LEYDSE fok VrydagfeCourant. NEDERLANDEN. hici I gcft i «e H; ..Fun man j Full», ntfoo; P 2 N rndrji Bii Lit I T A L I E N. j "T AFELS den 2 November. Giftere morgen hield den Onderko- i ning de ordinaps Kapelle wegens Alleiheyhgen Feeft en be- j! I xjj zogt des namiddags de Kerk van 't Hospira.il der lncnrabelen, daar by confïderatrele Aalmoeflën gaf y^en lieden heeft zyn tde'x'!*l'n" me^e 'n t'e ëewoone Keikdienften van deze Fecftdag gcaflïfteerd. len liuyts Soldaat die gedezerteerd en hier in een Kerk gevlugt was is van F® F' hcve' van zyn Generaal daar uyt gehaald en heeft vervolgros door tje Spitsroede moeien loopen, zonder dat men eenig egard op dclmmu- initevt van de Kerk genomen heeft. ROMEN den 6 November. Zondag nademiddag hielden alle de hier d p1"® Kardinaalen ae gewoone Pauflelyke Kapelle om de eetfte Vesper 'l van het Feeft van Allcihcylïgen, maar vermits de grooie Koude die hier :enige digen geweefl Is bevond zich de Paus daar niet tegenwoordig egte ooft niet in de Kapelle welke het Sacto Collegio de volgende dag {houden heeft, alfchoon hy bereids aan de Ceremoniemeefter bevel ge ven had om alles tot zyn kqmft te vervaardigen. Dingsdag is Donna N6.14s 5fc. tlingl; gnes Zufter van de groot-Conneftabel Colonna vetzeld met haar u^Moeder en Don Colonna Sonnino Auditeur van de Appftolife Kamer, 'eD, '|r.aar Loretto vertrokken óm te trouwen met Don Camillo oud ft e 'IZoon van de Prins Borgheeze die daar van Venerien ftaat te komen, de ui,s'0Cnsl*aS 0II,fing min 'yding dat de Hertog en Hertoginne van Gua-' j' 'dagnbla te Lotetto aangekomen en daar met de uyterfte teekenen van c 'jblvdfchap ontfangen waten. Donderdag Feeft van St. Charles Boromeo, itTdtP tiet 5acro Collegio Kapelle in de Kerk van gemelde Heylig s des Avonds wietden ter oorzaake van 's Keyzets Naamdag, Vreugdevuuren ^angefteeken en llluminatien gemaakt aan ft Faleys van de Kardinaal enfuegus, en alle de Aanhangers van het Huys van Ooftenryk.Vrydag ntfiiig men Brieven üyt Span jen met tyding dat de Kardinaal Belluga an zyn Bisdom van Cartagena gerenuntieerd hebbende, zyn Kathol, ajr. het zelve gegeven had aan de Heet Tomafo Montes die het Bis- om van Oviedo, waat toe hy benoemd was, had afgedaan aan de Heet k'larcon Aardsdiaken van de Hoofdkerk van Cuenca, welke Aardsdia- onie die Jaarlyks 4000 (lukken van Agren opbrengt hooggemelde e f'fclajti aan zyn Erttin. gegeven had. Dewyl de Paus vernomen heeft dat '""fvecle Ptelaafennalieten in de Pauflelyke Kapellen te verfchynen op 8ctyvoorwendlël dat zyn H. zig niet in dezelve bevond, heeft hy aan de Hr. orio Apoftolife Kamermcefter geordonneerd gemelde Prelaaten aan te zeggen dat zy zig in gemelde Kapellen zullen hebben te laten vinden. AlBAp poene dat de Paus hen haare Ampten ontneemen zal. De Kardinaal en fl Salerno is by den H. Vader ter Authentic geweeft. Het gerugt loopt dat e"'1h;er wel een Ambaffadcür van den Koning van Poolen komen mogr, en !t,t0 dat zelfs de Graaf Cavalieri Lagnasco een Piemontees van geboorte R- daar toe bereids benoemd zouw zyn. De Kardinaal Pa-tjucciwelke de 'P4! laafte van die Familie is, heeft de Ridder Cosmus Metlini tot zyn Etf- ^-«'genaam verklaaid op conditie dat hy de Titul van Marquis PauluCci •c™ zal aanneeinen men zegt dat hy met Donna Lucrecia Calcagnini van n Ferrara zal trouwen. D0.1 Marcus Ottoboni Hertog van Fiano, heeftop 'ot" nieuw zöodanigen overval van zyn ongemak var. de Steen gehad dat r!0fl men hem de laafte Kerkgeregten beieids heeft toegediend} cn fchoon hy zig wederom wat beter bevind riee'nd men egter dat hy niet lang meet in 't leven zal blyven. Men heeft hier tyding bekomen dat de Grobt- >I"1 Hertog vah Toscaanen overleeden is ®f GENUA den 2 November. Maandag arriveerde hier een Vaartuig uyt hovence en laaft vanToulon, welker Kapt. verhaald dat in de laaft ge- melde Plaars meer als iceo Arbeydslieden bezig waren aan het bouwen 001 van Oorlogfcheepen, om dat zoo als men déar - erbreide, in ft laait van deze Maand tg van dezelve in gercedheyd moeiten zyn daarenboven was men daar ook bezig om vcifcheide Galeien te maaken van welke He' reeds 5 waren vertrokken naar Marfeille, daar men de nieuwe ter Galey 'rei gedoemde alle morgen deed exérceeten. iee' MILAAN'den j November. Zondag morgen kwam onzen Aardsbif- fchop van ft Land te rug in deze Stad, om op mojgen de ordinaris Ka- w*'| pelle te houden wegens het Feeft van St. Carlos Boromeus. c J FLORENCE den 6 November. By het overlyden van den Gtoot- Hertog zyn de Prins en Princefle, zyn Zoon en Dogter, nevens de Aards- biflehoppen van deze Stad en die van Pitades Paus Nuntius, als mede '"i- de Biflehoppen van FiefolePiftoia en San Mlfiiato tegenwoordig ge- vetft men heeft by ft openen van zyn Lighaam bevonden, dat deeene ryde van de Long wat aangefteeken was en dat in de Krop van zyn Blaas een Steen zatzoo gtoot als een middelmatige Dadelzynde de Blaas zelve zwart door het Koude Vuur wyders heeft men veel klejwie Sreentjes in zyne Lendenen gevonden en zyn Maag was geweldig dun. Na dat zyn Lighaam 3 dagen ten toon geltaan heeft, onder een Verhe melte, met al de Ornamenten vao de Kroon, wierd het zelve gifteren in dt Kerk van St. Laurens bygezet de Begravenis beftond. Eerftelyk in alle de Monniken. 2. Alle de Waereldlyke Pfiefters. j. Alle de rrieflers 'en Kanunniken van den Pom. 4. Drie Biflehoppen, re weten die van Pi ftoia Fiefola en San Miniatu. j. Alle de Ridders van Sr. Steeven met haare witte Klederen en roode Mantels. <5. Het Lyk,*t geen door gemel de Ridders in een Kift gedragen wierd onder een groot zwart Verhemel te. 7. Onze tegenwoordige Groot-Hertog in den Róuw. g. AlledeCui- raftiers re Paardieder met een groote Flambeau in de Hand, met haat Keteltrommen en Trompetten. 9. De taaide? uyt de Manege aan de Hand ge'.eyd wordende, to. De Karos van onzen tegenwoordigen Croot-Henog met 4 Paarden befpannen. 11. Een Karofle met r Paar den voor zyne Edellieden en ten 12. Meer als 2000 zoo voornaame Inwoondets dezer Stad als tryt de nabuurige Sleeden welke hier geko men waren om in de Lykftatie re affifteeren. De Aardsbiflchop dezer Stad en de Prior van de Kerk van St. Laurens omfrngen het Lyk aan de Deur van gemelde Kerk; namen van het Hoofd en uyt de Hand de Kroon en den Sepreren leyden die beyde in de Karofle van den tegenwoordi gen Groot-Henóg, onder het Treur-geluyt der Keteltrommen enTiom- perrer. vervolgens trad onzen Groor-Htrtog in zyn Karofle en men jaf het gefteidc Signal, waai op het Kanon van deFormflegeloft en dc nei G» en !e 1 n c Val idr dit e, .ia cy an 'q ,-e, rail :!tl git tegenwoordigen GiOOttHettog tiytgeroepen Wietd. VENETIEN den ij November. De Heeren Antonio Barofli en Jacob Pieter Zorzi zyn ieder door de Senaat tot Commandant van een Öor- logfchip benoemt geworden. De Regeertng aan de Archers geordon neerd hebbende eenigc Vaartuygen uyt Slavonien hier aangekomen tfi viziteeren, hebben zich too Bociisgezellen van gemélde Vaartuigen (riet Schiet-geweer voorzien by den ander gevoegd, en zoodanig-op de Ar chers gefchooten dat die genoodzaakt waren zich met de vlugt te fal- veerenj waar op de Regeerilrg een Galey en eenige Ga'.eo-.ten met Ktygs- volk in 't groot Kanaal deed komen die vyf van deze Slavonife'Vaar- tuigen namen op welke zy maat Maunec en Jongens vonden, diC in '1 Gevangenhuys gebragt zyn. GROOT-BR1TTANNIEN. LONDEN den 19 November. Aanftaande Maandag zal in het Kttyi van den Prins van Wales G.ezelfchap zyn.'t geen tot Divettifl'ement varl den Adel en Luyden van diftindie alle Maandagen geduuiende deezC Winter gecontinueerd zal worden. Men is zeer nieuwsgierig om het nie- we Tteutfpel, Kfning Hinrt\ de V. genaamt ofte het Conquefteeren van Vtanktyk doot de Engclfe; ophetTheatet in Dturylane daar het dage- lyks geprobeerd word, te zien vcttoonen. Dingsdag heeft de Hr. St. An dre, berugr Óogmeefter, de eere gehad de hand van de Princefle vanWa- les te kuflen ter oorzaake van de Operatie van 't ligten van het Vlies van'tgezigt van Doftor Lombard,.haar K. Hts. Kapellaan. DoftorWil- lis, Biflchop van Winchefteris rot Kletk van het Kabinet des Konirgs benoemt, en Doft. Richard Smalbrook, Kanunnik van Hereford en Tre- fauriervan de Hoofdkerk van Llandatf, tot her Bisdom van St. David vacant door de dood van Doftor Adam Ötley. De Ridder John Fryars Alderman, en de Heer Feaft Sherif dezer Stad, welke gévaatlyk ziek ge- weeft zyn, bevinden zig tegenwoordig beetet. Een Scheeps-Kapirein Za- tntdag van de Beurs naai Wapping gaande wierd tegen ovet den Tout doot a Dieven overvallen die hem z'eét fnishandelden, en 40 Guineas ontroofden. Maandag heeft een Tamboet van ft eerfte Regiment Gat-? des voor het zelve door de Spitsroede geloopen, om dat hy zig kwalyk gedragen, en zyn Vader welke een oud Sergeant in ft zelve Regiment is, kwaadaardiglyk misleid had. Dingsdag wietd het Lyk van den overle den Lord Mountagueopper-Baron van de Exchequer, uyt deze Stad ge voerd j om begravCo re worden in dé Graffteede van de Familie van Mountague te Kinbolton, io't Graaffchap van Huntingdon, zynde een Landgoed van den Hertog van Manchcfter Hoofd ésn gerpelde Fami lie. Woensdag zyn drie Gecondemneerdch in de lasfte Zittingén van dé Oldbaly te Tybütn geëxecuteerd geworden. Die dag is het fraaye Luft- huys, met dc Fournitures en Pare van Robbert Cheflei, een dei geweee- ne Direfteurs van de Z; Z. Comp. in ft Graaffchap van Hereford ge legen, by publiqné opvciling aan een Kleereverkopér Verkopt voor 6800 p. St. De Comélirté van *t Hof dér Direfteurs van die Comp. aan- gefteld tot het beftier der Zee-zaaken heeft de Scheepen de; Levantine gecommandeerd door Kapt. Tomas, déEflex door Kapt. Smith, de Af- fiento doot Kapt. Tyfar, en de Syrië door Kapt'.wifliamS, benoemd om een reys naar Guinea en Buenos Ayres re doen, ingevolge het Contraft' van de Afltento. Mevrouw WalpoléGemaalipne van de Heet Robbert Walpole maakt zich gereed om naat Bath en vervolgens naar Briftol té vertrekken om tbr de volkomen herftel.ling van haat gezqndheid daar de Wateren te gebruyken. Dc Lord Major heeft Mr. Butler tot zyn Kapellaan benoemd. Men heeft tyding dat de Lord Williarfi Hay, Lr. Kollonel van het derde Regiment Gardes op zyn Lufthuys in Scot land overleden is en men verzekerd dat hy in die Charge gefucce'deerd word door de Heer Scot, Kapt. in her zelve Regiment en dat de Kol lonel Darby den Kollonel Scot is opgevolgd. Önze Kooplieden heb bers tyding dat het Schip de Neptunus, gecommandeerd door Kapf.Ma- row, aanft Eyland van Sr. Chtiflofte! geladen, en naar LevetpooJ gede- ftineerd, omtrent het Eyland van Aguilla geblecven was. Met de Brie ven van Dublin heeft men dat het Schip de Margery van Ronaan komende in de Haven van Joughal gearriveerd was san Boord heb bende verfcheyde Roomfè Ftiefters met een confiderabele fomrtre Geld, en groote Fakettén Papieren welke door de Bedicndens van den Tol, met eenige Soldaaten geafflfteerd zynde, geatrefteetd en te Koik in Gevangenis gebragt waren. De Aftien van. de Bank zyn lio, O, I. C. ijj en 3 vierde, Z. Z. 111 en 1 half, dito Annuïteiten 99 en 1 vierde Afrie. Comp. u en 1 vierde, Beurs Afl". 4 cn 7 agtfte, dito Loud, s en f agtfte Jotk Building 13. ARNHEM den 24 November. Börgermeefteren, Schepenen, en Raad dezer Stad, bevindende door de ingekomene advifen der Golleftnuis dat derzelver voordéelige en wel verdeelde Loterye bereytt zeer wel is gea- vanceert, doch zoo dat dezelve voot als noch niet compleet zouw koe nen wordeb getrokken hebben goed gevonden om dezelve compleet te konaen trekken, dén tyd derTrekkinge te verftellen van den ijNovem-^ ber, tot den 14 January 1724, om alsdan met de Trekking voort te va ren wordende de refpeftive Collefteurs verzogr, om voor den 7de Ja nitary 1724 haare Colleft-Boeken te ftuyten en over te zenden. Eo op dat die geene dewelke geen kennis mogten gehad hebben van ft voor deel vaft 25 Siuyvets in mindering op een Lot in de tweede, door Haat Ed. en Agtb. aan de Nieten der laafte Clafle van dé eerfte uytgetrokken Loterye gegeeten en alzoo daar niet van hebben konnen pioflrceren nog aan het'zelvè advantage deel zouden konnen hebben, wórd den tyd tot het aanneemen derzelver Nieren in deze tweede Loterye meede ge- prorogcerd tot den voorfz. 7dé January. AMSTERDAM den 24 November. Volgens de Brieven van Archan gel. zouw aldaar geen een Schip overwinteren ondet het Kafteel lagen wel is a rti Scheepen, zoo naar Engeland, herwaards, als andere Plaat- fen moetende welke maar alleen na de Wind wagte. Het Frans Schip !c Gratiofa Kapt. Godin, van Kadix herwaards komende, dat door lek- kagie te Havre de Grace ingelopen is zouw daar eenige dagen vertoe ven om ziét» te berftellen. Bchalveu het Schip van jochcm Wittenberg,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1