LEY D S E fr®. I T A L I E N. Lfuytsland en d'aangrenzenctë Rvken. A°. *72.8. Woensdag: Courte. PORTUGAL, ISEON den 11 December. Maandag Feed van Maria Ontfan- genis, celebreerde de Patriarch de Pontificale Miffe in deHoofd- kerk dcezet Stad waar by Haare Majefteyten en Hoogheeden affifteerden, en de Koning deed daar de gewoone J^arlykfe Of- ferhande waat na de Patriarch het Sacrament der Confirmatie toe diende aan den Prins van Brazilien aan de Infanten Don Carlos en Don Pedroen aan de Infante Donna Maria Barbara Francisca Xave- liaBiuyd van den Prins van Afturien. Donderdag verjaaring der Geboorte van gem. Infante die in haar 17de Jaar getreeden is was pragtig Gala aaft *t Hof, daar Haare Majefteyten 'en gem. Infante de Complimenten van de uytheemfe Minifters, den Adel, en alle de Ho velingen ontfingeD. De Marquis de Los fialbalos Ambaffadeur van Spanjen, deed wegens dit Fceft een Corhedie in zyn Paleis vertoonen. waar by al den Adel en de Minifters verzogt waren, en meteen ptag- tig Collation onthaald wierden De Marquis Cascaes gaf ter occafie van die Verjaarir.g de dag te vooten een voortreffelyke Maaltyd aan de Ambafl'adeurs van Spanjen, en aan de Heeren van het Hof. Met de laatftelyk hier aangekomen Vloot van Rio de Janeiro heeft men tyding bekomen, Dat Don Alexander Metello de Souza en Menezes, extr. Ambaffadeur van onzen Koning by den Keyzer van China den tjde Nov. 1725 van Rio de Janeiro vertrokken zyndè, den 25 Maart daar aan Volgende te Batavia was aangekomen van waar Hy den 2; April zvn Reis vervolgd hebbende den 13de Juny in de Haven van Macao gearriveerd was daar men het Ceremonieel tot zyn Receptie gereguleerd had; en dat dien Ambafiadeur vervolgens den is Novem ber naar Canton was vertrokken, om zich over Yun Te.jo mylen van die Stad naar Peking te begeven dat Hy overal groote Eere had ont- fangen 5 en dat volgens het Rapport der'Kooplieden, welke zich toen te Canton bevonden 3 de Chiheclen nooit zoodanige Eetbewyzingen aan eenig Europifch Ambaffadeur gedaan hadden. CÓRTÖNAden 2j December. Vetle Geleerden in deeze al-oude Stad voorneemens zynde, een Sociëteyt op te regten, onder de Naam van A'eademia Hctruriana met het Oogmerk om de Öudheeden van Toseanen zoo Wel Griefefe als Romeynfe te verzaarrielën en te ver- klaaren hebben daar vhn aan het Public^ kennis gegëeven waar op de Abt üalöelli tot begnnftiging van dit Prbjeft, zyn Bibliotheek aan deeze nieuwe Acaden.iften heeft gegeeven j en vetfeheide andere Ge leerden van dit Land hebber, zich bv H4n gevoegd hoopende dat de Groot-Hertog Deszelfs Ofttooy tot die niéuwe Academie, met toery- kelyke Fondlen geeven zal om haar goeden Aanflag uvt te voeren. Die Academiftén hieenen eerft wel voomamentlyk te onderzoeken de Anriquiteyteu dér Druydesofte vermaarde Heidenfe Magi er. Priefters, en deeze Oudhecden va.r die der Romeynen j na de Overwinning van Toscanen, wel te onderfcheidcn. WEENEN den 7 January. Deezen namiddag omtrent viet dure* Iside Baron van Penterrieder werkelvke Geheime Raad van Staat des Ktyzersen zyn Keyz. Majts. gedefigneerde derde Minifter Plenipo- tentiaris op het aanftaande Congres te Kameryk van hiet vertrok ken, om zich naar Parys te begeeven. Het Hof heeft eën Exprefle van den Keyzétlyken Minifter dén Heer Diejrlir.g te Koi.ftantiiiupo- len ontfangen welkers Depeches zoo men zegt behelzen dar i, gein. Minifter ter Audiëntie verzocht zynde bv den Groot-Vizit j, deeze Hem had bekend gemaakt dat de Porre haat Vreede met Sultan Efehrejf had geflooten, en dat in dezelve niets vaftgefteld was, 't geen eenig nadeel aan de Belangen van den Keyzet zouw kunnen geeven Die Bekentmaking en Verklaaring was ook gedaan aan alle de andete uytheémfe Minifters te Konftantinopolen lefideerende nytgezonderd aan twee. Van die vermaarde Vreede ziet men hier twee Gefchtiften 5 Het eeifte is een Brief door den Primo VitiVgefch re ven aan Omer iga Conful van de Ottomannile Pone by het Keyzer- lyke Hof, zynde van den volgenden Inhoud C"> Od zy geloofd van dat in dit geiukzaalig Jaar de Tiouppes uyt JT -Afia *Rgmelia en Bosniaen voomamentlyk uyt cAEgypten nevens de Tartaren (welke laatfte men gebruykt heeft, om den Vyand door Stropereyen afbreuk te doen) uyt haar Vaderland gemarlcheerd, en in de vlakte van Kyrmamfah aangekomen zynde een Van Gód gezeegend Leeger van igo duyzend Mthntn geformeerd hebben. Men heeft ter zeiver tyd de Krygs-Ammobltie en de Bagage voor dat Leeget op 40 groote. Vaartuyger. ingefchetpt, wèike gelukkig 'te Alexandria zyn aan gekomen van waar men alles te Land naar Biregeh heeft getAtrispot- teerd daar men ook een ongemeen gfoot Magazyn van allerhande Levensmiddelen heeft opgeregt, 'r geen met de Ktygs-Ammonitie op den Eufhrat tot Ró-maa/irr^gebiachr is geworden alzoö daar de Ren dezvous van ®t Leeger was. Na dat nu alles tot de Marlch naar Ispahan gereed was maakte dat Leeger een beweeging, en marfcheerde met vliegende Ztege-Vaanaels in den Naame Gods naar de kant van Hamadan, van welke Plaats zich die Ttouppes doet het Kanon en haare Dapperheid Meefter gemaakt hebbende, hadden dezelve geleegenthêid zich in hot Land en op het Gebergte te pofteeren en te leegeren. De Augani ofte Dagejlantrs vernomen hebbendedat de'wyze Raad- geevers hadden beflooten met dit talxyk en magtig Leeger de Stad Is pahan tcdoen naderen en ovtrweegende hoe flegt haare Zaakén nu Zouden afloopén, door de vefré overtreffende Macht deiÖitomannile Potte, en haar Onvermogen om aan Dezelve tegenftar.d te doen zoo dat zy in de handen van dat vifltoricux Leeger zouden moeie.i vallen, zyn zy met groote Vrees en Schrik aangedaan gèlyk ais uvt een diepe Slaap opgewekt geworden j In die gefteldheid van Zanktn heb ben zy wel bcgreepen Jat 'er geen ander Middel vas zicli uyt de llacht van den tot Wraak getergden Grootmaciitigften Suit 'n te red den i als Ontferming en Gewaadé by Hem te iiolekén en Patdori te bidden Ten dien einde zander zy Brieven en Gedeputeerden welke op it ootmoedigfte wyze Vreede :*neekicn en wei op geen andere Voor-, waarden, als die welke de gelukzalige Porte zouw goedvinden. 1» gevolge van dien itaan zy aan iiet Ottorturniië Ryk voor ecu- wig afniet alleen de Plaiitfén welki" men Hen door de Macht der Wapenen heeft afgenomen, maat ook die, welke zich van den beginne des Oo'rlogs vrywillig hebben overgegéeven r.amcntlyk KjyVnanJihj Hamad n de Proviutien Eto*:e lArtlelet Mahex/nd ChymnaititDovtflatij Mtcbevt Mayaghe Vtri Seryian het Ciouvcinemcnt van ^Acfitiiytirgiin de Stad Tauris die door de geheele Waereld vermaard is de Provifl- tien ^Aijuirhagia, Gangei Slevan Oadclaz, Naghivan als mceds Tiglis, en geheel Georgiende Provinrien tamafhi eft Sixvan nevens nog meer andere Sreeden en Landen.Voorts reft rueeren zyjad het Kanon en de Bagage, welke zy in 't vooileeden Jaa» bemagrigd hebben, toen men met Hen heeft geflagen Zy fLuïn ook af dé Próvintie 'Bvt'ikycf* -jtfui ten einde Onze Mónarch dezelve na zyn goedvinden zouw be zetten. Buytén dien is noch een andere Conventie gertiaakr, en ondet an deren zyn 12 Artikelen vaftgefteld, welke de Eer en de Waardigheid het Ryk betreffen, en dat de Stecden Sn/tavia, Tcugan,Tarerh, Ebri, wel ke zy met haare Dependèrtf'ien in deezen Oorlog veroverd hebben, aan het Ottomannile Ryk zullen Weder gegeeven worden. 7 7 De roemwaardige Veldheer Van dit viflorienx Leeger de gelukzle lige Vizir Achrntt Baffa de Bajfals eri .Atyi's der Janiifartn hebben detl H. Inhoud des ■lAlSorans (welke beveeld gbwichtigc Zaaken lypelyk tc ovcrweegen) nagekomen, en by gevolge zich vercérrigd en gcöordeeld, dat het onredélyk was aan de Overwonnene de Vreëde te weigeren^ na dat zy dezelve óp het ootmoedigfte hebben verzocht, alzoo zy' daar door de Genade en Deernis verkreegen hebben van Onzen Gzoot» machtigften, roem ykften en vruehrbaarften Keyzer, die de Dwalingeö bedekt, en de Misdagen vergerft. Dus is op den 17 dag van de Maan Safer deezes gelukzaligen Jaatï (zynde den jde Oftober) d Vreede in her Veld by H.nhadan onder dc gemelde Co- d-tien gtfiooten en vervolgens de A&ens daar van ia Origineel van bryde Partyen uvrgewifttld geworden. 7 Dit alles hebben Wv aan U wilier, bekend maaken, ten èmde Gy, ia gevolge de beftendige en vaft Viiendfchap welke ttiffchen de Otto- mannife er RoomfeRyker- in Weezeh is, kennis daar ven kupt geeven, etl Wy twvffelen geenz^ns, of zulks zal een aangmaame tydiijg zyn. O-reeven in het Jaa der Hi-ira 114.0 i den 27fte dag van dc Mfai T{.tbut Eaid, (zynde den iode Novembet 1727.) Het tweede Stuk is een Britf van Sultan. Éfchrcff aan den Greot-, Suhan .Athrntt den Derden ,,die den jofte September 17^7 te Kouftautinupoien is aangekomen, luydende als vólgd: ïn den Naame des Barmhertt^cn Gods T K prj'ze God, dat Hy my de Genade heeft beweezen, my ondet het geti der Geioovtgen te ftellen ende tny gefenaptn heeft om de Ketreis, welke aan ieder een Gruuwel zyn, te onderdtukken. lk pryze ook onzen Propheet Mahonleth.die van God bemind word; De Heere wil over zyne Nakomelingen en over alle die geeu,e welke vaii Hem bemind worden en over al zyn Volk uytbrciden zynen Vieede ende Zeegèn tot óp den laatften Dag. n Hierop veiilout Ik my eën ootmoedige Beede voot te brengen b/ Uwe Majt. die de Dien <ar is der twee geheiligde Steeden Meccha ende Medina de Koning deiKoningén van Sdrahith', Hecrlcher veelei Na- tien 5 Opperfte Veldheer en Befchermer van her Mahomctaans Geloofj De Steun van de Leégeis en van alle de geenen welke'vobr het Gep loofftryden; Steedehouder van den Vorft en Tegenftandet van 4c Liefde der Geleerden Verdelger der Óngeloóvieen die meet als ee- nen God geloven Opperfte Verbeereraar van de Religie Edelftpdet Monarchen van de vOorleeden Tyden; Veroveraar van dc Landen det Ongelovigen Voortplanrei van de Rechtvaardigheid j Uytroeyervait de Afgoden der Aarden en van die geene welke meer d?.n een Per- föon in de Godheid vaftflellen Dé fteike en magtige Monarch dc beroemdfte onder de groote Potentaten de Schut en Jróoft aller Men- fchen 5 de Schaduw Gods op Aatdeu De Keyzer ende de Toevhjgt der Waereld God wil Uw Perfoqn en Uwe Hoogheid ophoopeniltet alle voorfpoed en geeven U een altoos dunfende Z.ecge tot op het einde derWaeteld. En op dat Wy dit Verdfagbefluyten met de Woor den des Alcorans, welke zegt Onderwerpt U aan God, aan den f rcj- pheet, en aan den geen die her Gezag ende hobgfte Macht heeft, Heb--' ben Wy befloofén den Weg der Gehoorzaamheid in te fia tn ends Wy hebben met den Byftand en het wys Advis der Commiffariflen, dis van beyde zyden zyn aangenomen geworden Önf wedérzyds wegens de Vreede vereenigd onder de volgende Conditiën Dat de Provincie U'ucife en het Gebied Sa/tonic als een gedeelte van het Koningryk Pcrfi'n aan UweMajefteyt zal afgeftaan worden j Dat men Jaarlyks van Onze zyde een Leidsman der Felgtinis, wel ke r.aar Mecha zullen gaan zal benoemen Dat a'tyd volgens het oud Gebruyk een Gezant van Ons by de Porte zal weezên - >v Dat aan de Kooplieden (door welke een Land vootncmentlyk i% een bloeiende Staat kan gezet worden zal wotden tóegeftaan haat Knophaidel veilig.en onbelemmerd te dry ven Dat men vryheid zal behoudtn den Tempel desImmamtaz.em tebe- zoeken zonder dat hef iemand wie 't ook zyvérhindere. Dat Hufl'ein Bey welke is uyt de Stam Brackieen Volk van Lesgi 'c geen weikelyk in de Slavétny der Moscoviters leefd, in Vtyheid zal gezet worden en 7 Dat men aan Uwe Ma]t. in Deszelfs Schatkamer Jaarlyks ijoo Beft.ten ieder met joo Specie P^yksdaalders In Zilver Geld zal lee- vëien. V Op dien Voet zal de'Vreeie zoo tegenwoordig als in het toekomen de heilig onderhouden worden, in gevolge den Alcoran, welke beveeld, dat 411c Mtilulittannefi '^tare Rtocdeten moeten zyn, en in Bxoedéiiy-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1