L E Y D S E A°. I72.S- N°. i P O R T U G A L. I T A L 1 E ft. Uuvtsland en d'aangvenzende Ryken. Z W l T Z E R L A N D. GROOT-BRITTAN N IEN. V R A N K R Y K ,rf Vry J iigïe Courant. 1SBON den 9 December. Zeederd den eerften deeper zyn on de Taag gearriveerd Thorn.Lowel van Falmouth, Alex.Baxter van Alazagan Chriftoffel Paater, Thorn. Kingman, en John Klark van TerraneufWill. Sifior. van Genua John Villeneuve van Livorno, Gonflantin Pant van Alicanrrn, Ed. Wits van Barleta, Jam. Keggerty van Cork, George Hartwel von Dublyn John Clog en Jan Baut. uyt de Levaird Glaude Granpt van Almeria &c. als mede dc volgende Srheepen van Rio de Janeiro, namentlyk Jo-.rquim Fereyra, Simao da Rocha Silva Ant; Rebello da Silva Joao Martins Grave, Felix Cardozo Ant. Louis Branco Ant. Alvares dos Reys Miguel Rodr. Barero Joao Martin da Silva Jofeph Francisco Lafla Kapt. Pereyxa da Silva Manoel da Refureyfao, Kapt, de Abreu, Jofeph de Araufo, en Jofeph de Barros Silva zynde de Kapitania gevoerd door d.e Coronel Bemando Freyre de Andrade en de Admirante door de Kapt. Manoel Henriques Men is reeds beezig met de Goederen uyt gem. Scheepen te lollen. In tegendeel zyn vertrokken Sam. Thórow- good. Rich. Blaake, Steven Ray, en John Moore naar Londen, Jam. Sendra naar Barcelona, Will. Wilfon naar Algaive, Robb. Mich, naar Rotterdam, Th. Armftroom en Claude Hamel naar Alicanten, Geor ge Kemp naar Genua Pafcal Novion en Martin Martinao naar Nan tes, Dom. Fereyra Souza en Art. Feyo naar de Eylanden, Sam. Eliot en Thomas Roggers naar de Levand, Martin Chaljfow naar Havre de Grace, George Breram naar Cork, John Strange eh Thomas Vernam naar Port a Port, Francisce Julian en Manoel Celly naar Bourdeaux als mede de twee Oorlogfcheepen van de Kapts. Jan Will. Hartley en Will. Janlfe Hooft om op onze verwagt wordende Vloot van de Ba- hia te kruyflen met welke men meend dat het Schip van Macaodat men met de Vloot van Rio de Janeiro had verwagt, mede komen zal. Men had te gem. Rio de Janeiro overvloed van Goederen, om dat die ran de Nieuwe Colonic geen aftrek maakten. NAPELS den 9 December. Deezeweek heeft men hier deFeeftdaa- gen van St. Franciscus Xavier van St. Nicolas, Bifichop van Bari,- en van de Ontfangenis van O. L. V. met veele Plegtigheden gevierd E11 vermits de eerftgemelde twee der Befcherm-Heiligen deezer Stad zyn, hebben de Kardinaalen Aartsbifichop en Onderkoning by de Fünftien geaflïfteerd. s. ROMEN den ij December. Zaturdag verrichrede de Pang inde Kerk van St. Nicolaus in Carcere de Fupftien van den Neef des ver maarden Joodfcn Rabbi Tranquillo Carcoffo te doopen,»".n Hem ver volgens de Confirmatie te geeven waar bv Don Alexander Ruspoli als Peeter ftond. Dien dag zond zyn H. aan de Groot-Princefle van Toscanen en aan den Keurvorft van Keulen ieder 30 Korven metCon- fituuren en Ververfchingen. Zondag avond ontfing gem. Princefle de Vifiten van de Kzrdinaa.lcn Barberini Imperiali Cienfuegos Origi, Falconieri en Alexander Albani. Maandag celebreerde de Keurvorft van Keulen een ftille Miffe in de Kerk van Santa Maria Nuova aan het Altaar van St. Philippo Neri. Dingsdag heeft de Pans door een Exprefien aan den Heer Paulucei, gedeligneerdcn Nuntius aan bet Hof Van Poolen Ordre gezonden zyn Reis derwaards niet te vervolgen zonder dat rr.en weet om wat Reeden, maar men gift, dat de Verfchil- len tuflehen den geweezen Nuntius aan gem. Hof en de Poolen veref fend zyn. Donderdag had de Groot Herroginne van Toscanen Audi ëntie by den Paus, met welken zv meer als een ijttrin gefprek was. Het CSerugt loopt dat de Groot-Hertog van Toscanen incognito deezeStad zal komen zien maar men meend dat zyne Miniftets alles zullen aanwenden wat in hun vermogen is, om zyn Hoogheid van dat Befluyt te doen veranderen. Gifter had de Keurvorft van Keulen Audiëntie by den Paus-, die Hem met veele teekenen van byzondere agting ontfing. Zyn Heiligheid tyding bekomen hebbende dat de Kardinaal Ruffb Bifichop en Legaat te Ferrara twee overvatien van Beroerte gehad had, heeft Hy Hern Deszelfs Benediftie in ^Articuio mortis met een Ex preflen toegezonden. De Kardinaal Colonna is zeer ziek aan de Koorts. t)e Repüblicq van Venetien heeft aan den nieuwen Kardinaal Querini een zoogenaamde lAjuta da Coda, ofte Prezent tot onderftand, van 6000 Scudi gezonden, als zynde zyn Eminentie een waareZoon van deRe- qnblieq. De Benediftyner Paters van St. Caüxtus van welkers Orde gem. Kardinaal is hebben Hem meede een Prezent gedaan van joö ïeudi. De Kardinaal Cienfuegos is in zyn Poft als Ambafladeur des Keyzers Aan dit Hof gecontinueerd rot groot genoegen der Pauffelyke Minifter--. Men verzcekerd dat de Paus van nu af aan al beflooten heeft, de Funftien van de<ff. Week in de al-oude Stad Anagni te doen daat Vsrfcheide Pauffen baare Refidentic gehouden hebben. De Kardinaal Coscia doed in het Vaticaan groote toebereidfelen maaken om den Keurvorft van Keulen en de Groot-Princefle van Toscanen magnificq te onthaalen. VÈNETIEN den 20 December. Maandag voelde men hier een klei ne Aardbeving. Woensdag is een Tartaan naar Dalmarien gezon den met een groote Somme Geld rot betaling der Garnifoenen van dat Land.- Men heeft hier nadere advifen van Konftantinopolen, melden de dat de Vreede tuffchen de Potte en Suiran Efchreff, zeekerlyk en tot wederzyds genoegen gefiooren was. Men heeft tyding van Iftria, <lat de Turkfen Aga die voor eenigen tyd te Triefte js aangekomen zich met permiflie van den Kevzer naar Gradiska had begeven, en dat Hy in 't voorrfeemèn 2ouw £yn in de nifcirwe Orientaalfè Compagnie deel te neemeii. SPANJ F. W- kADIX den f r Deeetnber. De Heet Don Jofeph Patinho heeft hier alle de Brandewynen die in deeie Geweften gemaakt worden ver- pagt, 7.00 dat niemand dezelvebuyten zyn order, zal mogen ftooken, verkopen of verzenden. De twee Advyzen naar Cartagena en Vera fcrnrt gedeftineeid, wagten in deze Baay nóg na de laatfté Óidres vin -1 ficf, óm der*aaids te kunntü yïïttekkcn: Men zegt, dat roe dra de Verfchillbn met Engeland en Spanjen volkomentlyk afgedaan ztiï- len zyn, van hier eenige Oorlogfcheepen naar de Corunna zulleji zei len om het 7 Uer van 't Flotilla, dat mót de Oorlogfcheepen in dlC- Haven is'gebragt, heiwaards te brengen. WEENJcN den ïo December, tie hier iynde Tutkfe Minifter cff Conful heefr Órdre van de Potte ontfangen om aan den Keyzer ea den Prins Eugenius kennis te geven van dc gefloten Vreede met flea Sultan Efchreff van Perfi'en De Particulariteyten daar van zyn nog niet bekend 5 Óndertuflchen zegt rpen dat Efchreff het Vrecdens-Tra.- ftaat zelve geteekend en per Exprefle aan den Tjirkien Keyzer gezon^ den had en dat die Prins zich onder anderen had verbonden 1 jop Beurten aan den Grooteii Heer te betaalen maai dat zeeker groot Hof fn die Vreedé nier begreepen zouw weezen. Men had te Konftanr tinopolen verfeheide dagen groote Vreugde daar over bedreven. D® Keyzèrlyke HoF-Krygsrasd heeFt aan alle de Hoofden <Jer Regimen ten Circulaire Brieven gegonden wegens het opregten van het Invalid den-Huys te Pefth tot Welkers onderhoudingzoo men zegt ondei anderen Maandelyks een Kreutzer Van ieder Mond-forrie z»l betaald vierden 't geen een Révenu van omtient <0 duyzend Florynen zouw opbrengen. Gifter zynde Verjaaiing der Geboorte van den regee- jenden Koning van Spanjen Philippus den V. heeft de Hertog van BournonvilleAmbafiadeur en Plenipotentia'ris van zyn Kath. Majt. de Complimenten daar over ontfangen van den Hoogen Adel en de Keyzeilyke en uytheemfe Miuifters waai na zyn Excellentie dezelve zeer heerlyk ter Middagmaal onthaalde, zynde onder andere Gere»-; ten opgedift allerhande Soorten vati Zee- en Rivier-Viïeh welke zyn Excellentie expres van verfeheide Plaatfen had deen-komen. STRAATSBURG den 2S December. De Magiftra&t re BaZel heeft den Heer Herman geboortig in die Srad en tegenwoordig Piofeffor in de Mathefis op de, Uolverfireyt re Petersburg ,-tor Prófeflor Ethices ofte Zeedekunde op de Univerfireyt re Bazel beroepen Sommi ge twyffelen of gfem. Heer dat Beroep wel zal willen of kuóneh aanneemen om dat zoo men veiteekerd, alle de uytheemlehe Pró- fefforen en Aeademiften aldaar zich ptoviiioneelyk voor j Jaarcft hebben moeten verbinden èn om dat Hy daar >000 Roebels Traftb- ment genier. Men zegt d it de Profeffor Bernoully van Petersburg herwaards gefchwevpn heeft dat alle de Frofefloren en Aeademiften aldaar negulierlyk betaald wierden waar toe goede en vafte Fondfen waven gemaaktzoo dat het Genigt, 't gefcn zeederd eenigen tyd ver breid is ,'als of de Buytenlanders van de Univerfiteyt aldaar heimelyfc wegvigingen ,'garrtfch ongegrond bevonden word, y., F,B.aNKFORT den 23 December. De Univerliteyt te Herborn. den Prins Wilhelm Carel Hendrik Frifo Vorft van Naflfau-Dietz Prin.a vanOranjen Eiff-Sradhouder van Vriesland &c. &.C. tor Reftor Magnificectiflimus verkooren hebbende, heeft zyn Hoogheid den Ba ron van \^alkeritz derwaards gezonden om in zynen Naam geintro-. duceerd te worden 't geen den elfden deezer Maand met de gewoon® Plegtigheden gefthied is. De Graaf van Lutzclbu^g Öpperhofmc®- fter van der Keiir-Prins van SairCn zich eenrge dagen hier opgehou den hebbende is naar Dresden gekeerd. SCHAFHAUSEN den 25 December. Het Canton Bern heeh het vieren van't Jubilium tot op den January uvtgefteld. Te Chtir 1^ de Keyzerlyke Minifter Baron van Riefenfels aangekomen, enlogeerd* in het Hof van den Bifichop. De groote Raad, re germ Chur was- ver gaderd geweeftom een Faflum aangaande de Verfchillen melden Bifichop op te ftellen en her zelve aan dien Prelaat te prezenteeter)* LONDEN den 2< Decerhber. De rheenigvuldige Depêches, die hel Hof zeederd eenigen tyd wegers de Negoclatien aan het Hof yah Spanjen van Parys ontfangen heeft worden zoo geheim gehouder^ dat het fchynd, als of de Conditiën, op welkè de Koning van Spanjeh de Preliminaria wil ratificeeren, en tet uytvoer hrengen by de Regie ring niet aangenomen zullen worden Niet tegenftaande de onze?-: kerheid waar,in het Gemeen ten dêezen opzigte is blyven Onze pri - bliqhre Fondfen op een goede Voet. foe Baton van Kunsbetg eXu£ Envoyé van den Markgraaf van Brandenburg Anfpacfi Neef van cï Koninginne Audieritien van Affcheid van Haare Majefteyten gehad hebbende ftaat gereed óm naar zyn Hef te keerca. De Virorhtj Townshend is door den Koning en de Koninginne over de jjpede vét- wagtingvan zyn Volkomen herftelling gecomplimenteerd. VanBerlyfl is oidre gekomfen,om het Lyk van wylcn de Baron Wallenrodt, Miüf- fter van den Koning van Priiyfien aan dit Hof, Hier'té bfcgtaven, PARJ'S den-zfi December, Dingsdag had de Marquis Rangoni extraordinaris Envove van den Hertog van Modena, particuliere Au-r dientie by den Koning en de Koningflnne, in welke Hy aanHaaieMa-: jefteytrn bekend maakte de Geboor.e van een Prins, JClein-Zoon vaa den Hertog van Modena. Alen vind in de Courant deezet Stad het volgende Bericht van den ove/lecden Graaf van ïontchartrain Louis Phtlypraux, Craafde Poj^tiïjaytrain Ivlinflter van Staat COm- mandeur der O.dres van deo Koning, geweezen Cancelier.enZegei-; bewaarder van Vranktyk frierf den 22 deezey op zyn Kafteel Pont- j chartrain, in her ssftc Jaat van zyn ouderdom, zyr.de gebooren den 29 Maart :643. Na dat Hy Raadsheer van 't Parlement dezet Stadp^ eerfte Prefidéiit. van dat van Brctagne Intendant der FinanjienT Control leur Géneraal der FinantUn in de Maand Septemjsct.I6S9, Minifter co Secretaris valt Staat den 1: November 1690 geweeft was^ wrerd Hy den 5 September 1S99 benoemd Canceliet en ZeÜgelbe- waarder van Vrankryk. Dien Caneelier heeft de ^ligtcn van dat

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1