V RANKRYK j het Schip vaa Gva, waren geweeft die hy den 17 Dec. voor de Rivitt Tc Leyden by E L tX D KT» O PP R, op de Breëdeftraat «ver het Stadhuys. Den iö finuary 1718. - y Etad een £>auk- Vail- er. BeotSJag gehóuden en de Xtytersnt Gou- ^rli»6dsit worden, ais aa Sat alle de Waaren verkogt zuilen zvn. I>e verneur had nag ecn Vafte-dag op Sen - 3 van die Mcand doen v »e I Ji-ui v-m Doaigelberg Luyt. Colonel van 't Re^imenr van Prie en Ven. Men moinpeld als of dc uiftdcelingcri van de Courpaguien dei'; .94.».t» heer van de- A trtshcrtoginne heeft P flcflie genomen van het Indian en de Zuyd-TCte wel verminderd mogren «.voider. 1>« Leedtn Gtont-hailhiv icliap ,v< n Waifch Brabant Vacant dpqt de Jood van van de Recht-Eatvk gen?.amd\ie Trinity-Office en de tdtle licerev. wy4c- den. Marquis d'lti re h'ebb--nde zcederd cenig^n tyd de Survi- Jdecfteis cn oudfte Broeders van dat Huys hebben tot et va.' de i,ud- vaj.ee daa» t-/c-*au dtn Key nei bekomen. De Mag.ftraat van Meche- fte Biocders verkoren Ktrpiteyn Thomas Wifkins die zee.le'ru. veeie 1 len is geconitinuoeid op de Voet ais die van Bruggen „mits betaalen- Jaaren van deeae'Stad op Rotterdam gevaien heeft tu y>'»«.ais y an i ae de de, aftuig op de Mugifttaats-Bedieningen, 111 VUaude.en'gelegd. den oveileedcn Admiraal Ruflel, Graaf yan Orford. 1 A^tb'J ERDAM den 14 Ja.fujty. Men had te Ronden tydir.g dac De A&icn van de Bankjzyn 131 0. l. C. réi, L. Z. toé en j vier- ae gapt. van hot Pakcrboot, van Lisbon te Falmouth geauiveerd, na-, 'de, dito Ann. los. aei-hcngt had, ^at het 28 Kuopvaardy- en 2 Ooriogfcheepen nevens .-I'„3 ,r l e j .,j - r i van Lisbon had ontmoet zoo dat men te Londen vaftSelde oat de PARI S den 9 Tanuaty. De Koning heefc de Abdy van Beau Lieu v L""uu X, 7 j a »efx- 1 n-a. Scheepen voot Tort a Por, mede uyt de Bahta komende, daaiby zou- ,n>t Bisdom van Verdun, aan den Abt L.vry zyn Ma,,, Ambaffadeur y van Slula,^ henvaaros aan 't Hof van Poolen, opgedragen. Zyne Ma,, heeft verklaard, da,, Y S F by de Tersanettl.: 8a,. .en zouw oat-, hf «ekomende des W.ntrts met meet naar Mar'y zouw gaan Barcelona was vertrokken Kayr. Nathan, braam „aar hebbende zulks dumaal nog gedaan om dat de koften daar toe ge- J Y Will.SttuVt uyt de Maas, r: hout- maakt waaien. De Reizen naar Fontatneb eau zouden gereguleerd u,n de |(f en te Uroo.b;k-f.eter Dirks vau hier. worden als ten tyde van wylen Lodewyk XIV. De Kancclier Pont- - c. ui i- .„.r™, 1, a-., - - 1 n 1 1 ,'tt' .11 j x. r xx 1 Schipper 1 aVi Saat, van Stokholm naar ixouilar.d gaande, Jag m Zant- chartr-ain heeft zyn kofteiyke Bibliotheek aan de Paters van het Ora- I ""w J a.J j r haven bevrooren. Zoo men meende zouden de, Scherpen var. Kraas torie van de Inftiiiite geraa-akt. Maandag begaf z;g Haare Koning ir 1 u 1 j 1 4. 1 xx 1 8 e r 8 1 TanflV Dafs en Karei Paul. va.i Petersburg hetwfiaids komendene- lv te Hoovheid de Heitovinne van Orleans naar het Karme iter e lylce Hoogheid 'de Heitoginne van Orleans naar het Karmeliter Kloofter om de K'oninginne Douaueie van Spanjen haat Dochter, te bezoeken. Voot eenigr dageu heeft de Kamer van dc Tournelle Jiet Proces uytgeweezen tegen de Abten de Ruè eu Mui her dat daar ver.s nog 4 andete te Revel overwinteren. De Aftien van de.O. 1. C. zyn «43 W. I. C^ry. Dé Agio van de Bank 4 en 7 agtfte. De Eng. Bank 13e en 1 Wf, O. I. C. 163, Z. Z. 107 er. 1 vierde dito Ann. 102. hangende was wegens een geprivilegieerd C s van Verleiding en J GRAVENHAGE den' ,5 January. Dé Heeien Staaten van Hol- Schaaking de «e.fieis geblameerd en infaam vi .klaatd, en de twee-I V k Am X,xxwi/xT*s-rzJ ftffi» fpf V^r'rfiü'ir vfrm-nnr diuar na iv hflflP J. O P. de gead'moneteerd ofte ter Vierfchaar vennaané waar na zy beide Haar het Seminaife gebragt zyn om daar deSirsffen te ondergaan waar toe zy tloor de Officialiteyt gccondemueerd waren. weer niet zeeker of Haar Ed. Groot Mog. deeze week zullen fdieidvo. Gifter moigen was de Keyzerl.yke exrr. vojé Gt»af van Kantngstjk. uooroeum««i«y« gceouoemncera ware.u bj. den fregdfnt yan de Heeffn Staate„ Genelifal en heeft, zoo men NEJJliRljArsL Tj LN, i wil, een Memorie overgeleeverd Vervolgens is gcm. Miniftci met BRUSSEL den 12 January. Eergifter is de H'\r Proly Direfteur Haat Hoog Mog. Gedeputeerden in Cnr.ftrer.iie geweeft zynde aaq van de Óoftendilé Compagnie van Weenen hictrug gekomen en de Trappen geiecipieerd doot den Baton van Zwairlenberg wegens gifter had Hy ^ndientic by de Aaitshertoginr.e. Daar zal geen Vet- Friesland en den Baron van Haarfoltc wegers 'Ove'yflel eu na het gadering van de Direftettrs en Gcïntereffeerden van gcm.Compagnie eindigen van dezelve op gelyke wyze weder uytgeléidé gedaan. ATzob de Heer Élias Bnin in leevcn Controlleur op het Hof van Haat Hoogheid Mevrouw ae Pncccilc Douaueie vau Orange eu Nafiau ftc. binnen Leeuwarden, zonder Teftament in ferma Jen 6 December 1727 is komen te overlyden, ende deszelfs naaftbeftaande Bloedvriendea en prelumptive Erfgenaamen als noch oubekend zy., zoo wo.d eyn iegelyk, die eenige Preienfie op deszelfs NalaarCnfchap., V.yr kracijj^ vaa Blocdverwandfchap veimeent te hebben verzegt oin voo: den eerften July deezes Jaars 1728 in Perfoon of door genoegl «ame VolnTachr, deszelfs Regt behoörlyk te doyeren, ter Secretarie van hocgftgedagte haar Hoogheid, als zullende na verloop van dien tyd, loor de gefielde Executeurs, de FJalaatenfchap worden bekeert aan de» O.erieedens réeds bekende Vrienden, die by een Gefchtiftc, als Eifgenaamen zyn ge noemd, waar voor een ieder zy gewaarfch. ut. Men adverteert een iegelyk, dar de Heet Pontman van T-wijl, Rentmeefter en Ontfanger te Willrmftad, uyt kragte van fpeciale Authotifatie &c. óp den 19 January dezes Jaan 1718, van meemnge is te laateti inftcUen.cn te verhoogen, otn op den 9 February daar aan volgende ab- foluit by Palm-flag te verkopen, een R&ffteede, beftaar.de in HuyzingCj Schuur en Stallinge, en een wel beplante Boomgaart, met 93 gemee- ten 141 Roeden fchoone Zaay- en Wey-Landen daar om en aan behooreude alle ftaande .en geleegen in den Polder van den Ruygenkilj digt onder Willdinftad, nagelaaten by Vrouwe Wilnelmina Huygens, Wed. wylen den Heer Rentmeefter Gabriel de Lanooy. Item zal op den voorn. 19 Jauuaiy nog veikogt worden een Koets met een fteike en commodieufe Kalefle bekwaam voor viet Perfoonen. Iemand genee- gen zynde om de vo.arfz. Hofflede en Goedcten te kopen adJiefleete zig binnen Willentftad ten voorfz. dagen ten Huyze van Sr. jËaftiaaa Rolliff, 's namiddags tin twee en navolgende urnen, aanhoore de Conditiën, en doe zyn piofyt. ^ord bekend gemaakt dat de V rkop ng van de SP1EGELGLAS-MAKÊRYE die door de Makelaars Lucas de Schepper en Jan vandet thg, op den'19 Janu-ry, te 'Amfterdam in 't Oude Heercn Logement, ftond te worden gedaan, tot nader BeUendmaki. g uytgefteld word. Johannes Vetkolje, Phi ip Steen, en Gy-bert Hol M.ikelaa zullen in de Maand April t7i8, te Amfterdam verkopen éen toemrugtig KA BINET van wylen den Heer Anihini Grill, beft-tande in een Kabinet van groote heerlyke uytmuntendc Stukken zoo van GouekbZilvcre, als andé e Mineralen van alle M.talien 3 een Kaoujer van o. gemeepe Borftbeelden, Tioonies van Romtynfe Ktyzeis uytwendig en veiheeven, gefneedrn van Oiientaals Agaat een Kabinet v*n k'.nftig uyt Ivoor gefneede Stukken van den vermaarden Meeftei'Frarties, alles van zyn befte tyd Een Kabinet van kouttig gemaakt Zii verweik ongemeen kouftig gerheeveo doot P. van Vianen en andere bekende Meefiets, alles uytmurtend uytgewtogt eenige extra ftaaye Mi iatuuteu van Arrialie gelchildeide Stukjes op goude Plaatjes 3 konltige en uytmunren- de Schildfcryen van de vootnaamfte NedeilanJle Meeltets, ais van Douw, Wouweum rn Sec. konftige Matmore.Gtouppes; Beelden, én Boift- liukken van voornaame MeeftetS 3 een Kab net va Gouoe e.i Zilrere Medailles, en een compleete Veifameling van Kooper> Medailles, ge- duntende het leeven van Louis de XIV. Koning vau Vrank yk gclluagcn 5 een Kabinetje met Zjilvere Medailles van de eezfte Koni,ngen vaa Vtankryk, met de befchryving eenige Agaatc en Odrntaailc Scn.alties op Zilveie Voetje» 3 een Schaal ^n Lapts Lazuii, welkers weerga van grootte en fchoor.tc niet bekend is 5 konftig ge vctkre Goude en Zilveie Horologies 3 een uytmuntenu^uk Am'.er de Gries weegende Oneen 3 fchoone groote Sprkfteene en Zandelnoute Beelüje»s en vee. andeie Koftelykheeden meet 3 als nader bv de Ceuranten en Ca talogen zal woiden bekend genra.ikt. Woid bekend gemaakt, dat by Jt han Schoof, K'etk ter Verponding-Kamer der Stad Leyden, woonende in de Heerefteeg, nog eenige wei nige Loten in de Genctaliteyts ond.-rnanden ay.de LOTERY te bekoméu zyn zondei opgeld 't welk niet lauger als tot den zofte deezei loopeude Maand zal ktiimen gefchie en. s- Alzoo binnen de Stad Leyden is komen te ove lyden ec:fl Maria Schouten en kort daat aart mede Jarobus Verfchuure, Egte Luyden, heb bende zy Matia Schouten na de dood van haat Alan, griujllrtueett tot haate Erfgenamen die geene, welke ab intcjiato daar toe zouden ge- tegtigt bevonden worden ende dat tot noch toe geene F.ifgenaamcn abinttjiato van de voorn. Maiia Schouten te voorfchyn zyn gekomen, too word by deezen geadvertcetd, dat die geene, welke fuftineert gciegtigt tx zyn tpt de vooifz. E fFer.rfle van Maria Schouten, zich kunnea addrefleeren met behootlvke Bewvzen ten Sterflruyze van dc genKlde Oveileedenen, op *t Nieuwe Levendaa! in de vosrrn. Stad. Jan Hoos Hend. vander Heyde, Daniel d'Azevedo, Willem van Laten Ja/i I-lofteyn de jonge, en Samuel Ximcnes Makelaars, zullen op l>ingsdig den 20 January, 's avonds ten s uuren, te Amfterdam in de D; i;ftt..,.t in de Oude Burg, verkopen eeti party extra puyks puyk nieu we Varinas-Tabak nevens een partytje l'orto Rico en Cóétanegto Tabak ir.c de laatfte Scheepe» van Kurzffau gekomen 5 leggende op de Kolveniers Burgwul, over de Brouwery het Amfterdamie Wapen, onder het Huys van den Heer Abraham Ter Borgh. Op Woensdag den 21 January 1728 zal men te Dordrecht publicq opveiilen en op Zamrdag den 24 dito ftnaal verkopen de nrelionatie tof betetfehap van een zeet groote, wel gelegen en bckwaanre GAARENBLYK met de.-r.elfs Wooningen en 't geen daar verder toebehoord, beftaande in vier groote Velden, famen ter groote van een Morgei» 178 Roeden, gelegen ttifl'chen de Vrieze- en Spuy-Pcrort det Stad Dordregt. Kader onderrigtinge is te bekomen by den Notatis en Procuteur P-ieter Venlo te Dordrecht voornoemt. Nic. Lemmers en Jan Wilhelm Fifcher Makelaars, zullen op Donderdag den 22 Januaiy, 's morgens ten 9 uuren, te Amftetdim til de Her berg de Munt verkopen een party gemaakte Juweelen lofle Diamanten en Paarlep nagelaaten.deer wylfn Abraham Marchand daags te vooren, 's morgen» ten 9 uuren, in de voorn. Munt te-zien. Eilip Piek Makelaar, zal op Donderdag den 22 January, te Amfterdam in 't Oude Heeien Logement verkopen een nett? INBOELeeni ge Mulyksle Inftrumenten, daar by de befte Staartftukken van Rukkers 3 nog een party Brabantfe Kanten Lihnens, Chitfen, Neteldoeken Lakens, Zyde, Wolle Manufafturen, en veel andete Goederen meer. Op Oingsdag ^en 27 January 1728 en volgende dagen zullen ten Huyze van S. Schouten Boekverkoper In de St. Lucie-fteeg verkogt worden de nagelatene Boeken van den Heet Her.drik Rtiyfch, in zvn leeven M. D. waar agrer een groote Verzameling van Animalia in Li- tjaor, en andere Rariteiten 5 nevens 2 Appendices van Medicvnfe en deftige Nederduytfe Boeken 3 waar van de Catalogus by gem. S. Schou ten, als mede by de Boekverkopers in de buyten-Steeden te bekomten is. Op den 19 t727 is voot de Maas gelaaten een Ai.ker,weegende circa 350 a 400 f£, met een Gabel, lang 140 Vadem, dik 4 duym, het welke Schippet Piirn Terand, voerende de Sr. Anthony de Padua, heeft laaten flippen, aan Bootd hebbende de Loots Willem Jan het voorfz. O abel was geboegt doot een leedig Oxhoofd word vctr.ogt het vooil'z. Anker en Cahel te bezorgen te Rotterdam aan den Heet Pieter Daniel ét la Motte, Koopman op de Wynhaven, die daat van zal vuldoen Ifct Bergloon als na Rrgten. Te Middelburg by Michiel Scliryvers Boekdrukker en Boekverkoper aan de Beurs, in Cicero is gedrukt en te bekomen ftls ook by alle voornaame Boekverkopers in de Hóllandfe en verdere Stecden een ze-r nette en naauwkeurige Befchryving en Afteekening vaa Mdams ea Jlvaas G'-af en Grafzark, gelegen in 't Eiland M-.dur*, naauwkeutig afgeteekend en befchreeven door Chrijliam Hanfe.4-in 't Koper afgemaald en gedrukt op groot Oliphants Schryt-Papier, in Plapo. Jan Ps. Weflels door het verbouwen van de Heiberg bét Hof van Holland, in de Kalverftraat te Amfterdam, nu in ftaat geftelt zynde Hee- ren in Conpaittien, CoIIegien, Traftemeuten Fee. te ontfargeii prezenteert aan een ieder zyn Dienft. Willem van Nedk Kornelifz Makelaar, piezei'teet'l voor zyn Meefter uyt de hand te verkopen, een patty Roode Zwee4fé of Calmer Vioer- Steenen, van 17 duym, ten pryze van 1 Strtyvers het Stuk mits ie-t?r l'oop uyt niet minder als 20s Stuks zal mogen beftaan zynde nu eeilt nyt Zee gekorfleD en gelolï 3 Als meede een party witte Italiaanfe Matmore Vloet-Steenen van alierley maaten tot civiele Pryzen nader onderrichting by gehielde Makelaar. By B. Brugmans in den Dageraat in de Strt Jaa-ftraa.t re Amfterdatn en by E. Pailairet op de Beüts te Rotterdam word verlcogt het be- loerhde Lcndenfe MAAG-ELIXIR geneezende de 1 waade fcookirg in dc Maag in 't opgeeven van 't Zuur of de Zoode 5 ook het Kolyk, krimping In de Darmen Blaanwfehuyten Waterzugt 3 is ook heilfaam tegen verfeheide Kooitfen het Botteltje, met een gebtuyks-ondet- zigting daat by, tot 25 Bltj vers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2