Te Leyden hv F E LIX DÉ KLOPPER^ op de Breedeftraat over het Stadhuys. Den ii February 'den'cctrmSnt.ccenden Generaal In Fctlie.i 1; oidre gezonder/du Vc.. 'fting Andiecfi'met 4 nieuwe Bolwerken te vetfterken en hetJFoft St, Ptetei in Staat te fteilen cm met een Garnifoen vsr. 3000'Man bezet -te kunuen worden. -'Alle de Hoofden van de in Lyf- en Ftfiand '.ft a an - de Regimenten hebben'Otdre, haate Subalterne Ófficieten^'welke vry- willig in Petfien zóüden -willen dienen Beloften te doen, d t zy d.iar met hooger Char&es zullen voorzién worden. Men zegt dat de Hei Mynyv. jc t dit ^oiriugryfe Reekeaing en Ve;C;* aan *t Hoï gedaan hclifeef.de heeft men bevonden, dat de Bcrgwerk^Reventien.in'c vootleeden Jaar nierkelyk gebeeterd zyn. De Baton van Öieskau nieuwe Envoyé vaö den Koning van Engeland, als Keutvoift van Ha nover, Jiceft dan dén Tnrkfen Aga Vifire gcgêeven. De Ruififche Mi- nifter heeft gém. ^nvoyé doot zyn Secretaris wegens zyn aankomft doen complimenteeien. Te Kaïefckroon word het bouwen van Oor log van Liria, Ambafladeur van Spanjen, onder anderen gelaft is, om J logfcheepen onder bet beftier van den Admiraal f aobo-Mveiigwooit ee-Negociatie wegens iï Oorldgfcheepen aan dit Hofae'doeii. Degezet. b* Keyzer heeft het Gouvernement van Riga aan den oildften Prins van HAMBURG den 6 January. Volgens de Blieven uyV Poolen wa- Heften Homburg opgedragen. renveele van de Magüaaten zeer oplettende op de tegenwoordigheid STOKHOLM den 2* January. De Koning ftaat zich naar Upfal te van tien Koning van Piuyflen te Dresden, en Zy hielden dikwilsCon- begeeven om daar een groote Jagt te houden. De Ii.ïpëfteurs der-iferentien onder malkander. DE STATEN VAN HOLLAND ENDE WESTVR1ESLANDT zullen door de Heeren derzelvcr Gecomnuticerucu op Donderdag den t Hon „April t728, in de Caflelenye van den Ho ii in Gtavcnhage, opVey'len, en den 10 dertflver Maand finaal vetkoopen, de Landen ge't-gen 1,1 de Poldergenaamt DEN PRICK of SCHANSWAARD leggende onder AL.MK.ERK en de WERKEN 5 als' mede het Poli,rt.je WEEF E- STE1N jpitigaders de Foldertjes genaamt ,'T VERKEN den OUDEN NfEÜwèN cn KLEENEN 2EÉ.R «p <lé buyieV-Gto uien van- W1LLDRECH.T en eenige Tienden van HEEMSTEEDE bchoore.ide or.dci Haar EDÊLE GROOT MOGENDE DOME.YNLN Alles volgens de Conditiën van Veikopinge en Lyften daar van gemaakt dewelke by '3 Lands Drukj^rs SCHEL! US 111 dei. Bnp en by de vuui- r.aamftc Boekverkopers in de Steeden in het korte te bekomen zullen'zyn. De Compagnie Boekverkopers te An-.ftetdam, maaken bekend, dat zy onderhanden hebben te drukken, Hijloire de Polyke, traduite in Frantets par Dom. Thuilicr, avec le Commentairc Militaire de Mr. It Chevalier de Folard, in Quarto, 3 Deelen. De Heeren Gecommitteerden van de Ed. Mog. Heeren Staaten '1 Lande van Vtrccht zullen op Zaturdag den at February I72S, 's nsOTgens ten 10 uu- ien, in Haar Ed. Mog. Kamer binnen Utrecht, doen verkopen de Schout en Gadetmeeftets Ampten van Mydrecht en den Uythoorn, met het geene daar.aan veider mogte dependeeren als medé het Boode Ampt van den voorn. Uythoorn, a!lethavs vaceerende. "Die daar van nadft onderrigtiuge wil hebben, kan zich addreffeere aan den Heer en Mr. Jan van Ochten, Or.tfauger van Haar Ed. Mog. gebtneficieerde Goede ren-, binnen Utrecht op de Nieuwegragt, over Paushuyzen, offéaan Corneiis-Jacob Luyck, Secretaris van Mydrecht, wóocende aldaar. Alzoo de Heer Elias Brun in leeven Controlleur op het Hof van Haar Hoogheid Mevrouw de Princefle Douaiiere van Orange en Naflau 8tc; binnen Leeuwaerden, zonderTeftament in forma den 6 December 1727 is komen te overlyden, ende deszelfs naaftbeftaande Bloedvrienden en preemptive Erfgenaamen als noch onbekend zyn zoo word een iegelyk, die eenige Frerenfie op deszelfs Nalaater.fchap, uyt kr'agte van ïliedverwandfchap vermeent te hebben verzogt om voor den eerften July deezes Jaars 1728 in Perfoon of door gerioegiaame Volmacht, deszelfs Regr behoor'yk te do{eten,.ter Secretarie van hóogftgedagte haar Hoogheid, als zullende na verloop van dien tyd, doot de geftelde Executeursde Nalaatenfchap worden bekeert aan des Overleedens reeds bekende Vrienden die by een Gelchriftê als Erfgenaameu zyn ge noemd, waar voor een ieder zy gewaarfchouwt. Te Huur een zeer verraakelyke Buyrenplaats, met Koetshuys, Stallinge Voor 4 Paarden met Móes-Tuyn en Boomgaarden voorzien mét Beer keurlyke Vrugten, groot in zyn Beplantinge omtrent drie Mergen, genaamt RYN EN MEER een quart-uur gaans van het Dorp Soer, termeer, in de Driemans-Polder, de tiende Cavelingq te bevragen by den Heer Hoogop, Secretaris van Soetermeer. Deezen Avond ten j uitren, zynde Woensdag den ii February zal de Makelaar Samuel van Breda Jacobs te Amfterdam in de Nes in de' 'Grond, verkopen een party van 3 Pakken fyne befchadigde Moscovife Linnens Heden te zien. Op Morgen, zynde Donderdag den 12 February, 's avonds ten j uuren, zullen de Makelaars Daniel en Raphael d'Azevedo, te Arfifterdam in de Dykftraat in de Oude Burg, verkopen een patty van ruym 600 zoo Baaien als Ceroenen extra puyks puyk Havana Snuyf-Tabak, en een party dito Rladen leggende op de nieuwe Rapenburgetgragt, over de, Flantagie, op'tPakhuys het Galjoot-Schip Kedén en Morgen te.zien* Op Motgen, zynde Donderdgg den ja Febrtiaiy, 's namiddags ten 3 uuren preeys, zal de Makelaar J. W. Fifchtr, te Arpft. in de Heiberg de Munt, verkopen een party rouwe Diamanten, zoo groot als kleyn, tot 30 Gtyn toe op Morgen van 9 uuren in gem. Munt te zien. Ainoldtia van Wayenburg eo Jonathan Dabenis Makelaars, zullen op Vtydag den 13 February,'s avonds ten j uuren precys.te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, verkopen een party van io»o Kabaflen extra ctuteufe Brakke RYST, nu eèrft uyt Zee gekomen en geloft leg.-s gen de op een Pakhuys op de Rapenbuigetgragt, over de Plantagie. Daniel Adrst Beukelaar en Antonio Vaifevelr, Makelaars te Amfterdam zullen op Zaturdag dén 14 February, te Ovérveen iiv 'jt.Regthuys by F'ar s de Kuyper verkopen een extra fchooqe Buyten.-Plaats genaamt VALKENBURG met zyn Heèren Huyzinge, Tuyn, en Stal voor 12 Paarden initsgaders een groote BLEÉKERY, met zyn Huyzinge, Moes-Tuyn Sec. als mede eenig Wey-Land te fameD groot 12 Mow gen, léggende buyten Blommendaal 3 zynde verder gepppftitueext als by de Biljetten en dage-lyks van dc Gegadingder. kan gezien worden, H. F- oder, Boekverkoper te Leeuwaarden, zal op den 17 February 1723 en volgende dagen op de Stads Doelen verkopen een fraaye Vet- ztmeli. g van Gtiekle, Latyafe, en Nederduytfe Boeken, beitaande In Thcologici, Jutidici, Antiquatii, onder dewelke uytmunten deThefauri Grzvi Sc Gronovii, op groot Papier, in oveitrokke Banden, Chronologici, Poéte, Óratores, Sc Hiftotici, Grsce 8c Lat. nagelaten door den Heer V-aiertus Gür.ftra, in zyn Leeven Grietman van Gaafterland Scc. 1 waar agter 1 Appendices zoo Regtsgeleerde als Theologife Boeken Waar van de Catalogen te bekomen zyn te Amfterdam by Salomon Schouten, Uttegt Wagensy Groningen Spandaw, Hage van Tiiol Leyden De\ fter, en te Leeuwaarden by gem. H. Roder. Óp Maandag den 23 February en volgende dagen, zal door ALBERTS en VANDER KLOOT op de groote Zaal van 't Hof in 's Gta- Venhage, verkogt worden de uytmuntende Bibliotheek, nagelaaten door den Heet Francois Valentynin zyn Ed. leeven Predikant op Mmboin&g r \de See. in Opftir.d ën beftaande in vegle voornaame Wérken, cutieufe Örientaaife Manufcripten, en andere deftige Boeken De Catalo gen zyn a'om in de Steeden by.de meefte Boekverkopers te bekomen. Abraham de Waal Makelaarzal op Dingsdag d?r. 24 February te Haarlem op het Princen Hof, Veikopinge houden van eenige groote ji: -ee rnjw Loore- Nyfer- en Brot.swyker-Garéns 3 als mede eenige partyen witte Twyn, en geloogt Garen van welke alle de Notitien te bekome 1 zyn by gem. Makelaar Abr. de Waal en by Ifaak vander Virtue te Dordtegt by den Makelaar Jan de Haan te Amftetdam by Jor hzi) ïs P 'ba i op den Dam, en te Rotterdam by Jan Daniel Beman. Cy, 1 -.'-'lag den 15 Maart aanftaande-, en volgende dagen zal Johan Sxvartop dé Groote Zaal van 't Hof in 's Gravenhageverkopen ben u yezoye Bibliotheek van fchoouè Boeken in veeletley Facultcyten en Ta.ilen doch meeft Latyn waat onder veele zwaare en raare W«ik Deeze voornaame Catalogus is te bekomen t< Rouaan by Machuel, London Groencwegen en Pwojl, BtufTel DamtMechelen La PUt •J-euven Denlquc, Antwerpen vandtr Hey, Brugge IVeite, Gent Serfanders, Arnhem de GafjtMiddelburg van Hoekt, Utrecht S touw, Doré van Braam jj.otterdam Beman, Dejft Beman, Leyden Langtrak, Haarlem Marshoorn, Amfterd. Wttfltin en Smith. Waaehergen en Ooferwyk, en Gouda vander Cloes. Oo Maandag den eerften Maait 1728 zal Thomas Johnfon cn Joh. Swartonder de Boekverkopers verkopen een fchoone paity ongebonde lo ken, zoo vreemde Sorteering als Copyén waar van de Catalogen by de bovengem. Boekverkopers te bckomén zyn. Fe Leyden by de JanfToons van der A a i< gedrukt en word uytgegceven TRIBONIANUS, live Errotes Triboniani de Toena Parricidii in paretgrj •Jilra deinde lex f. Ir.fl. de Pitllicit JniicUs. Academica Analcöa. ^dutiorc Joanne Francisco Fraitcisci F. Ramos, J. C. Salinanti.etifi, Senatore Me- ■diolani, in Quarto, op groot en klein Papier, met heerlyky kfnft-Printen. Nog 11 by dezelve Boekverkopers gedrukt en te bekomen De Secretione Humofum e Sanguine ex Solidqrum Fabrica pitcc püe Sc Humoxun# Indole demonftrata, ^AuHore de Goiter, M. D. Profejforc Hardtrovicicut acceflït Eiuidem Oratio de dirtgendo Studio in Medicinx Prari, in Quarto. Te Middelburg by Mishiel Schryver Boekverkoper aan de Beurs in Cicero is gedrukt en te bekomen, als ook by alle de voomaamfte Boek- ,Vr-kopers in alle de Holl indfe en verdere Steeden de Affcheid- en Beveftiug-Reden over Handelingen 20: vers 26, 27, 28 ter gelegenheid vatr'de Rulle van den Eerw. Heer Johan ie Crane van den otdinairen Predikciienft in de Gemeinre J. C. tot Oofi-Capelle en ter zeiver tyd van, de Inhuldin.z tot ordinair Hcriét en Leeraar in die Gemeinte van den Eerw. Heer Mattheus de Crane, uytgefproken voot de Gemeinte van Oojf Cattelleden 12 Oftobet .1727 doot .den Eerw. Heer Johan de Crane, honorair ruftende Predicant aldaar, in Quarto. Uyt de hand-te koop met of zonder de Landeryen eerr plaifante en wel geieegen Hofftede of Buytenplaats', van ouds genaamt den LAN- 4ÖÈN BOGAAB.D, geleegen aan de Ryweg in de Mateneflë Polder, een quart-uut buyten de Stad Schiedam, omtrent de Schie voorzien met een fchoon Heerc.n Hayt Koershuys Oranjehuys, Stallinge en Tuynmans Wooning beplant met extra fchoone Vrugtboomen, Moes-Tuyn &cï ;als mede omtrent zj Mor£en ze€t fchoon Wey- cn Hooyland, alle gelegen rondom gem. Hofftede iemand nader onderrigting begee- tende, of genegen zynde de voorfz. Hofftede zonder de Landeryen re huure'n, fprecke rr.et de Makelaar Albertus Clemens te Amfterdam. Te Amftetdam by J. P.atelband ei G. Bos is gedrukt en te bekomen Sufpiria Paflionaliaof Zielzugtingen over hét Lyden Chrifti be ftaande in 41 Betragtingen Als meede Davids Boetvaatdigheyd en Tranenvloed", Scc. nevens deszelft Verhoringe en den Val zyner Vy- znden in 50 Betragtingen over den zesden Pfalm doof Johan Lodewyk Langhans eertyds Hofprediker van den Keurvoift van de Palts, jjeyde om derzelver uytmunterjtheld volgens den laatften Hoogduytfen Druk vertaald door Izaak le Long, in Quarto. ifaak Scheilioger, .Makelaar te Amfterdam, prezenteerd uyt de hand te verkopen een mooy Huys en Erve, met een Tuyn daar agter, ffadh- «ie ende gelegen te Warmond, in de Bcursftraat, circa in "t midden van het Dorp, zynde voorzien met iiiverfe mooye Veitiekken J gelyk al- .jes dagelvks uader by de Gegadingden kan gezien, en by gém. M2kelaar vernomen worden. Daniel Ads. Beukelaar en Cornclis van Arrewyne Makelaars ptezenteeren te verkopen of té verhuuren een TUYN lang 28 s ea breed Y29.Voeten met deszelfs Hupzinge Wagenhuys Stallinge voor drie Paarden neven* twee Huyzen naaft den anderen geleegen in de ■jVatergragts-Meer by 't Regthuys breeder uytgedtukt in de aasgcfiage Biljetten. Men prezenteért uyt.de hand te verkopyn een zeer Ichoon en wel doortimmeit Huys en Etf, ftaande te Noordwyk onder de Lindén zyn de bet zelve-voorzien met veele fchoone Kanrerj en Veitrekken waar van drie behangen zyn ats.meede een fchoone Tuyn beplant mee tieuilyke Vrugtboomen en zeet .fchoone-Afpergies als mecde vrele fcho.one WyngaatdCn van alle foorten zyade de Tuyn voorzien mee «et fchoone Laanen,aner -ais-Boomen beheynt, Otanje-Huys Broey- en Trek-Kaffea neevens twee fchoone Speelhuyzen 5 leggende.de ze Tuyn ror.doin in zyn Steene Muur. Noch p.-ezenteert men uyr de hand te verkopen een zeer fchoon en wel doortimmert Huys en Er£, van ouds het Franfle School te Noord wyk, ftaande in de VOorftraat, op den hoek van 't Kerkhof, zynde voorzien met twe? Zykamers, waar van een heel gróót en fraay behan gen is i Veniers met ftaaye Kamers mooye Eetzaal en Keuken een fchoone Plaats waar op ten zeer fraaye Ark, en een fchoone we! be plante Tuyn, met een-Stalling* voor twee Paarden, alles svel onderhouden. Iemand,begeerig zyndè de voorlz. Perccelen te zien, addrefteeré zich dire.ft te Noordwyk aan bet Huys van Hendrik Enge'btecht onder de Linde, dewyl de Huyzen onverdiend veragt worden. Nader oiidet- techfiug'begée.énde, addieftcé-é zich aan de Makelaar Pierer Feckftcck, Junior, o/;by de Wed, Antljony varj Aaltwyk, Boekverkoopfter iadé tylfteeg te Amfterdam.-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2