M L E Y D S E W oensdagfe Courant. 'tad 'Oft, Beuu i do< n*f rif Con, tWJj. «Vt, liltj No if® en, l-Ot, Duytsknd en d'aangj-enzende Ryken. ANOVER den io December, Voorlede Dtogsdag wicrd hiet een v.lfcbe Mnntet met zyn Vioüw het Hoofd afgcflagen vervol gens op een Staak gtfteld op de gtoote Weg en haate Lighaa- men verbrand men zegt dat deViouw van Edele afkomft was, en dat haar Man voor deze Lt. is geweeft. Voorleede Oingsdag heeft de ialfPCD'nS he7ins c'e Fries Fredrick.', én andere Perfconen van diftinfitie, het vermaak van de Jagt genomen als wanneer 84 wilde Zwyuen ge it dc?d wiëtden. Die zelve dag ontfing zyn Majt. met een Exptefië van 01 de Heer HorattoWalpole tyding van Parys dat de Hertog van Orleans '«Ir Rot. zederd heeft men ó'^den 2 dezer zeet fubtt te Veifailles overleeden was e"itel beweegii g onder de Miniflets gezien, en die vanVtankryk en Span- OVC,jrn zyn veeltyds te famen in Conferentie. Sommige willen dae het ver- Vaanek van zyn Groot-Btittaanife Majt. naar zyn Koningrvken den 16 de ze; zal voortgaan, en andere dar zulks de» zo zyn zal. Zeker Jonge Jing naar eenige bygelegcn Plaatfen te voet gegaan zynde is onderweg •ffa-ycrmoord geworden 't welk op deze wys is toegegaan zeket Pexfoon a degem op de Weg té gemoet komendevraagde hem werwaards hy ging, luit# geen hem deze Jongeling zeyde de Moordenaar gaf te kennen dat logtfcy ook die «leg zouw nemen, maar gebrek aan Geld had: gemeldejon- t by geling antwoorde daar op dat hy mede niet veel had maar hem van 't zyne zouw aflifieeren haar weg dus vervolgende, greep hem de Moor tot denaar van agteren en gaf deze Jongeling met een Stok zoo zwaaien net |ag op het Hcofd dat hy in duyzeltng viel maar weder bekomen, en te famen hand-gemeen geworden zynde, gaf deze Moordenaar hem met neneen Mes z fteeken in de Buyk; vetvolgéns ontkleedc hy dezelve nam me hem alles af, wier» hem daar na in 'r Water, en ging zyn wegdes niet tegengaande kwam deze Jongeling weêt tot zich zelfs en genoegfaatn raq half dood zynde ging hy in die Haat haat het naaffgeleegen Dorp !ef-ltiaar door zwakheid niet meer konnende fprcekeo ftelde hy dit geval i is hp het Papiermen vervolgde aanftonds de Moordenaar, én kreeg hem rd. gevangen in een Herberg, daar hy bezig was met drinken, en om zig té Lt- vermaaken hebbende zelfs de Rok van dezejongeüng aan 't Lyfze- liyjj ietd is gemeldejongeling overleeden; en dé Moordenaar zal ten eerllen er- hyn Proces opgemaakt worden om hem na verdiende te dtaifen. GROOT-BR1TTANNIEN. LONDEN den to December. Man is bezig met het maakeh van een dé gen zeer fraay Vuutwerk, '1 geen omtrent de Roninklyke Beurs aangefte- iét ken daar te worden, als de Koning in dezc$tad zal aankomenjwaar van de tyd onzeeker is dewyl de Regeering geen ordres van Hanover heeft to kunnen ontfangen om dat ons drie Foden uyt Holland manqueeten ne waarom men morgen deKaroffen naar de Flaatfeo zal zenden daat men de meend dat zyn Majeft. voet aan Land zetten zal. Met de Blieven uyt en Nteuw-Engeland heeft men dat de Rover Lowe meer als 10 Franffe '1- Schee'peD genomen had daat ondereen nieuw van zz Stukken, 't geen fk de Rovers tot haat dierd gebtuikt, vetfeheide EngelfeVaattuygen veio- vcid, eenige Mannen van dezelve dood gegeeffeld, en veele andere Neus y- «n Ooten afgefneeden haddengemelde Rover Lowe zouw ook te Fiall gewceft en daat vetfeheyde Portugeelë Vaattuygen genome», het Volk ongemeen wreed mishandeld, en vervolgens zoo men meende naar deEi- it landen van de Gtoene Kaap gezonden hebben ondettulTchen was daat :e een getugt, dat gem. Lowe overleeden zouw zyn en de Kapt. det Ro- :- vers die hem fuccedeerde een zeet vigouteus Man was. Men ziet hiet >t een Lyd van 7 Scheepet), die op den 31 September in de laafte Oikaan e bv Antegoazyn geblceven daar onder de Seneka John Bignetden 16 Oftober zaten daar noch omtrent 20 Scheepen op Strand en zoo veel a.ideren waren weder vlot geraakt als mede een gelyk getal Scheepen, !t welke zonder befchadigd te worden op de Rcë de Storm hadden uytgc- n ftaaodaar onder George Wikkenfon Andries Miller Daniel Lucas j Andries Harris, en Richard Waterhoufe, Voor eenige dagen hebben de I Bouw meefiets die by wylcn de Hettog van Marlborough gcëmployeetd Y gewceft zyn een tweede Ptoces gewonnen tegen de Hertoginne Doua- jieie diet Naam, rakende de Iotreffen van het Geld dat zy te voorderen hadden wegens heiKafiecl van Bieinheim, hebbende de Regtets van het Hof van de Exchequer verftaan dat haat de Int reft betaald zouw wot- den zedetd de tyd dat de Riddet Btook de Ptyzen en de Rekeningen met gemelde Bouwmecfters uyt laft van wylen den Hettog van Marlbo- «oag geatiefieerd had. Maandag begaf zich de Hettog van Leeds met een Boode van Staat vetzeld in de groote Zaal van Weftmuofter van waar hy, tra de Eeden afgelegt te hebben, weder naat zyn Huys keetden, onder de bewaring van gem. Boode. Eergifteten morgen is de Dogrer van wyien Mr. Eduard Rolt Lid va» 't Parlement in den ouderdom Van to Jaarcn overleden, na dat men haar voor 9 a 10 wecken de Fok- jens had ingeënt zedeid welke tyd zy zich byna gedunrig in de groot- fte fmerten bevonden heeft doot een Humeur 't geen zich op verfchey- de gedeeltens van haar Lichaam gehegt had »n veele Zweeren veroor zaakte, die mén niet heeft kunnen geneezen. Die avond is de Koningl, Accadeiuie op de Hooymarkt geopend, met de nieuwe Opera van tbor- *ar«, van de Compofitie van de Ht.Bononcini, want vandcMufïcq voor de befte word gehouden welke ooyt gemaakt is. Gifteren de laafte dag van denTermyn, verfcheenen de Hertog van Noifolk, de Graaf Ottery, de Lord North en Gray, Doft.Friend, en andete Gevangenen van Staat, d;e voor eenige tyd uyt den Tour ontfiagen zyn, ingevolge haar onder werping voor 't Hof des Konings Bank en wierden op het verzoek door haare Advocaten gedaan, voor zich zelfs en haare Borgen ontfta- gen. Be 7 Zwaitmakers van Waltham zullen ingevolge de ordies die het Hof van Konings Bank Dingsdag afvaardigde eoft aanftaande Woensdag teTybutu geëxecuteerd worden. Men fpreeke van een Huuw- I lyk tuffchen Benjamin Mildoioy Broeder ven den Lord Fitzwaltere» een der Coramiffanffen van den Exyns, roet de Gravinne Douaricre van Holdernefs. De Makelaars die op het inkomen van voorname tydingen gewoonlyk haar voordeel zoeken door het veiwekken van vteeze we gens de publique Fondfen hebben zicii op de zeekerc tydirg welke de tafd» Kegeaiea Dingsdag wegens de dood vaudenHcrcog van Oileansj van de Heer deTouehelWintflér vfih VrSokryk óntfingën by öytné- mentheid bediend dewyl de Z'. Z. Aöien, als in inyn vootige gemeld is vad 115 tor op 10S daalden 'r geen egter zoo thin als omtrent dé anderé Fondfen van dunt geWeeft is zynde de Ptyzen van dé Aflien die van dé Bank zyn 121 Cn 1 vierde, O. 1, C. ijttn 1 ftalf.Z. Z. rr^ en 1 vierde dito Annuiteiien «5 Afrié. Comp. 1 j' en 1 vierde Beur» Aff. 4, dito Ldnd. 6 en 1 agtfte, J. B. i» en vlerdt. V R A N K R Y K PARYS den to Decémber. Den derde deieiv 's morgéns ten j uitten, wietd het Lyk van wylcn den Hertog van Orleans naat St. Clobd gé- bragt alwaar het op een Bed van Patade zal blyveft leggen tot den 14 dezer Maand, en vervolgens gebragr worden naar de Ab.ye van Sr.De- nis, daar hét 40 dagen bewaatd zal weiden waai na men een Solemne le Lykdiénft, en een Lykreden als vcor éèn Zoon van Vrarkryk vooé hem doen zal. Gifter avond wieid het Hare van gernéide Hertog naar de Koningl. Abdye van Val de Grace gebragt. Wordende het zelve vet zeld dooi de Graaf van Clermont de Heitog van Montrnoiency en den Abc Treffan Aardsbiffchop van Rouaan zyn Aalmoèflëiiier die het aan de Abdifi'e overgaf. Den 4 dezer kwamen den Hertog du Mainè en de Graaf van Totiloufe een bezoek afleggen by de Hertog van Bour bon, welke haar te gemoec trad, en veel beleefdheid bewees. Voorleedq Dingsdag ram den Hertog duMaine voor de eeiftemaa! zederd zyn dis gratie Zitting in den Raad waar in vetfeheyde Rezolutien genomen wierden 1 de eerfie om vierde der inkomende Rcgren op dé Boter 4 Kaas Graanén en Stroo tot den ectften Maatt aanftaande té vernieti gen de zde om tot éen uyteifte noodzaakelykheid te fufpendeeren de Taxatie welke geotdonneétd is op alle de Gemeenfchappen Coipfen van Konften en Ambagten ter oorzaake van de blyde komfte tot de Kroon en de derde Om het regt van de Controlle te veranderen in een nieuwe Impozitie op het gezegeld Papiet, die minder fchade aan 't Ge meen zal toebrengen. De Heer de Nouion de plaatS als eerfle President van 't Parlement aangenomen hebbende, heeft den 6 dezer der Eed in handen des Konings afgelegt hy verkoopt zyn plaats als Frezident a Mortier aan de Heer de Blanc Mesnil Advocaat genetaal welke zya Dogter uyt trouwd met de klein-ZoOn van de Heer de NouiOn en dè Bediening van Advocaat generaal die gemelde Heer de Bl'anc Mesnil gehad heeftis gegeeven aan de Heer Talonvoor deze Advocaat dei KOnings in 't Chatelet. De Hettog van Boütbon heeft al veifcheyde reVzcn als eeifte Mimfter van Staatmet de Koningen andete Mini- ftets van zyn Majeft. gearbeid en fchynd ongemeen genegen om zich door her verminderen van Laften aangenaam te maken by de Ingezete nen. De Kardinaal de Rohan word nu ten ectften aan 't Hof verwagt. Aan alle de Üytheemfe Miniflets buyren 's Lards zyn ordres gezondeè om de dood van den Hertog van Oileans bekent te maken aan de Ho ven daar zy rezideeien. De Baron van Dehn exrr. Enveyë van den Hertog van Brunswyk, heeft Zyn affCheids-Audiemie by de Koning ge had ingeleid zynde door de Riddet de Sain&ot, Intiodudenr der Am- baffadeuis. Men heeft aan de Intendanten weike zig hiet bevinden, ge ordonneerd ten eerften naat hunne Poften te vett.ekken. Het is de Graaf van Beaufoitvoor derze Kollonel van de Infantetye Broedet van de Ptini van Croyfolre, dié met goedvinden van zyn Mafeft. als Btigadiet overgegaan is in dietift van de Koning van SpanJen. Men is bezig om de Zeeziaken óp een goeden voet ie herftellen,waar over met de Graaf van Touloufe, gioot-Admiraal v-nVtankryk, Confctenrien zyn gehou den. Men ziet vyf Arrrften van 's Koniftgs Raad van Staate. Het eeiflë van den yc November is om de Koify, die de Particulieren op den eer den November rfzj vegMaard hebben té bezitten in de Magazynea S van de Compagnie det Indien onder twtfe Sleutels over té geeven. An der van den jo Novembei otdonneetd dat de teekening van vier Com- milfariflen, van de 7 benoemd door Brieven vanpatent van den 9 Aug. om de Contraöen det Ly(tenten op deTailles te paffecren, fuffifant zal wezen, en dat geme de Confraften vzn die waatde zullen zyn, als of zy doot 7 CommiffarifTéi geteekend waren. En diie van den 7 December, Van welke het eetfte otdonneetd dat de volddening van 't tegt van Con firmatie (et oorzaake van de9 Konings komfte tot de Kroon, uvrgefleld zal blyven. Het andet behelfd vermindering det Regten, welke by 'r in komen der Srad Patys gevorderd worden op bet Hooy, Haver, Graanen; en diergelyke, Kaas, vetfe Boter, gezoute en gefrnolte. Het jdeenlaallé van die dagteekeningbelieft de Renten op het Stadhuys van Patys. 'NEDERLANDEN. BRUSSEL den 13 Decembet. De Marquis de Pri* heeft voor eenige dage» ordres gezonden naar alle de Frontier-plaatfen om haare PoOëh te verfterUen en op haar hoede te zyn. Den Raad van Braband heeft op de inftantien van den Internuntius verboden hiel te debiteeren de Mtr eurt Galoot ir Hi/foirtijuedie elders gedrukt wotd om dat gem. Schrif tuur de R.oomfe Geeftelykheid fcheip aantaft. Donderdag is een Engcl- fe Courier, van Parys naar Hanover gaande, deze Stad gepaffeerd. Van Mechelen heeft men tyding dat de Graaf Coppigni daar na 14 dagen aan de Kinderpokji'ns ziek geweeft ie zyn, overleeden was. MIDDELBURG den 13 December. De Gecommitteerde Raden van de Ed. Mog. Heeren Staaten van Zeeland uyt de ingekome Colle&ea gezien hebbende dat haar onderhanden zynde Lauds Loterye zeet verre is geavanceert en wel voor een groot gedeelte op den geftelden tyd zoaw bebben kennen getrokken worden doch voorneemens zynde dezelve Compleet te doen trekken hebben dethalven gerezolveetd de alletlaafte Trekdag te prolongeetenen vaft te Hellen op Maandag den 14 February; op poene van drie dMtle rtftimtie, indien dezelve drie wee ken naderhand, zynde Maandag den 6de Maart 1724, of eerder, indien dezvlre in ftaat mogt zyn niet getiokken wotd wordende ynmiddele de Commifftonariffen verzogt baate Colleft-Boekcn vaftelyk te fluyten, en over te zenden op den KFebruary 1724, op dat den Dire&cut de tyd hebbe alles op het otdentelykfte in geteetheyd te bteagen, en de Coiie- tten by her Winter-Sayfoen behootlyk konnen oveikomen. De Coit- ditie» icc. van deze wel verdeelde gebaliautocide eo wezendlyke Lo-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1