LËYDSEr L No. i Maandagfe Courant; Ao, !7iS. PORTUGAL. J* i men, ft geen de Ruft en Vreede in Europa stouw kunnen flooren, M^is Lv_..v i arbeid werkely.k aar, 4Meraa!e Statueswelke de 4 Geryden o"e#jaars den 9 December, het groot Schip Van Macao .gevoerd -,lcn erbeeHen gm geplaaift te worae„.oF de v.cr Hoeken vapher by Kapt. Duarte Percyra is van R.o de Jane.ro naar de Bah.a stand-Beeld opdePlaïts van Louis Le Gr/nd. .De Controller-Ge- gezeild om met die Vloot herwaards te komen. De Brieven j nCMa, dtt Fil,,ntie„ heeft aan den Rapucyner Pater Hywmthc de Very uyt de Bahia van den 28 Augufty meldèn, dat niet teger.ftaande ewas niet al te groot was de voorn. Vloot zeer ryk zouw zyn en dat dezelve 18 a 20 Koopvaarders fterk zynde, nevens bet Öoft ,*11 e I dun, Apoftolifch MiiTionaris in de Louifiana, van wegens den Koning' 57 o' i Psfcw*1 gedaan 4 gfoote Zilvere. Afedajlles, ,2 met het fortjait van zyn Ooit- 1 WM.r A V ,.A„ L ir Tt' indis Schip van Goa, en dar-fen Macao, onder geleide van 2 Oorloge ïcheepen herwaards zouw vertrekken'. Het Schip van Kapt. Marial Domingo dat men niet de Vlott van Rió de Janeiro verwagt had, is daar blyven leggen, dog ftond in ft kort voor het Licentie-Schip her waards te komen. SPANJEN. RADIX den 9 December. In deeze Baay zyn gearriveerd het uyt- gaar.de Frans Schip de Mars van de Comp. der Indien van Poti Louis, en die van de Kapts. Tanquerry, Jofeph Rou^, Carlos Byrn, Thomas Parkins David Marsh het Engpls Oorlogfcltip dé Prins Fredrrik Hannay, Diego Talbot, Pedro St. Juan, Lour.Pereft en Will. Matlieo; en vertrokken Batth. ShaptonDiego en Edmund Geraldino naar St. Lucar, Arthur Jacket, Rob. Akers, en Diego Butier na^r Londen,John Comm.:..3 naar Mallaga Rich. Doyne en John Johnfon naar de Le vant, en James Morre naar de Straar Zoo dat, behalven de 2 Schee- 1 pen die Quarantaine houden hier nog blyven leggen 18 Franffe, drie Hollandfe, en 11 Eogeife Schee^eo. MADRID Jen 20 December. Voorleeden Zattudag. heeft de Heet Keene M'i Ifter r'enipotentiaris van den Koning van Groot-Brittan- nien, zyn er fve Audiëntie by den Koning gehad. Gepaflwerde Zon dag, derde vatl den Adventaftïfteeide de Koning en de Koninginne, de Prins vr.n Aftutien de Infanten en Infantes by de Miffe in de Kapeile van het Koninglyk Paleis. Ha-are Majefteyten en Hooghe den eon'tinueeren zich met de Jagt en Wandeling te vermaaken. De Koning heeft den Marquis de la Paz tot Raadsheer van Staat verhee- ven, waar door Hy den Titul van Excellentie krygt. In het begin van de aanftaande Maand April zal op de Frontieten der twee Rvken de uytwiffeling gelchieden van de Infantles van Spanjen en Portugalre- fpeftive Bruyden der Princen van Afturien en Braztlien. Zyne Maje-- heeft voor de Prihceffe Bruyd van den Prins van Afturien be noemd den Marquis de los Balbazes tot Groot-Stalmeefterals mede Vier Kamerheeren en vter Hof-Dames, onder welke Jaatfte zich bevin den de Hertogin de Liria en de Marquilinne de Leyde. Woensdag arriveerde hier een Expreffe van Romen, met tyding, dat de Paus een Promotie van vyf Kardinaaleh had gedaan, waar onder Don Diego the •Aftorga y Cefpedes Aartsbiflchop van Toledo ter Nominatie van dên Koning begrtepen was over welke Promotie met het luyden der KlokketrHluminatien en Konftvuuren hier opentlyke Vreugde be- dreéven is en zyn Emin. heeft de Complimenten over die Verheffing bntfangen. De Koning heeft den Marquis de Cuellaroudfte Zoon van den Hertog van Albuquerque tot Edelman van Deszelf» Bedka- mer aangefteld. Over Engeland zegt men tyding te hebben dat de Marquis de Cafafoite Viceroy Vau Mexico aldaar ovetleeden was. Don Vicenzo de Fonbuera Edelman van den Infant Don Carlos, en Colonel van een Regiment Ruytery is over'eeden Zyn Dood w.ord in't algemeen betreurd wegens zynegoede Hoedanigheden, hebbende in verfeheide Oorlogs-Bedry ven, e byzonderlyk in den laarften Oor log tegeri de Mco'en, met veel Roem gediend Zyn Majr. heeft zyn eerftgemelde Ampt opgedragen aan den M rrquis de Giuftiniani, en de Commandery, die der,Overleden g»'-rd heeft, is gegeven aan zyn Neef. Gifter is ie'. aarg de» i- 'e van den Koning, die in zyn 4jfte Ji": get te en zoo aar, 't Hof als in deeze Stad met groote Pragt, Ti tn Vreugde gevierd, en de uytheemlche Minifters hadden Audiëntie by Haaie Majefteytcn en Koninghke Hoogheden om de- Z.ive ter d occafie te éomplimenteeren. Men verzekerd, dat de Ko ningen van Spanjen en Por igal in het aanftaande Voorjaar tulTchen Sad-tjos en Elvas een Mondgefprek zullen honden dat tot dién eyn- de het Hof in de Maand Maait van hier zal opbreeken, en dat alle de uytheemfche Minifters het zelve derwaards zullen volgen; Zeederd «enige dagen zyn twee Expreffens van Kadix gearriveerd zoo men tférzeefce'd met Klagten over de zwaare Indulro, welke dooi het Hüys Van Contra&acie aan den Koning is toegeftaan. I N G E M E R L A N D. PETERSBURG den rj December. Eergifter hebben de Ridders dér Orde van den H. Andreas de Eer gehad den Keyzer als Chef van de- Seelee t<*r Middagmaal te önthaalen, en dés aVonds zyn zy by dén Ba- ion van Mardefëld Envoyd van den Koning van Pruyflen geweeft. Gifter waren ailfe die Ridders by den Generaal Admiraal Graaf Apraxin, èn den Gei.eiaal Veldmaarfchalk óraat Sapieha en heden bévinden 2y zich by den Generaal Veldmaarfchalk Vorfl Gallicziu en den 6e- heraal Jageufinsky Zoo dra als de WeégCn over 't Ys gemaakt zyn, zullen zicn gem. Ridders ook by den Groot-Kancelier Graaf Gollof- den Geheimen Raad Vorft Galliczin den Vice-Kancelier Baron -WaR Cfterman én dén Vorft Dolgorukki begéeven. De Hertog van Liria Ambafladeur van Spanjen heeft particuliere Audiëntie by den ïevzrr gehad en is door z*n Keyz. Majt. met betuygingen van veel Gitnft en V 'end dykheia ontfehgeu geworden. Uyt verfcheide Pro- Viurien van het F.ufiifche Ryk zyn hier Gedeputeerden.aangekomen, orn den Keyz-r fe be^ankén vdör de Verhiirideringen die.het zyn keyz. ft: jt. bcnaagd heef: te maaken in de Laften, wélke geduurende de Regeeringén van Keyzér Fietér den Eetften j en de Ke^ierinne Citharina zjin ingevoeld géwordén; V R A N TC RYK PAR-YS dén 29 Detenlbet. Het Hoé héeét z.oe' ftieri vêtzeekerd, tjldres dhn peszulfj Minifto» te Konftantinopolen geaondeu, otri aan «ie Ottomannife Minifters Véifpog té daien fén einde dè Potte na dé £éf!o'o!^n Vicêd? nieg déa Téalizhtn MïnitiA aietê è'udlraée- Majt. en 2 met dat van de Koninginne. Gem. Pater is voor eepige Maanden uyt dat Land hier aangeko/nen en heeft aan den Koning gepiezeiiteerd een kleih gevleugeld Dier.dat. dc gedaante h.eeft v^a .een lnkhorentfe Hy ftaat in '1 k.ort v,tr derwaarcl.- te kieren. <-,Het Cs de Kardinaal Ottoboni en niet Guaincri (zoo als gemeld w.a4^ den Advocaat Chevalier zyn Jaarlyks Penfioen o.nt«iq;nen heeft pjji dat Hy de berngte Confultatié va.11.de Advocaren deezer Stad leri bó^ hoeve der Appellen opeen a}|émeen Cpncilie en byzonderlyk ie4 voordeele van den gecondemncizrden Biflchop yap Sene? mr:ede gtj? teekend heeft. De .Heer de la.Mothe genaamd Le Grand, verkoopt ieder Flesje van zyn Remedie oft.e Medicament,waar iir maar onjfrent ijo druppels zyn, voor 100 Livres, zynde dat Medicament zjet in gé-, bruyk aan 't Hof, en de Heer Le Blane,heeft zich heel w?l daar by bf- vonden Men zegt zelfs dat de.Koning her Recept van.gem. Heej!; la Mothe kopen zal. Het Parlement heeft in de lantile Zitting van $c TourneUe een Arreft gegeeven waar by de Heer Langéaceen Aug^j> iftynérMonnik, die zynKloofter te Bourges véfiaten had,onder pretext dat zyneGeloften niet wettig waren,geeondemneerd word i.n hét zélve Klooifter te rug re keeien, na dat Hy nu 2pjaaren als Soldaat ondei de Gardes gediend hééft, hebbende het Parlement verklaard, dat zyn Ge^ lofre wetrig en goed is, en dat dié tuiTchen-tyd hem niét van zyn Vét- bintenis ontheffei/kan Dit Arreft is nietaangenaam aan ber Ktooj fter dat dien éedefroqueerden ofte ontkaipren Mónnik weder rnabt aanneemén alzno gevreefd word dat Hy weêr zal trachten te dele'tz. teeren tot nadeyl en onteering Van de Religie. Men heeft voor dië doorlugtigc Vergadering ook beginnen re pleyten over het Proces,ti?T- fcheii de Herroginné van Duras en de Matqliifinne de M itlly Èeë- Dame v.(ii de jonge Koninginne Douariere van spanjeni haare Üufterj' aangaande de Na'atenichap van wylen dc. H.errog van.Rpuinonvill'ej haar BioedeiHet voornaamfte Point is, de Vraag óf een minderja rige Dame die Blieven van Hjfc/jfle ofrt Verbreeking geoomeu hr-eftj ontfl igen kan worden van ten.T>ansa3u oft-é willig Verdrag da •gepafleerd had. De voornaamfte Je huren d'eezéi'Stad zyn bj den Kart dinaal.de Noailles g.-eweeft en hébben Hem "erzogtaar, Hén de nó dige Indulge (tien ofte Permtflie te geeven om 8 volgende dagén d^ 'Canonifatie van haare tvkee nieuwe Hei-Jigen re^vieygn f waar op zjn Emin. geantwoord heeft dat Hy Zelfs geene Indulgentiën vah.déq Paus kónde veikiygen en by gevolge veiwondérd w*s dat zy zich\ aan Hem addretTee.rden alzoo Hy niet konde toeftaan 't geen méiz aan Hern zelve weigerde Dit Antwoord maakt gemelde Paters zéfci verleegen, aangezien zy Ket vieren van die Canonifatié nier mbgetj on; derneemerr'rondét 8 dagen lang alle dagen in hunne Kok te Predut ken ft geen zy niet kunnen doen om dat Hen zeederd twaalf Jaar^R her Prediken verboden is. De Hertog van Orleans Gommuniceerd re; gulierlyk eens ter Maand en heeft aan de Officieren van ryn Kapeïlè verboodfii zulks bekind te maaken maar fiet is niet rnogelyk ge- rVeeft om 't verbórgen te hourjen, en het Gemeen is oéer dc Godvrbgjy tighéid van dien Prins zeer geftigt. Mén verzeekerd dat het.Br.évte 't geen de Paus aan den Aartsbiflchop van Ambrun zöuw gefëhreeySii hebben en ft welk trien in ft publicq gezi'érf heeft een vali en opge maakt Stuk is. Vrydag ftaat het Hof nadr Marly te vertrekken, NEDERL A.N D E BRUSSEL den eetften Janriaiy. De Admödiateurs der Dqtr.étnïn! van zyn Keyzetlyke Majr. hebben eindelvk ttvee GommifTatiflen vyt; kreegen om dé Bezwaainifi'en die zy wegens hunne Adtcodigtie gén den Raad derFinantien hebben, te examjoecren. De Gommiftijz riffen benoemd tot het ProceS van den Banquiey van Gend iak«;n<jc deh Handel van Geld-Specien hebben hem drie achter een volgende dagen óndeivraagd. Men is hier geweljiig gehinderd 4°?r het Watey, hebbende hér Riviertje de Sennés, dat door déege Stad lóópt, voo^péj nige dfgen overgevloeid waar dóór de Kelders in de '•beneeden-ScM alle niet Water gevuld zyn en, men zoo |ii« a's itj'c ortilegge.y^ë Land groote Schade geieeden heeft j die Overftrooöiing is oqIc oói-, zaak geweeft dat de Poftillon die voorleeden Maandag de Spaan^ Blieven bragt óp het Poirft geweeft is oht aan dé Brug vui Tu|^^ met zyn Paard te verongelukken in éen groot Gat dat Hy ontmóel had en't geen door de Overftroomihg van de Rivier was gemaakt ge- Worden. Don Azévedo y Cotinho, die voor dezén als Minifter van deig Koning van Portugal aan liet Hof van Vrank^yk geweeft js. cu.zig ha vens Don Louis d' Acunha hiet heeft opgehouden zeedérd het Jaat i725als wannéér zy van zyn Portugeefe Majt. Ordre kreegep,^^gem. HofVe verlaarén heeft voor eenige dagen te Enghien zyn.KtwwlyJé voltrokken met de Printeffe van Naffau-Sifgen Kanunnikkeffe Yan Sté. Waudrjce te Mons, en Zufter van den Prins van Naffau, f^apiceyrt van .de Adelyke Garde der Ha'rtfchiers. De uytvoeiing van het^efluyt dm ft gezeegéld Papier in htt hieuw geconquefteerde Vlaanderen e*. ven als in het oude.Vlaanderen in te vofcreu, is opgeichor^. ^w.en zegt dat.ih de aanftaande Vergadering det Staatén v.an Brabantu;ial gepro poneerd worden de Invoering der Koninglyke Tiendén, vzn dé Maga- 1 firaats-Bedieningen in dat Hertogdom, zöo als hét in Vlaanderen ge- j daan is. Met de Brieven vip Ooftende heeft men tyding, dat het vyf» j de Cofthidifche Retpur-Schip meede irt dé Haven van die Stad geko-, men was Ondertuffchen zyn de Aftieti die volgens de iilgeraéenc I opinie metfeclyk zouden ryzen, niet in Prys veimeérdeid, cn raaat op Hf gebleeven. 4 t. I De g'eiwtale CARG A van de 3 $ch$tpén i 'ie Leeuw*de Tjp* I Ueind, dewelkfc den 16 December op de Réé van Ooftende gearriveerd tfh vdof Pveekening vdft KeyrfftyR^ itidife Coihpagnie, bêftiat

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1