tyd Muw hebben bonnen getrokken wotden docti vöéfnïéhiéni ijr.de hen het Schip Lavish a. Kapt. óutiléitho Michel 6ni border herw« dezelve Compleet te doer nekken hebben deihalven gerezolveerd de te zeylen s van Dantzig Hanl Reetman en Juigen Reuman naai 9 all er! a aft e Tiekdag te piolorgeetenen vaft te ftellen op Iff a ar dag den holm van Geffelen (daat Schippet Wittembetg zeilree lag) Piet. T 14 Februarys op pcené van drie dul/bcle rejiittttie, indien dezelve drie wee- Kleyn naar dceze St.ad en onder andere van Londen Jan Bclmant ken naderhand, zynde Maandag den 6de Maart 1714, of eerder^ indien Hamburg. Te AliCanteu zyn gearriveerd Kapt. John Jobnlbc, van| dezelve in ftaat mogt zyn nier getrokken word V wordende inmiddels naat Genua gaande, de Diligentie Kapt. Soapei van Wymouih, en 1 de Commiftionatiffen vetzogt haate CoIleH-Boeken vaftèlyk tefiuyten, Carlo Kapt. Duttel uyt Nieuw-Engeland 3 te Petersburg de Long K en over te zenden op den 8 February I7i4» op dat den Dife&eur de tyd Barlow-van Livorno de Scaflowet Kapt. Grace van Rochel Hans hebbe alles op het otdentelykfte tn gereerheyd te brengen, en de Colle- van Oantzig, en Ouble Janffe uyt de Ooftzees te Koningsbetgm Ht öen bv het Wtntet-Sayfoen behootlyk konrien overkomen. De Con- Hetrington, JochemThiel, en te rug Andets Anderfen te Dantzigi ditieo 8cc. van deze wel verdeelde geballanfeerde en wezendl.yke Lo- de te rug Pieter Kramer, Chriftiaan Voet, en Jochem Joch. 3 te Mq tetje van twee Miliioenen Guldens (beftaande in niet meet als 30506. Alle Oeges van hier 3 te Koppenhagen al haate ïslandvaardersbet Leren en Fryzen, en vier Claffen van welke maat drie, door die 'ér in' Ven Booy Stevens, die in *t uytzeylen der Haven van Vrebak was i lyvcn moeten worden gefoutneert) zyn te krygen by de aangeftelde ven re Stokholm (daar LourensAksberg van hier nog wierd te gen, Gommifllonariffen, zoo in de Steeder. dezer, als in de voomaamfte van gezien) Petet Chriftiaaofe en Zachar. Bonman van Danrztg te Dnl de andere Ptovintien ook zyn de Recepiflen of Loten-Billettcn door Jochem Matt, uyt Noorwegen j te Diamme Ja» Hamond én Dan.ii den Dite&eur behoorlyk getaken», te bekomen, te Rotterdam by Mofes fon van Londen teWateifort het Schip de St.Jan Roers Pet. van Ht Haasverberg, Abraham Hovendaal, Elie Carré, en J. G. Schonenberg burg 5 te Cork deTrial Kapt. Stocker van Rotteid, en de Daniel Kt in den Hage by Jacobus van ElUnghuyzen en Jeroén de Gelleke tc Welfted uyt Noorwegen 3 op de Rivier van Londen her tyke Schip) Hamburg by fitter Heufch te Lubek by Chriftiaan Tartite te Leeu- Kapt. GeorgeWillis van Kidix, Jan Elpenbeen en Enk Ntcol. van hi waarden by S. A. Nieuwerrhuyfens re Groningen by j. H. Camphuyfen; Will. Schot van Stettyn, Samuel Coxgrave van Koningsbergen Hen; In 't Hettogedbofch by Daniel Jarette 3 te Breda by Pieter vanjRiellé 3 Male van Stokholm J. Quince vsn Gortenbutg Jofeph Kei Robh e Ie Maftlicht by Jarjueï de Leilart 3 te Gent by Jacobus Seifandéts en Karr, Thomas Hamond, en Will. Long alle uyt Noorwegen de Cl d te ffthgge by Bernard Matthys. ceder Kapt. Grofs, James Ketnblc, de Squirel Kapt. Turner, Kapt. fl d UYTREGT den ij November. De vyfde Claffe van oAze Provlntia- |geon, Kapt. Snclgrave 8cc. alle den zj Aogttfty van Jamaica veittt h le Compagnies Lotery zal beginnen te trékken Op Woensdag den eet- ken. In Duyns zyn ingelopen Daitiian Gonzales van Londen naar) ften December naaftkomende een ieder zy verdagt zyne geuokkene jbao, de Wemworth Kapt. Sax van Sch2ndtona naat Londen de Fat S Pryzen ter plaatfe daar geiolle&eerd zyn, te or.tfangen en de Lotery- 1 tn de St. Qtiimin Kapt. Godleebeide van hier naar ÖeWcR moeten n Blieven te doen vernieuwen vooi den 24 dezer Maand November, warit j De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 95 tn j vierde. Bib 1 anders aan de Comp. vervallen de voorn, vyfde Claffe als nu uyt der 94 en 1 half. Kadix rzo en j vierde. Sevilien nj en 1 half. Lisbas, Compagnies Kaflc ten voordeel der Lorery Geimereffeetdens met 4000 Premien, a 15 Gl. ieder, verbeterd zyede zullen uyt de s en 6de Claf- v fen getrokken wotdeo jzjoo Pryzen en Premien te famen beloopende t half. Parys opzigt 18 en j agrfte. Leypzig courant 38 en ij zeft.l en j agtfte z 1 vierde. Venetien 84 en 1 half a agiftc, Livorno $1 j vierde a ja. Genua 94 en j agrfte a j vierde. Londen i+Sch. 931 5 twaalf Tonnen Gouds twintig duyzend honderd negentig Gis. 3 alle welke Pryéen en Premien zoo wel als de Pryzen der 7 en 8fte Claffen zes dagen na de Trekking der refpe&ive Claffen contant aefllen betaald worden zynde de Conditie by attgmentatie det Pryzen van de tweede Clalfe gemaakt en gepublieeett omtrent de trekkende Ptyzen, alleen van de nu teeds getrokkene Claffen te verdaan, het welk een ieder tot narigt is dienende. NB. Vermits de Loten die in de derde Claffe geen frys getrokken hebben een Premie van 9 Gis. netto genieten hoeven voor de Lotén tot de 5de en 6de Claffen niet meer als 21 Gis. en voot de quart Loten maat j Gl. en s Stuyvers gefourneert re worden. AMSTERDAM den rr November. Volgens de Brieven van den ar Auguftus van Jamaica, waren aldaar oyt Engeland vetfeheyde Schcepen gearriveerd, als mede een Bark van de Spaanfe Kuft dog zonder nieuws om dat de Kapt. noeh niet aan Land was gekomen. Van Kadix heeft èteo dat het vertrek det Gallioenen op den to dezer Maand vaftgefteld was. Volgend de Brievén over Engeland van den 18 en aj der voorlede Maand van Lisbon was het vettrek van de Vloot naai Rio de Janeiro, nevens de andere Scheepen, tot den eerden dezer nytgefteld. Op de Jut - fe Ksft is geftrand het Engels Schip de Mary en John Rich. Hobfon van Londen naar de Ócftzee gaande doch het Volk en de Lading was geborgen maar van 'r verbrande Schip van Pieter Carfténs niets -al» de Ankers, Touwen Zoo de gerugteto waar zyn, ztiuden de Scherpen, den eerften én tweede dezer Maand uyt Teffel gezeild door de hj«r. gev tomén KooprgatderS tuffchen den j en 6 omtrent Bzvezier en Wigt in goeden daat ontmoet zyn. Van Cattagena was naat Alicanten vetttok- Fiancfort cour. 17 Ryksd. Breflau 17 St. Dantzig 28a en t half t Hamburg 32 en 7 agiftc a ij zeft. St. Gent i agtfte a i. Antweipc c tierde. Btuffel t en 1 vietde. Zeeland 3 agtfte. Rott. 3 zeft. De van'de Bank 4 en 7 agtfte a dtie vietde. De Allien van de 0.1. C.n 632, W. I. C. 88 en 1 vierde. De Eng. Bank tjo en 1 vierde, O. I. r 136 en 1 half, Z. Z. in, Annuites 99 en vierde. z 'aGRAVENHAGE den 16 November. De Heeren Staaten van H: I land en Weft-Fiiesland zyn heden wcdei vergaderd geweeft. De Ba v de Brofs Miniftet van den Koning van Poolen Keurvorft van Saxen ,i by eeriige Heeten van de Rcgcering geweeft. De jonge Heet van Well ren is uyt Gelderland wedet gekeetd, ca tetVeigadetinge van de Hcc Staaten Genetaal vetfchcenen. 1 fRAAG den 6 November. Donderdag heeft men hiet de Naamn V van zyn Keyzetl. Majt. met alle bedenkelyke vteugde gevierd. Giftt; de llafte reys geheyme Raad gehouden, en het wierd aan 't Hof voOr de llafte reys geheyme Raad gehouden, en hel hebben zig haare Kcyzertyke Majefteyten, nevens de jonge Aardshed ginnenvan hier tiaar Brandeis begeven om aanftaande Maandag! reyzé van daat naar Weenen voort te zetten. AMSTERDAM den 16 November. In Teffel zyn binnen gekom Kapt. Rabines Amelines van Kadix, en laaft Sr. Malo Pieter Dan» Nieolaas Fereyte en Chailes Langlois van Boutdeaiix Donwe Vis van Libourne Adriaan Binkes van Sr. Malo Kapt. le Febre Rogrt van Nantea, e» Sible F.ukes uyt Noorwegen. Met de Soheepen van cbangel gearriveerd, heeft men ryding dat het Schip de Egiptife Gn K*Pt- Schipion Meyde, van daar naar Livorno was gezeild. ^L'eit Bêlrént'gemaekt dat ren COMPTOIRE GENERAEL VAN DE VN1E in Ha^e dagelyks werden afgeloft een'tge Obligatien genej tleerd ten Comptoiie Generaal voornoemt oncier haer Hbog Mogende guarantie «ot iafte van de Provintie van Stad GtOoinge tn Ommeland) geregidreetd vao Foüo 359 A tot Fol. 361 E beide iueluys, en Fol. >«t Vetfo A van izoe - Folio jCz B van joo- en Folio 3«5»"A van 141 alle gedateerd den eeideii Oflobei t7ot, waer op het laefte half Jaer Intrréft vetfehenen is den eerden Oftobet 1/23 rtotdeode de Houders voorfelueeve Obligatien verzogt haer Capitael en Inrereft op het fpótdigfte ten Comptoire Generael vootnoenu te laetcn ontfangen, dewyl gi verderen Intcieft op dezelve kaö wetdéft betaeld als tot den eerften'ÓÜober 1723 incioysen dewyl volgens Advettentie van den 6de Septcrol 17»}' i" de tefpefliVe Couranten gedaen, d- Penningen zyn gefourneerd rot afloffinge van het reftant Capitael, dat nog onafgeloft is uyt een pirael van 1040623 Ponden, in den Jaere 2710 op de Steeden, Gent/Brugge en Ooifende 6 per Cento ten Comptoire Genetael voornoemt j regotieerd en verfcheenen geweeft den 19 Maert en 5 April T723 t zoo wotden de Houders der vóorfchieeve Obligatien vetzogt haet Capiii én Intereft op het fpoedigfte ren Comptoire Generaal voornoemt te laaien orttfangen dewyl geen verderen lnferéft op dezelve kan werden W taeld als tot den 19 Maett en j April 1723 inclüys als mede indagtig (e zyn de Advertentie van den 19 Juny 17^3, en vervolgens in de Cé tanten gedaen. v De Heer en Mr. T.fhtrt lretn de Wilden Cartverasrr van den Lekker.dyk boverdams notidceetd by dezen uyt fpecialelad van haat Ed. M« dan alle RenthefFeis, die eenige Kapitalen tot laften van de voorfz. Lekkendyk hebben lopende tegens 3 en 1 half ten honderd, dat dezelve K pit alen aan de voorfz. Rentheffets by dezen wotden opgezegt en gédenunrieeid 3 dat zy dezelve haate Kapitalen zullen moeten komen ootfa gen op den Verval- of Verfchyndag, ten Comptoire van den voorfz. Cameiaéi, met de agteiftallige Renten van diens en dat de geene die ge»! gen zyn dez.elve haate Kapitalen op inteteft te laaten continueren tegens 3 van 't honderd zulks aan den, voorn. Cameraar*t zy mondeling: fchriftelyk, moeten laten wceten voor den 1 j December, of uyterlyk den laaften detzelver Maand déZes Jaars 1723 of dat by faute en gebtf Se van dien, den vootfz. tyd vetftreken zynde, de Kapitalen zullen gehouden wotden tegéns 3 ten htmderd gecontinueerd te wezens waai na t: ieder zich kan teguleeren. Tot den 30 dezer loopende Maand November en niet langer (op een Boete van 1000 Gl.) word in de 4even Ptovintien by alle Boekveikoy nog ineefchteeven in het groot Naiuur en Zedekundig Waettld-Toneel van de allcruyrgelezenfte Zinnebeelden of Béêldenfptaak, *t geen R. Bt fet Boekverkoper te Delf, by Infebiyving op den eerften December aanftaande zal beginnen te drukkenin z Deelen in Folioop Schtyfpapw rtiet joo Koopere Kunftplaaten vereierd-, in htt eerfte Deel zullen komen 700 vetfeheyde Zinnebeelden over byzor.dete Stoffen, zoo «el Zedeli ke HifioiifcheFoëtifcheals Oudheid-kundige, eri dat alle op eene Alfaberifche otdé gebragt. In het 2de Deel zullen komen 500 vetfchcyl Minnebeelden in Hoofdftukken verdeeld, handelende over alleileye Studiën, Kunftcn enWeetenfchappen alle de 1200 Zinnebeelden'die iubey( de D-elen van dit Werk komen, zullwgjmer Aanmerkingen uyt «re Aeloudhéid door een geleerd Kenner dcrzelve opgehelderd wotden. Voorts ét Digter Hubert Cotneliszoon Poot ne uytmuntenfte Zinnebeelden met nieuwe en roepailélyke Gedigten befluyren en uytbreyden. De Ptoevt van dit Werk zyn bv alle Boekverkopers om niet te bekomen ook kunnen de Liefhebbeis in alle Boekwinkels teeds zien ao Afdtukfels van< Ètaaren die al in voorraat tot dit Werk gefneeden zyn waar by blykt dat het Werk zelf'eierlyket zal aytgevoerd wotden als de Proeven zy» die 'e( van zyn uyrgegeven. NB. Op dat een ieder vat. de voortgang van dit Werk vefzekerd zouw zynzoo beloofd de Drukket pl. Boitet.i dezen aan de Tntekensats te zullen vethenten een fomme van 50 Glsl voot iedet Exemplaar, waar voot ingeteckem zal zyn indien hy op ét «Piften December aanftaande geen aanvang met het dtukken maakt van *t voornoemde Wetk. Jacob Magnus Makejaar, zal op Morgen, zynde Dondetdag den 18 November, 's morgens ten 9 en 's namiddags ten 2' uitren te Amfterd»! tv ft Oude Heeren Logement veikopen een goede party ricuwmodefe Couleurde, Roode, Blaauwe, Groene, Get'cen Zwarre Lakenen 5 nevc «en parry ManufaHuuten als geblomde Zyde en effe Stoffen fyne Chitfcn Bayen, bcfchadigde Carfayen, Sergics, en Wcllc Stoffeu 3 als mé verfcheyde Vrouwe Kleederen en andere Goederen meer: alles var, daag te zien. P. Onkelhoer, J. en D. Bontekoniog Makelaars, zuilen op Maandag den 22 November, tc Amfterdam in deWitte Zwaan op den Niettwerdv verkopen too zwaare Harobuiger en Branthvfe Balken, 200 zwaate Goftcifé Balken, 600 zWaare Planken, van r en 3 vietde a 3 en 1 halt duyi én van t8 a 42 voet3 loco Gteene en rooo Vuuie Mos-deelen, :eoo Coitets, 4000 Sparren en 4000 Juffers, 3000 Viiure en Greene Kopert»yl Balken, 1000 Stolpbalken, 1000 Vuure Balken, 300 Langezondfe Ralken, en :oo Maften, 400 twaalf Ellens, en 400 tien Ellens, 1000 Maatbi ken en lange Baikoeren.en 1006 korte Barkoenen &c. Word by d'eéze bekent gém iakt dat in *s Gravenhage is opgereg: ces Glar-blaferye, waar in voot een civiele prys te bekomen 7,yn allethaci1 fonrten Vsn Glazen, zoo Criftalyne als gemeenc iemand daar van gelieve gediend te zyn, addreffeere zig asn het gemelde Glarhuys aldaar. Te LwJ'.'n bv S. Luchtmans zal by Infchryving gedrukt worden het Algemeen Groot Kiftoiifch, Oordeelkundig, Ghronologifch, GeogtaftWj eb l.crt'!yk M A A M- en WOORD-BOEK van den ganfehen H. BY BEL 3 vereierd met nodige Landkaarten en kopere Plaat en dienende tot Gedenk-ftultken det Jooden en andere Oudheden, ter opheldering der H. Schrift 3 in 't Franfch bcfchteeven door dco eerwaarden Heer -yi-'-eufim (bilmrt, en ntt in xuyvet Nrderduytfch overgezet, meikelyk vermeerderd, en met Aanmerkingen verrykt door Mnubus Gtrvan, 2 Deelen in r»l"- nter Privilegie en recommandatie vsn de Theolog'-fe Eaculteyt te Ley den de Artikelen en Conditiën zyn by alle de Boekverkopers Ie bckoind Te Leyden by FELIX O E KLO PPER, op cle Rreedcftraat over het Stadhuys. Deij 17 November 17^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2