LEYDSE rk •O W oensdagfe Courant. 17 tn 1 daj De 1 )ouj, 1 van 1 Lut Dei Is ofS ifleo «ugd opl lemi )evi rod me iüfti, yn K vHcrd pk roof 1 K N°. 1 $6 I U R X A N D. VBLXN den 31 0>Lober. Heden heef» inen hiet de verjaaring van des Konings Kioouing met groote Plegiigheid gevierd onder het lofien van 't zwaare Kanon *t geen doot de Muskettety» van de verfcheyde Regimenten van ons Garnizoen beamwoórd de totvloed van Adel en voornaame Luyden was gtoot Op het wt' aileeldaat elk, zoo wel als de Viceroy en de Hertoginne in nieuwe Y !t leederen verfchecn weike gemaakt waren van de Manuta&uuren van *tn i: Koningtvk dog vermits het Zondag is, zyn de verdere Vteugdebe- 81'.1 ryver tor morgen verfchooven, als wanneer een Comedie vertoond, en k *"i rrfoigens Bal op het Kafieel wezen zal. Het Huys der Gemccntens ;;!t aan de Koning een Subfrdie van 339369 p. St. 6 Sch. 6 Pens toe- sn ^flaan, en (laat in groot Committé te atbeiden om dezelve te heffen. OOT-BRITTANNIEN. die >or %- GR' geno KINGSTON op dè Teems den f November, Zondag verjaaring van 'erfcles Konings Ktooning, heeft men die hiet Maandag met groote Solera- ZC( iteyten gevierd, en des avonds met llluminatien en Vreugdevuuren be- voor noten de Heeren van de Corporatie kwamen te famen om op zyn umd Ni"- gezondheid te diinken, waat by zig de Vteederegrers, en de Heet zajCnrbet &c. welke om de drie Maandelykfe Regtdag hiet gekomen wa ge zig mede bevonden j in welke occazie de Heer Corbet een Vat flerk g(M iet aan 't Volk gaf om op des Konings gezondheid en behouden te tug- rcj V| pmft uyt Duytsland op de gezondheid van de Prins en Princeflë van y nu falesnevens de verdere Koningl. Familieals mede op die der Lords rsn de Trezantic, de Lord Onslow, eti andere Welmeencndc te dtinkdn, geen met veel vreugde gedaan wierd. I kjLO>JDEN den izNovember. Woensdag verjaaring der Geboorte van ekhjen Prince van Wales begaven zig de Jonge rrinceflen de Lords Re- jj{r{enren, nevens andere Heeren en Dames, en Luyden van Diflin&ic in leeflgewaad naar 't Huys van Leideftcr, om haare Koningl. Hoogheden 0(eJtcorr.p!imenteeieiides middags ten een uur wierd het Kanon van den Jour en 't fare geloft, de Klokken gelnid,cn men liet ter zei ver ryd de jf,^'impels van de Tootens afwaayen; des avonds wierden te Leicefter, en |oor de geheele Stad Vreugdevuuren aangefreeken en groote Illumina- ao fifn genaakt de vreugde wierd in 't Huys van zyn Koningl. Hoogh. kefloren met een Bal, waar op de jonge Princeffen tot 12 uuren gebleven aaiden men veizckerd dat de Prins een confidetable lomme Gelds gegee- kk«fn beeft voor de Arméfn van zyn Patochie van St. Anna. Die zelve ,oljflorScn omtrent 1 uuten vertrokken de meefte Heeten van'tFeftyn, waar de Lord Major haar onthaalden, om dat in een naaft aan zyndeVet- ek, Brand ontdaan was, fchoon het Vuur egter door *t fchielyk feeours ian deVleeshouwets en Schippers zonder merkelyke fchade gebluft wierd. Dezelve Woensdag namiddag is de Ridder James Montague Lord opper- faron van de Exchequer, na een langduutige Indispozitie overleeden kn men wil dat de Regter Eyre hem wel mogt fuceedeeren. De Lord ?®Fbpper-Rcgter Tratt is zeer ziek als mede de Heer Feaft een onzer She- cdtfiffs, die Dingsdag Onder de Maaltyd van den Lord Major fchielyk krank ',eJe*orden is. De voorige aVond is een Mr. Matiin, een Brouwer te Weft- be$>unfter, begraven, welke Perfoon een zoo ongemeene dikke Buyk had, I,stn zoo zwaar was dat hy door 18 Menfchen gedragen wieid op een Dood baar, die men vreefden, fchoon ze expres voot hem gemaakt was, btee 'ben zouw eet zy 't Kerkhof wonnen 't geen evenwel niet gebeurd is Uier Graf was aan ieder end met Trappen gemaakt, om dat het niet nio- ;ï!>|eljk was hem met Reepen neder te laten 5 want men verzekatt dat het 'P>vken de Kift 1700 Ponden gewigt met malkandet uyrmaakten; en al- too 'er getn middel was om hem door de Deur te ktygen, was meri ge- de!(ooifa»kt geweeft een Schuyfraam uyt te neemen, en hem met eenTakel fïuyten te zetten. Als wanneer eenige dagen geleden voor de Lord Can- c,lt£elliet een Zaak bepleit wietd, en de toeloop vanToehoordets vty groot 'S ^tS ^ort'e,s ®,a^' ^ie met veel Zilver beflagen, behangen, en van "■'trooie waarde is geftoolen geworden. Gifteren deed de Griffier dezer daftrad rapport aan de Lords Regenten van de Misdaaden waar over vier Ctimineelen in de laafte Zitting van de Oldbaly gecondemneerd waren; "Jlr. haare Exellenticn ordonneerden dat James White (uyt zyn Banniffe- IJent in America te mg gekomen) Richard Wheiring en James Maggie ie!jver het fleelen van 't Zilverwerk van de Hr. Charles Saundetfon, aan- naande Woensdag geëxecuteerd zouden worden maat John Whitborn Ejlieeft uytftel van Executie gekteegrn. Gilleren wietden 7 Zwartmakers a 'Van Berkshire met een Wagen uyt het Gevangenhuys van Wincheftet in 1 r<fcze Stad gebtagt zy waten ieder in'r byzonder en met een yzere Kee- aan malkandet geboeid en vetzeld doot een Detachement van ft t'lHegiment «ardes van den Hertog van Bolton na dat zy voor het Hof "t'dcs Konings Bank geweeft waren wierden zy alle in Newgata gebragt 1 ttr, Woensdag den 24 dezer is tot haar te tegtftelling benoemd. Men leeft tyding van Portsmouth, dat daat na een reys van 9 Maanden, Pan Suratte was ingevallen het Schip de Dawfon hetwaards komende de 5®jpaiga van 't zelve is noch niet gedrukt, maar zouw beftaan in omtrent en>l!<> a 1*0 tonnen Tcper 700 baaleo Katoene Lywaaten 550 baaien Koftybonen, en eenige Kleynigheden; maar het bad voot zoo veel men weet, geen tyding van andere Scheepen mede gebragt. F. S. Men 'Sberftaat dat de Sheriff Feaft zoo gevaarlyk ziek is, dat de Hoofden van f"le Party dei Tottys in verwagtir.g van zyn dood albereids een byeen- nomfl gehad hebben en ingeval van zyn overiyden over een gekomen bonden zyn de Alderman Brocas tor Sheriff'door ie dtingen. De Aftren "FVan de Bank zyn 119 en 3 vierde, O. 1. C. 136, Z. Z. 111 en 1 vierde, '""ito Annniteiten 99 en 7 agtfte, Afr. Comp. 12 en 7 agtfte, Beurs A.T. 4 tn 3 vierde, dito Loud, j en 3 Vtcide Jork Build. 13 en 1 vierde, V R A N K R Y K. ntt ''AKYS den rz November. De Koning heeft met een ExpreflTetyding yfekretgen dat.Cs/wjrr de Meiictsde detde var. die Naam, Gioot^Heitog »-n Toscanen, den 31 Oftobot 's avonds tuffchcn en 9 uuten, te Flo- rn den ouderdom vau 82 Jaaren overleeden is zyrde gebooren 4 Augufty 1642. De Koaiirg heeft d< Prins van Garignan aange- cld tot Luyt. Generaal vantzyn Troqppen i ca liet Regiment te Paard ».n To i) 'etjcn '4- ■eid in *an den Hertog van Humiéres gcgevcii aan de Graaf de !a Motfie Hau- dancouit, Brigadier van de Ruytcrje. Den Abt Taitu, dre over ecnigd tyd met veifcheide Effeften van Particulieren is dourgegian, is eindelyk te Maifellle aangehouden op het verzoek van zektie juff'tpuw, van wel ke hy 14 A&iert mede genomen had hy heeft verklaard 10 duyz. Liv, aan Goud in zyn Kamer in een gar, in deze Stad, in tie flraar Si.Martini verbdrgen te hebben. Den 8fte dezer 's avonds ftakerv dr;c fchclmen do deur op van zekete Dame in't Kloclier van Sr. Honor twee van haat namen de vlügt met omtrent 3000 Liv. aan Juweelen en Zrl'Ci maar de derde wieid gevangen en in 't Chatelet gebragt, daar hy des avonds ten elf truien alles bekend en zyne Medepligtrgen beklapt bevit did men zegt van goeden Huyze te zyh. Na dat <5eHeeieuW,lpoieen Schaub dezer dagen meet als een uur met den Hertog van Orleans in Conferen tie waren geweeft onrfitrg de eerft gemelde een Exprtffe van Londen 3 zullende die welke eenige dagen te vooren van Hanover is gearriveerd heden detwaards te rug, en de andere naar Engeland gezonden worden. Men begind zich re fiarteeren dat het Kamerrkfe Congres noch voor *t eynde van ditJaat zal wotdeo geopent 1 men wil dat de Keyzerl. Pleni- potentiatis Baton van Bententiëder weder detwaards gekeerd is. Men verzekerd dat de Koning by een Declaratie heeft verklaard dat geen Geefteiyke in een Orde ofte Bisdom zal worden geadmitteerd zonder alvoorens het Formulier geteekent te hebben. De Koning heefr aan de Gravione van Beauveau Gemaalinne van den Ditefteur genetaal der R uytery een Penlioen van 4000 Liv. gegeven. De Princrllè vanTingti bevind zich buyten gevaar. Men zegt dat de Heer de Remond een dcc Inttodufteuts van dc Ambaiïadeurs zyn Bediening wil verknopen aaa de Heer de Saintotw:lke nevens hem dezelve plaats bekleed, om deze beyde Bedieningen alleen waar te nemen. Men wil dat de Hr. Cliavigny Miniftet wegens deeze Kioonby de Koning van Gtoot-Brirrannier. te Hanover te rug geroepen zal worden. De Hertog van Gef.wes hcefc aangebooden om de plaats als eerfte Edelman van des Konings Kamer voor den jongen Hertog van Aumont waar te nemen, tot dat hy van de Kinderpokjens geneezen zal zyn. Giftct avond tuflëheh it en rz uuren omftond Brand in de Stallen van de ligte Paarden voor 't Taleys der Thüilleriesalwaar meer als too Mudden Haver lag nevens veel Fou* ragie toebehoorende aan de Entrepreneurs der Koetfen op Verfailles Sic.welke naauwlyks tyd hadden om haare Paarden te bergen de Mar quis d'Atgenfon begaf zig aanftonds detwaards, en doot zyn goede or- dre wierden alle de byftaande Huyzen behouden zyhde alleenlyk ceu Perfoon die op het Hooy Hiep, verbrand. Men heeft tyding dat de Hee* Atouet de Voltaite, berugt Poëet, die onder andere het Sink van Oedif t beeft gemaakt door de Kindetpokjens aangetaft is te Maifoiu op het Kafteel van den Prezident dier naam. In het begin van deze week zyn voot de to Rukken Tapyt van de Cotitins van wylen de Kardinaal du Bois, 44000 Liv. geboden wclkeTapyten den Hettog.v'an la Feudlade (die de Koning aan hem gegeven had tot z*n Ambaflade njtat Bonten) als een Prezent aan gem. Kardinaal gefchonkcu heeft s doch men heeft dezelve voor die Prys nog niet willen vetkopen nm dat zy geoordeeld worden meet waardig te zyn. De Heer d'Andiczel, gedefigneerde Area baffadeur des Konings aan het Hof van den Tutklën Keyzct r*ftaat te Toulon Scheep te gaan om zoo dra de 2 Oorlogfcheepen klaat zyn zig vervolgens naat Konftantinopolen te begeven,welke de Heet de Bo-< nac van daar weder zullen alhaalen. Men ziet een Declaratie des Ko* nings, reguleetende de wyze op welke de Comp. der Indien zal uyevoe- ten de exclufive vetkoplng van de Kofty, beftaandc in 37 Artietiler, en is gcregiftreertl in 't Hof det Avdes den a7fte Oftóber 1723 als mrde viet Atteften van 's Konings Raad van Staarthet ccrfle condcmnceid de genaamde Denon in yoo Livies Amende,om dat hy ten tyde van de I vermindering det Geldfpecien, geordonneerd door'i Ediö r an de Maai J j Aug, 1713 had tragten te doen cirtulteien een Somme vin Eooo Liv. in plaats van 3000, zoo als hem de Heet de Sr. (Inga, Controlleur van i de Controlle det Aftens, had overgegeven. Het tweede behclfd Regle ment voor de Privilegiën, Regten, en Voorziningcn van de Offieien der Gouverneurs en Luitenants des Konings herfteld door *r Edift van de Maand Augufty 1722. Het derde ordonneerd dat de Oiffciren welke het Regt van ConHrmatie onderheevig zyn tet oorzaake van des Koninga komfte tot de Kroon, die de beleening en het Jaarlykfe weder ingekogf hebben volgens het Edift van de Maand December 1709 in betaaling zullen mogen geeven van de Hoofdfom, op welke zy begieepen zyn ia de Rollen voor gemelde Regt van Confirmatie der Sommen, doot haaf betaald voot de wederkoop yan gemelde Beleeaing. Het vierde behelfi dat by-dezelve CommiffarifTen ^benoemt by 't Arreft van den 4 Nov. 1719 mentie gemaakt zal worden zoo op de minuten det Ordonnan tiën van Liquidatie welke door baar gemaakt geweeft zulten zyn vsn de tedufrie der oude Renten van de Gecflelykheid regen de Penning 4^3 geordonneerd doot de Declaratie van den 3 Meyt72), dat op de I :<pe- ditien die daar van gefoumeèrd geweeft zyn aan de Reniheffrrs Briaa- Iers en Controlleuts van gemeide Renten in werken güvo'gede Betaa- Iers gehouden zullen wezen te voldoen, zoo aan de Remheffcrs als van de genoemde Officieren, dc Agtcrftallen'die men haar.fehuldig ral zyn, op den voet van de Penning 40ie tekenen var den eerften Jas». 1714, NED E R L A N D R N BRUSSEL den f j November. Woensdag is de Prins van Holftcyn Neef van den Ptins van Holfteyr.bcek Gouverneur van Yperen, hier aan- I gekomen. Giftcren is de Hertog van Aremberg naat MopsVeitiokken werwaards de Prins van la Tout en Taxis zig nreede begeven heeft, om als Etf-Maarfchalk ih de Vergadering der Staaren van Henegouwen te gaap affifleeren; De ptgtenfé Maiquis.de Blanzi, om verdere vervolging gen te ontgaan heeft zig te Luyk Burger gemaakt en eyfcht hier by Proces van den Advocaat en de Procureur die htm hebben gedimd ee nige Effeflenwelke by haar in handen zouw gegeven hebben. MIDDELBURG den rj November. De Gecommitteerde Rndea var» de Ed. Mog. Heeren Staaren van Zeeland uyt de iitgekome Colieöea gezien hebbende, dat haar onderhanden zynde Lands Lcterye zeer vette is geavanceett ca wel voor een groc: gcdtelre op den gclicldcn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1