L E y D S E t Vry dagfe Courant. $-■3 \o. \7l\ 1 V^' N°. 14S fk: /j0L B|ia baai*1 S R V I E N. BELGRADO den jR November. Men heeft hier tyding van Kon- ftantinopolen dat aldaar een Afgezant gearriveerd was van den jongen Sophi van Petfien mei Brieven aan de Grooten Vizier om van de.nTürkfen Keyvér in deze tegenwoordige tocftand hulpe te verzoeken ten vootdeele van de Pcrfiaanen maar dat den Grooten Vizier hem in een gegeeven Audiëntie zeet flaauw ontfangen en te gelyk op een nadrukkclyke wyze gerepiccheert en gezegt had verwon- derd te zyn dat de jonge Sophi zich noch aan de Ortomannife Potte kwam te addrefleerenna zig albeieids tot de Moscoviters bcgceven te hebben} dat de Ottomannen van de zaaken in Petfien andets oordeelen- de als zyn Hof, zy met regt meer ombragie opvattede van den Inval det Ruffife Natie als die van den Ufurpateut Meteweys dat deze een Rebel zynde, egtei het Mufdtaanfe Geloof omhelsde} en dat de tyden wel zouden hebben konnen veranderen om hem na verdiende te ftraffenj maar dat de komfte van it Moscoviters in Petfien, welkersVotft zig zoo gedugt in de Waereld maakte, niet alleen van gcvaarlykc conieqnentie was voor het Petilaanfe, maar zelfs voor het Otromannife Kcyzettyk en in een wootd, dat zy na door flauwhartigheid haar Keyzertyk rer- looien te hebben noch van gedagten waren gewceft geheel Jtfiidoor haar orgetrouw'igheid verlooren re laten gaan. Gemelde Peiftaanfe Af gezant had daar op ecnige reedenen willen bybtengen om zyn hooge Principaal drsweegen te vetfehoonen 5 maar den Giooten Vizier had aulks niet willen aanhooren. Men heeft hier tyding uyt Zevenbergen dat de Tutken inWatlachien en Moldavien in groote beweeging zyn} cn dat hunne meefte magt welke aldaar geinquattietd was, nevens een groo te quantiteyt Tartaatenin aantogr wSs naar de kant van Bender om van daar verder naar het Turkfe Leger te trekken, *rwelk onder het op- per-bevel van den BafTa van Siliftrien geformeeit wierd op de Grenzen van de Ukranie. (Sndertufichen leven wy met deTurken in deze Nabuur- fehap in een gewenfte ruft} hebbende deTuikfe Commandant vanWidin onlangs een RoOvet van de gtooteWeegen, die hier veel Schelmftnkken had bedreeven en naar de Stad gevlugt utas op het eerfte verzoek van onzen Gouverneur, en onder een goede bewaaring herwaatds gezonde». I T A L I E Na NAPELS den 16 November. Donderdag Feeft van St. Martin, hield de Viceroy Kapelle in de Karthuyzer Kerk dier Naam en na den dienft wietd zyn F.min. door de Pater van dat Kloofter na gewoonte gerega- leerd met vetfeheide Schotelen drooge Confituren, vetfche Viugten, Vis, eenige FieffenWyn, en andere kentlyke Liqueurs. Des namiddags begaf zig den Onderkoning naar de Scheeps-Timmerwerfdaar hy de nieuw- gemaakre Kapitein-Galey van den Helling zag loopen. ROMEN den zo November. Zordag morgen heeft de Paus die zig in volkomen gezondheid bevind, de Karmeliter Kerk van Sint Martin daar het Vencrabile ten toon geftcld was, weien bezoeken, en begaf zig vervolgens tor dat zelve einde naar de Kerk van St. Maria dtlU Vittona. Des namiddags begaf zich de Kardinaal Gualtieri naar den Ridder van Sint Joris met welke zyn Ellin, een zeer lange Conferentie hield en wietd vervolgens door dien Ridder pragtlg ter avond-Maaltyd onthaald, nevens den Ambafladeur van Maltha de Prtneeflën van Piombino en Paleftiina de Heitog en Hertoginne van Cartel de Sangro Cartacioli en eenige andere, ten getaale van 14. Maandag omhaalde den Ambaf- fadeur van Maltha vcortreffelyk ter Maaltyd den Ridder Archinto die van dat Eyland gekomen is om naar Milaan te keeren als mede de Ridders Tomafini Lichtenrtein, Doria, en vcsle andere :-de volgende dag heeft gemelde AmbafTadeut de Commandeur Alexander GiuQinia- tti,deHeeien Sergardi en Negroni, nevens andere, ten getale van 12 Pet- foonen insgelyks heetlyk geira&eerd, Die dag was de Ridder van St. Joris met de PrincefTe zyn Gemaalinne by de Paus ter Audiëntie inge leid zynde door de Tuyn. Woensdag is den Hertog van Guadagnola met zyn Gemaalinne van Loretto alhier te rug gekomen en men ver- ftaat dat als wanneer zy de stad Macerata paffeerden de Heer Pilartri Gouverneur dier Plaats, haar ieder prezenr gedaan heeft van een Goude Chocolade-Kop en Schotel met een Wiflel-brief van duvzend Scudi in ieder Kopje. Gifteren heeft men in 't byzyn van de Paus Examen van Birtchcppen gehouden zynde onder andeten de Heer Quirini tot het Aardsbisdom van Corfu geëxamineerd geworden waarom men niet twyffeld of Maandag zal Confiftorie gehouden worden. Men verftaat dat de Katdin. Aquaviva zyn Neef van die naam, Gouverneur van An- cona, hetwaards ontboden heeft. Men is lijer bezig met het maken van een Goude' Kroon welke de Kanunniken van Sint Pieter volgens haar •rivilegie naar Poolen willen zenden on een Beeld van de H. Magerte kronen. Den Abt Gentilotri niewen Auditeur van de Rota wegens Duits land is hier aangekomen. Eergifteten zond zyn H. de Heer Rrvieia naar den Abt Tancin met welke hy een zeer lange Conferentie had zonder dat men daar van iets kan ontdekken. De nieuwen Heitog van Monte Rotundo Neef van de Katdinaal Barbarini is gevaatlyk ziek aan een hrete Koorts. D« Katdinaal Salerno heft aan de Katdin. Han nibal Albani Z4 duyzecd Seudi overgegeeven op Rekening van deApc- nage, welke de Koning van Poolen aan de laaft gemelde katdinaal uyt kragte van zyn Protexie van de Poolfe Ketk vetfcliuldigd is. MILAAN den 17 November. De Gtaaf Colloredo Gouverneur van dezec Stad heeft bevel gezondeu hein. niet meer van hier te fchryven zoo te Praag als te Weenen waarom men zyn Exell. in 't kort te tug verwagt. De Prins Triulcio ftaar op zyn vertick naaiWeenen, werwaards hy ontboden is zonder dat toen,weet waarom. GENUA den zo November. Woensdag avond is de Heer Giacomo Spinola aan een Beroerte overleeden, op een tyd als hy met veele andere Berfoonen van Rang, by de Zufter van de Heer Gio.Francisco Bngnole te Bruyloft was. Men verftaat aat den nieuwen Groot-Hertog van Tos- caanen aan de Ocderdaanen dezer Republicq toegedaan heeft Coral in zyne Wateren te villen. V'ENF.TIEN den 27 November. Zondag Feerf van Maria Prezema- ti% begaf zig den Doge met dc Regeering naai de ttugBifique Kcakvan Üe L. V. delta Salutedsaf na de vettigting van den Diïnft een folem- neele Proceffie gedaan wierd. Gifteten zyn hitr twee Trincen van Ssxen- Meiningen aangekOthcn om het vCriftaalt van dé aanftaande Carnaval bytewoonen. Duvtsland en d'aangrcnzende Rylcen. WEENEN den Z7 November. Eeigifteren hebben haate Ketzeilyke M-jefteyten voor deeeiftemsal na haai te lüg-komrt van Ptaag in de Domkeik van St. Stephanus geweeft. De meefte Miniftets daar ondet de Keur-Bronswykfe cn de Hollandfe, zyn hier wederom gekomen en de Erf-Prins van Lotharingen word mede verwagt. Men heeft in tegen woordigheid van de Prins Eugenius van Savoyen Raad gehouden en men zegt nu dat in 'f aanftaande Voorjaar nog 10 nieuwe Regimenten, ieder van 1000 Mannen opgeregt zullen worden waar 10e de oidtes door gemelde Prins geteCkend bereids aan de Hoofden van den Staat van Oorlog afgezonden zouden zyn. Men kan noch niet pcnctieeten waarom zulks gefchlèd maar het fchyntl dat het Key zeil. Hof de te genwoordige Corjurtffiiren der Hoven in Europa, en de Alhantien wel ke hier en daar op het Tapyt zyn, in conrtdcratié neemt. De zaak van de Öoftendife Comp. word dagelyks ferieuter, en de Kcyzet wil van zyo Rezolutie dies aangaande zoo men verzekerd in 't.miufte niet afftaan. VRANK R Y K PARTS den j November. De Koning bevind zig in zoodflfrige vafte gezondheid dat zyn Majt. voor eenige dagen onaangezien de koudd en zwaare Mift, Het vermaak van de Harte-Jagt nam in 't Bofch van Sc, Germain. Het geheele Hof en detze Stad is in onnytdrakkelyke verfla- genheid over de fchielyke dood van den Hertog van Orleans, welke Prins gifter avond ten 7 uuren met een Beroerte overvalleo wierd, die hem tef- ftond alle uyterlyke kennis benam en dus na verloop van omtrent een uur uyt het leven rukte de Hertog van Bnmbon bragt deeze droevige tyding aan de Koning, en zyn Majt. verklaarde dien Prins teiftond zyn eerfte Minifter. Men meend dat deze dood verandering zal btenger. in veele zaaken welke op het Tapyt «vaten. Men heeft een Expiefl'e naar de Maarfchalk van Villeroy gezonden, om hem de droevige tyding van het overiyden van zvn K. H. bekent to maken men vertrouwd dat die Maarfchalk wei haart aan *t Hof re rug-komen zal. Men meend dar bet verzoek des Heitcgs van Ia Force tot zyn genotgen uytvallen zal by aldicn de dood des Hertogs van Orleans geen verandering in are zaak komr te brengen. Het gerugt was op nieuw verbreid dat de Heer Jean Law van Londen flond ontboden te worden, om dat den ovetleden Her tog van Orleans ordre gegeeven had de Reekeningen van gemelde Heer Law met de Compagnie der Indien óp re maaken. De Herto ginne van Noailles is van Conftans te rug gekomen. Behalven de bd» reids gemelde drie Hceren, die Hertogen en Pairs gemaakt ftaan te Wor den, fpieekt men ook van nog veele andere welke daar toe in aanmer king komen. De Kóning heeft den Ronw over de Keurvörft van Keulen aangenomen, en nier zoo als gezegt is over de Groot-Hertog van T01- caanen, welkers Envoyé Woensdag van Kamerik in deze Stad gekomen is, om eerftdaags het overiyden van den Groot-Hertog zyn Mcefler aan de Koning bekent te maken, welke daar over den Rouw zal aanneemen onmidde'yk na die over gemelde Keurvoift. De beplaraing der Wande ling van de Koninginnc is gedaan mer jonge OSmboomcn welke men uyt de Wandelingen dei EHzdefe Velden genomen heeft en daar men de ledige pliatfen ren eertten weder met andere Doornen vullen zal. De Bifichoppep van Chalons en van Nevers hebben in 't Parlement Zitting genomen in qualiteyr als ordinaris Raadsheeten. De Harangue die de Heer d'Aguefieau Advocaar generaal Zoon van den Canceller by d« wederkomft van *t Parlement gedaan heeft wotd om haar fraaylgiieid van dag tot dag meerder geroemd} en men voegd ze by de Lofiredenr:u welke hy gedaan heeft wegens wylen den eerften f'jezident, den overleg den Heer HaoguaisAdvocaat genetaal van het Hof der Aydcs, en dl* ter oorzaak: van de dood van den berugteo Advocaat Fefiait welk* men voor waare Toonbeelden van de Welfpreekeroheid heeft gehouden. Gifteten is de Heer Adam tot Lid van de Franffe Accademie ontfangen door den Abt de la Roquerte de eerfte Prezidenr Hainaslt zal daar in de aanftaande week aangenomen worden-door de Graaf van Morrillc en den Abt du Bos zal *er den Abt Ataric mede ontfangen. De Generaal det Kaïtbuyzers hërft een Brevet van 'r Hof te Romen gezonden om 1$ Geeftelyken te bannen die de Conftitutie Vnlnenitut weygeren aan re ne men, maar het Hof heeft geordonneerd dar het examineeren haarer Re denen nytgefteld zouw worden. Mn blyft nog verzekeren dat de zaken van het Koningtyk op dezelven voet gefield zullen worden als zy gfe- weeft zyn ten tyde van den Heet Colbeif. De Heeren Paris arbcyden nagt en dag aan de Reekenlng van de Heer de Ia Jonchere, welke men meend niet tot zyn voordeel re zulten uytvallen. NEDERLANDEN. ARNHEM den 8 December. Borgermeefteren, Scheepenen, en Raad dezer Stad, bevindende door de ingekomene advifen der Collefleuts dal detzelvet voordeelige en wel verdeelde Loterye bereyts zeer wel is gea- vanceett, doch zoo dat deceive voor als noch niet compleet zouw kori- i nen worden getrokken hebben göed gevohden om dezelve compleet re konnen trekken, den tyd derCrekkinge te vetftellen van den lyNorem- ber, tot den 14 January 1724, om alsdan met de Trekking voort lera ren wordende de refpcflive Collefteurs veizogr, om voor den 7de Ja- nrrary 1724 haarc Coileft-Boeken te fluyten eir over te zenden. En op dat die geenc dewelke geen kennis mogten gehad hebben van *t voor deel van 2j Siuyvers in mindering op een Lot in de tweede, door Haar Erf. en Agtb. aart de Nieten det laaftcClafi'e van de eerfteuytgetrokken Loterye gegeeven en alz.oo daat niet van hebben konnen profireeren nog aan het zelve advantage deel zouden konnen hebben, word den tyd tot het aanneemen derzelver Nieten in deze tweede Loterye meede ge- ptoiogeerd tot den voorfz. 7de January. ZUTPH^N den 8 December. De Direöeurs dezer Stads Loterye hebben vaftgefteld dat de vetwifielïnge van de piet getrokken Loter den elfde» December cctllkomende moet gedaan zyn ia de vierdcClafle,-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1