i\ t D E R L rt N li F, N V R A N K R Y K. Tc Leyden by FE LIX DE KLOPPER, op de Breedcftmt over bet Stadhuys. Den 21 January 1728. r BRUSSEL den 19 January. Gutci hooiut de AAitshertogione de eeifte Mifie van eeu nieuwe Fncfter welkers handen zy kuftc j wake daar van een formeel Vreedens-Tra&aat ter neder gefteld, eu Wy ver- ke Viiendlchap met eikandet leeven cn dat by gevolge gtenetley 1 verzeeketd dal geïïi. Baton eerft in de aar.ftaande staand February? Vyandfchap nochte Tegenftteeving onder Hen ooit plaats zal vinder, hier ftaat te komen. De Aft,en waren g.fte, 1145 Alhoewel Wy Ons nu aan de Wet van Gehoorzaamheid er.de aan Tiet ablolut Bevel van Uwe Majt. volkomen onderweipen, zal Dezelve nogtans toeftaan dat alles in de geftipuleerde Grdie zoo als verge- leeken is, uytgevoerd worde. Ende ten einde deeze Cöpver.tien van - j Onze Nakomelingen tot in Eeuwigheid vaft en gerróuwtljk nagek* °P de d=.Ee;t Haar Oootiugtighe.ds Hand mede te kul- men mogen worden, ende nietwes d*ar in veranderd worde', heef?men ,en' D" .ffiftceroe die Punceffe by de Vigiliën wegens de - - Vtr|aaring van wyicn de Keyzennne, haaie Moeder. Heaen worden wegens die Verjaring alle dé Klokken in deeze Stad geluyd. De Staa- ten vaa Henegouwen zyn zeedexd voorledenWoénsdag hier vergaderd geweeft op de Propofit.er.dit hen door den Hertog van Arenbcig in Naam van de Regcering zyn gedaan geworden or.der anderen Otn een Belading op de Thee Koffy Chocolaat cn Zuyker te leggen j waar op gem. Staaten geantwoord hebben dat- zy daar omtrent het Exempel van de andete Provintien. zouden volgen. Men verzeeketd dat de Staaten van Vlaanderen zich beklaagd hebben van dat men al leen in Kaai Piovintie ge'th. Belading had ingevoerd: Het Reglement van de Schatting op de Maigiftraats-Bedieningen is gepubliceerd,maar de Ortfangets van dezelve hebben de avance van 200 duyzend Floiy- nen noch niet gedaan. De Direétcurs van de Comp. van Ooftende hebben verfcheide Confererrtien met den eerden Minifter Graaf vaa Dé Aftién van gem. Comp. zyn we'der.van 6j op 60 gedaald niet regen- daande de GernttleffeerJen zig vleyen dit jaar een dubbelde Uytdee- ling te zullen bekomen te weeren de eerde tegen St. Jan van de vyf laatdgcarriveerde, en de tweed* tegen Kermis van de 4 noch verwagt wordende Schcepcn Daar is een gerugt, dat te Oodende eenigd Scheepen geëquipeerd zullen worden, zondjir te weeten waai toe, maar, men geloofd, dat het verbreid word om de Aöien te begundigen. AMSTERDAM den 19 January. Te Nieuw-Joik v/as door Storni befchadigd ingeloppen het Schip de Podiljon de Deligarsce, van Lect- gane naar Nantes komende waar uyt de Goedeien zonden moeten worden gelod als mede te St.Valery Frans Adr. del Plafe, van Hoorn naar Rouaan en te Sint Marten het Schip de Podiljon uyt de Maas naar Boutdeaux gaande. Te Nantes was gekomen Jan Groen van hier. 's GRAVENH AGE den 20 January. De Heeren Staaten van Hol* land en Wed-Friefland-zullen morgen weder vergadéren. De Keyzer- lyke extr. Envoyé Graaf van Koningsek is met Heeren van de Re- geering ih gelptek geweed, gelyk mede de Luytenant Generaal Barets van Kèppel. De Baron Turk is naar Geldeiiand vertiokken. wachten van Uwe Mafed. de Ratificatie van het zelvé hoopende dat Uwe Majt. Deszelfs Keyzcrlyk Content daar toe.zal geevcn, ende niet gedoogen, dat hier in iets veranderd worde. (geteekend) Mehtmed EmeY Esief Kgnie Men befneikt in die twee Stukken dat in het eerde niet gelpro- ken word van Snltan Efchcrefmaat alleen van de ^Augianen en dat by het tweede blykt dat Elchrcft zich aan den Grooten HeCr overgeeft als een loort varf Vallal ofte Tn'butaris En volgens particuliere Ad- vilen van Konftanrinopolen hadden de Ottomannen gioote Sommen Geld bedeed om die Vreede te verktygen en de Porte had in dien Ooilog omtrent 40 duyzend Janitfatea en jo duyzend Spahis verloo- ren had. LEIPZIG den 12 January. Volgens.de Brieven van Dresden, ftond it Koning van Pruyffen den tj deezer Maand daar aan te komen V.sconn. wegens de nu-uwe Schikkingen in de Commercie gehad Onder andere VCrmaaklykheden zouden daar ook Carroufels ofte Renfpeelen gehouden worden 3 De Cadets zouden alle pragtig in 't nieuw gekleed zyn. De Graaf Tobiansky Kroons-Groot-Kamerheer van Fooien en de Geheime Raad van Loos die naar het Hof van Vrankryk zouden gaan, hadden Ordre bekomen, haaie Reis tot na de aankomd en het veitiek van zyn Fiuyflife Majcdeyi uyt te dellen. TARYS den 16 January. De Hertog du Maine heeft aam de Princeffen van Vrankryk Frezent gedaan twee Mandjes, die van Goud-draad ge- vlogten zyn. Gider wierd de Hertog van Luxenboutg als Hertog en Pair van Vrankryk in het Parlement ontfangen, en deed in die Quali- reyt den gewoonen Eed. De jonge Konir.ginne Douatiere van Span- j-en heeft aan icdet Non van het Karmel.rer Kloodet daar Haare Majedeyt zich onthoud Prezent gedaan van een Pond Koffy, en een Brood-Zuyket van dtie De GemaafinnC van den Marquis van Santa Crux tweede Plenipotentiatis van Spanjen is onpaslyk aan de derdendaagfë Koorts. De Hertog van B-ouibon daat het binnende van *t Paleis van Condc te doe» atbreeken om de Vertrekken te veran deren. Dingsdag was de Hollandfe Arabadadeur de Heer van Hoey te Marly daar Hy eenige Conferentien had met de Secretaiiffen van Staat. Eergider wierd te Marly extraordinairen Raad' gehouden over PETERSBURG den 30 December. Het vertrek des Keyzers naaF Moscou blyfr omtrent het midden vanjanuary aandaande vadgedeldi zynde bereids 360 Man van de Gardes met de nieuwe to.yV.s-Inf.gni* de ontfangen Depeches van den Graaf de Broglio Ambaffadeur des en her grootde gedeelte der Keyzerlyke Bagage denvaards voor uyt Xonings aan Wet Groot-Brittannife-Hof. De Heer Walpole, extr. Am baffadeur van Gieot-Brittannienwagt maar alleen na het laatde Ant woord van Spanjen om zich naar Londen te begeeven, en daar by de epenirtg van't Parlement te aflfifteeien. Men verzeeketd dat de Kar dinaal de Plenty door den Koning op nieuws geprcffeetd zynde om de Ridder-Orde van den H. Geed aan te neemoo, aan zyn Majt. ver vertrokken. HAMBURG den 16 January. Volgens de Brieven van UeHyn was de Koning van PruylTen van daar naar Diesden vertrokken. LONDEN den 16 January. De Expieffe die hier volgens mya voorige uyt Vrankryk gearriveerd is, heeft de importante tyding rag- degebragt, dat de Kardinaal de plenty aan den Graaf vanRotembourg toood had dat Hy zich bereids zoodanig met Waardigheden vereerd gefchreeven had aan her Spaanfe Hof een (eremptoirofte onbepaald bevond, dat Hy zyn Majt. nochmaals verzocht Hem met die nieuwe hooge Eer niet te willen vcrciercn. Tuflchen den Zoon van denMaat- fchalk de Villars en den Ridder de Rohan is een Vetfchil gereezen ktvgeén wel van gevolg mogt weezen. De Heer le Grand, Marechal, is naar Kameryk vertrokken, om daar eenige Ordres re ftëllen. Een voornaam Bankier in deeze Stad heeft het maaketi van 25 of 30 zeer finaal Antwoord te vraagen en tefrens te verklaarcn dat by aldien zulks niet gegecven wierd Hy oj^Rre had binntn 24 uuren van daar te vettrekken. De Lord Vicomte Townshend is doof den Adel en de nytheerofche Miniöers wegens zyn herftelde Gezond heid gecomplimenteerd. De Graaf van Welderen en de Heer Silvius, extr. Ambafladeurs van de Staaten Genetaal, ftaan op den 5 February pragtige zoo Koetfen als Berlynen aanbefteed welke tegen het eynde naaftkomendehaare publique Intreede te doen en men veift.tat dat van February gereed moeten weezCn hebbende daar toe 50 duyzend i het vertrek van den Graaf van Chesterfield naar den Haag dtie wee- Livres onder de Werklieden doen uytdeelen. Men vérzeekerd dat het ken verfchooven is. Men wil dat de Lords van de Admiraliteyt in Portrait van den Prins vAn Brafilien ,'t welk de Portugeefe extr. Am- overweeging zyn, om te Jamaica een Hospitaal voor de invalide Ma- bafTadeur Marquis d'Abrantes te Madrid aan de Infante van Spar, jen, troozen op re regren. Men fpreekt als of de Graven van Burlington tegenwoordige Princes van Brazilien, heeft overhandigd 3S000 Pifto- en Scatbotough wel tot Hertogen verheeven mogten worden. In de letten waardig zouw zyn. Het gerugt als of de Baron van Beritentie- vootleeden weck zyn hier 709 Petfoonen begraven zynde r3ï tr.eex der hier van Weenen zouw zyn gearriveerd is voorbarig geweeft e*. als in' de voorgaande week. De Aétien van- de Bank zyn 131 en 1 ontftaan door het artivement van eenige zyner Domeltiquen Men Jsglf, O. 1. C. 162, Z. Z. 106 en 7 agrfte, dito Ann. 102 en 1 half. Alzoo binnen de Stad Leyden is komen te ovexlyden eerft Maria Schouten, zoo berigt word gebooren te Nimweege, en kort daar aan me de Jacobus Verfchuure Egte Luyden hebbende zy Matia Schouten na de dood van ha.ar Man gel'ubftitueett tot h.tare Etfgeuaamrn die geene, welke ab inteft&to daar toe zouden geregtigt bevonden worden, ende dat tot noch roe geene Etfgenaamen ab intejiitto van de voo.11. Ma- xia Schouten te voorfchyn zyn gekomen zoo word by deezen geadverteerd -dat die geene welke fuftiueerr geregtigt te zyn tot de voorfz. Erffenifle van Maria Schouten, zich kunnen addrefl'eeren met behoorlyke Bewyzen ten Sterlhuyze van de gemelde Overleedenen, op 't Nieu7 we Levendaal in de voorn. Stad. Te Huut een zeer vermakelyke Buytenplaats, met Koetshuys, Stallinge voot;4 Paarden met Moes-Tuyn en Boomgaarden .voorzien met xeer keurlyke Vrugten, groot in zyn Beplantinge omtrent drie Mergen, geraamt RTN EN MEER een quart-uur gaans van het Dorp Soe- tormeer, in de Driemans-Polder, de tiende Cavelinge re bevragen by den Heer Hoogop, Secretaris van Soetermeer. Op Vrydag den 23 January 172? 's namiddags ten twee uuren precys zal merrten Huyze van Dirk vander Maat Hofpesln de Witteen Zwarte Hond aan de Hoog<woerds- Poort te Leyden publicq aan den Meeftbiedende verkopen twee Blaauw-Schimmel-Paarden beyde ge- lyk-ftand, die heel fchoon draven Nog een nieuwe Cheefe, confiderabei verguld en geapproprieert tot een of twee Paarden, met een Groen Trypt Matras en Kufien Nog een Cheefe, met een Paars Kliften e.a Matras Nog twee nieuwe Tuygea met Kuflëns Als mede nog een Wit, en ook een Zwart Cheefe-Tuyg. Op Zatutdag den 24 January 1728 zal men ten Huyze van fambertus vandei Baak Kafteleyn in het Heeren Logement aan den Burg te Leyden, publicq aan dien Meeftbiedende veylen en verkopen, twee extraordinaire Stukkeu zoo wey- als Hooyland te famen groot omtrent vyf Morgen, geleegen onder den Ambachte van Soetetwcmde, in de Roomburger Folder breeder blykende by de aangeflagen Biljetten ie mand nader ondertigting begeerende addrffeere zich by den Heer Mr. Adriaan van Groenendyk te Gouda ofte by den Notaris Fieter Hil- bertus Pla te Leyden. Word gcadverteert, als dat men op Zatutdag den 24 January 1728, in 't Heeren Logement aan den Burg binnen Leyden pu'bliquelyk zal doen yeylen en aan de Meeftbiedende verkopen, een zeer plailante en vermakelyke Hofftede waar in onder anderen zyn divetfe Kamers en Vertrekken en andere Commoditeyten meerzynde van ouds genaamt DE JONGE WEY en nu LUST-RUST j als meede noch deszelf* aanhoorige vrugtbare Boomgaarden-, Wey- en Hooylanden, te famen groot to Morgen 443 Roeden, gelegen aan den Dorpe van Koudekerk, den laagen Ryndyk en Lagewaartbreeder by de geaffigeerde Biljetten geëxteert die daar van nader ondetxigting requireert konncn zich addreffeere aan den Notaris Swanenburg te Leyden voornoemten te Rotterdam bv den Heer Jan vander Hey. Óen 2oft-n deezer zal m«n in 't Rechthuys binnen Ryswyk, publicq vcvlen en verkopen, een wel geleege HOFSTEDE, met deszelfs Huy- iinge Stillingen Boompaarden. Tuynen en Plantage, groot 4 Margen Item de Boeren Wooninge, met 20 Margen zeer fchoon Wey- en Hoovl ind, annex de voorfz. Hofftede geleegen onder Ryswyk agter de Kerk ftrekkende van de Kerk Noordwaards op tot aan den Haag. Te bevragen by lelt. Si'trn^h vm OldtrfomSubftimit-Secretaris en Notaris tot Ryswvk voorn. Te Middelburg by Michiel Schryvers Boekdrukker en Boekverkoper aan de Beurs, in Cicero is gedrukt en te bekomen als ook by alle voornaame Boekverkopers in de Hollandfe en verdere Streden een qeer nette en naauwkeurige Befcbrvving en Afteekening van ^Adams en Evdai Graf en Grafzark, gelegen in 't Eiland Mulur*, naauwkeurig afgeteekend en befchreeven door Chrijbiaan Hanfi.:in 't Koper afgemaald en gedrukt op groot Oliphants Schryf-Papier, in Plano. Te Middelburg bv M'chit! Schryver Boekverkoper aan de Beurs in Cicero is gedrukt en te bekomen, als ook by alle de vootnaamfte Boek- verkopersin alle de Hollandfe en verdere Steeden de Affehrid- en Bevefting-Reden over Handelingen io: vers 2S, 27, 28 tér gelegenheid van de Rulle van den Eerw. Heer Johm de Crane van den ordinairen Predikdienft in de Gemeinre J. C. tot OvV-Cape'le en ter zeiver tyd van de Inhulding tot ordinair Herder en Leeraar in die-Gemeinre van den Eerw. Heer Manheude Crane, uytgefproken voor de Gerueinte van Oa/f- CapeUe, den ti Oilober 1727 door den Eerw. Heer Johan de honorair ruftende Predicant aldaar, in Quarto. Men prezc.ntevd uyt de hand te verkoopen etn zeer vermaarde Chirurgyr.s Winkel te Cockengen, voorzien met allerhande Inftrumenten, en vol van Medicamenten mitsgaders alle lootten van Boeken rot de Cniuirgie behorende nagelaten door Mr. P/eter Gabrio in zyn leven vermaard Ckirurgyn te Cockengen Item een wel doortimmerd Huvs daar veele Jaaren de voorfchreve Fnuftie is gedaan. Iemand in de W'nkel of Huvzinge in 'r geheel ofte ieder apart gadinge hebbende, kome by Joban Gabrio Mr. Chirurgyn te Harmeien, of by Fieter Boerman Seftelcya in de Witte Zwaan'te Cockengen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2