iM?i LEYD5E Li P R T G A L, Duvtsland en d'aangrenzende Rvken V R A N K R Y K. k< Woensdag ie Courant; N fé J) K i< L A N J; L N jSBON den cerfien Jariwiy. aturdag, Feeft van St. jén,Naim- dag van den Koning wierd dezelve met de gewodae Plegtig- heden gevierd. Dien dag beteekende zyn Majeft. een Apparte ment in 't Paleis voor den Ptins fan Braftlien 't gifcen naby dat van den Konir.g is ordonneeiende dat die Prins voortaan bedier <1 zoilw worden door de Koninglyke Bediendens Zyn Majt. heeft ook een Appartement gefchikt voor de Infante Donna Maria en geor donneerd dat de Marquis de Angeja Raadsheer van Staat van zyn M^it. Intendant der Finantien, geveezen Viceroy van delndiën en Btazilien, haar zal dienen als Opper-Hofmeefler Don Pedro de Vascon- cellos en Souza Raadsheer van Oorlog Maitrc de Camp Genetaal der Leegers van zpn Majeft. geweezen Gouverneur én Kapireyn Ge neraal in Brazilien, als meede extr. Ambaftadeur van zyn Majeft. aan 't Hof van Spanjen, als Opper-Stalmeejler Don Lopo de Almeida, Rid der van het groote Kruys van Maltha Balio van Negroponte Com mandeur van Vera Crux &c. en Don Carlos de Menezes e Tavora als intendanten Van haar Hnjfs zynde alle deeze Heeren in haare gerti. QualiteytCn door zyn Majeft. aangefteld lot Officieren van her Hujs van de Infante van Spanjen Donna Maria Anna Vittoria aanftaande PrincefTe van Brazilien. Maandag begaf zich de Koninginne, verzelJ van de Infanten Donna Maria en Donna Francisca, naar de Kerk van St. Johannes Nepomucenus der Hoogduytle Ongefchoeide Karmelitet Paters, door Haare Ma jr. geffigtin welke Kerk de Canonifatie van St. Jan de la Crux gevierd wierd. WEENEH den 28 January, Zaturdag morgen begaf zich deKeyzer naar Maria Hitzing daar Hy zyn Devotie dted voor het miracUleufe 1. V. Beeld. Zondag affifteerde zyn Keyz. Majt. by den plegtigeh Dienft die wegens het Feeft van Faiilus Bekeering in de Parochiale Hof-Kerk der Barnabiter Paters van St. Michel gedaan wierd; De Graaf Philip Kinsky heeft Ordre ontfange» om als Keyzerlyke Ara- bafladeurIn plaats van den Graaf van Wratiflaw aan het Hof van s Poolen te gaan refideerem De Heer Lanczinsky, Minifter van Rus- land vooreenige dagen een Expreflen van zyn Hof öntfangen heb- i bende, heeft over den Inhond zynet Depechei twee Conferenrien met den Prins Eugenius gehad. De Heer Hopken, Minifter van Zweeden, heeft de Keyzerlyke Minifters rerzeekerd, dat de komft ende de Com- van den Öttomannifchen Minifter aan het Zweedfe Hof, alleen betrof de Geldfommen welke wylen Koning Karei de kil. ftaande zyn verblyf in Tutkyen genegótieérd heeft. De tegenwoordigheid Man den Koning van PtuyfTen aan het Hof te Dr<.„aen en de goede I Haimonie van Hunne Poolfe en Piuyfllfe Majefteytcn geeft gtorit ge- noegen aan dit Hof. Volgeni benige advifen had de Paus aan den IJCeurvorft van Keulen toegeftaan twee DteretaEligiUUtatit, ofte Brillen, waar by aan zyn Keurvorftelyke Doorl. gegeeven word de Hoedanig heid en het Recht van Verkiesbaarheid tot de importante Bisdommen 'Z»Tken Osntbrag, «Is dezelve kortten té vaceeren. BERLTN deipji January. De Koning ftaat zoo men zegt«óch lo of ik degen te Dresden te blyven. Een groot getal Perfoonen van diftjn&ie zoo Franffe als Duytfers hebben zich nvt deze Stad naar die tSaxifchè Hoofd-Stad begeéven daar de Divertilfeménten ter océafie van de tegenwoordigheid vdn zyn Majeft. en aeh Kroon-Prins, en we gens de Carnaval, meenigviildiger en m'agnifiquer zjin alt men ooit gezien heeftMen is hier in 't algemeen ten uyterften verheugd Óver de goede Harmonie van Hunne Pruylïifche én Poolfe Majefteyren. He den heeft <ie Heer Dubourgay Minifter van den Koning van Groot- Srittannien ain dit Hof, een praglig Peftyri gegeevén wegens de vcr- jjaaring der Gebóorte ven den Prins van Wales die in zyn ézfte Jaar getreden is. Men ve'tzeekerd dilt de Koning *an Poolen tegen de JMaand Mey herwaards ftaat te koméni MONTPELLIER den I7 January. Men ziet hier éét* Brief vin den ïiflehop deezer Stad aan een voornaam Advocaat gefchreevén in Mntwoord op die welke Hy Hem wegéns zyne heiftelde Gezondheid gefchreeven heeft j In die Brief vind mén ondet anderen de vólgende Tallages Gy verheugd V en zingt Vreugdé Pfalirien van dat den Herhél s> my nog langer in de Waefqld gelaaten heeft Als die geenen, wel- k'e tn de Tyden van ÖnzeVaderen geleefd hebben, heeden wederom w kondért komen, zouden zj Droefheid vinden in her geen bf U s' Blydfcfcap verwektgfen als de Jooderi welke den éerften Tempel gezien hebbende Klaag-Liëderen zongen én Trainen Horteden over het groot Verfchil tuffchen de Heerlytheld rdn den eerften én den toeftand van den twééden TempelZy zouden zuchten van té zien, dat ia een Zaak, wéike fan geen minder Gewist is als die van Jithanafius en Niïariui, men zich gelukkig «hf, My tot Vóorftandet a' te hebben Ik heb noch niefl gedaan, 't géén een zoó Hooge Plaats verdiend Maar God wil'mögelyk My daar toe Waardig m-aaken door niéuwe Beproevingen, welke voor My bereid wötden d/lendam ill! quanta oporteat ettrri pro nomine btii pati. Ik iól Ketri tóoneri, boe viel Hy lydtn moet om myntn Naam. Verzoekt, Myn Heet, bid Ik V dat de Hemel my de uytgeftreittheid van' die woorden waafdigdyk doe véf- Vullen 5 Als dan zal Ik beginnen êen Difcipe! van J. C; te wetyt-.n. Ik wenfeb, dat God U ho« langer hóé meer bevelfige in de Erkén- teniSe en Liefde voor de Waarheid. Wat een Schande is hét vóór Ons j, dat Wy in de Gerechtshoven meer Chriftelykheid en Edel- moedigheid vinden, als onder de Biflchoppén Ik ben 8tc. PARTS der. 4 February. Na dit de Koning Maandag te Verfaiiles een Promotie van nieuwe Ridderi van de H. Geeft-Ordé gedaan had," is zyn Majt: noch dien namiddag naar Marly gekeerd. Die nieuwe Ridders zyn de Prins van Lixin de Hertogen dé Hareomt de üevrti; de Bethione, tic Grammonten de U tpcheghyon de Gtaif de Tijfe êti de itatqnis de Hang». Men ziet na de Bed antic det Konings wegens hciftelling vgh vetfeheide Lyf-Rehtéd zynde gedlj>téekend den lp January 1724. Hét is de Heer Anfoflyèeifte Secretaris van den Kart dinaal deFJeurjr aan wien het zoogenaamde Vemlte des Benrf.us ofté Lyft der vaéante Kerkelyké Béoèfièien opgedragen is, hebbSde de Heer Du Pare hef zelve niet langer dan drie dagen by provifie gehad. Met de Brieven van Madrid van den ip dëezer heeft men, dat dc Ko; ning van Spar.jèn by na 40 uuren lang met zwaare Hoofdpyn overt vallen was geweeft ca dat zjm Majr. de tyd van twee geheelé dagen daar van beyryd geweeft zynde die Pyn op nieuw gekrëègen had met een KPorts die Hem nbg iiet h»d veflaatèn, dóch de Mcdicyas vetzeékerder» dat *«r geen dt qiii fte Zwaaiighéid jn die Ziekte was en dat zyn MsJt; tin eeiftevr herfteld ïcuiv Wèzcnl Men is aan dit Hof beteids beiich o«ii de nódige Pfeparatién te maéken, tën eihxle dé fér- jaating der Geboorte Van den Koning óp dén ij deèeet Maand met de uyterfte Magniftcentie tè vieien; De Koninginne éóntinüeetd ge lukkig in haar Zwanger zyn ie voorderen. PARTS den 6 Febniary. De Koning heeft vóorleeden Maandag voor het bencéined dér atht nieutVe RiddèrS vin de Heilige Geeft- drdc in irryn voorgaande gemeld ook de Cc.emOnle, gedaaSr van de acht Ridders in het last ft gehouden Kapittel bènoenfd te oiitfangt.i j By die Plegrigheid, wel»,è van ëlf uuteft des morgens rot tweè uitren des namiddags, geduurd heeft zyn de nieuw otitfangerf Ridders met ongeriietnë Pragt verfcheenen. ért Wel voornartisntlyic de Prins de Dorhbès en de Graaf vgn Eu wglkers Manttlctiofte.koite Sai.ta Crux en Barrenechea; PlenipotentiarifTen van Spanjen, ter "Mid dagmaal onthaald had heeft de eerftgenoémde van die twee Miniy fters gifter op zyn beurt een groot Feftyu gegeeven aan de uythcemfe Minifters, waar bj onder ar.deren de Baton van PenteiriCder Reyzer-.. lyke derde Flenipotentiaris, tegenwoordig was. M-tuindag gaf de Graai' van Hoymb, Ambaflad. van den Koning vih Póolén, Mede. een magnt- fleq Middagmaal aan dc tfieéfte Ambafladcins en uyiheemfe Miniftecs. De Abt Canaye, Broeder van deRequeftmerltey van dieM*am,fs vèt- kooren tot Lid van de Acatieéhie der Infeiiptinn en Geleerdheid in plaats van den Heer de Poniily; die Zich gfieriiécrd heeft, Voorlee-- den week deed de Pater de la Same, Profetfur in de Welfpréekeirtheid, een Redenvpering, in welke Hy poóyde aan te toorieii, Oat de FranfTd alle andere Natiën van Europa in Geleefd Ir <!id enVerftand overtreffen._ Men ziet hier èen Gefchrifr onder den Tiful Le Coèhe, zynde een ^aryra alligbrieftio, ofte ziiifpéélend Heekellchrift qp de Heeren van deFranfle Academie waar in eën gedéeite van aè l.eedén zéér kwalyk gehan deld word Den Autheut déar van is r zoo' men meend éen Perfooo^ die iWeu geweigerd hatj in dat Corps té öntfangen.' De Gravinne des Utfins is uyt het Land van Luyk hief aangekomen, opi tegenwoordig; te weezeh by het Tonnis van de Groote Kamer van 't Parlement't geen wegens het Trftamènt van wylen dé Hetto^inne van Holffeia ftaat gcWëezeir té wórden.' Dé Acfièn waren gifier i 16Ï én t half. BRUSSEL den 9 February. De Aa*fsheftogióne bevinó zich mer- lrfelvk beerer fan haar onpaslykhefd aait de Roos. Giftcr deed ziélf H aaic Doorl. in haar TriHini, ofte Kefk-Veitrek draagen daar Zv dd Mi(lë h oorde, in aflïfteerde des avonds bv dèGómedit H'arlêqUin Sauvdfe genaamd, die dóór de Pages van gerfi. Prinies vertoond wierd. Eer- giftèr is de Heer Willems Bankier fan Gind weir in VryhCid ge field na dat Hy ienige Maa'nden óp TriutenbC;g gevangen gez'éétért heeft, befchutdigd zyndi j déél gehad tè hébben dan Hei vallch Mun-4 ten van f/anlfe Spctien. AMSTERDAM den p February. Te Radix zag then dagèlyks fihi Vera CruX te gemoef het Sèhip van Kapt. Konrero dat daar Re^iftéA had bekomèn. Van Barèelona was naar Majorca gezeild Kapt.' Lduié le Cedre en te Teulón ingelopen Kapt. Pierre Olrvier,' van Mitfeïlltl herwaards korficnde. Ómtreut St. Marten was gebleven het FianS SChip de St. Pierre, van tantes naai Bóurdeaux gaande maai het Volk ge-' borgen. Óp de Rivier van Boürdeaiix lagen wel Jd Scheepen na de! VVinrf ie wagtën, daar onder Corn. Boot, Ttebbe Janffe, Tiebbe Hendi en fsbr. Pronk; Te Hanfes was gekomen JariWiih'aufen van" Btémen; te Londen P. Breedémócs, en te Haniburg Jac. Beëtén's en Haaye Ak-' kerman, alle van hiefals mede te Bétgen Jan Hénd.Jan van Brec- iriert, Rasper Meyer,' en Teünis Mandaal van Hamburg. In Plimouth' lagen ondèr anderen de Jongè Jan dé Óranjéboom en de Palmtak! Schipper Marines, van Zirikzee uaajr Éourdèau'x Schipper Rob^n van Brugge naar Nantès hét Schip de Vieédë van Kotfetdafft naai Cótk, en Rapt. Durtly van Hamburg naar Lisbón gaande 5 aU méde in Tor- bay Schipper Arnolds van Hamburg naar Briftólj' en' in Dartmouth het Schip' de Propheet Samuel fan Gqftenbu'rg naar Liabon gaande. In Kortland warén ingelopen Afr. ThyfTe, Bartel JanfTe ficc. van hiér eri d» Maas én in Kout de Kapts. Bird én Tikés van Rotterdam haar Bri— ftoi én Port a Port, Kapt. Gillis van Hamburg niar Leevérpool, Kapr: Darby van Riga naar Figdera en Kapt. Goóld van Duynkerkèn haac Bcifrdèaux gaande. Zaturdag zyn uyt Teflël nait Ooftindrtn gefeild de.Seheepe» Haarlerri, Medderatp en Knapinkurg. 's GKAVENHAGE den 10 February. Verlcheicfe i'^theemfe Mini fters zyn met den Baton van Lyndeii preftdeerehde tet Vetgadèting van de Heeren Staaten Generaal wegens de Profintie van Gelder land in gefprék geWeéft. Vooi déo Kaad van Rtaafe heeft de Heer 'fan Gatpür defauti) als Collónel van de Infantéry den Eed afgelegd. PETERSBURG den^TyamiSry^ Het Hof heeft aan deh Generaal1 Weisbachi Ordré gezonden, om déVefting," dié vóoifeedén Zomer tol- fchen Pultaffa en Bender aan den Prtith is aangcleg't ten lpoédigftea te doen voltoóyen en allé de daar omtrent leggende Tiouppèn tóf: dién Arbeid te gebruyken als nleedc óm ré Pult'awa eën Magazyé voor 100 duyzend Man op té regten. Het Rullïfché Leëget in Perfien zal met feócró Man Tiitaa'icn en Kofakken véffteikt Wóiden i en tilt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1