Your, die wïgens eenige Zwaatigheden van hêt Ceremonieel nodfn'tt aan 't Hof gekomen was heeft zich tindelyk voox eenige dagen der- waaids begeven, en de Aarishettoginne need a«n die Princefle de Eer, Haar een Tabouret toe te (taan, om dat zyZwanger is, zonder dat zulks tot een Gevolg zouw ftrekken. De Minifter van Vrar.luyk, die aan het Kof van Zweedengaat, is voor eenige dagen door deze Stad gepafleerd. volgens weêr nasi Akèn te keerén, is hiar ovetlefdes.' AMSTERDAM d^n 5 January. Te Londen had. men v:f4 Jamaica, dat de Gailioenen den t7 Oftobtr nog te Cartagena lagen en dat het Schip de SeaflouwerKapt. Heve'on van Cuba te Jamaica was gekomen. Het Schip de Johanna, Kapt.Pricket, van Londen naar Dublyn, en dat van Kapt. Joh:. Painter, van Cork naai Rott. gaande, De Hettog van Uriel en de Heer Bochart hebben zich naar Oofiei.de I waren gebleeven als meede ömttenr het Eyland Sr.-Maryl, het Schip begeeven om de Pacodilles van de laatft ingekomen Oofiindile Re- toutfcheepen te examineeren. De Heet Verhoeven, Valkeniet, over- lecdcn zynde heeft Haate Hoogheid gerefoiveetd dat Ampt ,in tweên te deelen een om de Valken in de Campine te exetceeten en het andet om altyd aan 't Hof te zyn ten einde de Otdres van den Luyconant Croot Valkenier te ootfangen. Men ziet hiet twee Plan nen, die aan de Regeering geptezenteetd zyn door vetfeheide Particu lieren welke het munten van nieuwe Goude Zilvete en Koopere Geld-Specicn willen onderneefiien. Ey het eeifte.word aangeboden mids een Privilegie van twaalf Jaaten te veileeucn Jaarlyks 13 duy- zend Fioiynen aan de Regeeting te betaalcn en boven dien 17c duy- zendFloiynen te avanceeren op-hetFonds v#n deHeerlykheidsRech ten waar. Voor men zal. Haan fceele eit. halve Souveieynen pa het gé- halte yan de zoo genaamde Mirlitons in Vrankryk, en dat van de Hol- landle Duchten. By het tweede Plan word aangeboden voor een Privi legie van 6 Jaaren alle Jaaren 40 duyzend Fioiynen aande Regee- ring te gteven en boven dién to duyzend Fioiynen te avanceéren op het Fonds van de Heerlykheids Rechten waar voor men zal flaan heele en halve Souveieynen na het gehalte van de goude Louifén met ■N. S. de AilampfaoKapt. Delmeyda van Lisbon naar de Eylandea van Azores gedeftiheerden op den 9de Oftober was door een zwaard Storm verongelukt het Schip de Geotge Kapt. Harper., van Londen naar Genua gaande. Den 28 Dec. had men in de Zond een vliegende Storm gehad, waar door het Deens Schip van N. Knufe, van Koppen hagen naar Elfeneur gaande met 400 Tonnen Rogge voor het Maga- zyn van die Stad, daar omtrent geftrant, en maat weinig .Goed gebot- gen was. Te Livorno.was gekomen Claudio Chez van Schandrona. De Aftien van de O. I. C. zyn 646 W. 1. G. 80 cn 1 half. Dé Agio van de Bank 4 en 7 agtfie. De Eng. Bank 131 cn 3 vierde O. I. C. 164 Z. Z. 109 en 1 half, dito Ann. 101 cn 1 vierde. 's.CJIkAVÉNHAGE den 6 January. De Heeren Staaten van Holland en Véft-Friesland zullen morgen vergaderen eenige Leeden van de naafte Srecden zyn bereids in hunne Logementen aangekomen. Dé Baton van Yflélmuyden, dié wegens dezen Staat als extr. Envuyé aan veticheide Duytfe' Hoven is geweeft, is alhier gerevetteert, en ter Ver gadering yap dé Hceren Staaten Generaal verfcheenen om vervol gens rapport van zvn Commiflie té doen. De Frauflé Ambafiadeur Ma/quis de Feneipn en de Kêyzerlyke extr. Envoyé Graaf van Ko- de Zon en dat van de Ducaten van Duytsland, Ten opzigte van de i ningsek/yr» ieder afzondeilyk met Heeren van de Regeering in gg- Zilveie Specien wotd in-beyde de Plans voorgefteld heele halve en ouart Pattajtons en Ducatopstémunten na't gehalte der Ktoonen van 11 Deniers. De Koopere Specien zullen weezen Oortjes en dubbelde Oortjes,, zullende de Regeeiing de Somme bepaalen, die men zal mun ten. veele meénen dar het tweede Plan gevolgd zalwoi3en omdat het gehalte der Lottifen met de Zon beetet is als dat der Mirlitons en by gevolge bekwamer, om de Wiflel-Cours in dit Land op een goe de Voet te onderhouden. De Zweedfe Generaal Toiftenlon die in deeze Stad gekomen was om 'er de Winter door te brengen ,en vet- Tprek gpvyeeft. Heden waaien eenige uytheerr.fe Minifters by tien Heer Velters,j prefidecrende ter Vergadering van Haar Hoog Mog. wegens de Proyjvtie van Zeeljjnd. De Luytenant Generaal Baron van Keppel is bezsig om afftjyeid te neemen en ftaat hu eerftdaags als Miniftet wegeos.deze Btymblicq zich weder naar het Hof van den Koning vaa 'piuyflen tebegtevèn. De Heet Mehdoca, extr. Envoyé van den Ko ning van Portugal is met Heeren Gedeputeerden van de Staaten Ge neraal in Conferentie geweeft. Het Lyk van wylcn den Heer Ockarfe ftaat naar Zeeland te worden gebragr, om aldaar begraven tewewden^ P. GolTe en J. Neaulme in 's Gravenhage en V. Eakemau te Amfterdam drukken by lnlchryving'in her Neêtduyts het naauwkeurig Werk, genaamd de Hiftotie van Japandoor den vermaarden Heer E. K^mpfet, Folio verciert met fchoone Koopere Plaaten de Infchry- ving duurd maai tot den eeiften February 1728 en het geheele Werk zal ayTgegecen worden op den eerften December 1728 of eerderepi om de Intekenaars alle mogelyke avantagie re geevên, zoo Jaaten de bovengenoemde Boekverkopers, fchoon zy ia de Conditiën de Prys op fï6- gefteld hadden, inteekenen tot ƒ14- de kleine, en 21- de gtoore Papieren 3 te beualen by de lnlchryving 8- en by het afleeveren vaa 't Werk 6- voor de kleine Papieren g en de grootc Papieren 11- by de lnfchryving en by de afteeyering 10 Guldens De Conditiën zyn by alle Boekverkopers voor niet te bekomen. Word by deeze* geadverteerd, dat de Kinderen en Erfgenamen van wylen uitent Oom>, in zvn leven Juwelier en Zilverveskopér in 's Hagè,' van meeninge zyn, óeszelfs nagelatene HuySnge en Érvt, ftaande ende gelegen in de Spuyftraat op den hock van de St. Anna Straar, waar ip de gemelde Negotie zederd den tyd van rnym do Jaatéiv'met zéér gezegend Succes is geoeffent, publTquejyk op den 26 January dezes J aars 17^8, aan de meeftbiedende te vey.len en vertolgéns verkopen die tnlddelcrwyl genegen rnogte zyn de Conditiën en Voorwaarden te(zien 01 ondérrigtinge begeerd als meede ,de Winkel met het gemaakt Zilver én'l noch overig Goud én JuwCeien te koopen kan zien enïdief- fere aan 't Stetfhuys voornoemt. Dezen Avond ten 5 uuten, zynde.Woénsdag den 7 January zullen de Makelaars joh.StaatsCorn, van den HeuvelJan Lemmers, Dirk Hanius, en Hendrik LinquCt, te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, v*kopen een party extra puyks 7.00 gaave ab wtakke-Moscovtfé Jugten extra fyn en Potdoek tinnen dito Laken Boe Bée extia frifte tydige.grauwe Hazevellen Feeren Huyden, Was, Oofterfe Borfiels, Corduanen, extra gioote Peper-Matten> en andere Goedefeo roêei i leggende als by Notitie word aangeweezen. 5 Jan Hoos, Daniel d'Azevedo,.Corn.Hoos, en Rapb; d'Azevedo Makelaars, zullen op Morgen, zynde Donderdag den 8 January,'s avonds ten.j uuren, te Amfierdam in de Dykfttaat in de Oude Burg,.verhopen een patty extra puyks puyk Nieuwe Porto Rico Tabak; leggende in de Rapenburgerftraat in het Pakhuys'dc Vyf Zinnen. Jan Hoos, Hend. vander Heydc, Will, van Laten, Jan Hofteyn de jonge, en Corn. Hoos Makelaars, zullen op Morgen, zynde Donderdag den 8 January, 's avonds ten j uuten te Amfterdam in de Dykftraatin de Oude Burg by de Nieuwc'Markt, verkopen een party extra puyk JJiéuwe Varinas-JTabak leggende op de Oude Sdians, by de Keyzers/Jraat, in een Kelder, onder 't Hnys van den HCer Abraham de Wilde. Willem Haring en Ifaac Hofteyn Makelaars ,za!léi(l op Vrydag den 9 January 1728 's avonds ten tftiren te Amfterdam in de Nes in dei Brakke Grond verkopen een party exrra puyks puyk van 6 Baaien Italiaanfe, en 6 'Baaien Nedérlfciidfe Otrftindtfe Compagnie Tanr.y Zydej als meede twee Baaien Florette Garen, en eenige Gereede Pool-Zyc(e en Floret op de Verkoopdag In gfeni. Brakke Grond te-zien. Lucas de Schepper en Jan vander Streng Makelaars, zullen op Maandag den' 19 January, te Amfterdam in 't Oude Heeren Logement, ver kopen déSPIEGELGLAS-MAKERYE, zyp.deeen ecnlidetabel Getimmerte, ftaande op Stads Huurgrond, op het Weefper Veld bint; ;t- ftetdam, by de Agtergragtbeft aande i» eer, gioof Gebouw van Steen, Stallinge, Pakhuyfen en Lootfen &e. breed Omtrent ;;o én die- voeten, zynde bekwaam tot veèleihande Fabryken, die gtopte tuymte npodig hebben, en zulks met of zonder deszelfs Gereedlih.- 'per - van dei Inventaris by gem. Makelaars te bekomen zal zyn zullende de Gegad:n,gdens inmiddels het voorn. Werk kunnen b ;ti-.. dagen van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uuten en zig tot nader ondemgtirg addreflepren aan gem. Makelaars'te Amfterdam. N^. lc'Kc),d oem,i£ht dat by aliitn -tmand genenntheid rmi'tt htbbtn om de Fabricq van Spiegel- 'of Kfrf-Glas, in de voon. Wert<huyzjn xuederom te beginn, dan xjcé' tuil gelieven te addrejfetren aan de Ge'interejfcerdens in de voorn. Spiegelmatgry om met haar ttyt de handot er deceive alleen of met dc Af t iy beboerende te ccntrafleercn alzjoo dexjtvegerezjilvotrd z.yn omaxpreJfelykjttexA fabriqittn by de Conditiën der pMitjue Verkoopinguyt te Zfindcren nitt alu.t. met relatie tot den Kpopcr, maar.ook.tot delzxlfi regt verkyygende in der tyd. Hend. Linquet en Matthys Diephout Makelaars-, zullen op Dondeidag'den zï January, 's avonds ten j uuren, te Amfterdam inde Nts ia de Brakke Grond yerkopen een pkity extra puyks puyk Buenos Aiios HUYDEN, nu etrft uyt Zee gekomen en geloft leggende als by No titie zal worden'aangeweezen. 't Word geadverteert, als ddt.men op Zaturdag den 24 Janoary 1728410 't Heeren Lqgement aan den Burg binnen Leyden 'publiquelvk zat doen veylen en aan de Meeftbiedende verkopeneen zeer plaiiante <a vermakelyke Hofftede waar in onder anderen zyn dive.té Kamers ea Vertrekken en andere Commoditeyten meer'zynde van ouds genaamt DE JONGE WEY en nu LUST-RUST als mecue noch desr-lfs «anhoorige vtugtbare Boomgaarden, Wey- en Hooylanden,-te ('amen groot lo Morgen 445 Roeden, gelegen aan don Dorpe van Koudekerk, den laagen Ryndyk en Lagewaart breeder by de geaffigeerde Biljetten geëxteert die daar van nader onderrigting requireertkor.nen zich addrefTeere aan den Notaris Swanenbiirg te Leyden voornoemteti te Rottetdasn by den Heer Jan vander Hey,. Gerrit Schoemaker er. Vincent PcfthumuJ Makelaars, zuilen met behootlyke Authotifatie, op Woensdag den 18 February 1728, te Amfter dam, ten Huyze van den Overleedene id het Aalmoefténters Wee Jmys, beginnen te verkopen de berugte en in veelf Jaaren by een gsfamelde Papier-Kuhft nagefaaten door Simot) Sehynvoet in zyn leevetj Subftituyt Schout en Hoofd-Prevooft van her AalmoefTeoiers Wceshuys al- daar, beftaande in uyOnuDtende Teekeningeti cn fchoone Diukken van Prenten van de beroemdfte in-en uytlandfe Meefters neveys eenige Boetfeerfels waar va* de Catalogus te bekomen is by gemelde Makelaars te Dord by J. Van Braam Haarlem Van Les Leyden Dpyfter, Delft Boitet, Rotterdam Willis, Couda van der Kloes, 'sHage Zwart en Betkoske, Hooio Beukelman, Sar lam Keetel, Niemegen vaa-Wezel, Middelburg van HOeke, Utregt Befléling Leeuwaarden Tyfen, Soeek Bur.ema, Gtoningen Radys en Den Bos Vofter. Te Middelburg by Michiel Schryvers Boekdrukke! en Boekverkoper aan de Beurs, in Ciceto is gedrukt cn te bekomen ais ook by allé vootnaame Boekverkopers in de Hollandfe-en verdete Steeden een zeer nette en naauwkeurige BeCchryving er, Afteekening van ^ddami ea Evaai Graf en Gtafzatk, gelegen in 't Eiland idtdura, naauwkcutig afgeteekend en btfehreeyen door Chri/liaan Hanfz.-in 't Kopet afgemaald «O gednxkt op groot OlTphan'ts Schryt-Papier, in Plano. Ifaae Schellinger Makelaar, prezenteerd te verkopen op Maandag den 19 January te Amfterdam in 't Oude Hepte Logement y een fteik- Witer-Stokery met een fterk Huys daar nevensdat apart verhuurd wotd ftaande en geleegen rn de Slootftraat aap de Baangragten is voerzten als alles by de Gegadingden kan gezien worden doch inmiddels iemand geneegen zynde het zélve uyt de hand te koopen ad- dr.e(fe«/e iich aan dito Makelaar. "Üvt de hand fe koop extra puyk nieuw Rigaas Zaay Lynzaar, 200 ats het uyt Zee is aangekomen, ten Ptyfe van 14 a 14 en een halve Gul den de Ton, ieder zyn geryfzullende de Tonnen volgens 't gebtuyk opgevuld worden te beviager. by Jan Meyer Mr. Kuyper, woonefrde op de Agterbutgwal, op den hoek, by de Kattegats-Btug, sgtet de Lurherfe Nieuwe Kjerk te Amfterdam. Willem van Neck Kornelifz Makelaar, prezenteerd voor zyn Meeftet uyt de hand re verkopen, een party Roode Zweedfe of Calmer Vloer» Steenen, van 17 dnym, ten pryze van 7 Stuyvets het Stuk mits iedet Koop uyt niet mindet als 20Stuks zal mogen beftaan zynde nu eerit nvt Zee gékomcD en geloft Als meede eet» p.aïty witte ltallaanfe Marmore Vloer-Steenen van alltiley maaten tot civiele Piyzetjnader onderrichting by gemelde Makelaar. Te koop uyt de Hand, een wel geleege Zeylmakers Winkel by de Steene Moplë aan den hoogeji Ryndyk, Ln den Ambagte van Harerswon- de, na by Koudekerk, alwaar 't Zeylroaaken veticheide Jaaten met goed fueces is gedaan en oojt vetfeheide Moolens by zyn Iemand ge neegen weezendö; om dezelve Winkel re koopen, gelieve zich voor den eetftën Fêbrd'ary te addrelTeere aan Gerrit Bouwenfs Vethoef te Köu- del'èfk, of aan Jan van Ryn, Panüebakkfcx te Leyderdorpi_ De ErfgenakTtlen vin Evert Haverkamp maafcen bekend, dat de opregté vermaarde Elixir Salutis van.de Wed, DocPor Daftr, (léwCike to- *og tpe^aaa de Oude Ketk, naaft de Toorn, by Eveit Haverkamp alleen verkogt is, nu wegens zyn ovetlyden vérplaatft is, en voortas 1 éïtom alleen, eu nergens anders verkogt zal worden, dan by Hendtik Leeuwfchen in Je Pspenbrugfleeg, in de GroeneLéCuvr,^C Amue.<r Te Leyden by F E LIX - D E KT.OPPER, op de Bre 'dc iirait

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2