedaan uyt de Hoofdkerk naar die del Carmine Maggiore, r arzyn Emin. ontdekte en yen toon ftelde het mtt'aculeufe Crucifix, alles- gte„ ;n die Kerk bewaard wórd om van den Hémel het ophouden 1 yk* n de Reegen en Storm te verkrygen. deel. goMEN den 31 January. Maandag morgen hield de Paus fecreete snfillorie Na dat zyn H. in het zelve de gewoone Audiëntie aan ^fL-IKardinaalen gegceven en eenige Biflchoppen benoemd had ver- 11 'n aaide Hy zyn Kamerroeefter den Heer Fini tot Kardinaal en eergi- ee1r »r deed zyn H. de Ftinftie van den Hoed aan dien nieuwen Kardi- den-„1 op te zetten. De Heer Borghefe Zoon van den Prins van die e?n~ aam is in plaats van den Heer Fini tot Kameimeefter van den Paus ;yde mgefteld. Maandag is de Groot-Princeffe Weduwe van Toscanen van r?d~ i« veitiokken, om naar Florence te keeten. DANTZIG den 5 February. Volgens de Brieven uyt Tuikyeri puw het T raftaat tuflchen de Potte en den Ufurpaieut van Perfien, roder anderen behelzen een fecreete Clauful dat zeeker Mogentheid' enige Landen in bezit hebbende welke aan de Mufulmannen toebe- looten rpen dezelve zouw tragten te herneemen 5cc. Men is hiet ;n in geheel Poolen zeer oplettende op de Gevolgen van de Vifitevan Itii Koning van Pruyffen by den Koning van Poolen in Saxen. De primaat van Poolen had ce Magnaten op nieuws veimaand zich te 'inhouden van hunne geheime Samenkomften. Volgens de Tydingen 'ot Jan de Frontieren aan de Rivieren deNiefter Nieper Pruth Sec. varen daar omtrent veele difpofitien tot Beweegingen Onder de Tarta* et en en Kofakken, zoo van Rulfifche als Turk^ Pioteébie, als mede on- jer de Turkfe en Rulfifche Ttiuppen. Üuvtsiand en d'aaiigrenzende Rvken V WEENEN den 7 February. Woensdag ogtent vvierd aan 't Hof ten èverftaan van den KcyzerRaad van Sraate gehouden in welken de Graaf van Wurmbrand den Eed als Piefident van den Ryks-Hofraad illtyde. Eergiftet is de Graaf van Bolagnös, Geheime Raad van Staa lt van den Keyzer naar Venetien vertrokken, om bydie Rrpublicq als Jieyzeflyke Ambafladeur te refideeren. Dien dig is aan 't Hof het Hmiwlyk voltrokken tuflehen den Spaanfen Graaf de la Nuza.Key- ;n 1 lf. uu- het der de- He mt 3«f. terlyke Kamerheeren de Spaanfe Gtavinne di Savalla, Hof- en Ka- 1 iner-Dame van de Keyzerinne. De Bruyd is dóot den Keyzer mét een Ïtuyd-Scbat van 40 duyzend Florynen begiftigd, en aan den Bruyde- gom is een Jaarlyks Penfioen van 10000 Florynen toegelegd. Eergi- fltr heeft de Poitugeefe Ambalfadeur Graaf vari Tarouea de KeyrZer- lyke Minifters zeer heerlyk ter Maaltyd onthaald. HANOVER den 13 Februaiy. De Redoute of Masquerade dié de Prins van Wales voorleeden Dingsdag gehouden heeft, is het uyrmun- tendfte Vermaak geweeft, dat men hier ooit gezien heeft. Zyn K. H. heeft vyf maaien van Masque veranderd zynde dien Prins onder an- j deren eens verfcheenen als een Engels Matroos in welk Gewast Hy langen tyd onbekend bleef, en aan de Dames vroeg of zy met Hem naar de Indien wilden vaaren fkc. De eerfte Dans duurde tot elf uuren, als wanneer zyn K. H. en zyne voornaame Gaften zieh begaven naar het Huys van den Opper-Schenker Baron van Rheden, daai een prag- tige Avondmaaltyd gehouden wierd waar na men weder haar liet Raadhays keerde, daar Confituuren en Liqueurs in grooren overvloed toegediend wierden gelyk ook gefchjed was voor de Avondmaaltyd; En na dat men zich tot 4. uuren in de Morgenflond met Danlën Speelen &c. verluftigd had'eiudigde dat Vermaak met groot genoe gen. Éergifter was Comedie, giftet Concert van Muficq, en heden is weder Comedie. De Giaaf van det Lippe van Bukkenburg heeft twee teer fraaje Paarden uytzynStoetery aan zyn K.on, Hoogh. Prefent ge- londen. LONDEN den 13 February. Na dat de Gemeentens eergifter een «ynde met het afneemen dei Eeden van alle deLeeden van hun Huys gemaakt hadden, deed de Spreeker de Leezing van des Konings Aan- fpraak van den Thtoon aan de beide Huyzen van het Parlement ge- daan en ftelde teffens voor een Addfes van Dankzegging aan zyn Majt. te prezenteeren Waar op eenige Debatten ontftonden welke tot j uuren des namiddags duurden, tet occafie van fommige Uyt-druk- hiogen in de Aanfpraak des Konings i De Heer Shippen en andere van zyn Patty trachteden die op te haaien maar haare Tegenwerpin gen wierden door den Ridder Robert Walpole en den Heer Pelhatn zoo kragtig wederlegt, dat eindelyk beflooten wierd een Committé te benoemen om het bovengemelde Aidres op te ftellen't geen gedaan in giftet by het Huys goedgekeurd zynde hebbed de Gemeentens en Corps het zelve heden aan zyn Maj. geprezenteerd Den Inhoud van dat Addres beantwoord in alle Deelen alle«!e Folnten van zyn Majrs. Aanfpraak, en den leveren de Aanbiedingen van het HuyS overtreffen aelfs de Eyflchen van den Koning Eenige voornaame Pafiages uyt dat Adres zyn als volgd. Maar in geval Vwcr Majts. verwachtingen om de algemeens Vreede en flufl f" t kort herfle/d té zien, noch Verder verydeld mogten worden, verz.otk.en Wy dat Vw Volk niet langer mag blyven in die Onzjekerbeidwaar in de Staatkunde van andere Ons tratht te houden en dat Wy in een Staat mogen zyn om Ons zalven Uttht te doen by aldien Wy in die onverwachtse Noodzataliflykbcid gebragt kwaa- men te Worden En Wy z.yn z.00 ten opzjgte van Onz.e eigen Belangen, als in aan- merking van het Belang dat Wy a/tyd netmen voor de Eer cn Hoem van Vwe Majtft. abfolut van lejluyt 3 Vwe Majt. ttt Staat te ff ellen om V z.elve echt te d"n, teneinde de Bezittingen, Veordeelen en Vtyhtien van "Jw Volkje handhaven. Vwe XSemtenteiis xjellen met de teyterüe Gereedheid tn Eenparigheid toe/baan alle zoodanige Or.dèrflanden, wethf ten dien einde voor het loopende Jaar vereyfcht zouden mogen Worden £rc. En Wy verbeelden Ons dat geenerlty Gevaaren ofte Zwaarityeden in iff toe- komende zjtllen kunnen ontjlatndie ni(t gemakfflylg zonde» kunnen verdn tveri worden, door Vwer Majts. Wysheid Voorzigtigheid, Belftvaambcden en Onder- vinduig, gevoegd by de Erfland van Vw Parlement, de Standvafligbeid t/an Vwt Geallieerden, en de Dapptri/eid en Kfoekynoedighcid van Vw Voïl(. Men fpieejtt veel van een Redu&ie ofte Vermindering van 4 op g ten honderd van alle de Fondlen, welke by Afte van 't Parlement af- loffelyk zyn En men wildat de Bank en de Ooftindlfe Compjgni* in geval van noodzaakélykheid, tien Millioenen op de Voet van 3 pet Cent Inrereft aan de Regeermg tullen opfebieten, om de Schuld-Ey- fchers van den Stsiat welke die Vermindeti-ng niet zulten willen on dergaan, te betsalen. Ook verzeekerd men, dat tot het opbrengen det noodige Subfidien voor het loopende Jaar die men op omtrent drie Millioenen Pond Sterlings begroot geene nieuwe Beladingen noch- te Loteryen ingevoerd maar die Sommeigevonden kunnen vordati door de Taxe van drie Schellingen per Pomi op de Inkomften van de Landeiyen, welke omtrent 1 joo en door die op het Mout, welke 700 duyzend Pond Steilings zal opbrengen en de andete 800 duy zend Pond bied de Compagnie der Indien aan te zullen opfchieten welke Somtne met de drie Millioenen en zoo duyzend Ponden, die de Regeering aan dezelve bereids fchuldig is en waar voor haar j pet Cdnt Interellen betaald worden een Kapitaal van 4 Millioenen zal uytmaaken waar voor die Compagnie in het toekomende niet meet eifcht dan 4 ten honderd, mits dat den tyd van haarOfttooy verlengt worde. Men zegt dat de Bark in 't voorneemen is aan de Geïrteref- leerdemo ren honderd van hetKapitaal te betaalen, en de-Uytdeeling op 5 per Cent re regu'leeren. BAJONNE den 6 February. Eergifter paffcerde hier een ExpreiTe» die met Brieven van den Giaaf van Retembourg den Heer vandet Meer en den Heer Keene van Madrid naat Farys was afgevaardigd 3 die Courier heefr gerapporteerd dat men te Madritkztide dat de ge zondheid van den Korting van Spanjen zich Ijeiftelie waai aan men biet twyfteld, alzoo het by eenige Brieven doot gem. EXpreffé hie' af- gegeeven,- blykt, dat niemand zyn Kath. Majt. zag, dan de Koningin- ne en dcDo&oozeo die nagt en dag in zyn Kamer bleeven en ver* mits het Hof deszelfs Refidentie in het Pardo blyft continueeren on' rtge-gezien dat Hays zees klein van omtrek en de Lugt daat heel on gezond is zyn dit alles zodanige Omftandigheeden waar uyl met» meend te kunnen befluyten, dat de Koning van Spanjen zeer SSIek, ett niet in ftaat is om i>aar Madrid getransporteerd te worden. Merr verlangd om den Courier Banmetes die den IS van de voorleeden Maand van Madrid naar Paiys is gedepecheerd gewotden wéêrdoot deeze Stad te rug te zien ryden. Het maakt in Spanjen zeer (legt Wee der, hebbende zeederd 3 Maanden niet andets gedaan dan reegenen ert waayen, en de Berger leggen vol Sneeuw. PARYS den 13 Febtuary. Op de voor-Avond van Matla Ewhtmis ontftond een Verfchil tuffchen den Graaf van Toulouze, den Prins de Dombes, en den Graaf van-Eu, over de Rang by de Ceremonie in het Kapittel der Orde.van dèn H. Geeft, en de Koning deed de uytfpraak, dat.de twee laatftgenoemde als Zoonen van den Hettög du Maine oudfte Btoedet van den Graaf de Toulouze, de Voorraug zouden heb ben. Het Discours 't-geen de Heet de Montesquieu Prefident Mortier in 't Parlement van Bouideaux, by zyn Receptie in de Ftanfl» Academie voor eenige dagen gedaan heeft is zeet merkwaardig ei* vervat onder andeien het volgende Onze Verwondering word telkens vernieuwd zoo dikwils als Gy vierd de gedagtenis van dat groot Minifterie 't geen uyt de Chaos, uyt een Klomp vad Verwarring, gehaald heeft die Regelen en Or- dte van de Monarchie welke aan Vrankryk. openbaarde het gtneim van zyne Jgragten tn aan Spanjen dat van zyne Zwakheid die Monarchie welkg beurte- iings alle de Mogentheden-verbryxxlde, cn die Lodewyk den Grooten VOO'-^ beichikte tot de groote Zaaken, welke Hy uytgovoerd heeft &c. Voot al vind men behagen als men u onder malkander om Stryd en met Aandrang ziet arbeiden aan bet Pojtrait van Lodewyk den Gtooten dat Portrait, dat telkens begonnen word, maai nooit ge- ëindigd, dat hoe langet hoe meet gevorderd maaroek hoe langer hoe bezwaarlyker bevonden wotd. De wonderen van de Regeering, welke Gy befcltryft, zyn Ons by na onbegrype'lyk Als Gy Ons vertoond de Weetenfchappen de Konften, en de Geleerdheid; hoedanig dezelve aangemoedigd, aan- gekweekt en befchermd zyn geworden, lchynd het dat men U hoord fpteeken van een Regeering in welke alleen Vreéde en Ruft gere- geerd hebben En als Gy Ons befchryftde Oorlogen en de Zee- gepiaalendeDaaden in dezelve, fchynd het,'als of Gy Ons verhaald de Hiftorie van eenig Volk dat uyt het Nootden gekomen is, oin de Oppervlakte det Aaide om te keeten Hiet zien wy den Koning 3 Daar den Held Dus veranderd zich een groote Majefteytfe Vloed in een fiielle Stroom, welke alles wegvoerd, dat zyn loop wil hinde- ren Dus js het, dat zich de Hemel aan de-Akkerlieden in het Land helder eo klaar vertoond terwyl dc Lugt in het nabuutig Geweft itiet donkete Wolken Vuur, Donder en Blixem vervuld is. Ik betuyg U Myne Hecren myne Dankzeggingen van dat Gy my eée byzonder Regt hebt gegeevcn, om het Leevenen deDaadea van Onzen'jongen Mcnaich te befchryvcn Wy kunnen wenfehen en hoopen dat Hv geen andete Loffpraaken mag beminnen^ daa die welke men aan Vreedelievende Votften geeft dat de oneindi- ge Macht, die de Hemel in zyne Handen gefte'.d heeft, aan Ons al- ien tot een Vetzeekering en Pand van Geluk mag dienen dat de gantfclre Waereld Vreede mag vinden onder zynen Throon; dat Hy mag zyo de Koning van eene Natie en de Belchermer van alle Na- nen 8cc, dat onder zyne Regeering mogen vernield worden die

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1