LEYDSE Woensdagfc Courant; 't - M" COUR L AN D. 'ITTAU den 12 December. Na dat d'e Heet KeyzerIing,Kdn'ce- liet van het Heitogdom Courland voot eenigen tyd iu een Kloofter gevlugt was wierd het gerugt veifpteid dat Hy de R. Kath. Religie had aangenomen, maat zu'ks is onwaar be vonden, alzoo dien Heet in zyn Huys te tug gekomen is Zoo dra df! Xon'.nglykePoolfeCommiftie van zyn te tug-komft ondertegt was gé worden zond men aan zyn Huys to Dragonders om Hem in Arreft te houden, en den 9 wierd Hy naar het Stadhuys geleid da,.r meq Rem vootlas het Decreet van de Commilfie waai by Hy gccounem. neetd ia om van zyn Ampt afgezet en voor drie Jaaren naar W*r- fthau gevangen gevoerd te werden Hier op hebben verfcheide van gyne Vrienden groote beweeging gemaakt om zyn Vryheid by de Commilfie re vetkrygen ten einde als een Particulier in zyn Huys te mogen blyven maar men weet noch niet wat op haar verzoek gete- folveerd zal worden. Men heeft by gem. Kancelier geVonden de Qui- tantie van 28600 Roebels, die in den Jaare 1712 uythet Kafteel alhier aan de Ruflifche CommiiTariflen overgeleverd zyn geworden welke Quïtantie de Poolie CommiflSe «erlcheide maaien te vergeefsgevraagt had. De Land-Hofmeefter Heer Van Brinken heeft wegens zyn hoogen Ouderdom zyn Demiffie verzocht en verkteegen en de Heeren Com- miffariffirn hebben den Opper-Burggraaf Kosklnsky in zyn plaats be noemd Voort* zyn de Heet Firks tot Opper-Burggra*fde Heet Hahn tot Land-Maarfchalk en de Heer Br^kel tot Kancelier aange- fteld. Giller hebben die 4 groote Amptenaaren, als meede de Gedepli teerden der Stenden eindelyk het nieuwe Plan van Regecriug getee- Itend. Men verzeekerd dat de Commilfie heden ftaat te eindigen, zon der dat iets ten voordeele van den Hertog Ferdinand gereguleerd is geworden en men veiwkgt nu om te zien of en hoedanig liet Rufli- fche Hof die nieuwe Schjkkingen zal aanneemen. Duvtsland en Q'juingrctizêivle Tl vken WEENEN den 24 December. Zumdag en gilïet heeft de Keyztr ïn den Raad van Staatel geaffilieerd. Men verzeekerd d»t aan 't Hof Confe'rentien gehoudeh zyn ov,.: degfflooten VreeJetuflc'nen dePorte en Perfien. Volgens de nadere Brieven van Kouftantinopoien was hét plegtig Tra&sut van die Vreede door EfchrefF geteekend op den November door den Kapigiiat Kiaja uyt Perfien aan den Grooten Heer gebragt Her zelve beftond in twaalf Artikelen waar van 'er maar negen elïéntieel of w«ezentiyk waaren en onder dezelve eetl met de Conditie uti poflüetrt,nevens nog drie fecreete Pointen. Die Vreede was ongemeen voordeelig rOor de Turven om dat haar Ge bied en Macht aan die kant confiderabel uvtgehreld wieri. BERLYN den 2* December. Men verzeekerd dat de Koning ge ordonneerd heeft, de nieuwe Wenrthgen van Krygsvolk te ftaaken, én dat by al dien de Vreede g«flor>ten en pftgcfteld word, wel een Redu- "ftie onder de Koninglyke Troupperv gemaakt mogt worden. Van Pe tersburg heeft men dat de Ruffitiche Keyzer onder Deszelfs Regi menten een goede party grööre Kaerels deed uytzoaken om die aan den Koning Prezent te doen. Het Rulfifche Hof bleef de Zaaken van Courland zeer ter herte neemen om de Stenden van dat Hertogdom in haare Privilegiën te maiutineeren. LEIPZIG den f o December. Volgent de Brieven van Dresden, was Óp den 24de dezer de nieuwe Pauflelvke Nuntius Paülucci aldaar a«n- tekomen Men meende dat dien Heer wel een keer hetwaards mogt oen, om het merkwaardigfte dezer Stad te bezigtigéo. GROOT Jikt 1" AN ,4 i N LONDEN den )o December, in de voorléden week zyn vetfeheide Raadsvergaderingen aan *t Hof gehouden over het Projeft van Ac- eommodement tulïchen Groot-Bntrannien en Spanjen 't geen luat- ftelyk door den Graaf van Rotembóurg te Madrid geflootert is gewor den 5 Vermits Gróot-Brirtannien vólgens dat Projett genoodzaakt zouw wcezen het Schip de Prins FredErik met zyne Lading die zeer confiderabel is in CbryromitOfte aan zwaiigheeden en moeylykhèid blood te (lellen twyfield men zeer of hér Hof in dié Conditie wel zal Vrillen ttéden voornamentlyk om dat de Temperamenten die het zelve uyt Liefde voor de Vreede dien aangaande voörgefteld hééft, zeer billyk zyn ende dat de aannéeming van zóodanigen Ontwerp een Brón van oneindige EylTchen en Twiften ojj het aanftaande Congres zouw kunnen worden; Meh Vieët noth niet War Refolutle het Hof daar over genomen heeft maar alzoo de opening van het Parlemenr na- derd zal men haaft vétneétnen wat voor Maatregfclen beraamd ZyB of zullen worden j in gevai Spanjen langer üytftéld de Prelimi'- haria té ratificeeren welke de Keyzer zelfs die zyne Geïllieerde is ièehtvaatdig en billyk gevonden heeft buyten en behalven de toe- geeventheid, die Groot-BritMJnniën naderhand noch heeft toègebiagt. Men verzeekerd dat de Hfccr Pointz die uyt Zweeden hier verwagt j vvord, aan het Hof zal bly ven) om Milord TownshcndSecretaris vin Staat in de Funftien van zyn Ampt te alfifti-eren j en dat de Heet Horatio Walpole die als AmbaiTadéur aan 't Hof van Vrankryk zal blyven refideeren van tyd tot tyd in gevallen van groot Belang, af én san ftaat Karf.sryk gaan zal. Men zegt dat tot onderhoud van het Huys der 3 oudfte Koninglyke Princefien^dwia, lAmeiliky en Carolina een Somme van 6joo p. St. Jaarlyks vaflgefteld Is. De Heer Puchol; Span jaard van geboorte, en gewezen Doctor en BróFefior iil de Theologie, Theologant van de Nunciature,ApoflolisNotatis éce.zcdeid eenigen tyd hier aangekomen zyede, heeft afzwtring van de Rooms-Kath.Ge- zmtheid gedaan en het Proteftantfé Geloof aangenoïnen ),in K*" pfclle Van Lambeth In tegenwoordigheid van den Aartsbiflchop vdn Canterbury Dien geleerde Man dié bereids bekend is door twee Boeken in Folio en in Quarto doot Hem over de'Theoiögiè en de Piiilofophie gérchreeven heeft aan het Publicq doen bekend maa- ken dat Hy in 't kort ftaat uyt te gecven het eeifté Deel van 'c ^Verk waar aan Hy arbeid handelende óver virfcheïdj J&itcfr'in Kttk?!}k> Z*4t>tca 't geen in Déden tal btftaan tfadc gérusl^e ëeifté Deel geïntituleërtl Trïitmpïus Ècdfa A%Üiims ófte i, ittg* (raltnde Snjeift l\trk. De Hbér Gautier de Champigny van Troyes, Pxrc- fter van 'c Orarorie, en Aarrs-Diakcn van het Aartsbisdom vari Reims, il meede hier aangekomen om de Prot'cftanrfe Religie tè omhelzen. LONDEN den 2 January. Het Gemeen is hog in onzetkerheid we gens den uyrflag der Negotialien aan fter Hof Van Spanjen Önder- ruflclién verzeekerd nien dar de koning, het Adais van zynen Raad i gehooid hebbende de Conditiën, welks door dat Hof laatftelvk zyn voorgefteld om de Preliminaria te ratificeeren heeft afgekeurd j en dat her Belliiyr van zyn Majt. daat omtrent door een Exptéfle naar Madrid gezonden is Die Vertraagingïn, Zwaarigheden en P yffch^r van het Hof van Spa' j'en in den tyd dat de Êngelle de Spaanfe Gff^ lioenen ingellooten houden zouden na alle appatentien vêel verder gaan, als dat Hof die grocte Schatten in handen .had. Eërgifter is di Heet Pointz, geweezeu Miniftei des Kouings aati 4t Hof van Zweéden^-; Voox welken mén zoo verlegen geweéft is, eindelyk met een Sehip van Atundel in Noorwegen re Ipswich in Suffolk aangekomen en ivord heden in deze Stad veiwagr. Men verfta ir dal 10 of I2 Ciorlogichepen naar Jamaica zullen gézonden iborden, om daar een gelyk getal af té lofteu, by aldien het Vergelyk mcr Spanje^i voö: cerft nog ge-n ftand komt te giypen. De Major Generaal Do iner; gewtezen Envoyd des Könings aan het Hof van Poitttgal dit Wegcus her Geval met den Conlul Bumet van daar j öappelleerd is gewoidtn is den io Dccem^ ber met de Efipeditic-'Sloep re Plyuioiitli aangekomen,. Het getal det gédoopten in 't voorleden Jaar in deeze Stad is 5gï;i cn dat dsr geftorvene 2*418. Giftcr heeft Je Heer Ga- tiet de Champigny zfÜ: Belydents geoaa» tn handen van den Aartsbiffciiop van Gantorbury die zorg voor Hem draagd, en hem ren eeiften voor eenigen tyd lytzï OitfArd zal zenden. De Aftien van de Bauk zyn tjt tn.i half, Cf. I» C. tfi» by de opening der Boeken Z. Z. 108 Büekên getlooteh dit® Aon. tol en k agtftc. V R A N K R Y K. PARYS den jt Détember. Zondag onrfing deii Heet WalpólëJ Ambaliadqui vau Groor-Knttanijien een fc.tprefl"é van M..drid rhe* B.teven van de i Groot- brutannifon Miniftei aldaëi d.en Héét ^eéne ondet andeien, zoo rnen Zegt, mrr tvdir-g dat de Koning van Span jen een zeer hooge I.ndulto zelfs zoo fommige meenen van omtient jo per Cent, op de Effc&en van het Fi tüia zauw leggen. Gém. Am» oafl'adeur is by na dageiyks in Confe.entiè mét eten Kardin. de FleuryJ en andere Minifte'rs van den Moninp. Men hoopt noch al, dat de Ka binet-Courier Bnnniéres, die dagêlylts van Madrid vetwagt word,, fay vorabele tydingen van her Hof van Spa jen zal brengén, die coofórrii zyn met de laarfte Ptopofiueo van dit Hof en dat van Gróor-Brittaii- nién, OndertudTcheu ts aan alle Hoofden der Éegimcnteii Otdre ge zonden, dezelve compleet te houden. Men verzeekérii"nti dat'er gee4 Camptment te Compiep ne *al gefrtimeerd worden om de kofter fpaaten. De Aartsbiflchop van Tou'S is hier aangekomen. De L leb op van Mootpelint heeft ren Btief gefchreeVtn j die 42 Bladzyde in Quarto b.-ftaat in antwoord op den Brief welken de Biltchop vitn Soift'ons aan Hem gefdhiecfeij heeft. De Maarfchalk de Villeroy bey vind zich noék onpaslyk aan zyn Ópftopping van Warér. De HeerL'ï Blanc, Minifter van de Zaaken v*in Oorlog,bevind zich in goede Ge zondheid nu dat H'y gebrnykt heeft eenige dtuppels van de in nijlri voorije gemelde Remedie van den He r La Motte in plaats van een nieuwe Operatie die men Hem had aangeraden re ónderjraén. Mén verzeekerd, dar de Koning iu 'r kort een Promotie van Generaals rit\. doen. Men heeft tyding van Lion* dat de Heer van Bium«nfteia s een Hoogduyts tdeluv-i: dit zeederd eenige Jaarén heeft onderao- tnen, Loot uyt de Mynen van Pila in Fotet te trekken, zoodanige if~ ke Aderen Van dat Métaai aldaar gevonden heeft dat niet atleeri ii nabuurige Provictien.maat éelfs de Stad Parys daar medé zuflen kün- nen voorzien worden. Volgens de Blieven kan Chambori was de Geniealinflt van den K. Staniftaus Moeder van deKonlnginne -nafif haar te rug-konifte aldaar van St. Gyr ende Verfailles onpaslyk ge worden dog zoo men weende fonder gevaar. De litarqufKen de Santa Cru* en Batfenechea Minifteés van dén Rohing tan Spanjefi i dóen hier pragtige Equipages gereed maakert. PARYS den 2 January. Gifter hebben de Koning éh ae Kóningiriiaé ter occafie van het Nieuvtej'aar de Complimenten ontfangën Vin Ai Btincen en Prlnceflen van deu Bloede, de uytheemfche Minifters, óétt hoogen Adelde hooge GeregtaHoven den Magiftraat deezet StÊx 8ce. Dien dag hield de Koning in Zyn Kabinet een Kapittel van (jé Riddér-Örde van den H. Geeft in welke zyn Majt. tot nieuwe Rid ders benoemde; den Print van Dombes en den Graaf van Eii, Zóonén fïtt. den Hertog du Maine den Hcrtig van T^chtlieu, Ambafladeur vaU iytx Majt. aan het Hof van den Keyzer den Hertog van St. Sifnort f den Herteg van Giovenatjt.o Opper-Slalrnèefter van dé Konin^inné, yaii Spanjen j den Maarfchalk Hertog van \orjueUttreden Maarfchilk^Z' Jlle- gte i en den Grief vaA Gramment. In dé groote Jagt, die de Kofling voor eenige dagen in de Nabuurfchap van Bue gehóudenj heeft ZyiV 2j6 ftuks allerhande Wild geveld welke voor het groötfté geaééltê ondet de vóornaame Hovelingen verdeeld zyn NEDERLAND E N BRt/SSEL den J January. Voorlfcéden Donderdag afltReérde Aartshertdginne itl de Keik der Paters Jefaiten by de groote Mifiii i irtuficq die door den .Biflchop van Tticale, benaemden Biöchop van Antwerpen ter occafie van het Fceft van de Bêinydtnis gecelebreetd wierd 5 Vervolgens ontfing.Haaic Dooflugtigheid Je Complimented Van dén Adel en de Minifters ter occafw van he: Nieewej'aar. dag artiveerde Ki*r de Prjns Louis van VWrtenbeig, Genetaal in l lenft van den Keyiér, otti de Carnaval by den P11115 Alexander zyfi'Èroedef ie paftvexen. De Aarishérftf^in'né Heeft Ampt VdnPrevoH ï?r ïtad Mons aan dèn Graaf Van Bayamou't fkroeder van den Overleededen| ópgeiragf0. Dé frlscelTf vaft ^i&renbe.-g? gebuöien Prmcdffë dé ipr

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1