L E Y D S E Maandagfe Couranc. Pi ci- tlx ler Am?*8- ■f-'* N°.i4 IT* T N G E M E R L A N D. ETEkSBURG den to January. De Heer vafi Blsmenttoft 'Ar« chiarer en Ptefidenr van de Medicynlé Facülteyt alhier heeft de Obferv uien welke de Heer Mefferfmid geduurende zyn agt jaarigc Reis in Sibericn gemaakt heeft aan het onderzoek van ,ée Academie overgegeven, en de Zeldfaamheden van de Natuur, wel» :le gem. Heer Mefferfmid uyt dat Land medegebragt heeft zyn in de •Keyzerlyke Rarheyt-Kamer gebragt. P O R T U GAL. LISBON dea 14 January. De pragtige Intreede van de Marquis de los Balbales extr. Ambaffadeur van den Koning vah Spanjen aan dit Hof, wegens het Huuwlyk tuffehen den Prins van Afturien en de f Infante van Portugal, nevens de Ceremonie van den Onder-Ttouw, is by na niettebefchryven, zynde hier nooit grooter Plegtigheid gezien. Op de Taag zyn onder anderen gearriveerd Corn- Krygsman Van Port 11 Port, en het derde mankeererlde Schip uyt de Bahia doch het Schip it St. Frutuofo legt noch in Galicien en het Oorlogfchip van Kapt. Kartley continncerd nog op de Rovers te kruyffen. Men zegt dat het i Schip N. S. da Boa Ora, van Marinhao komende te St. Ubes ingelo pen is en dat het Schip van Kapt. Francisco Cohelho da Rocha in 't ijytzeilen van Rio de Janeiro touw gebleeven zyn. spanjen. KADIX den January. Voorleden Zarurdag heeft men aan de Ei genaars beginnen nyt te deelen de Contanten en Vrugten zoo van het Flotilla als van de Scheepen van Buenos Ayres op den Voet van de reeds gem. Indulto te weeten van de heele Stukken van Agten 13 en twee derde per Centvan de Realen j van het Goud 15 en van de Goederen S, zynde van de Vrugten 3 per Cent meerder als otdinaris als mede nog 1 vierde pet Cent voor het bouwen van de nieuwe groo- te Kerk Niet tegenftaande deeze zwaare Indulto, ziet men te gemoet dat alles weder zal beginnen te fioreeren. Men zegt dat Oidie va» 't Hof verwagt word oiri Scheepen naar Buenos Aytes te zenden. In deeze Baay zyn gearriveerd Pedro Cinnot en Pierre Eflinghan van Kork Nic. Cheffers en Jualtero Power van Dublyn Ed.JSarcok van Breemen, Piet. Hanffe Valk van Bergen, Rich. Norris van Waterford, Robb. Keene en Jan Julivan van Hamburg, Kapt.Köoning van Duyn- kerfeen Pedro Blomart van Mallaga en Kapt. Desrabines van Mar seille en vertrokken Ant. Sabatier, Juan And. Roux, en Juan Franc. Refignol naar Marfeille Man. Cely Mich. Gaillatd Charles Bitn, Pafton Beawes, Th. Klark, en Alex. Selles naai de Levand, John Har- duvin naar Lisbon, Will.Jeo en Chriftoffel Benet naar St. Lucar, Car los Macquet en Nic. Langlois naar Alicanten 5 leggende nog zeilree' Wie. Ie Gryn, Nic. Kikens, en Corn. Prey naar Duynkerken. MADRID den 13 January. Voorleeden Dingsdag Feeft der Drie Koningen, hield de Koning, verzeld met den Prins van AftUrien den Panffelykcn Nnncius, de Ambaffadeurs en de Ridders van het Guide Vlies, it* meede de Grandes en voornaame Hovelingen, publique Ka pel!* in het Paleis, en deed daar met de gewoone Plegtigheden de Of- fethande, beftaande in dtie Goude Kelken De Koninginne, de Prin- eeffe van Brazilien, de Infanten Don Carlos en Don Philippe afllfteer- deo meede by die Funftie. Des namiddags vertrokken Haare Maje- fteyten en de geheele Koninglyke Familie naar het Pardo daar de Jagt het voornaamfte Vermaak is van 't Hof. Voorleeden week wierd de Koninginne met een Flaauwte overvallen maar dezelve is van geen gevolg geweeft. De Beweegingen aan dit Hof wegens de tegenwoordige Conjun&uuren zoo onder de Minifters des Konings als de Ambaffadeurs zyn tegenwoordig grooter als ooit De Graaf van Rotembourg heeft zeederd eenige dagen veele Conferentien ge- honden met den Hollandfen Ambaffadeur' den Heer van der Meer 3 Eergifter had die Graaf weder een particuliere Audiëntie by den Ko sing en gifter was gem. Ambaffadeur meede in het Pardo om, zoo verzeekerd wotd delaatfteHand aan het groote Wetk te leggen, waar toe zyn Excel)., nevens den meergemelde Graaf en de andere Minifters ongemeene Pogingen doed zoo dat men meend binnen weinig dagen te verneemen dat de Preliminatia by den Koning aan genomen, en dn3 deVreede vaftgefteld zal weezen, zullende deFranffe Cabinet-Courier Bannieres de tyding van het Refultat der Conferen tien en de finaale Refolutie van dit Hof naar Parys overbrengen. De Koning heeft Don Dominico Valentin Guerra Aartsbiffchop van A- mida, Blegtvader van de Koninginne tot het vacante Bisdom van Se govia benoemd, met Magt, om de Abdy van Sr. lldefonfe, en de Amp- ten, welke die Ptelaat bezitte blyven behouden. Zyn Majeft. heeft het Ampt van Secretaris de Padronato 't geen groote Inkomften geeftopgedragen aan Don Laurentius Abt van Vibaneo Secreta ris tot de Zaakeu van de Ktoon Artagon welk Ampt gegeeven is aan Don Antonio Befcanzat ceifte Commls van de Secretary van den Marquis de la Compofta. De Heer Patinho komt wel voor- naamentlyk In confideratie tot het vacante Pieftdcntfchap van den Raad der Indiën. De Marquis GrimaldiF-nvoyé van Genua heeft van den Koning een magnificq Prezent bekomen. Van Kadijt heeft men dat daar begin gemaakt was met het uytdeelen der Sffeften van de Flotilla en dat het Goud en Zilver in Baaren aan den Koning toebehoorende naar de Munt gebragt wierd om daar in Speciën veranderd te,worden. Van Lisbon is hier een Enpreffe aangekomen, met tyding, dat dc Marquis de los Balbafes extr. Am baffadeur van zyq Majefteyt aan dat Hof, den k deezer zyn publique Intreede aldaar gedaan had dat de Plegtigheden van het Huuwlyk van den Ptins van Aftutien met de Infante Donna Maria van Portugal met groote Magnificentie gefchied waren 3 en dat de Patriarch van Lisbon de Ceremonie van den Huuwlyks-Zcegen gedaan had, hebbcii- de dn Koning van Porugat uyt kragte van een Froenratie den Print van Afturien varbeeld 3 dat ter dier occafie Salvo's uyt het Kanott gedaan waren niet alleen te Lisbon en van de ScheCpen 3 welke in de Haven aldaar lagen maar ook van alle de Katteicffen Van het Kt>- ningryk en dat men verfcheide Vuurwerken had afgefteeken en au? dere opentlyke Vreug.de.bedreeven. De Koning van Portugal zo uw wegens dat voornaam Geval aan alle Spaanfe Gevangenen zonder/ onderfcheid Vryheid fchetiken en-alle gebanne Heéren zouden permiflïe hebben om weder aan 'f Hof te komen 3 Gem. Ambaffadeur zouw aan verfcheide Perfoonen gelyfee Prefecten doen, als de Marquis d'Abrantts Ambaffadeur Van Póftügal aan dit Hof, gedaan heeft. Zyn PortugCefe Majt. had'Don Fèdro Vascóncellos tot Opper'-Stal- meefter, en Doc Carlos de -Menefes en Don Lopez d* Almeida tötHof- meefters van de Princeffe van firaftlien benoemd 'en geordonneerd dat die Heerên in hunne rcfpe&ivc Qualitéyten de Princeffe van Aftu rien zouden bedienen tot op de aankonjft van de Princeffe van Brafi- lien aan dar Hof.' In de voorleeden week is hier overleeücn de Graaf de Seiffan, Kapiteyn 'Géneradl Van Spahjen, die vóór deezen iii Dienft van de Staaten Generaalen vervolgens in die van den Koning vaa Poolen geweefj is. V R A N K R Y K PARYS den t( January. Gifter heeft het Hof den Rouw afgelegd zoo wegens Madame Royale Grootmoeder van de Koninginne als Wegens de Koninginne van Poolen'. De Koninginnejiouaiiere viyi Spanjen onthoud zich rog in het Kloofter. De Heer Tanel is als £.m- baffade-Secretaris in plaats van den overleeden Keer Carrière, naar Madrid gezonden van waar eergifter een Expreffe hieraangekomen is, zoo men verzeekerd met de goede tyding dat de tegenwoordige Negociatien aan gem. Hofzoo vetre gevorderd waren dat dc Kabi net-Courier Bannieres met het finaal Beiluyc yan den Koning van Spanjen ten eerften ftond te volgen. Giftet is dc Baton van Penter- tieder, Plenipotentiaris des KeyZers tot het aanftaande Congres, hier aangekomen. Men verzeekerd dat de Banquierdie de Commiflte heeft tot het maaken der zeer pragtige Equipages voor den Koning van Portugal van zyn Portugeefe Majt. ook gelaft is vetfeheide Afc- chite&en en jonge Perfoonen in de Bouwkunde ervaren in dienft,re neemen en naar Lisbon te zenden-, daar gem. Koning een groot Pa leis ftond te doen bouwen. Gifter is de Héér Montesquiou in de Franffe Academie oolfangen in plaats van den overleden Heer Sacy; De Vergadering was ter dier oceafie zeer talryk en gem. Héfef, die een der verhevenfie Geeften is deed een RedenVoeting die zeer fraay maar heel jbyzonder en nier in de gewöone Styi was 3 De Heer Mallat, Direfteur van de Academie antwoordede Hem en de Vergadering wierd geflooten met de Lcezing van het -Leeven van den Heet Racine* waai van den geleerden Abt d'Olivct Autheur is. - GROOT-BR1TT AN NIEN, LONDEN den if January. De Koning heeft deh Heer Eduard Fineh Efq. jongfte Zoon van den Graaf van Nottingham dielaaw ftelyk van het Poolfe Hof hier tfe rug gekomen is tor Deszelfi ext^, Envoyé atin het Hof van Zweeden benoemd. Zyn Majefteyt hetft vyf nieuwe Minifters in Deszelfs Staaten in Duytsland aangeftdd te weeten den Baton Wtiesbergen zyn Majts. geweezén Minifter b de Ryksvergadering te Regensburg en de Heeren van Groote,HM» torfifMunchhaufen en Aléenfleben. Deezen avond is de Heer Hota- tio Walpole Esqr. zyn Majts. Ambaffadeur aan 't Hof van Vrankryk, hier aangekomen om by de opening van het Parlement' tegenwoor dig te weezen. Zeederd myn laatfte zyn hier twee Poften met BiifA ven uyt Vrankryk gedateerd den 14 en 17 deezet Maand aangeko men behelzende dat de Expreffe van Madrid met defionale Refolu tie van den Koning van Spanjen daar noch niet gearriveerd was, dat dezelvé tegen den 27 of 18 deezer verwacht wietttzoo dat mes de tydingen, welke Hy zal medebrengen, in deze week hier nog tege moet ziet 3 Ondeituffchen word alles tot de opening van't-Parleiatnt gereed 'gemaaktEn alhoewel'et goede apparentien zyn tot een Vfi» gely k, heeft de Admiraliteyt egter voor eenige dagen elf nieuwe Scfidi- pen in Com'milïïe geftcld te weeten 7 van den vyfden Rang t iiiet van 40 Stukken en 280 Man twee Fregatten ieder van.20 Stukken 123 Mans en twee Sloepen de een van ts Stókkerven 80 Man j é(i dc ander van 10 Stitkken en 60 Man. Men téekend dat Gióot-Brittaflqiea tegenwoordig meet dan too Oorlogfcheepen in 2cè heeft, deBoiSbai- deer-Galjoren en Btanders daar onder geieckend vrelke confiderable Zee-Magtvolgens particuliere Advifen 2eCr vdel attentie aan nee Hof van Spanjen verwekt, en aan alle de Negotiatien en- Vtttogen der Minifters aldaar, groot Gewigt byzet. De Koning heeft wegens het overlyden van den Vice-Admiraal Hofier weder éen Promotie vaa Vlag-Officieren gedaan, en aangeftcld den Heer Eduatd Hopfon Esqr. tot Vice-Admiraal van het witte en den Ridder George; Walton #oc Vice- Admiradl van het blaauw Esqitader 5 de Heéren Salomon. Morti ce Robert Hughes, en Fhiliph Cavendilh tot Sellouts by Nacht van de roodë, witte cn blaauwe Esquaders, en den Ridder Georg.Sauodets tot een der Commiffariffen van deVloof, in plaats vtn den Riddec Thomas Colby. Vermits de Heet Sylvius tweede extti, Ambafladeuc Van de Staaten Generaal, zich óinpaslyk bevind, is de publique Intree» de dier twee Ambaffadeurs weder uytgefteld. Eergifter isde.Barom Schak Kamerheer van den Koniiig van Deenmarken en geweezea Envoyé van zyn Deenfe Majeft. aan het Hof van Poolen en vetrok* gens extr, Envoyé vdn den Czaar aan dit Hof in den ouderdom vart 4» Jaaren overleden. De Aftien van de Bank zyn nab O. I. C< t6i en i half, Z. Z. tod en 7 agtfte, dito Ann. 102 en t hfalf. NEDERLANDEN "s HERTOGENBOSCH den jo J#nnary. Hst ater is hier tegén» vroordig zoo hoog dat het grootfte gedeelte der Straaten van decz* Stad overftroomd is, en men op verfcheide plaaffenmet Schuyten féoc dezelve vaart 5 Het zelve is ruym een halve Voet h'oogér als in 't Jaar I72d, en by na zoo hoog als in 'r Jaar 1709 3 zynde her aanmcrkelyk» fte, dat het geen Menfch heugd, zonder dootbraak van Maasdyken Ysdammen dé Rivieren zoo gezwollen gezien te hebbenen dqzelvci wafffhen BOig'dagélyks, doah zot- fterk niet. Hei fchynd biet rofiiloot

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1