IN EDE iv LANDEN T e Leyden by FELIX DE Kf.OPPER, op de Bre fd eilraat fcTtfr het Sradhuys. Den 2 January 172.81 ver. idat'Üizelve via eyne Dienften voldaan was. De Hoedanigheden door welke de Cancelier Por.tchaitrain heeft gerechtvaardigd het vertrouwen, waar meede wylen de honing Htm vereerdehadden Hem groote Roem te weeg gebracht', e i zyn Ge- dacfttenis was en bleef altyd eerwaardig dooi het Gebruyk 'r geen Hy van de laarfte Jaaren zyn's Leevens gemaakt heeft hebbende dezelve doorgebracht met onophoudelyke O.ffeningen van God- vtugtigheid en Hy heeft ten allen tyden door zyne Verdienften en Deugden getoond hoe waardig Hy was de Agting en Eerbied die het Gemeen Hem heeft toegedragen. Eergifter is zyn Lyk in de Kapelle van de Kerk van St. Roch be graven. De dood van dien grooten Man is aan ieder in 't publicq zeer gevoelig, en word voornamenrlyk ongemeen betreurd door de Armen, van welke Hy meer als yoo onderhield. De Maarfchalk de Villf 'iy is noch zeer onpaslyk. Men zegt dat de jonge Koninginne Douariere van Spanjen met den Koning haar Schoonvader verzoend is. AMSTERDAM den 31 December. Te Bilbao was gekomen Kapt. Mageftas van hier en Dtiynkerken te Bourdeaux Pieter Hendr. van deze Stad te Charante Corn. Corn, en nog een van hier en de Maas; en te Ooftende Maiten Janffe van Nantes. In 't Vlie of voor de Stad ■zyn onder anderen gekomen Janne Janfie en Teeke Dirks van Ko ningsbergen, Kl. Bodes Groen, Harmen en Gerrit Jac. van Hamburg, Jurgen Arents en Fredrik Imkes van Lisbon. De Aftien van ae O. I. C. zyn «46 W. 1. C. 8® en r half. De Agio van de Bank 4 en 7 agtfte a 5. De Eng. Bank 132,0.1. C. 164 Z. Z. no, dito Ann. 101. 's GRAVENHAGE den eerften January. Gifter arriveerde een Ex- preffc van Londen aan den Groot-Brittannilen extr. Envoye' Heer Finch die van Hatwigh tot Helvoetfluys maar 16 uuren onderweg is geweeft 5 Gem. Minifterwas gifter en heden by eenige Heeren van de Regeering. Gifter is de Staat van Oorlog voor dit loopende Jaar 1728 naar de refpeftive Provintien afgezonden. Morgen ftaat het Lyk van wylen de Heet Gerard de Mauregnault Heexe van Grypskerke van hier naar Zoeland te worden getransporteert om aldaar begraven te worden. LEIPZIG den 25 December. Van Dresden heeft men dat de Ko ning zich zeederd zyn te rug-komft van de groote Jagt van Anneberg in goede Gezondheid bevond dat in dezelve cönitderabel veel wilde Zwynen gedood waren dat de Koninglyke Keur- Prins en KeurPrin- cefle noch op het Kafteel te Anneberg waren gebleeven dat de Veld maarschalk Graaf van Flemming van het Pruyflife Hof te rug geko men zynde aan den Koning Verflag van zyne Negociatien had ge daan en dat zyn Majeft. Dcszelfs Genoegen dadr over had betoond, doch dat omtrent het Point van een op te regten Cartel ruflehen de twee Hoven wegens de wederzydfe Delerteurs noch eenige Zwaarighe- den te vereffenen waren, die men egter meende ten eerften gereguleerd te zullen worden; Dat het Gerugt, alsof de Koning van Pooien in 't kort naar dat Ryk ftond te keeren tot noch toe zonder grond was cn dat in tegendeel zyn Majeft. de Land-dag van het Keurvorftendom Saxen, die den eerften February aanftaar.de ftond geopend te worded, in Poolen gekeerd 5 De Koning had nieuwe Ordres naarWarfchau gezon» den, nopende de Coutlandfe Zaaken en de Beweeging der Rufiife Trouppen in dat Land. Van BerJyn heelt men,dat de Koning van Pruy f- feri met den Kroon-Prins naar Potsdam was vertrokkendog dar^yn Majt. voor Kersmis in die Hoofdftad te rug ftond te komen. De Hol- fte nfe MinifteiGraaf vanBafiewnz had voor het vertrek van denKoning naa' Potsdam particuliere Audiëntie by zyn Majt. gehad dog men wift niet of gem. Minifter daar nog lang zouw bly ven, om dat Hy ook ten keer lAar Wcenen ftond te doen De Commiflie van dien Mini fter wierd zeer geheim gehouden. P. S. Men ziet hier verlcheide particuliere Brieven van Venetien met tyding van Konftantinopolen van den 16 en 18 November laatft- leden behelzende dat aldaar een voornaam Turks Officie.' van den commaudeerende Bacha van het Ottomanifche Leeger in Peiiien was aangekomen met her gellooten Vreedens-Traftaar tuüchen den be- tugien Sultan Efchreff en ae Gicot-Sulran De voornaaiufte Pomtcn van dat Traftaat waren als volgd I. Dat Sultan Efchreff her Perfiaanfe Rvk zouw blyven bezitten onder zoodanige Titul als Hy zouw goedvinnen. II. Dat de Turken aan de Vyanden van Eichreff gecnerley Afll- ftentre zouden geeven. III. Dat de Turkle Keyzer als wettig zouw erkennen het Huuwlyk van Sultan Efchreff met de Dochter van den gedetroneerden Sophi van Perfien, als mede den Zoon, dieHemuyt het zelve bereids geboo- ren was. IV. Dat de Porte zouw blyven behouden de Steeden Teflis, Hama- dan, Tauris, en andere l'laatlen waar van de Turken zig geuuuiende den Oorlog hadden meefter gemaakt. V. Dat Efchreff aan de Turken zouw toeftaan om door kragt van Wapenen onder haare Gehoorzaamheid te brengen de confiderabele Landftreek Houvetz, die door een Arabifch Prins geregeerd wierd en dat Efchreffals''r noodig was zyne Wapenen met die der Turken zouw vereenigen, om dat Land t'onder te brengen. VI. Dat Eichreff by de Porte zouw geconfideieerd worden als een Mufulman niet tegenftaande de Verfchillen zyner Gevoelens in op- zigte van den Propheet Aly, dien Hy aanhingmet de Gevoelens der Ottomannen ten aanzien van Mahomerh. VII. Dat Efchreff aan de Turken zouw wedergeeven al het Kanon, Wapen-'Puyg öcc.dat Hy in verfcheide Aftien van Hen had veroverd. VIII. Dat de Groot-Sultan een volkomen Amueftie ofte Pardon zouw toeftaan aan den Sultan Dely die zich met zyne Tartaren voor Efchreff had verklaard. IX. Dat de Porte en Sultan Efchreff ten fpoedigften wederzydfe CommifTariflen zouden benoemen, om de Limiren te reguleeren. Die Brieven voegen daar by dat noch eenige Secreete Artikelen tnflchen de twee Part yen waren vaftgefteld waar van men niets had kunnen ontdekken dat de Porte verfcheide Expreffens naar devOot- naamfte Plaatfen van het Ottomannilche Ryk had afgevaardigd, niet alleen om die groote blyde tyding alonime bekend te maaken maar ook om de Matfch der Trouppcs naar de Peifiaaitfe Grenlen te con- tramandeeren Voorts dat de Turken zeederd het begin van den Oor-, log in die Gewcften meer als i;oduyzend Man hadden vcrlooren en dat de Schatkift van den Grooten Heer ongemeen was uytgeput, dus dat de Vreugde over dat Veigelvk by uytneeinentheid groot was Perfoon zouw bywoonea Wydeis word van Dresden gefchreeven, dat de Keur-Piincefle volgens het algemeen Gerugt, wedér Zwanger was en dat een nieuwe Minifter van zeeker Hof aldaar verwacht wierd De meergemelde Eichreff was by zyne Pe.fiaanen zeer bemind 'zoo Verfcheide Poolfe Magnaten waren nog té Dresden Aangekomenom 1 door zyne perfooneele Hoedanigheden, als door zyn bovengenoemde by de Carnaval te affifteeren daar en tegen waren eenige andere naar Huuwlyk, en wegens den Prins die Hem gebooren was. Het reftantje Looten ter Corapleteering van de onderhanden zynde GENERALITEYTS LOTERYE, zullen ten Comptoire van den Dirt ffeur Copttts en Cotleftmrs, op Namen of Letters, uyterlyk rot Zaturdag den t7 January te bekomen zyn. NB. Op of voor denude van de aan- ftaande Maand February, trekt deeze Loterye onfeylbaar compleet, waar op vafte ftaat te maaken is. In 4s Hage by ^Alberts en Vander IQeot is gedrukt, en word uyxgegeeven, de wonöerlyke en koddige Reyzen naar verfcheide onbekende Lan den, door L. Gulliver ontdekt, in 4 Deeltjens, met Fig. La Monarchie des Hebreux, par Son Excellence le Marquis de St. Philippe 4 Voll, in 12. als mede in't Spaans, 2 Deelen, in 4to. Les Antiquitez Sacrées Sc Profanes des Romains Expliquees, avec des belles Figures, in Fo* lio. La Philofophie Occulte, ou la Magie naturelle, par Henr. Corn. Agrippa, 2 Voll. avec Figures, in grand Oftavo. Les Statues, Grou- pes, Vales, Thermes, Fontaines, 5c autres Ornemens de Verfailles, gravez par le Sr. Thomaffin avec 218 Figures in Quarto. Ais mede de Groenlandfe Viflchéry, nevens een befchryving der Walvifch-vangft met een exafte Lyft wat de Rederye zeederd her Jaar 1669 tot het Jaar 1726 heeft gevangen, met de naamen der Scheepen en der Commandeurs welke op die Vangft zyn geweeft 8cc. met fraaye Kaarten cn Fi- guuren, in Quarto. By dezelve en Compagnie is gedrukt en te bekomen, naauwkeurige Befchryving der uytwendige Godsdienft-pliprerr van alle Volketen der Waereld 6cc. tweede Deel, met fraaye Figuuien van Picard le nain in Folio. Het beroemde Werk van den Graaf M3t- 1111 iLid van de Koninglyke Socieceyten van Parys, Xonden, en Montpellier, genaamt den Donauw, of een GeograpiiifeHydographift, Ht- ftorife en Phyficx Befchryving van die voornaame Rivier in 6 Deelen op Atlas groote met meer dan 400 Kunftplaaren als ook Dictio naire Geographique, par Mr. Bruzen de la Martinierre, Tom 3. Folio. Te Huur terftond of tegens Mey 1728 aanftaande een Heeren Huyztnge genaamt KLEYN DAMSIGT met een Boomgaart, Stal lïnge voor 2 Paarden ftaande ende gelegen aan de laage zyde aan den Ryn, onder de Jurisdiftie van Asrlanderveentuffchen de Dorpen Alphen en Swammerdam die daar gadinge in heeft, addrefleere zig aan Michiel van Overvoordc, woonende onder Ourshoorn. Vincent Pofthumus en Pieter Kerkhoven Makelaars, zullen op Dingsdag den 6 January 1728, te Amfterdam in't Oude Heeren Logement, Verkopen een nette en zindelyke Inboel, beftaande in Ledikanten, Beddens met haar toebehooien, gemaakte Lywaten en Klederen, gebleek te Linnens en Servetgoed, Juweelen, en Zilverwerk, Vloer-Tapyten Schilderyen een keurlyk Barnfteene Kabinet een extra fraaye Clave- cimbaal, en diverfe Ooftindile en andere Koopmanfchappen eu Winkelwaarenals breeder by de aangeplakte Biljetten word gefpecificeert. Op Woensdag den 7 January 1728, zal Arnold Willisbinnen Rotterdam ten zynen Huyze onder de Boekverkopers verkopen alle des- ielfs ongebonde Boeken, zoo vreemde als eige Sorteering Op Maandag daar aan volgende, deszelfs wel geconditioneerde Eoekdrukkery En op Woensdag den 14 deszelfs gebonde Speken Printen Schilderyen enz. r waar van de Catalogus eerftdaags zal te bekomen zyn te t/trecht by Charlois Amfterdam Ten Hoorn Haarlem Van Lee Leyden Langetak Hage Alberts en Vander Kloor, Delft Beman, Gouda Vander Kloes, en Dotd Van Braam. Willem Haring en Ifaac Hofteyn Makelaars zullen op Vrydag den 9 January 1728 's avonds ten 5 uuren te Amfterdam in de Nes in dé trakke-Grond verkopen een party'extra puyks puyk van 6 Baaien Italiaanfe, en 6 Baaien Nedctlandfe Ooftindife Comp gnieTanny Zydej als meede twee Baaien Flotette Garen, en eenige Gereede Pool-Zyde en Floret op de Verkoopdag in gem. Brakke Grond te zien. Daniel en Raphael d'Azevedo Makelaars, zullen op Dingsdag den 13 January 1728, 's avonds ten s uurente Amfterdam in de Dykftraat an de Oude Burg verkopen een party extra puyks nieuwe Varinas- en Porto Rico-Tabak leggende op de Joode Houtmarkt, onder 't Huys van de Heeren Elias en Manoel de Crafto Junior. Joh. Staats, Corn, van den Heuvel, Jan Lemmers, Dirk Hanius, en Hendrik Linqnet Makelaars, zullen op Woensdag den 7 January 17:8, avonds ten 5 uuren te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond verkopen een party extra puyks zoo gaave als wrakke Moscovifê Jug- ten, extia fyn en Potdoek Linnen, dito Laken Boe Boeextra friffe tydige grauwe Hazevellen Beeren Huyden, Was, Oofterfe Borftels, Cot- duanen, extra groote Peper-Matten, en andere Goederen meer, nu eerft uyt Zee geloft 5 leggende als by Notitie word aangeweezen. Man prefenteerd uyt de hand te huur of té koopom aanftonds of tecen Mey 1728 te aanvaarden een fchoon fterk nieuw Huis en Èrvf, voorzien met verfcheide Kamers en Vertrekken, zoo onder als boven, met een ruime Plaats of Tuyr. daar achter waar in Frans Koft-Schooi is gehouden, ftaande en gelegen in 't midden van 't Dotp van Voorfchooten 1 nader te bevragen ter Secretarie, of by den Predikant aldaar. Te Harlingen by Folkert Janfz. vander Plaats is gedrukt en word uyfgegeeven Georgii d'Arnaud Animadveriionum Criticarum Speci men ad aliquot Auftores Gratcos 5c inprimis Anacreonrem, Sofibium Callimachum Hephsftionem, Herodotum, Xenöphonfem 5c -dtlchy- lum en zyn ook te bekomen te Amfterdam by Wetftein, Smith en B. Lakeman, eu te Leyden by Joh. vandér Linden Junior. Te koop een fchoone Bruykweer Lands, met ztn Huvzinge Berg, eh Schuur Bepotinge en Beplantinge geleegen in de Beerofter, aan de iuydkant van de Ringdyk, aan de Zuyer-Weg, groot 13 Morgen 574 Roeden, op de Kaart gequoteert met Dyk-Cavel No. zo, in Huur ge- brnykt by Claas Koen, als nader by de Makelaar Lucas de Schepper} te Amfterdam, kan vernomen worden. Te Huur om aanftonds te Aanvaarden een fraaye plaifante en logeabele Huyzinge voorzien met verfcheide Vertrekken, uytzigt hebbende ®p den Vaartfen Rhyn, niet een fchoone Tuyn, Boomgaart, en Schltur, daar men Paarden en Rytuyg in kan zetten, groor te famen een Mor- |én 200 Roeden Lands, ftaande ende gelegen in het over-eind van Jutpff^gis, by de Brug, zyjide genaamd OVERRYNomtrent een uur van ïltrecht daar alle uuren de Vaarrfe Schuyten voor by vaareo. Iemand gading daar in hebbende addieffcsre zich aan Johan van der Kloeé ii de Öude Munfters "ffans te Vitrecht, of te Jutphaas aan Korneüs van Kafteren by de Brug.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2