SSte'' LEtaSE v. V rydugfe Courant. A0. *7*3 I;33T- £é§3* Mi'i N®. if4 j$\ /t\t> si sm/ i t H Hoi •- "3 I T A- L I E N. ABELS den 29 November. Zondag de eeifte in den Adveot effifteetdep de Kardinaal onze .Viceroy na alvuo.eng dé^VfiH fo«aanen en dMPeiipfa*»»*ah- Keulen voir i Wêe*«?8aVgerbq-eo.- in zyn particuliere Kapelle gecelebiwrd tehebbqn, irvdofoleps- 4 De Kamer-Prefac e G.aar Dier.iihilein d.e de Mmitalè wit Atm te neele MitTe wgfe in de Kpning], X«e le gezonden wi«rd., en fMtn -gebVa1kt-,-Word hier óver f dazen tê ftf *Dc Key ie, i* ■'«Communiceerde uyt zyrf ejfgen handen de Edellieden van zyn Hot. 0e I m Teb|S j ovet helling van den «yk,-Wih*é»<Br«rdeft 'iKttquis van M-iuicaire Spanjaard, Regelt van den Colatfcraaleri Raad _a.r„ u_»-. ulL •'ax.'a.L,L im* 1 cn VitfÖ-Decken v<ji dixelvevis na een langduurige Ziekte In den oil-' dcidom vMn 60 Jaartn overleeden «ordende wégens zyn b-'minnetyke gelegt dóch de Keyzeriiind i$ offi alle hindering aan Ifaa'r let r.och toe gelukkig Zwanger gaan vcor te komen! W UtKey»eil.vFtrtgr geblerven. Die dag heeft men de Kam'er-R óiiw.ovef'deh overleeden Groot-Hertog v«cj t yo cdi Anv[ hoedanigheden «er betreurd. Men ftazt'-hlér in 't Kort noch i Gafeyen ',n<l'ieB een Gtfleot te bouwen. Van Otranto heeft men ryd:ng daf de öetie- ^'''Iraal Scluiilenburg daar cp een Venctiaans Ooilogfthip van Corfu sarf- 'gekomen was. De Generaal Don PietfoBrancifoite Graaf van St. Antho- r.l, is hier van Weencn aangekomen, om naar Palermo te keerenc R.OMEN den 4 December. Gepafleetde Zaturdag morgen hielï men in 't Quirinaal de Congregatie, genaamt"X«*rfM»>«,enr- wïlke l'Se" roen gewoon is tweemaal 's Jiaars te houden;' Zoffttag 8e éèéfte fn dtb 'P'"! Advent, affifteetften het Sacro Collegio in de fohrtrinerlé'Mifle, die men teint.l0ng ln de Kapelle van Sixtut, in de Kerk van 't-VdticaUn; Waaf ndtlitt 'n"j Collegie de Frocefïïc deed van het Venerabile *t geen uyt die :Kape!!e naar de Kapelle Paulma gebragte« dkar 40 uuren ten'robn gefield wietd. Maandag begon man aan de grooce Marmore Trap te atbeyden,' 'kö' welke beginnen zal aan de g'foote Deur van de Kerk der Faters van St. "a,f Fiancois van Pdola genaamt Trinita de Menll döor dé Koning vari ues' Viankiyk op een aeer hoogen plaats geftigtlartgs welke Trap men zal kunnen afgaan tot op de vlakke grond en men {leid zich voor dat 'dit :vtl overheetlyk Stuk voor het eyndc van 't toekombn'dejaa'rin Volkothent- Se' heid gebragt zal zyn. Dingsdag Feeft van St. Andries, hoorden de Paus 7M en het Sacto Collegio de eetfte Ptedicatie in den Advent die in 't Pa; E °l leys van het Quirinaal door de Apoftorlifc Predikt* gedaan wierd waar na zyn H. een lange Audier.tie gaf aan de Kardinaal Cinfttegos ywelkfc Ho" in deze occazie de Heer Gtntilotti nieuwe Auditeur vrtr» de Kota wegens ^"jDtrytslandlnrroduceefde en .des Faus .Voet kulle. Woensdag heeft de [!eM Kardinaal Aquaviva den AbrTanfin, met .twed zynet Neevcn, Dorr An- ievt tonio Colonna, en anderen; ten getale van bypiagtig ter Maaltyd ont haald op het Lufthirys Farneefe te St. FadcrttW, Vaar rfè Kardinaal Ot- ent, toboni des middags mede ktrara en mer het Gthelfthap bleef tot twee j ftndu'ciieq in de nagr. Donderdag hteft de -Kardinaal-Barberini de Hr. Qttï- 1 oil- Graaf vare Windisgrats, qn-'heeft dtii'Dó^ftroren vpo:n.lam< gedaan. De Etf-Frms van Lothalitigên «vèlUe iA'1'ÜdlfWW'PfV^att' word, zal in de Keyxerl. Burgi ló^ééietf j en zyn K'ei k.üi. - defroyëtende;, ook Duytfe Beditirdetr geven. De Graat vafi Tvóchfrs word als Frnyfllfe Gezant Iri er'verwetvfrjf zyn Key*. Mali, ovei zyn gedrag er befchteydenhéid rèo hód^tlcn vof'daarr is. MenVr^fn ae 1 - Jiaatrfe Courant dézer Stad liet Traö.rat van AlHaltHe'Vi P&reiiburg gé- flooten den iz September O. Stvl tullVhen -zyn KtifliTe'Mfiijt.- en tic Ko ning vart Peifien door zyn Ambafl'adcui Ismaël Be^ zyZile van dert volgdnden inhóuwd. IN DE NAAM VAN DF.N ALMAGTlGEN GOD." Dat het kannelyk zy doot deze tegenwbordrge, dew}l zeSetd eenigfö tyd Onlufleu tn Feifien ontflaan zyn zoodanig dat eenige Onder- daar en van d.at Kooingtyk hebben durven ondcifiaa»' daar «enige zeer wreede Rebellien tegen haaien wettigen Souverein re voiwekkeu, en daar door onuytdcukkelyke fcliade te veroorzaaken vooinvmepUyfe san de Ondetdaanen van zyn Ruffife Majefle'.t, die zoö uyt kwfiH yajiTzatla- ten voor lange tyd gemaaktflls door de goede viferplMwpióetk# r.og tuffchen de twee gemelde Mogeruheden conünueerd, aW:t»i;N<¥b'ie'<-Ui met haar derzelver Koopmanftlrappen die zeer,conlitterable So mme be- dfagen, gcweld-idig te outnecmen, en liaar-niet kUcen kwalyk gehandeld, maar zelfs zeer wreedelyk van bet leeven hebben beroofd en alzoó door de Onluflen in geroeldeKonirigryk ing«,vo«;d-< de.ajsdoen ifgeeien- de Koning niet in (iaat was on» jle v«re^fc|ite faiisfaflte aan-de t uffen te gerfen ter oorzaake van -de infolentien en ondetdrirkkiogen weine men hem gedaan Uer/t waarom dooi dc agiing.cn van zyn Kuffife Majeft. jegent den Kqping van ;eilieq«» rep.«»J»ide iet roe te laten de volkomen ruïne van geheel Ferffen .^etk^otui^erear'ei'dc dat zopdanigen kwaad zich zöüw kunnen' kernen uyt te örekken tot. op deszelfs Gven/en zyn Kuffife Majt. nodig geoordeeld heeft zyaWafe- nen tegcq gemelde Rebellen te wenden, en haar gewapendCr-hand eeiu-1 ge Steeqep en Flaarfen. aan de Caspife Zee geleegen welke bereids in ffiiï V«niC- MarCUr eft der-t' i h*Ut 31 «C!ke hant,en «ftwwmdrt, er. met dcs«lfs Garnizoen dinftal Zandodan de Heer dd fort© *or het BiJtiom van CatronHn de te Kerk van Araceli. Donderdag kreeg men fvdWg van Lórétlo dW dé 1 e" h^c vcwoe-rherd zoodarr.g vermeeyderd dat. 'an.'Heer Foscari zich daar gevanrlyk ziek bevond: Gifteren gaf then 3oo 7 2Jch «f •lleen Meefter gemaakt hebben ^nn de Hoofdflad van di» ak fcudi aan de Biffchop van Vite.bo, om de tweó Ligh'amën der Hefl!ge"n *0"'T^' TV TfO0n T weike de Paus daar laaftelyk gezonden heeft, in Prfceflie om re dfagen. Kontnglyke Fam.he gevangen genomen u^gezonderd een det: tel* MILAAN den eerffen December. Eergifleren is de Caffier van de >°ng(le p""«n ',ie cm wetitgcSutcefl^ur van r K"- yke Lombaard de vier Ma,ia'» genaamt met omrtent 7o duyzénrf Liyres mngryk Lan<5en Veder .-nnH «Heen heeft wrllc. vermeng vea'van ons Geld doorgegaan waarom de Commiflarifltn vau de H1.1'.jf- det fetti, die zyn Borg is, vergoeding vorderen. I L1VORNO den December. Gepaffeerde Woensdag heeft men hier en'zeer m.rgnifiqne Lykdienfteo gedaan tot tuft der Ziele vari wylen de waf [Groot-Hertog, waar by r-iie de Confuls en de Voornaamfte Kooplieden, een zoo Vreemdelingen air Onderdanen; in den zwaaien Rouw gekleed, gc- Ve- afïifteeid hebben. Mét een Tattaan in drie dageii van CivitaVecchia ge komen heeft men tyding, dat een Rooffchip uyt Barbaryen op de Ku- :rd ften van 't Eyland Sponfa gebleevcn zynde, tio Tütkën die óp het zel ve waren geweeft, de meefte Attillerye en Prövizien geborgen hebbende, wen maat naauwer verbinden de vtiezdfchap wellfd zoo lang ttilich.,'n. 4e twee Monarchen befiaan heeft s vtaar rpc by hjeihefft gezonden zvnf zeet waarde eo zeer getiouwe lfmaël hef Gaaaöor vati J-tbrt- m.itMtld, met eeu Brief voor zye KótEicI Main orrv^iimkccni» to ge ven van zyn verheffing rot de wettigp fcrg«ïfiic van zyn Vatiew TtodVt en deszelfs hulpc te verzoeken tegpij# de verdrukksng Mn.gacclde ftfcv bellenj hebbende hem voorzien tti«r«ei> fuglifantcVolrvr3t^hridtzy«i>2e-< .gel bekragtigd, om met ons ctn fornfeel Tta&aat te.fluyiaii wegtra hef Sccours tegen de B.ebellen. Waatptft rid Miniftcts vanszyn JArftKérMaftA. óp fpeciale ordte ondernomen hcUbert d»Conver:k dagra van te. ro - >- ey- op een punt van dat Eyland een For, opgeworpen Haddén', en zich daar i M vetfehcideConferentieo nNT gemelde AmWladeur van Pst- la- mair tineerden; waarom de Commandan, van't gem.Eilahd daar van ad- Z?n.°V* v-«>B«da A.««n.en m- vis naar Napels gezonden en het nodige Sélcdms terzogt had om haar te te kunnen oveimeefteren, I ir Zyn RufTife Majt. beloofd zynvopttjte vikndfrhap en byfland te gen de Rebellen, ten einde dezelte geheelf(t zfuden>wor<ten nvrgeroen.;^ en op dat de Regeeting van den Koning van h»fien voikomen ggvèfiigc- en in goede Vreede herfteld zal virordeti, verbind zig zytgKuflife Majeft.' Hier zyn een groot getal kleyne Vaartuygen gekomen, als mede Kapt; Simon Fonfart van Tuliis. tj, -GENUA den 4 December. De Regeeiing heeft geordonneerd een La- 1 r i« zate, in de Golf van Specie op te tegten, en btBötten de Plaats van San .^- .f T .TT.L "A.TjL"! "TH Bonifacio op 't Eyland van Corfic-a te vtiftetken en dat voortaan twee Te* j Gouverneurs op dac Eyland zullen zyn, van welke'de eene te Labadia jr-jez de andere te gemelde San Bonifacio zal refideeéen. Met een Fëlouk a- van Napels gekomen, heeft men tyding dat het Schip* de Triumpficren- ïti-j de Leeuw Kapt.Papeschi, Spaanfe Kaper, laaftelyk van Livorno naai dé Lrfvant ter Kaap gezeild zynde met een Spaatffe Coronhiffie, het Fianflè n- Schip de St. Jofeph Kapt. Marino, van Alex, itasr Livotno gedeftineerr, if genomen had, op pretext dat de Lading voor Joden te Livorro was, en 't zeive vervolgen; te Civira Vecchia had opgebragt; wait op de Spaan- rfs Conful te Livorno een Feloucq derwaaids gezonden had, om gemel- nde Schip te reclameeren met ordre zig mcefterte maken Van de Coml yn ttnffie die hy van den Koning van Spanjen hebben z'cuw ondeifuflchcn H "i'len eenige dat de boven genoemde Kapt. onder *t gebied van de Rid- B-[dcr Matescotti, Romein, zouw wezen en dien Ridder gevolglyk gear- tefteerd ftond te worden. •if VENETIEN den 11 December. Maandag Feeft van St. Nicolaas, af. ,t- flfteerde den Doge met de Regeering in de folemneele Mïfle, welke ge- IC.I zongen wierd in de Kapelle van 'r Faleys aan dien Heylig toegeweïd. dt Dingsdag morgen heeft de Heer Gergy, Ambafl'adeur van Vrankryk.de Regeering kennis gegeven van zyn aankomft alhier, waar na zynExell. 'H de Vizites van dc Uytheemfe Minifters ontfing. Woensdag Feeft'van Maria Ontfangenis, affifteerde den Doge en de Regeeting in de Kapelle r/-l welks in de Kerk van St. Marcus gehouden wierd. Eergifleren arriveer de hier een Vaaituyg met eenige Goederen van de Generaal Schuylen- t- burg die in 't kort mede in deze Stad verwagt word. De twee Frincen 1 van Saxen Meiningen welke hier voor eenige tyd aangekomen waren xyo naarLoretto vertrokken,om zig vervolgens naar Romen te begeven' Duytsland en d'aangrehzende Ryken. - t WEENEN den 11 December. Woensdag Feeft van Matia Ontfange j bis begaf zig de Keyzer met de Ridders vah het Guide Vlies te Paard "aar de Kerk van St. Stejhauus, daar zy den geaoontu Eed hebben af- zoo te Voet als te Paard, naar Feiiten te doen mafficheeteo, en tegen' de Rebellen tc doen ageeren. 2. Daar tegen ftaai de Koning van Peifien af aan zyn Ruffift Maft, en deszelfs Koningtyken, de Steeden van Derbent en Baku, met «lég,de Landen en Dependentiën langs de QrspiléZee als mede da KrtariT'i'ión vxn Gilan, Milondton, en AHarabax^rike voor altjd aau>»yA RuUl-f Maft. zullen bly ven, ten einde dte totëlxrt jonderhoufel vari ddfiT-ï Lc gcr zouden kunnen dienen zonder dar de Koning van l'Cjfwntuar ee*: nige andere laft van hebben zal. j. Maat dewyl het onmogelykls ln Zoo verre afgeleegetr Inmden en ovet Zee te brengen de nodige Taaiden feoo voor de Rnyteryc, ais om' de Artilleryc^ Bagagie; Ptovrzid en Ammomtie te vervoetén en alzuo gemelde Ambaffadsur verzekeu heeft dat in.gemeldeafgeftaahe Pr»yiri;-' tien groote overvloed van Paarden was. otdonneetd zyn Rufilfe Majef'a aan deszelfs Generaals, welke hy gezonden heefr om legens de Repei- len te commandeeren 'er. z.pp veeje le.gerzamelen a}s nodig zal zvr« op conditie egter dat by aldrer. 'er zoo veel niet gevonden mog'en wor den als behoord zich de.Konjng van Fertïen veibrrd -die te loiuneeiee welke ontbieekcn zullen., voor 12 Roubels ieder Paard, als mede rrb' zorgen alle de Kameeleu wellse nódig zullen .zyn tot IrCt ttanspotterran van de Bagagie; niet alle mogelyke fpoed te voorzien in het onder; r voot de Legers en byzonderlyk ZQrg.tejffiagen dat dezelve iade lchen ovctvloedige Voorraad van Brood Vjctfch, en Zout hebben Conditie dat de Graanen het Vleelch es Zout haat geleverd 7ji 1 -i: worden mits betaalende voor een Baiiemnir Graan die heftig i-ii:- fe Ponden weugt tien Copeicki voor een Batmu'V'Ru.rvrJ yle.es zellie* Copeicki voor een Schaap wegende vier Batm rn een Roubcle<f fc" aldien gemelde Vivres in de Msrftb in-Prys rnoaiieerdcn zal *a fti pii c; ten lallen des Konings van Ferfieo komen en ten ey.tidt de Legtrs t)« delvk van alles vooizien zouden zyn, zal daar omtiénr de riod gc drvj'n- ziiie gemaakt worden zoo dra den AmbalLrdcui in Fciüeo te rug gc-< konten zai zyn. r-r -. 1 I 'A 'i Vf-4 1 J't it\ u'f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1