LEYD8E Vrydagfè Courant. PORTUGAL. I T A L I E N.' Duvtblanó en d'.tan^renzénóe Ryk én. GROOT-B R ITT ANN 1EN. ISBON den 14 December. De Koninginne de Prjns van Brafi- I 'V'-. j-'t Ke.c-Feeft aan het Altaar van $f. Philippus De Tan's heeft ee3 L j 1 "taénifique Zilvere SchWdery verbeeliieude' dé OutfangeniS van de ISBON den r4 December. De Koninginne de Pr,ns van Brafi- l. V. aan de Hertoginne van Bravina PreicVt eedaan; Voor eenige de Infante Do»"»» Maria den ij var. de voorleeden j dagen is een Perfoon tiyt China nier aangekomen om het geluk te Maand met twee Brigantins van hter vertrokken zynde kwa- j hebben zich voor des Paus Voeten re vernederen Die Fcrfóoiv heeft men Haare Majefteyt en Hoogheden dieri dag in de Haven van e;n Conferentie gehad Met den Ambailadeüï van Portugal. De Heer Coyna aan Land daar Dezelve het Vermaak namen de Fabrykvan Fini voor eenige dagen aan het Graveel en een qpftopp.bg vin V arer gevaar yk ziek zynde ging de Paus Kern ze fj bezoeken en zvn H'. Spiegels en Kryftalle Glazen te bezigtigen. Vervolgens begaven zy zich naar de Buyren- Plaatfen van den Heer Antonio Cremer die de zelve onrfiog onder een Salvo van 9Stukken Kanon, en deed H*areen magnifïcq Collation voordienen. Van die Lufthuyzen vertrok dit Ko- ninglyk Gezelfchap naar Calharitz, daar Zy overnagteden. Den 14 communiceerden Haare Majefteyt en Hoogheden in gemel de Plaats, en namen vervolgens het Vermaak van de Wandeling in de Tnynen en Bcffchen daar omtrent. Den ij hooiden zy de Mifle in het Kapucyner Kloofter en gingen vervolgens bezigtigen de Cellen, Hermitages of Kluizenaars Woonin gen, en merkwaardigheden van den Berg ende de woefte Plaatfen daat de H. Pieter van Alcantara Stigter van gem. Kloofter, gewoond had. Den 16 aflifteerden zy weder by de Milfe in dat Kloofter en <Jee den zich vervolgens in Draagftoelen nasi her miraculeufe Beeld van Sta. Margaretha brengendaar na begaven zy zich in een nabunrige Haven om te viflen, en zonden de vangft aan gem. Paters Kapucvnen. Haate Majt. en Hoogheden wierden by haare aankomft en vertrek met al het Karton der Forten van gem. Haven begroet. Den 17 bezogten zy het Beeld van N. S. dit Bon fin in een Kerk na by de Stad Setubal ofte St. Hubes. Van daar gingen zy het middag maal houden in het Kloofter der Kapucyner Nonnen van Jelus Ter d.cr occafie wierden verfcheide Salvos gedaan van het Garnifoen nvt het Kanon van het Fort van St, Philippus en van de Tooien de Outaon van gem. Stad. Den 18 gingen Haare Majt. en Hoogheden het Middagmaal hou den te Calharitz van waar zy zich begaven naar de Stad Cecimbra daat zy haare Gebeden deeden in de Kerk van Sant Jago waar. na zy weder het Vermaak namen om te zien villen in de Zee naby gem Stad daar Haare Majefteyien en Hoogheden met Salvos uyt het Kanon det Forten van de Hav'en 8cc. begroet wierden. Den 19 namen zy het Vermaak van eenjagc te Serra Arrabida maar het Bofch was wegens de meenigte van Boomen niet bekwaam veel wilde Zwynen en Beeren te vellen niet tegenftaande daar veele van die Dieren gezien wïerden. Den 20 verluftigden zy zich weder met Viflen en met Schieten na Entvogels en ander Wild op her Meir van A'buferia. Den 21, Feeft van Maria Prefentatie na dat Haare Majt. en Hoog- heeden in de Kerk van Quinta gebiegt, gecommuniceerd en de Mille, gehoord hadden, begaven zy zich te Voet naar de Kapelle der Hermi tage van N. D. del Carmen, op een Berg buyten Calharitz geleegen, van waar zy tegen den avond te rug kwamen. Den 22 deeden zy een Bedevaart -.a >r N. D. van Caap de Espichel, daar zy de Mis hoorden en begaven zich vervolgens naar het Fort. 't geen tot befcherming diend van die Kuft en van een Huys op de Rots geleegen, daar het Beeld van gem. L. V. gevonden is geworden. Den 2j zynde Zondag, waren Haare Majt. en Koningl. Hoogheden noch in gemelde Landhuys, en des namiddags vermaakten zy zich te Paard met de Conynen-Jagt. Den :4 begaven zy zich naar Calfilhas, in het Huys van den Graaf yan Calheta daar zy moeften overnachten wegens de Storm welke ïlaar belettede de Taag te pafleeren. Den 25 kwamen Haare Majt. en Hoogheden zeer voldaan van haare Reys in deeze Stad te mg. Geduurende die Reis heeft de Koninginne veel Geld dóen uyrdee- len, niet alleen aan de Soldaaten Artillery Bedienden Officieren en "Schippers welke tot het Vermaak van Haare Majeft. en Hoogheden iets hadden toegebraeht maar ook aan de Armen de Monnikken en de Nonnen. Vootleeden Donderdag is hief in het Kloofter van Santa Monica overleden Donna Violanta da Gloria Religieufe van de Auguftiner Orde, geboortig van Evora, Dochter van den Vicomte Ribeiro de Bar ros welke de eenige Erfgenaame zynde van de Goederen en Titiils van Haar Huys in den ouderdom van 17 jaaren Uyt het Hüys van haar Vader in het Kloofter ging om dat men haar tegen haate zin wilde doen trouwen met een ryk Edelman in welk Kloofter zy zeer ingetoogen en met een reuk van Heiligheid haar leeven geëindigd heeft, ROMEN den 27 December. Zóndag onthaalde dé AmbaiTadeut van Maltha den Prins van Saxen, en verfcheide andere DuytfeHeereri ter Maaltyd. Dien avond waren de Gtoot-Prineeflé vas Toscanen eri de Keurvorft van Keulen in de Alfemble'e by den Graaf Bologneti. was zoo geraakt van zyn toeftand, dat Hy met eigen hand een Billet fclncef aan den Gene. aal der Dominikaanen Hem cidonneercr\dej Grbeeden aan St. Philippus Neri te doen 'tot herftcllirg Van gem. Pre laat 't peen 'gedaan zynde, gevoelde <3e Zieke ko:t daar aan merke- lyke Verligring en om dat Mirakel noch meer ki'gt by te zetten; deed zyn H. een Gonliilrarie Van Medic^ns houden, welke ordonneer den dat de Heer fini Lyn-OHe zouw drinken 'c geen Hy gedaan heeft, en bevind zig tegenwobrdig vry beetee. BOLOGNE den 27 Detember. Met Érievén uyr de Ptóvinrfle Mated di Ancóna heeft men dar daar den 6 deezer Maand eën zwaar? Aard beving geweeft was en dat op een Plaats Aócca Contrada genaamd; eenige mylen van Sinig rglu geleegen den 12.en dén 17 daar aan vol gende Cornéeren in de Lugt gezien 'tVaareu 'c geen ohdet liet Vólk groot;.! Schrik verwekt had. Tér oórz^ake van de géduurige Reegen, zyn hier publique Gebeden geordonneerd. VENf-TlEN den j January. Maandag arriveerden in Ónze Haven j ryk geladen Koopvaurdylcheepen uyr de Levant. De Brieven vaii N apelsLivotfto Mantua Genua 5cc. zyn wegens de zwaare Regeti en kwaade Wecgen niet aangekomen: WEENEN den f January. Woensdag begaf ziéh de keyzer, verzèlï met de Ridders van het Guide Vlies en den Pauflelylcen Nurcius, naai de groote Kapelle van het Hof, daat de eerfte plegtige Vespers geZort- gen wierden wegens de voor-avond van het Feeft der Befnydetlis Don derdag aflifteerde zyn Keyzerlyke Majr. met het voornoemde Gevolg by de groote Mifle in de Kerk van 't Profeflénhuys der PatcrS Jefulten} Dien dag Nieuwejaars-dag zynde was het geheele Hof in prachtig Gala. De Keyzer heeft her Ampt van Kapiteyn Van de HardcfiierS l Vacant door den dood van den Graaf van Herbeifteirt aah den Graai Gundakker van Althan opgedragen. De Graaf van Konjngsek, Atti- Baftadtur des Keyzers in Spanjrn de Generaal Veld-Tuygffieeftec Graaf van Daunen de Generaal Graaf van Wrlzek, Commandant té Groot-Cjlogair, komen, zoo men zegt, in aanmerking tot het vetvtll- len van bet Ampt van Keyzerlyke Hof Krygs-Raads Vice Prefldent J in plaats v.an gem. Graaf van Herberftein. Mén' verzeekerd dat dé Graaf vaat Kontngsek-Erps extr. Envoyé des KeyZers by dé Staatéii Generaal, door zyn Keyz.Majt. benoemd zottw zyn, orrt naar hét Hóf van Spanjen te gaan en dat de Graaf.van StntzendorffKeyzeriykls Minifter wegens Boheemen op de Ryksvergadering te Regensburg, iri deszelfs plaats in den Haag zouw gaan refidèeren. Voorts wil rtieri als nog dat de Graaf van WindifchgrStz en de Baron van Bentenrtc- der benoemd zyn tot Keyzerlyke Plenipotentiariflen op hét aar.ftaan- de Congtcs te Kamerylt. Men heeft hier vtrlcheide weeken lang, niefc tegenftaande het Wiuter-Sayzoen, veel Regen en zagt "Veêr gehad; FRANKFORT den it January. Den eerften deezer Maand is <té regeerende Votft van Waldek in zyne Refider.tie overleden. Volgéhï de Brieven van Venetien, fcheen de geflooten.Vreede tuffchen deTüt- ken en de Perfiaanen, aldaar veel agterdogr te geeven. Men ziet hiéi? Copy Van de Geloofs-Belydenis van wylen den Graaf van Métterniêli; geweezen Minifter Van den Koning van Fruyften by de Ryksvergade ring te Regensburg Dezelve is van den volgenden Inhoud IK ondergefchreeven zweete, dal Ik de H. Rooms Katholyké kélt- gie omhel ze en dat Ik in dezelve wil leeven èn fterven Het Lichaam Beveel Ik ha myn overlyden aan de H. Roomfe Këtk rttr4 einde het zelvé na Chtiftelyk Gebhryk Zonder Ceremonie begraviS worde Zyn Keyz. Majt. fmeek Iltj dat dit alles mag wórden nageko men. Myne Weduwe vermaan Ik aan de Katholyké Religie gecnc Valfchheden te willen roelchrvven. Gegeeven te Regensburg den £4 December 1727.- (L. S.) Ernifi X3ra.fivh Metiernich: LONDEN dén 9 janiiary. Gifter, Feeft van St. jan dén fevangéiiit O. S. hield de Societeyt det Vryè Metlélaars haai groote Jaarlykté Vergadering in de Zyde-Wihkelieis-Hal in Cheapfide daar Zy eEft pragtige Maaltyd hadden en tot Officieren véor het volgende verkooren den Lord Cóleranfe tot Grootmeefter 5 den Heet Alexan der Chocke Efqr. tot Gedeputeerde Grootmeefter j den Heer Natha- neel Blakkeiby, Efqr. en dén Heet jofeph Hignloie tot Groot-Op- ziendets. Vóorleèden Woensdag is de Héér Samuel Stróvvdë.betugt Makelaar alhier, ovetleedcnj nalatende omtrent 400 duyzeód Fondeit Steri. waar vaii Hy het groótfte. gedeeité in 't Jaar 1720 iri weinig Maandag hield de Paus fecreete Confiftorie, in weiken eenige Kerken Maanden gewonnen heeft. Mén zegt dat her Lyk!van den Vire- Admiraal Holler op koften vdn de Regeering in èe Abdy van V/eft,- minfter begraven zal borden. Men verftaat dal de Hèrtdginne vari Kendalé in onderbandelirig is, om een Huys roof timtrent jocópond; Sterl. ha by het Pleyn van Hanovet té koópen: Dé Graaf van Ttuclifés word hiér in 't kórt te getüaet gezien met het Caraiter Van ektr. En voyé en Plénipotentiatis van den Koning vrin PtUyfTen viri plaats vaii den overieeden Baron van Waile.itotB. De nieuvre Biftchop van St. AfaphDóÖor Hare, is gevaarlylc ziek. Voigéns dé Brieyen van Dublin, was Hét antwoord van dén Kdning óp het Acidies van 't Huys der Gc- meentens van het Koningiyk terlana aari dat Hiiys ovétgegeevetier. zyn H. de nacht-Mis celebreerde. Donderdag morgen Zong de Paus een Committë benoemd óm eèn Addres vdn DanlCzègging ian zyu in gem. Keik de groore Miflé pontificaalyk aan het Altaar van dé H; |l,Majr. op te ftellefi. Dï Biiévcn vau fiofton Uyr Nujuw-Plngeland van Apoftelen. Des namiddy js aflifteerden de Kardinaalen in de ordinaris den 17 November trielden, dat daar op den 9 dier Maand ,^dss avondf Vespers in de Kerk vkn Spnta Maria Maggiore, daar zy door den Kar- ten half elf bjr zeer ftil eri aangenaam Wéér een zoo lievige Aa dbê^. dinaal Ottobpnl Aarfs-friefter Vari dié Kerk öntfangen wierdeö. Ving was geweeft dat niemand der Inwoor.ders heugde ditrgcljkc tér Dien dag celebreerde de KeuivOtft via Keulen de drie Mrfféa van het hebber, gevoeld: De:i volgertden dag was tr. alle de Kérken Van d,.. voorgefteld wierden zonder Promotie van Kardinaalen, zoo als men verwagt had. Dingsdag begaven zich gem. Keurvorft en Groot-Prin- ceJTe naar het Lufthuys Vigna Patrizibuytén de Poort Pid ddat men Haare Hoogheden een magniücq Collation voórdiende. Woensdag hield de Groot-PrincefTe Haare Devotie in de Kerk van Sr. Pieter in het Vaticaan. Des namiddags aflifteerde de Paris iu geril. Kerk by de «erfte Vespers Van het Kérs-Feeft, waar na de Kardinaalen in het Ap partement de Piincipi het Motet van Kersmis in Muöcq hóórden en vervolgens op koften van de Apoftolifche Kamer onthaald wierden Des midnagfs verzelden zy den Paris lu <Je Kerk van Sr. Pieterdaat

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1