Te Leyden by FÊLïX D T KL O PP ER, op de Breedeiïraat over het Stadhuys. Den 2.6 November 172.3. van Geftelett naat deié Stad komende dat in de Öoftzéé gefeteévên is <5. t-fi. zyn (S34.W. i d. ij en vierde. èe feng. Sank itoeiti was onder Eel noch vetorgelukt het Schip van Thomas Hudforl van Londen naar Stokholru gaande. Het Schip vafiCarfte» Ruft; dat 5 my len ten Wellen van Revel had gelegen, zoüw te Riga gekOrned zyn. Te Bdjorne zyn verfcheide Scheepen geatriveerd, daat onder Teunis Janlfe van hier, en Willem Stevenle van Ziiikzee 3 te Bilbao (daar K -pt. lfar- inregi en Schipper Bouweos genoegfaam hervtaards zeilree lagen) de Sr. .Jan Bautrffi Pierrevan Nantes td livorno Antonio Guiriud en de, O. V- C. 136, Z. Z. ui en 1 half Annuius 100, 's GRAVENHAGE den 25 November. De Heeien Staaten van p. land enWelt-Fiiesland zyn heden na geiioudtne Befoignes wcJer vt„ derd geweeftmen meend dar dezelve deze week voor cenlgc ryd zu; fclieyden. Haar £d. Gr. Mpg. hebben uyt de overgeleverde Norrjim tot Éic^crTnnftèitn dezer Srdd vtrkooren de Hr. en Ml. Willem van j fcndtlfrMr. Willem ^Anthony Piterfpnen Mt. Jobin ten Hoven lot Si[ Jan Maria Bag-win van Ancona, Will. Addes van Londen, Tom.Jongh Vpenln de Ht. eu Mr. Paulas van ^djfendelft Mr. Gjsbert van I(jnf,ii - 1 1, I 1 «ff ani.a A 81I I 1/ I aria ara m Li a p o li a I T mts z% r rt r\ Cf I r d /7i-1 ff ff1,1.. i a ff. Ca Of 1 A P.. p. Of van Tctu.ui 3 te Genua Will. Kier* van hier, maar laifft Livorno Stef fffiio Dauloo van Teiranetif 8cc. 3 te Bourdeaux Jurgert Hendriks, Klaas Corueliife en Baient Janflen van hier en 2 Scheepen uyt de Maas 5 te Nantes (daar het Water in de Riviet noch ongemeen laag bleef) Picter Jocn. en Will, de Groot van Rotterdam, en Tennis Jacobfe, naar Bour- ■s-iux moetende 3 te Róuaan Piettr Robyn van liter maar laaft Duyn- en 5 té Öahtzig Corn. Corn, van Stokholm en Otto V/illemfe uyt Viar.krvk 3 té Dublin Siwert Will, uyr Noorwegen 5 te Hufum Schipper Edelhef Soréklën van hier 3 cn te Hamburg Dirk"RoelofTe van Middel burg, en Sibbe Welles van Rotterdam. Te Vlekkeren is door tegenwind ingelopen Jóchëm Pander van Boürdeaux naar de Ooftzee gaande 3 te Crbtténbufg Jutiaarf Mart. van Chtiftiania' naar Dantzig, én tl) En- Mr. .-Adt:aan Ian Spieringshock.Johetn Slenis Jacob de Bye en Johan. Hoornberg, De Heer Chamberie waarneemende de zaaken wegert KcoonJ'franktyk by dezen Staat, is by eenige Hecren van de Regeen geweeft gelyk meede den Koningl. Zweedfc Minifter den ^eer Pk, Men heeft tyding dat de Hertog en Hertoginne van Rfchemonr, njt; de Graaf er. Gtavinne van Albemaile, zig nog te Heivoeifluys bevindt hebbendé haar reys vermits de tegenwinden en 't onftuymig Weêt m Londen nog nier konnen aanneemen. Volgens de Brieven van Hano» ftondên de LordsTownshend en Carteret in 't laaft van de andere ae voor af herwaards te veniekkens dog de Koning van Gruot-Bóttannii ftond nog rot den iz of 15 December in zyh Duyrfe Straten te b!yvtt j- - -v v- - a-MSTËÈIDAM den 25 November. Te Livorno had men nog act géne Seheepeu, naar de Ooftzée moetenoe. E'.r.delyk is Egbert Kramer „,jnfte tyding van Algiers, maar daar lagen z Vaartuygen derwisj van Genua hèrwaardt vetrokken 5 van Livorno Thom. «und naar Na ^iltéé, die ten èerffen zouden vertrekken. Te Londen had men j«. pels, en Rich. Rrchatdfon naar Londen 3 en onder andere uyt de Zond j „rieyen n)ct Oorlogfcheepen van Lisbon gekomen, welke melder, i. flend. O.dors, van hier naar Karclshaven gaande. Te Calmer lag Haye Ziekte aldaar genoegfaam over was 3 zynde het eene Ooilogfchip; Bonnes herwaards zeilree 3 als mede vei.cbeide andere re Blaaye daar 1 Lm-paait genaamt. In Portsmouth is voor de tweedemaal te .ug jteH r r'rtrn 7 a rl r dn mt Dr», rit tnnl/PC Tann P n T OP.'.K Pri<»lz - 1' - onder Corn. Zorgdrager, Geirit Jookes, Joetiém Teun. én Jacob Hoek, vfélke laafte zync Goedéren, die liy te Liboorne geladen had, wel 4my itis over Land had bekomen dcwyl de Rivieren zoo laag blcevén dar van boven geen kleine Vaartuygen konden paffeeren. De Courf van de WISSEL is beden op Madrid 93 en i agtfte. Bilbao 95. Kad.x no en j vierde a 121. Scviltén rfjren- i vierde. Lisbon 45 en 1 vierde. Vtuetien S4 en i vierde. Livorno 92 yz en 1 vierde. Ge nua 95. Londén j4Sch. 8 en 1 half. Parysopzigt 39 en 1 vierde. Leyp- zig cour. 38 en 7 agtfte St. Francfort cour. 16 en 3 vierde Ryksd. Bre flau 36 en 7 agtfte St. Dantzig z83P.gr. Hamburg 3 z en 7 agrfte St. Gent 1 a agtfte. Antwerpen 3 vierde. Bruftèl .Zeeland pari. Rott. 3 mén het Schip de Juffir. Klara, Tennis Köyper van hier ua.<r Vrankt), gaande. InTellél zyn binnen Jacob Koek en Adruar. Siroek var, Boi deatix. Met het in Duyns gearriveerde Engels Onftind.s Schip de Da\ fon, heeft men uyt dat Geweft geen andere als de reeds gemelde tydi»; deszelf's C-afga beftaat in 1999 fluks Befutapauts, jtoo ft. Biratnp tuis, 700 ft. dito Blaauwe, 800 ft, Bombay-StofFin, 1^997 It. Boralch .utcri, S398 ft. Blaauwe Chelloes, f798 ft. dito Roode, 17199 ft. Chits Dooi! guzzees, 600 ft. l'etfta, 24598 ft. Chiis Ponabaguzzecs, 30078 ft. lmal léGuinéefc Stoffen,Too ft. dito Brede, 1300 ft. Lemaoees, 100 (t.Mi ftérs, 1899 ft. NeganCpauts, 2998 ft. breede NiecannCes, 519s ft. dii( Smalle, 1198 ft. bredeTapfeils. 550 Balen Ktffy. 16300 pond Cowtici teft. a t agtfte. De Agio van de Bank 4 en 13 zeft. De Aétien van de ,oc p_ xnCiigo, 254000 p. Peper, en eetiïge Goederen voor Particulieren Den DircRcur Cofias maakt op onlfange ordre bekent, dat de verwifTelinge dér ongetrokkene Loten, uyt de vierde lot de vyide Claflé. op v:j dag den 10 December eerftkomer.de op de verbéuite haarer Billetten moet zyn volbragt en dat met de Tiekkinge van de vyfde CUffr. op dn 13 daar aan volgende een begin z'ai worden gemaakt. Notificeert Willem SchepersOntfangér Generaal van het £d. Mog. Collegie tér Admitaliteyt op de Maze dat de Houders van de Obligatie') ten lafte van het voorf?. Collegie loopende, die met belofte van vrydom van den loofte Penning zyn genegotieert, en geijateett ir. de Maand vq Öecembet's J'acrs 1705 en 1709 zich voor den eerften December 17Z3 ten zy'nen Comptoire zullen hebben te declaieien, of zy haere Obl.g» tien ten verlchyndage willen afgeloft hebben, dan of zy te vreden'zyn dat de 'belofte van vrydoru worde geiojéert, en die Obligation, de betali^ ge van den foofté Penning gefubjeaeerr,*zullende de Obligafien, van die gene die zich voor den geftelden tyd ten Comptoire vooifz. niet zulle hebben gedeclateeit, wotdett gehouden voot gecontinueert; zonder vrydom, en de belafting van den réofte Penning onderworpen zyn. Direfleureo van de Comp". van Commercie 5cc. te Monnikendam, maken by deze bekent, dat wel door vier Hoofdpanicipanten wonende t Amfterdam, in *t byzyn van eenige Geiriierefleetdehs derzélve Stad, in de generaale Vergadeiieg op den 6 November t723 gehouden, is vo'orge field om dezelve Gomp. te d'oén difl'olveeren 3 (naai dat op gemelde Vergadeiing door de Heeren Butgermeeftcren en de verdere piezente Hoo£i patrieipanten, eenparig is gerezolveett dezelve Comp. té continueeren, welke Rezolutie de Direfteuien veipligt zyn uyt te voeren, en veivolgen: dat alle Advertiflêfpenteh wegens gemelde Comp. in de Couranten gedaan, niet zyn te lefpefteere'n 't welk een iedet tot nsrigt is dienende. Tot den 30 dezér loopende "Maand November en niét langer (op een Boete van 1000 Gl.J word in de zeven Proviniien by alle Boekverkoper, fiog ingefchteevén in het groot Natuur en Zédekundi^ Waereld Toneel van de alleruyigelezenfte Zinnebeelden of Beddenlptaak, 'r geen R. Bol lei Boekverkoper'te Delf, by lnfchiyving op den eeruen December aanftaande zal beginnen te diukken in 2 Deelen in Folioop Schryfpapiei met 500 Koopere'Kunftplaaien vercierds in het eerfte Deel zullen komen 700 veifcheyde Zinnebeelden over byzondeie Stoffen, zoo wel Zedeiy ke Hiftoriléhe Poëtifche als Oudheid-kundige, en dat *Ue op eene Alfabetifche orde gebragt. In her zde Deel zullen komen 500 verfchcyd; £innebeelden in Hoofdftukkeo verdeeld, handelende over allerleye Siddien, Kunlfén en\Vectenfchappen alle de 1 zoo Zinnebeelden die in beydt de Deelen van dit Werk komen, Zullen mét A'abmeikingeh uyt de Aclbudheid door een geleerd Kenner derzeive opgehelderd wojden. Toorts zal de Digi er Hubert Corneliszoon Poot de oytmuntenfte Zinnebeelden met nieuwe en toepafTelyke Gedigten bcfluyten en uytbrcyden. De Frocvet van dit Werk zyn by aUe Boekverkopers om niet ie be'koilien ook kunnen de Liefhebbers in alle Boekwinkels reeds zien zo Afdruklels var de Pjaaten die al in voorraat tot dit Wetk gefnecden zyn waat by blykt dat het Werk zelf cicilyker zal uytgevoetd worden als de Proeven zyn, die 'ét van zyn uytgegeven. NB. Op dat een ieder van de voortgang van dit Werk verzekerd zouw zyn zoo beloofd de Drukker R. Boiret, by dezen aan dé Intekenaars te zullen veibeuten een fomme van 50 Gis. voor ieder Exemplaarwaar voot ingeteekent zal zyn indien h-y op den «etffen December aanftaande geen aanvang met het drukken maakt van 't voornoemde Wetk. J. vandsr Köijve, K". Verlinde, J. Boog, en D. Diffelwetf Makelaats, zullen op Dingsdag den 30 November 1723, 's avonds ten 6Wren, bin- pen Rotterdam, in de Herberg de Zwarte Leeuw, verkopen een Scheepslading extra puyks puyk nieuwe Vergioy Bladeren Baai-Tabak, van 't Ge was van 17Z2 'oerlevens een puyke party opregte Londenfe Swïetfemed-Tabak, en dat by Kavelingen zoo als die genombea zullen leggen in dt Boompjes, in de Pakhuyzen van de Heeren Jakob Senferf en Zoon. Daniel en Raphael d'Azevcdd Makelaars, zullen op Woensdag den eerften December's avonds ten uuren^te Amfterdanj in de Dykftraat in de Oude Burg. verkopen een party eitra puyks puyk nieuwe Varinas-Tabak 3 leggende op de Joode Hommaikt, onder '1 buys van de Heeren Tc.- lias en Manoel de Crafto Junior. Op Donderdag den i DecembcV, zal te Leyden, ht dc Boekwinkel van Joannes vandei Linden de jonge, verkogt wotden een zindëlyke Verza meling van Ntderduyue Godsgcleerde, Regtsgcleoide Geneeskundige, eri Hiftorife Boeken waar van *t Regiftet te bekomen is te Amfterdam &V Lakeman, Haarlem van Lee, Hage Kitto, cn Rotterdam by Beman, Ook zyn by denzelven te bekomen Jo. Ortw. Weftenbcrgii l'tincipia Ju- tis fecundum Inftitmiones Jiiftiniani en osk ad Digefta, 111 OlTavo, Te Leyden by S. Luchtmans zal by Infchryving gedrukt worden het Algemeen Groot Hiftorifch, öotdeelkundig, Chtonologifch, Geograf.fch, en Letterlyk NAAM- en WOORD-BOEK van den ganfehen H. BYBEL 3 vercicid mét nodige Landkaarrcn en kopere Plasten dienende lot dc Gedenk-flukken der Jooden en andere Oudheden, ret opheldering der H. Schrift 5 ia't Franfch bclchreeven door den eetwaarden Heer ^dugufilmu talmesen nü in zoyver Nedérduyrlch overgezet, merkétyk vermeerderd, en met Aanmerkingen verrykt door Matthias Gargon, 2 Deelen in Folio; met Privilegie en recommandatfe van de Theologife Faculteyt te Leyden de Artikelen en Conditiën zyn by alle de Boekverkopers re bekomen. Te Amfterdam by Andtics van Damme is gedrukt en tvora uytgegeven een Tra Gaat tegeos de ónverfcbilllgheyi der Godsditnjlen waai in vaftge- field worden de grmdea van de tuaetre Godsdien/l, en geantwoord word óp de voornaamfte Tegenwerpingen der thelflen, Deijltn, en andere Vrygee- fien in 't Frans befchreeven door den Heer B. PilletPredikant en hoog Leeraat in de Godgeleerdheid te Geneve eo nu in 't Nederduvrs ver taald door L. R. A. G. Item veéhandelinge over de Keedenvoering van den Apoftcl Paulas aan die van Atbeenen, vervat in 7 Predikatiën, door den zeiven AutheurItem 7 Predikatiën ovet uytgeleezen Texten der H. Schriftuurook door gemelde Autheur, alles in 8.zyn mede te beko- mén'.re Leydér. by H. van Damme en in andere Steeden by de BoekverkoopeiS. Té Amfterdam by Audties van Damme is gedrukt cn word uytgegeven de nieuwe en ongehoorde dog in de natuur wel gegronde Qaeekc-kiwjl van Eoomen lleefers en Bloem-grwajfen ofte detzelver algemeer.e veimeeideriiig behelzende hoedanig men aliciley Boomen dooi in ftukken ge- fnecdene Wotrels, Srammen, Takken, ja zelfs dooi Bladeren, op een gemakkelyke manier kan aanqiuiekcn en vermeenigvuldigen door Ceotze Andreas AgrieoU, Phil. Med. Doft. 8c Phyflce ord. Ratisb. nieuwlyks ondervonden en befchreeven» eu nu tot nut van aile Liefhebbers uyt liet Hoogduyts vertaald in 4. met curieuze kopere Plasten vercictt eo opgehelderd: zyn mede te bekomen te L-ydeii by H. van Dnmme, en in an dere Steeden by dr Boekverkoopers. Te Vtreyt by tl. Schouten Boekverkoper, ftaat in 't kott uyt te komen, Z-wait Hggijftr 'tjdn dajeend Zonden £rc.volgens een Alphabetift.be Order famen ge.fteld door J. lUndinsin zyn Eerwaarde léven getrouw Bedienaar des Goddelykéh Woörtis te Hoorn den zden Diuk van ingefloopeue Drnkfoo-en geeuyverd in rz.nog ftaat by denzelven uyt te komen ^tdriani 1{eldndiGalatod lisfas Portirus eiitio tertia, aaitior, ir em.ndatior, in I.dezelve zullen ook te bekomen zyo te imjlerdam by van Scpteté» Boekverkoperop de eerjlt Leydfeftiaat. Te Koop uyt dé hand, ofte te Huur om op Vrouwendag ofte den eeiften Febiuiry 1724 te aanvaiudcn, eea wel gelegen Boeren Wooninge, met «en fraay Toorhtiys, Opkamer, groote Keuken, fchoone Suyvel-kclderKsrn-molen Stallingen voor 21 a zz Koeyen, e» z a 3 Paarden b;a,ve Schuur en M^agcnhuys, bezyden de Wooning een Zomcr-Kookhuysie, 2 Hooy-Bargen en Boomgaart nevens 19 metgen fchoon Hooy- Wey- en Teel-Land, vao ouds genaamt de Hamlede Éndepoelmet deszeffs VifTeryt én Zwaanendrifr 3 ftaande en geleegen aan deüeere-Weg te Warmont. Nog te Koop een ftuk Lands van 4 Hond en 27 Roeden, méde in Warmond gelegen, belend aan de N. V? zyde de vooifz. Heereweg, .-egt regen over het boven gemelde Land, en aan de Z. O. kant de Lee, waar van men 't gezigt op de Stad Leyden heeft, met eea \TOniag c.9 dezelve, die tot eer. Plaizier-plaatsje kan dienen. Desgelyks te koop een Huys, ftaande in '1 Dorp Warmontvoorzien met een Voorbuys, franye Zyksmer, Opkamertie, Kelder, en daar aan een goede Keuken, kleync Kamer, Bottelrye, ook 2 brave Zolders, vervolgens Agteikeuker., Turfhck, Sekreet, een Bloem en Moes-Taivntje, &c. Alles te bevtageu te Warmont by de Bode Heftot Ptovo, en te Amfterdam by Pietet Eogelbteóht Beeldgieter, in de Kalvérflraat over t Klocfter.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2