en Keetel-Trommen nevens een Órgel, 't geen tei oceaffe vei dceee vetlcheidé Vaartuygen met Affuyten en ander Tuyg uyt de Beleege. tT» »i Uai/4 non Af» e«nO ar /4 s» ïrin 'e* 4 Itnir IC rxT» rr f» r r> n f- Kp C li Pk; II - i ri n a non iUrn I en r c nnn«i>Ln men X.T do Unne Ju en 1/ .Ja» nn» piegtigheid aan de eene zyde van 't Altaar is opgeiegtbeide «ie Mu iicq en de uytvoering waaien de verwondering van veele duféend-n Uie tot het gehoor gekomen waaien 3 Men verftaat dat hei Maandag noch eens gepiobeerd zal worden. Gifter wierd een Vergadering van den Gemeenen Raad op het Stadhuys gehouden, in welke vooigefteld wierd, den Koning, de Koninginne, en de Koninglyke Familie te no digen tot de Maaltvd van het Feftyn van den Lord Major en nier. benoemde de Heeren Humphrey Paribus Richard Brbcas en Joh- Barber Esqrs. den Ridder William Knight en agt"Leeden van gem. Raad, om den Koning te gaan opwagten, en aan zyn Majt. die Bood- ichap te doen als meede aan Dezelve peimilTie te vr .agen om zy^i Majts. Beeltenis op de Beurs op te regten, en zyn Portrait met dat van de Koninginne op het Stadhuys te mogen plaatfen. De Aftien van do Bank zyn 133 O. I. C. I6i*en 3 vierde Z. Z. log en s agtfte, dito Ann. 103 en 5 agtfte. V R i\ N K R Y K. FONTAINEBI.EAU den 16 Oëtober. Eergifter is de Koninginne van Verfailles hier aangekomen Haar M jt. wierd door den Koning op de Jagt zynde buyten het Bofch ontia.'gen en naar dit Kafteel geleid. Dien dag hebben de Graaf van Hoym, Ambafladeur van den Koning van Poolen de Heer Zacharias Canal, Amballadeur van Ve- iietien 3 en de Heer Gedda Ehvoyé van den Koning van Zweeden ieder in 't byzonder particuliere Aud-eitië by den Koning gehad. Gi fter had de gem. G aaf van Hoym ouk puticulieie Audiëntie by de Koninginne. Voorleeden Maand ig zor d de Gravinne van Toulouze aan de Nonnen van het Kloofter alhier des Jillcs bleues genaamd een tuagnificq Zilver Kruys, om op haar Altaar geplaatft te worden Ter zeiver tyd onthaalde die Princelle gem. Nonnen, en diende haar met de Hert»grnpe van Antin ter Middagmaal. Des anderen dags zond de Koning aan die Nonnen een Hert van de twee welke zyn Majt. op de Jagt gevangen had. PARYS den 17 Oftober. Het is vaftgefteld, dat het Hof niet eerder dan den 29de van de aanftaande Maand van Fontainebleau teVerfail- les te rug zal komen dat het zelve zich op den 2 January daar aan volgende naar Marly zal begeevcn, om daar tot den eerften Zaturdag ïn de V aften te blyven en als dan naar Verfailles te keeren en dat vervolgens het Hof op den dag naar Qualimodo naar Compiegne zal vertrekken om daar een Veiblyf van 4 Maanden te houden zullen de omtrent dit laatftgenoemde Kafteel een Leeger van 60 duyz. Man nen geformeerd worden en vermits men vaftfteld dat omtre. t dien tyd het Congres van Kameryk zal worden geopend, zal deKardin. de Fleury wegens de na- byheid dikwils derwaards kunnen gaan. De Prins van Lixin word in'tkort uyt Lotharingen hier verwagt. Alzoo de Pre tendent zich te Avignon blyft onthouden, zal hem, zoo men wil, van wegens dit Hof aar.gezegt worden, van dHr te vertrekken 't geen te meet waaifchynelyk isom dat op de tyding, dat de Princcffe Sobies- ky zyne Gemaalinne van Bologne mede te Avignon zouw komen Ordic aan de Intendanten der Provintiea gezonden is, om die Princes niet te laaten pafleeren. Volgens de Brieven van Madrid wierd de Abt Mongon daar weder verwagt, zonder dat men will met wat Cara- fter ofre Commi.flïe. Te St. lldefonfe zouw voor het vertrek van 't Hof aldaar een Stiere-Gevegt gehouden worden ter occalie van het dubbeld Huuwlyk der Princen van Aftun'en en Brazilien met de Infan ten van Portugal en Spanjen. Men had tyding van Kadix dat daar riug van Gibraltar was aangekomen. Men hooide re Kadix nog niets van het tfv: ^.-len der Effeften van 't Flotilla Ondertuffchen begon nen eei ige 'oopwaaren in de Magazycen te bederven. De Marquis d'O was met het Frans Esquader den 27 September uyt dieHaven ver trokken, om naar Breft te keeren. Volgens de Brieven van Turin, was de Marquis MaiiMinifter van de Republicq van Genua, den 25 van de voorleeden Maand met een groot Gevolg aldaar aangekomen ea ftond ten eerften Audiëntie by den Koning van Sardinien tc hebben. N E|D R E A M DEM. BRUSSEL den 20 Oftober. Woensdag Feeft van St.Therefta, Naam dag van de Aattshertoginne, oudfte Dochter van den Keyzer, was Ga la aan het Hof, en des avonds zag de Aartshertoginne de Opera van ^Arfacc vertoonen. De Gedeputeerden der Staaten vanVlaandeien heb ben Audiëntie van affcheid gehad na dat Haare Doorl. de Afte van Confent van hunne Subftdie goedgekeurd en gereckeud bad. De Heer van Volden, Prefident van den Raad, heeft den Eed in handen van de Aartshertoginne afgelegd. De Baron Rieteftl, Kapitein van de Gre nadiers in 't Regiment van Wirtemberg is Luytenant Collone! van dat Regiment geworden, in plaats van den overleden Baren Souhsun. De Magiftraar van Ni-euwpoort heeft 2 Tonnen Abbetdaan van haatc Vangft aan de Aartshertoginne tor Prefent gezonden Men verz<e- kerd dat het Capitaal om die Viilery vooitve zetten bereids gefour neerd is. Van Ooftende heeft men, dat daar toch maar een van de4 Groenlandfe Scheepen te rug gekomen was zynde ten va dezelvt vergaan en de twee andere aan de Orcadefe Eyianden in Schotland blyven leggen hebbende geen van de vier iets gevangen. Zeedeid myn voorige heeft men verftaan, dat de Di.efteurs van de Ooftindiie Comp. deezer Landen met een Exprelïe tyding bekomen hebben, d« vier van haare Retourfcheepen in de Corunna waren gearriveerd, wel ke alle dagen te Ooftende wierden te gemoet gezien. AMSTERDAM den 10 Oftober. Te Rajonne lag Schipper Zeeman, en te Bourdeaux Gerrit Janffen herwaards zeylsée. Te Lisbon waren gearriveerd John Neale, George Browne, en Nath. Cariey van Cork, Will. Wiple uyt Nieuw-Engeland en John Qninfe van Nieuwkafteelj en vertrokken Jan Lalenius naar Zweetten, Robb. Halfey naar Maza- gan, Denys Motel naar Rouaan, en andere. Te Alicanten was geko men Kapt. Paage van Lisbon. De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 83 en 3 vierde. Bilbao S3 en 1 half. Kadix 105. Sevilien 103 en 3 vierde. Lisbon 45 i 44 ea 7 agtfte. Venetien 84 en 1 vierde. Livorno 8? en 3 vierde. Genua 93 en 3 vierde. Londen 34 Sch. 3. Parys 57. Bourd. 56 en 1 half. Brefl.ru 36 en 1 half. Dantzig 286. Hamburg 32 en 1 vierde. Gent 2. Antw. 2 en 1 vierde a 1 half. Bruflkl 2 en 1 half. Zeeland pari. Rorr. 3 ?eft. De Aftien van de O. I. C. zyn «40, W.I.C. 80. De Agio van de Bank vyf. De Eng. Bank 133 en 1 half, O. 1. C. 163 en 3 vierde, Z. Z. ito en 1 half, dito Ann. 103 en 1 half. 's GR 4 VEN H AGE den 21 Oftobèr. Gifter morgen heeft d: Prini van Holfteyn Beek als Generaal van de Infantery den Eed ter Vei ga- dering van Haar Hoog Mog. afgelegd. De Keyzerlykc extr. Envoyd Graaf van Koningsek is met Heeren van de Regeering irt gefprek ge- weeft. De Heer Steenbergen is naar Overyflel vertrokken. Deezea middag zyn de FtanlTe Ambafladeur Marqu s de Fenelon en de Groot- Brittannife extr. Envoye' Heer Finch met Heeren Gedeputeeiden van de staaten Generaal in Conferentie geweeft. De Ed. Eerw. Heeren Decanen en Capittule van Oud-Munjler te Utrecht zullen op Zaturdag den eerften November 1727 's voormidd'ags ten tien uuren, in haaren Capittulhuyfe public-q verkopen een doodc C-inonicale Prxbende, met de Digniteiten, Frseminemieti, efi Prrerogativën daar toe fpefterende op haar tour vacant geworden waar van de Conditiën te zien zyn by den Advocaat Vervoorn Secretaris, en den Advocaat Tilburg Réntmeefter van wel gemelde Capittule, woonende in de Oude Munfter-trans, en op de Voorftraat te Utrecht. Alzoo na veelvuldige Adverrentien noch eenige Eygenaars in gebreeken zyn gebleeven, om te komen betalen het overboeken, verhoogen én nazien van haare Graven ofte Kelders gelegen in de refpeftive Kerken der Stad Rotterdam zoo werd een ieder gewaarfchouwt dat oy Zaturdag, zynde den eerften November 1727, tot voldoening van de bovengem. Onkoften aan de voorfz. Kerken zullen gehouden en tot deszelfs gebnryk geëmployeert werden deeze navolgende Graven, gelegen in de St. Laurents Kerk in 't Zuyd Pand, gennmberten ftaande ©p de Nramen als olgd 236 Geertje Willems Reynier Willems Maartje WilJems, eir Theodora Willems 258 Hendrik vander Wallen; 261 de Effgenaamen van Ysbrani Jacobs Pols 263 Tryntje Mente 29s Grietje Pieters Roskim Wed. van Anthony van' Meurs en d{ Eifgemmen van P'cter Jacobs Roskam; 297 Lambertus van Biakel 312 Maria Roos 317 Pieter Pieterfz. van Duynen 338 Oüvier.Kou- wyn 348 Adr. Janfle vander Marie en Jacob Schaayk 330 Ignatia vandex Lee 354 Wynrie VirikeWed. Jan Robbertz en zal de Over boeking der voorn. Graisen voor gem. Zaturdag nog konnen gefchieden waar toe ter. Comptoire der voorfz. Kerken dagelyks zal werden gevaceert van negen tot elf uuren. Op Heden, zynde Woensdag den 22 Oftober, en volgende dagen, zal Fredrik Boucquet, Boekverkoper in's Gravenhage in de Hoogftraat, op de Groote Zaal van 't Hof, verkopen een zeei fchoone party Godsgeleerde, Regtsgeleerde, Hiftorife. Poëtife, en andere Boeken, ir> aller hande Taaien, waar onder veele op groot Papier, en wel geconditioneert waar agter ook een patty lofle Prenten en Schilders Gereedfchap: De Catalogus is re bekomen te Amfterdam by Ten Hoorn en Uytwerf, Haarlem Marshoorn, Leyden Langerak, Delft A. Beman, Rorterdaiu J. D. Beman, Dord Van Braam, Utrecht Broedelet, Gouda Endenburg, Aarnhem van Heuven, Nymegen BongaartsDeventer Muller, Mid delburg Vaji Hoeken, Vliffingen Paajenaar, en in 's Gravenhage by den voorn. F. Boucquet. Word by deezen geadverteerd, dat den Gemachtigden van den Erfgenaam onder Beuefitie van Inventaris van wylen de Hoog-Ed. geboore Vrouwe ^inna Hendrina van WaJJenaar van Warmond Gravinne Doiiariere van, Berlo publykeiyk aan de meeftbiedertde of hoogft-mynende in dt -Caftelenye van den Hove in den Hage op Maandag den 27 Oftober zal veylen en op den 3 November 1727 verkopen de Heerlykheeden van E'jebkervjoude of Wouhru'ge, Eliynfatcrwoude, Leymuyden en Vriefekoep, mitsgaders een confiderabele party van Landen en Boeren Wooningen, geleegen zoo in de Waftenaarfe Polder als onder Woubrugge alles nader en Ipecifice gemeld by de Conditiën dewelke in de refpeftive -Steeden by de geaffigeerde Biljetten te zien zyn. Iemand inmiddels nader onderrichting bcgeerende, addrefleere zig aan den Secretaris Kal- tcnaur op den Huyze van Warmont, by den Procureur Johannes-Jacobus van Heentn of bv den Notaris Herhard van O/den, in 's Gravenhage. By Johan Schooff, Klerk tor Verpondingkaraer te Leyden woonende in de Heeiefteeg word gecollecteerd in de onderhande zynde GE- JIER ALITEYTS-L0TEP>.Y. De Conditiën zyn by htm gratis te bekomen. Alzoo Jan Schadion, oud omtrent 3 3 Jaaten zynde kort en gezet, met ros gekrult Hair, blaauwe Oogen en groote Wynbtauwen, te Lec- kerkerk heeft geperperreert horrible Feyten en Deliften en (daar over geapprehendeerd zynde) uyt zy« detentie is uytgebroken zoo be loofd den Baliuw van Leckerkerk voorfz. een premie van honderd Guldens aan den geene die den voorn. Jan Schadron weet aan tewyzen, dat hy in handen van de Juftitie geraake, zullende de Naam van den Aanbrenger worden gefecreteert. Op Zaturdag den 8 November 's morgens ten 9 uuren zal men op de HeerJykheyd ROON in 't Land van Overmaze verkopen ruyn 700 groote volwafle zwaare ESSE-BOMEN meeft alle zeer goed en bekwaam om te verwerken ftaande op een der Dyken van gem. Heer- ïykheyd, van waar ze gemakkelyk te Watet vervoerd kunnen Worden. Joh. Staats, Cotn. vanden Heuvel, Jan Lemmers, en Hend. Linquet Makelaars, zullen op Donderdag den 30 Oftober, 's avonds ten oo ien, te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, verkopen een party Moscovife Jugten, Borftels, wit Paardehaar, een party extra fyn breed Servet Linnen, extra fyn wit Linnen en dito Potdoek, een party extra «dt Zeyldoek, groote Matten, Laken Boe See. by Notitie te zien. Aanftaande Vrydag den 24 Oftober, zal op de Schouwburg binnen de Stad Leyden tot voldoening van verfcheide Gezelfchappen noch- maats (doch voor de laatfte reize dat znlks hier zal gefchieden) vertoond worden de Dood van Georgius Ludovicns nevens de Krooning van Ilaare Majefteyten Georgius Auguftus en Wilhelmina Chariotta Carolina, tot Koning en Konifiginne van Engeland, Vrankfyk, en let land &C. &f. &c. verciert met nieuwe Cieaaaden pragtige Vertooningen fchielvke Veranderingen Kunft- en Vliegwerken en uytmun- tende niefiwe Baletten, berymd op een hoogdravende wyze. Waar agter gevoegt zal worden een voornaam Blyfpel, in drie Bedryven. Tc Amfterdam by J. Ratelband, Boekverkoper op den Dam op den hoek van de Kalvrrftrast is gedrukt co word uytgegevenZeegepraal dcrGoddelyke Liefde vertoond in 47 Ziel-opwëkkende Zinnebeelden in Zanemaat vervat op gelyk geral van de uvrgeleeztmfte en be- kwa; vnfte Wyzen iden Druk mcrkelyk vermeerdert Item de Zinnebeelden van Gtaauwhatt met 110 Figuuren nog Graauwharrs Zeede leffen, met 6j Plaatjes. Thomas ^Angelhome ChJfbrgyn en Breukmeefter te Amfterdam op de Spiegelgragtin de Witte Zon, neemt aan, dm een iegelyk wie 't zy, aloor zyn Philofophifche Mercurius, Eflentie en Elixir, gaandeen ftaande te genezen van alle Venus-Kwaalen, hoedanig ofte hoe verouderd,' ©ok veele zoo genaamde,ongeneeslyke Ziekftfns. De Patiënten geëftamineera hebbende, vetzekerd hv hunne géuezinge, en neemt hen aan fcy aceoott ofre niet. Vrouwen kunnen ondër behandeling van zvn Huvsvrouw geholpen worden. Patienren hinnen of buyten, konnen zy ne Medicamenten met fucces in zyn abfentie gcSruyken behoudens alvoóréns hem wegens hunne Ongemakken door Brieven wel geïnfat Aeerd tc hebben. Te Leyden v F E L I X DË over het Sta'dliuys- KLOPPER, cp de Breedelh"^ Den zi October iJij.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1727 | | pagina 2