J Te Leyden bv FELIX DE K L O P P E Rop de Breedellraat over het Stadhuys. Den iy December 17*}. teryi van twee Millioénen Guldens(beftaattde in niet méèl its 30566 Diik Sefli'jéén, vfn Siltlname hetwaards koraende, die in 't kon Loten en Pryzen, en viet Claffen van welke maar drie, door die 'er in touw yern#kk<ti fit Falmouth Com. Roel. Piet.J»< fle Sec.van, blyven moeien worden gr(ourneert) tyn te ktygen by dé aangeftelde n*ar Vunkryk moetende en te Maaftrand Berge Har,fle Weting, CommilT.onariffen, zoo io de Steeden dezer, als in dé voórnaamfte van Nantes naar GoitenbUrg gaande. Te Stokholm tyn verfcheide Scbe; de andeie PtQvintien r ook zyn dcrRecepifien of Loten-Billtiten door gekomen, daar onder Laurers Agtmin van-Anktam, Marten Brafci den Direfteut behootiyk gétekent, te bekomen, te Rotterdam by Mofts Hans Akerklom van Dantzij Hans Putsman van Lubtk, Com. van Window,.eti het rpanquerende Schip van Laurens Aksberg van It' *t welk iedeid'den r6 Oftober In de Finfe Sclteeten had geleegen, De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 93 en 3 vierde a |J ■de. Bdbao 94 en 7 agifte. Radix rat a ril en 1 vierde. Se vilten ij éi 1 vierde a 3 agtfte. Lisbon 43 en 1 vierde. Venetien 84 en 3 vitj half. Livorno 91 en 1 vierde a 3 agtfte. Genua 95 en 3 agtfte. lp den 34 Sch. 9. Parys opzigt 39 en 3 agtfte. Leipzig cour. 39 en ti fte Sr. Jrancfort cour. 26 ea 3 vierde Ryksd. Breflsu 37 en 1 agtfte Dantzig 282 P. gr. Hamburg 31 en 7 agtfte a ij zeft. Sr. Gent 1. a werpen j. R tuffel 1 en 1 vierde. Zeeland 1 agtfte a 1 vierde avar.s. t.erd. 1 agtfte. De Agio van de Bank 4 en 3 vierde. De A&ien vjt O. I. C. zyn 646, W. 1. C. 86 en 1 half. De Eng. Bank rat, 0.1, 138, Z. Z. 113, Ar.nuit. 99. 's GRAVENHAGE den T4 December. De Héeren Staaten van H| land en Weft-Friesland tyn héden na gehöudenc Befoignes wedet »:ii derd geweeft. Gifteren morgen was de Heer GarfenotMinifter va» Hoven van Keulen en Beyeren, m« de Baron van ïffelmuyden, altki Prezident in haar Ho. Mog.Vergadering wegens de Provinile vanOn -yflel, in gefprek; gelyk mede de Koningl. Zweedfe en Deénfe MimAi green van Vdew aid naar de Kooger gaande 1 en men meende dat het de Hceren Preys en Greismet eenige Heeren van de Regiering int Galjoot van Btuyn janffen van hier naar Riga gedetoneerd ('t welk j foignes. Morgen vettiekt een Detachement Gardes te Paard naar Schooj ftien zonder Roer en Volk tuffchen Hanout er. Waasfcergen "had vinden hoven, om de komfte van den Koning van Groor-Brittannien afin. Haasverberg, Abraham Hovendaal, Elic Carré, en G.Schonenberg 3 in den Hage by jacobus van Eliinghuyzen en Jeroen dé Gelleke re Hambuig by Pieter Heufch 3 re Lubek by Chnftiaan r/rtites re Leeu waa>den by S. A. Niemsenbuyfenj te Groningen by J. Camphuyfenj, in *3 Hertogenbofch by Daniel Janette te Breda by Pieter van Riellé 3 tc|M»ftric!it by jaques de Leffart te Gcpt by jacobus Setfandets 3 en te Brbgge by Bernard Matthys. AMSTERDAM den t3 Decembet. Te Martinico is gearriveerd het Schip l'Americaiia Kapt. Chapyn van Nantes 3 te Genua Kapt. John Johnfon van hiet en Alicanien, die weder genoegfaam zeiltéé naar Na pels legt 3 te Alicantèn de St Jaqnrs Kapt. Augier van Sint Malo 3 te Chtiftiania Joh. Hees van Lisbon 3 te Dantzig (daar door het aanhou. üe»de flormagtjg Wrêr in de Ooftzce, alle de Schcepen nog op de Réd lagen) Anders Andeift van-Calmer, Erich Kuhlman en Chriftoff.Wyn- koop van Stokholm Jochem Jooften van Katelskroon öcc. eo wedet te tug Com. C. naai Stokholm en Hans Lefferman naar Karelskrocn moetende; onder andere in de Zond Corn. Lives? te Rouaan Jan Tom. Duyf van hieij en te Rotterdam Kapt. Ives leBlaay van Llbourne. Om etent de Kooger by Koppenhagen is gebleven hét Schip van Pieter Wol dryven, en naar Koppenhagen zouw gebragt worden om daar deGocde- fen tot nader ordte te bewaaten) op Hanout vaft geraakt, en hetVolk en de. Schipper genoodzaakt geweeft zouden zyn het zelve ie verlaten. Vol gens de Brieven van den zz der gepaffeerde Maand van Petersburg, had men daar tyding dat Schipper Tjalk Feytjes van die Rivier in Zee was geraakt en dat men, deWyt 'er weynig Vörft en de Wind Ooftelyk was, vaftftelde dat dezelve, nevens de ar dete de volgende dag vanKroonftad onder vejd zouden raaken. TeWindow" legt MelleAtres zeilree naar de ze Stad, Vin Martinico is vcttrökken Kapitein Etienne Soubiet naai Bourdeaux welke door zwaar Wéét aan die Éylanden te rug gekeerd was i van Memel het Schip de Sr. Pieter Alle Oeges hcrwaards 5 uyt de Eillau Jochem Thiel enWtlliam Bezogne 3 van Breemen FrancoisWaard naar Londen 3 en van Dublin Jurgen Peterfe naar Noorwegen. Te Bti- ftol is door zwaar Weêr en na véél oytgeftaan te hebben ingeloopen ten, .zynde de buyten Jagren albereids tot dat eynde naar de Vaaug zeild. Volgens de Briéven van Hanover ftond hoog gemelde zyn M« als overmorgen van daat té Vertrekken, dog zig een dag of twee by zelfs Broedei te Osnabrugge op te houden t ondertuffchen word de L Townshend morgen ofte de vplgende dag hier vetwagt zullende t intrek nemen by de Groot-Brittannife Minifter de Hr. d'Ayrblles. Mi vetftaat dat de Keurvotft van Beyeren by Miffive aan de-Hceien Sn ten Généraal kenniffe heeft gegeven van't overlyden van deszrlfs Bit der den Keurvorft van Keulen 3 waar over dezelve by Miffive ftaai worden gecondoleert. Eenigé Heercn Bewindhebbers van de Ooftiné Comp. bevinden zich alhier. De Heer Croomftiom is uyt zyn Goui; nement van Venrne hier gearriveerd. Voor den Raad van Sraate hebt: den Eed afgelegd de Heéren Jan Vogel als Luyt. Collonel, Jan Winty als Major, mitsgaders Mauritt Ztyfi en Niivtaai Verpoorte als K,p?' aiwj Weir bekent gemaekt, dat volgens Refolutie van dért 1{a'M van Statte van den 9 Decembet t7Z3. ten Comptoire Generaal van d'Üme, wen betae'd», alle de'verag exde, en vetfeheenen lnrereffen, van het Capitael V3n 400000: o: den 3 Juny 1716, en vervolgens, ten behoeve van >1 êtninelykf.Majt. van Poolen Chettrfurjl van Saxen, onder haer Ho. Mog. guarantie genegotieera, als meede dat van het vootfz. Capitael werden a'g left, de Öbligatien geregiftreerd van Fo, >50 A tot Fo. *$8 F incluys, derhatven werden de Houders, der voorfz. Obligatien véfzogt haér C f tael cn Intereft, ten Comptobe Genetael voorn.op 't fpoedigfte te laeten ontfangen dewyl 'et geen verderen lntereft op dé vootfei Obligatii die moeten werden afgeloft, zal werden betaeM, maer vt>or afgeloft gehouden, w'aer naer een yder zig gelieve ie teguleeten 3 als mede dar del feitffen van de Negotiatie van 323000 Ponden, den 31 July 1713 genegotieerd voor deGraeffihap Benthem werden betaeld tot dtfl i.Augi^ ljit inclnys en verder indagtig te zyn; de Advettenlien van den 13 November 1723, en vervolgens in de refpe&ivc Couranien gedaen, De Heer en Mr. Aothoni de Leeuw Gntfangei det Gentraale Middelen s'Lands van Utregt, als bv haat Ed. Mog. daar toe fpecialyk geaiab iifeert Notificeert by deze dat hy zal afloffen alle de Obligatien rentende 3 en een half per Cento en-3e veifchynen in de Maand F'btm J7»4:s zullende dé geene dié op de iefpeftive Vetval-dagen haate Kapitalen niet komen op te eyfehen gehouden wotdea dezelve te continet fen regens 3 per Gento Jaarlyks. Tc nytkeér der Penningen van de Commercïe-Compagnie vkn Edam, word ten haaien Comptoite deze Maand December nog geconttnoee des Dïegsdags, Woeni.dags, en Donderdags voormiddag.^l; n ,1;i r,-, 1.' Daar is op den zo Mey dezes Jaais 1713 van Uyttegi.weg gegaan eén Jongeling tuffchen de t« en 19 Jaaretj oud zonder dat de Ouders.1. noch toe wegten waaf na toe hy zich begeeven heeft, zoo word denzeive Jongeling by deze de weete gedaan, dat zyn oitdfte Btoedot op dep 1 dezer Maand Deeèmber is overleden, en dien volgende gerecommandeerd zich weder onder de gehootfaamheid van zync Ouders.t,c ftellen 3 rt lende deszelfs Ouders hem zyn voorfz. misdryf vergeeven, of zoo hy dooi vette afwezen niet konde overkomen dat hy dao'tot geruftheid vi eypé Ouders fcltryve waat hy zich is ophoudende. Dezen Avond ten s truien, zynde Woensdag den ty December, zullen de Makelaars Jan Hoos, Hend. vander Heyde, Jan Riedereaker, Dani d'Azevedo, en Jan Hofteyn de jonge, te Amfterdam in de Dykllraat in de Burg, verkopen een party extra puyk nienweVarinas-Tabak legges Op 'de Colveniers Burgwal onder het Hnys.van de Heer Abraham Ter Borgh alles van daag te zien., .Men is van meeninge in 't openbaar te vetkopen veifcheydcWooniogen en Landen, als volgtop den té December 1733 teWaffenaar t Mc gen Weyiand in de Ruyglaanfz Polderwaar men zegt nog Steen- ofte Pan-Aarde te ayn 3 7 Hond Wey- of Hooyland in de Ooftdorper Polk en z Mofgen in de Paapwcgs-Polderden z8 Decembet op de Rypwatering een Woonihg, gelegen op de Ade» met omtient 30 Morgen zooWp (ts Hooyland. leggende in.de nieuwe Huyg-Slootet-Poldet 3 als pok eenige Partyen in de Lyket- Roo- en Veen-Polderden srfle December t< Smolenaars-Brugge by Alphen 2 W.ooniugen, met.omttent 44. Morgen zoo Wey- als Hooyland, gelegen in de Riddet-Buurt in den Ambagte v; Óutthoorn deo 3 January 1724 te Leyden op den Burg tweeWooningen, waar van een gelegen is by Hoogmade, en de tweede op de Oude M in de vrye Heerlykeid yao Alkemade breeder in de daat van aangeplakte Biljetten vermeld. NB. De. Verkoping det 24 Motgen Land in Fied' rikjés-Vliet &c. te Woubrugge op den 29 Decembet, zoo als reeds bekend gemaakt was, zal geen voortgang hebben. Men is van meeninge.op Zaturdag den 18 December i7t3, op den Burg binnen Leyden, in *c openbaar te doen veylen en verkopen eenWi Itinge, als Huys, Stallinge, Barg, Scjtuuren, Pootinge en Plantinge, ftaande cn gelegen in de Heerlykheid van Haferswonde aan den hoogen Rvi dyitmet omtrent 2"i Morgen zoo Wfy- als Hooylandleggende in vetfeheyde Peiceeten zoo in de Hootnfe als Riedveldfe Polderonder 1 voorfz. Heerlykheid wordende in huure^gebruikt by Willem janffen Agrerof. Nog een Wooninge, als Huys, Stallinge, Barg en Schot Kaande en gelegen onder de Heetlykheid vpn Valkenburg aan *t Dorp, met omtrent 25 Morgen zoo Wey- Hooy- als Teelland, daar aan, by.t omtrent gelegen in divetfe pattyendaat onder ook begtecpen het gtoot en klein Marktveld woidende in huure gebruikt bv Pieter van Nes. En nog een Hofffeedebeftaande in ef n Heerehuyzinge, Tuynen, Boomgaards, Laanen, en Stallinge voot 8 Paarden, ftaande en gelegen id Heerlykheid van Valkenburg, regt voor het Marktyeld. Roeland van Leuve, Makelaar in Zyde, z*l °p Woensdag den 22 Deeember, te Amfterdam in 't Oude Heeren Logement, verkopen een pair ManufaQureri beftaande in Lakens Baaven, Goudé, Zilvere, Zyde en Wolle Stoffen, veele zwarte Zyde Stofjes, Gottde co ZUvere Linten, tt party Goude en Zilvere Paflementen Ooftindifche Koopmanfchappen een party Engelfe Glazen divetfe Meubilen, en Raritevten, daar oni den "Vorftelyke Degen, nu eerft uyt Turkyen gekomen verders Porcelynen, konftige Schilderyen, Vloer-Tapyten 8cc. daags re voorer te zie» Joli. Staats, Jan Lemmers, én Hendrik Linquet Makelaars, zullen opWoensdag den 22 Deeember, 's avonds ten 3 uuren, te Amfterdam iiï Nes'io de Brakke Grond, vetkopen een patty Moscovife Jngten, 30 a 33 vaten extta puyke gezoute Zalm, een patty Tabak-Baften, groote W« t'en, een party Möseovife Linnens, en dito Potdöek-Linnen, nevens een patty divetfe Peltetyen 6ec. Men is van meningé op Maandag den 3 January f7*4 avonds ten 3 tiuten binnen Leyden op 's Heeren Logement aan den Burg, in 't penbaar te verkopen een fchoone wel gelegen Wooning, genaamt 't Huys ter Botde, leggende op de Wyda, onder de vrye Heerlvkheld van Eflelh fceVw'ondé, met omtrent drie en-rwintig Mergen, i99 Roeden, goed degclyk zoo Wey- als Hooyland 3 zynde alle de vootfz. Landen in 't gchr téfi diep'bezet met extraordinaire feKoone Veen-Aarde. Öp' die Bnefe van 1000 Ducatons aan de Leydfe Armen, zal de loteekening by S, Luchtmansen in alle de Provinciën eyndigen op den eer ften Janu'aif if24, en aanftonds op twee Pètffen gelegt wotden (waai toe alles in gereedheid is om voor de beftemde tyd volgens de Proeven zindelvk te leetcen) 't beroemde Werk genaamt het Algemeen Groot Hiftotifch Oordeelkundig Chronologifch Geografifch en Letrerk Ï4AAM- én WÖORD-BOÉK valt den ganfehen H. BTBEL j veteïetd met omtténl too noodige Landkaarten en kopere Plaaten (waar p de 7 Proef-Plaaten in de Steéden vétzonden zyndienende tot de Gedenk-ftukkei) der Jooden en andere Oudheden tet opheldering der t Schrift in *t Eranfch hefichreeveft door den eerwaarden Heet ^i.tgujilnus Calmet en nu in *t zuyver Nedetdnyrfch overgezet merkelvk vetmee derd, en met Aanmerkingen verrykt door Matthtus Gargon met Privilegie en reeommandarie van de Theologifche Faculteyt te Leyden 'r Wc: zal koffen op Royaal Papier 48 Gl. en dé eerfte Inlage 12 Gl. waar van geen eenig Exemplaar zal overgedrukt worden j en 't ordinair Papil #2 G'. en de Inlage 8 Gl. De Namen det Intekenaars zullen agtet 't eerfte Deei gedrukt wotdenen dit Werk zal direft nog indireft niet roe als «en* gedrukt, en zeer weinige overgedrukt wbrden. Johanneo van Duren Boekverkoper'in 's Gravenhage adverteert dat Dr. BURNETS Gefchiedenit in Groot-Brittannien van zynen tyd inf voorige Courant gemeld, niét hy hem 3 maar By de Boekverkoper Jean Ncaulme in *s Gravenhage gedtukr zal worden. Üvt He hard re koop een Heeren Hüyzinge niéuw hegt en wel in ryn vierkant opgehaald, met zyne Saletten en Vertrekken tot 11 in get»1 zon klefn a!s groo', met een doorgaande Zolder onder een Leyen-Dak 3 3 Hoven daar by'met F'tiytdiagende Boomen beplants met de Neethc' zingé en Bciwhoevé, met deszelfs aanhorige Landeryén en Weyden groot te zamen ontrent s_Margen Holland; 3 alle geleegen rak.endc aar Stad'EVndhove, langs de Rivier den Dommel. Die hidér onderrigting en opening geliefd te hebben, addreffete vig teiSecreraryetc Eyi-dhove.i Corn, van Rvp, rroetirenr te 's Hertoge-bofeh, of bv Lautens Berkoske Boekverkoper op den hoek van de Hoog- en Papeftraten in 's Hage.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2