Chriftiaan Lutik van Ltibek C JoVjg én fltns lkoottrlan van érok hölm té Kaielskroon Ghiiftiaan PJhsman van Daf^zi%p.te Katelsha- ven Zaelmias Jenfie van Siokhoirfvj teStettyn Au'«e Simons van hier, en Marten Reel, van Hambtlig j té BcErdeaux Hu\b. Jaftflé Kleyn uyt de Ooftzee, en Teunis Prop van hiérinTeffel John Hobs van Londen, van de Palts zyn Zufter, en volgt ftiptelyk de Regeerings-wyze var,. en William Moris van Lisbon der voorlede Maand met de an- Groot-Hertog. t>e Graaf Stampa is hier te rug gekomen van Lut? deie hier gekomen Scheepen van daar vettrokken en in't Vlie Hendr. Nagttgaaf tb Klaas Janfl'e Herman van Dantzig, 2 Scheepen uyr Noor wegen &c. In Wigt is ingeloripeo Willem Wout. Zwart, uyt Vrankiyk heivatiids komende 3 en belchadigd in Btouwershavén Gillis Bakvis var, Archangel naar Rotterdam gaande. De Cours van de WISSEL is henen op Madrid 95 en 1 half. Bilbao 94 en r vierde. Kadix 120 en 1 half. Scvilien 119 en 1 vierde. Lisbon 4$ ti, agrfte. Venetien 84 en 3 vierde. Livorno 91 en 3 vierde. Genua 94 eb 1 half a j agtfte. Londen f4 Sch. 8 en t half. Parys opzigt 38 en 3 vierde. Bcurdeaué 3! en 3 agtfte. Leypzig courant ;l en 7 agtfte St. Erancfoit cour. 16 en 3 vierde Ryksd, Brefiau 36 en ij zeft. St. Dant zig 281 P. groff. Hamburg 32 en 7 agtfte a 13 zeft. St. Gent 7 agtfte. Antwerpen 7 agtfte. Zeeland 1 vierde. Rott. 1 vierde. De Agio van de Bank en 7 agrfte a j. De Aftien van de 0.1. C. zyn Sjz, W. I. C. 88 ea 1 vierde. De Eng. Baak izo, O. I. G. 13S, Z. Z. 110 en 3 vierde Arcuites 99 en 3 vierde. 's GR AVENH AGE den 14 November. De Heéren Staaten van Hol- j wyze als dat der Invalides te Parys heeft men gepafleetde wéek bi land en Wéft-Piiesland die aanftaande Dingsdag hunne Vergadering' gemaakt om aan dat Godshuys re arbeyden. Zullen vervolgen, hebben voorlCedeVrydag de Mr. Jdn Van den Sant heuvel PRAAG den 3 November. Voor eenige dagen is de Graaf van 1 ,-aangefleld tot Ksgu in het Regiment van den Kollonel Karpenter in 1 ches Gezant van de Koning van Ptuyffen hier aangekoomen die plaats van wylen de Hr. Ifscq deY'allancon; en de Heer Albert ten Ham, j Credertie-Brieven bercyds aan de Keyzer Overgegeven heeftdoot I*. LÓS, *r geen zeggen wiliyn Óemaalinné zal 3 Zooaen baaren. FLORENCE den 26 October. De GroOt-Hcttog word van dail dag bcetcr, cn men merkt tyn herftelling aan als eer Mtracul. DsiJ Prins houwd aikwils Krygsraad in *t byzyn van de Prirctfl: Dom,! 4 <D Cl daar hy efcn Commiffie wegens de Keyzer had wezen afleggen. Dei; derpokjens gaan te Livornö zeer ih zwang. Men l'pteekr hier als ofjl kei Zee-Mogenrheid wel een Esquadet Oorloglcheepen op de Kullen' Toscaanen mogr zenden en daar houden om een ander te betcugJ Die vanr*-,icca ftcllen zig zoodanig in ftaat, als of een Oorlog op fc; dan was fin dezen Staat docd insgelyks naat de kar.t van Ponttemi PRAAG den 3 November. Haute Keyzer). Majefteyten de Devi det Feeftdagen van Maaqdag en gifteten ten eynde roe bygeivoood bendeis de Keyzer heden met een groot Gevolg van voomaame ren, zig in de Nabuurfchap van Brandeis met de Jagt gaan verlülii na dat de Prins Eugenius alvoorens een kort Mondgefpiek met zyn z.etlyke Majt. gehouden had, na 't welke zyn Hoogheyd te poft vaa naar Weenen vettrokken is werwastds het geheele Hof binnen wejf^jyJ dagen ftaat te volgen en de Prins van Lotharingen naar Nancy tt||e6.c te keeren. Alzoo de nodige Fondiën gereguleerd zyn tot het bouwen* een groot Hospitaal voor de oude en vermirlkte Soldaaten op gel; etd it K tyvi tvt tfU irede tot Kapt. in het Zelve Régimentin plaats van de Keer Herdrick Temming, Den Heer Beckerdam Zoon van den Heer Generaal Major Baron van Keppel, heeft gifteren morgen terVergadeting van de Heeren Staaten Generaal wegens de Provintie van Gelderland Zifting genomen. Morgen of den volgende dag, Weêr en Wind dienende, ftaan de Hettog en Herroginne van Riehemont met het Jagt de William en Marien de Graaf en Gravinne van Albemarle met het Jagt de Maria naat Londen te vettrfkken. Volgens de Brieven van Göhr ftond de Koning van Groor-Stittannien aldaar nog we) tnt omttent het laaft van deze Maand te verblyven wordende de Koning van Ptuyffen daar tegens den to of elfde dezer te gemoet gezien om het vermaak van de Force Jagt fe ne men. Volgens de Brieven van Kamerik wierd den Keyzer!. Ambaffa- deur en Pienipotentiaiis Baron van Bcntenricdei aldaar teger.s den iz of 13 dezer van Parys fe rug verwagt. ROMEN den 2$ Oftober. Men wij dat de Kardinaal Albercni voor reemens geweeft is om een keer naar Parma te doen 3 maat dat de Kat- dinaal Co'nti op bevel van de Paus, hem te verftaan gegeven zouw heb ben dat zulks nog niet tydig was, en hy we) zouw doen die reyze uyt te ftcllen zoo ais zyn Émin. terftond beftoot te doen. Men fpreekt van etnige verdeeldheid onder de lnwoondeis van de kleine Republicq van St. Marin, ten voorAeele der Spanjaardswaarom de Kardinaal Cenfue ke Ambaflade de verzoening van het Keyz. en 't Pruyffile Hof gem faam te zien en te hooperi is dat de afdoening det Keligions-verfc len mede haaft in der minne-volgen zal. Gifteren heeft de Keyzer é',c!' zyn iaafte Raadsvergadering gehouden, en vetmaakt zig heden vootP°ot' laaftemaal met de Jagt. Morgen ftaat zyn Keyzerlyke Majts. Naam#3'1 ptagtig gevierd te worden 3 eit Zondag namiddag den «de dezet zalC01'3 Keyzerlyke ie rug-reyze naar Weenen voortgaan. *n 2 WEENEN den 3 November. Men heeft hier een Kaerel in hegteJ'" die om zyn vryheid te erlangen zoodanig? zeldzaamheden aanbied rf0101 te brengén dat elk verlangd ora ze re zien, d'ög veeje meencri hy n#2'* werk beginnen zal. BERLYN den 6 November. Giftereq is de Koning van het bezigtif der groote Granadiers ie Potsdam an Brandenburg in deeze Stad rei gekomen den j of ro dezer meend zyn Majt, naar Göhr ie vercrekktn om met de Koning van Groot-Biittannicn het vctmaak van de HesP"" Jagt te ncemen. BAZEL den 7 November. Her gerugt door de Expiefii van Floreiéco naar Vrankryk gaande ontftaao, als of de Gtoot-Hertog overleden »f0,u word door de laafte Brieven van Florence tegen gefprooken zelfsr'1" vond zig Zyn Koninglyke Hoogheid beeter. !oor FRANKFORT den 10 November. De Graaf van Hanaa is van te Diezenbach gehouden Jagt te Bobenhauzen te rug gekomen. KEULEN den iz November Gilleren zyn de Bedienden en Paan van de-KeyZerl. Generaal Bontiéva! hierdoor naat Btuflél vertrokki en hy wotd in de aanftaande week hiec verwagt om derwaards te vol :n I ifio gos 4 ot j Duvtfe Officieren derwaards gezonden zouw hebben, qm het geen daar omgaat, te onderzoeken. Na dat men hier geweeien heeft dat de Keyze.innc Zwanger is, heeft men deze Annagramma gezien CA van «i&KeyZerl. Genetaal Boniieval hierdoor naat Btnflel ve.trokk#" RO'.US SEXTUS IMPERATOR. UXOR PARIET TRES MASCU- en hy »°td in de aanftaande week hiei verwagt om derwaards te volgf0^ Daniërën P.aphael d' Azevedo Makelaars, zuTlen op Motgen, zynde Dingsdag den r6 November, 's avonds ten 3 uUrente Amftetdam, inL^, D'ykftraat in de Oude Burg, verkopen een party extta puyks puyk nieuwe VarinaS-Tabak leggende op de Joode Houtmarkt Onder 't huyst^BC de Heeren ïlias en Manoel de Crafto Junior. hCM Tot den 30 dezet foopende Maand November en niet langer (op een fioeté van rood Gl.) word in de zeven Provtntien by allé Boekvetka nog ingefehreeven fn het grbot Natuur en Zedekundig Waeteld Toneel van de alleruytgelezenfte Zinnebeelden of Beeldenfpraak, 't geen R. B^n B. «et Boekveikoper te Delf, by Infchtyvjng op den eerften December aanftaande zal beginnen te dtukken in 2 Deelen «n Folio op SchryfpapL,pC met soo Koopere Kunftplaaten vercierdj in het eerde Deel zullen komen 700 verfcheyde Zinnebeelden ovet byzondere Stoffen, zoo wel Zedtjj£S) Jtê', Hiftorifcbe Poetifche als Oudhrid-kundige, en dat alle op eene Alfabetifche orde geoiagt. In het 2de Deel zól!en*komcn joo vetfchewe,vc Zinnebeelden in Hcofdftukken veideeld, handelende over allerleye Studiën, Knnften en Weeten fcha pp en alle de 1200 Zinnebeelden die in be<^un de Dcelrn van dit Werk komen, zullen met Aanmerkingen uyt de Aeloudheid door een geleerd Kenner derzelve opgehelderd worden. Voons^n 7 de Digrer Hubert Cornelisïoon Poot de uyfm'untenfte Zinnebeelden met nieuwe en roepaffelyke Gedigten beftuyten en uytbreyden. De Proei|Jlr van dit Werk zyn by »ile Boekverkopers óm riet te bekomen ook kunnen de Liefhebbers in alle Boekwinkels reeds zien 20 Afdtukfels v*n|en Tfaatnn die at in voorraat tot dit Werk gefneeden zyn waar by blykt dat het Werk zelf cierlyker zal uytgevoerd worden als de Proeven zyiet die'er van zyn uytgegeven. NB. Op dat een ieder van de voortgang van dit Werk verzekerd zouw zyn zoo beloofd de Drukker R. Boitet,g(ij (fezen aan de Intekenaars te zulleft vetbeuten een fora me van sf Gis. voot ieder Exemplaarwaar voor ingeteekent zal zynindien hy op ijylt eerften December aanftaande geen aanvang met het drukken maakt van 't voornoemde Werk. 100 Alzoo de continuatie der Compagnie van Navigatie en Afliirautie &c. voot dezen binnen de Stad Monnikendam opgeregtop den «de do |00; Ma and November, door eenige der Hoofdparticipanten, en ook door Gcauthorifeerdens der meerdere Participanten in dezelve Compagnie, eefcuyt mondeling en vervolgens Notariaat aan de Direftemen efi Hoofdparticipanten, teMonnikendam woonagtig, is opgezegt, en verdete uytvoerit e]|j van zaken of handel te dry ven geinterdieeett, zoo word het zelve by dezen bekent gemaaktdie deswegen nader ondetrigting begeert, «ddrell ,a!i zig bv de vootfz.Geatfthorifrerdens, te bevragen by Hend. deVyver, wonende op de Fluweele Burgwal, fchuyns over dé oude Kerk te Amftetdi roo Tot uyfkeer d« Penningen van de Compagnie van Edamword ten haaren Comptoiie deze Maand Novemberdes DingsdagsWoensd»| tad en Donderdags voormiddags gevaceerd. Ctin Jacob Magnus Makelaar, zal op Donderdag den 18 November, *s morgens «en 9 en '1 namiddags ten 2 uuren, «e Amfterdam in 'r Oude h Zen Logement verkopen een goede party nieuvrmodefe Couleurde, Roode, Blaauwe, Groene, Geele, en Zwarte Lakenen nevens een party iVLtn mifrftuuren als geblomde Zyde en effe Stoffen fyne Chitfen Bayen befchadigde Catfaycn, Setgies, en Wolle Stoffen als meede verfehewver Vrouwe Kleederen en andere Goederen meer: alles daags te vooren te zien. daar Óp 'ftitiat den t9 November t723,'s morgens ten 9 utwen, zullen in 's GRAVENHAGE voor den Ouden Doelen verkögt worden de navoig4ecf de Rytuvgen en Paard'en namentlyk een fraive Kales Coupée van *t nieuwfte fatfoen ei weinig gebroikr, den Hemd boven mer boogen en d»an fchoone Spiegels daar in, boogs-wyze gefleepen nevens z Reflots daar aan al het Koper- en TzerWerk als mede het Stel verguld de geh«dc2e Bak Goud, cn tie Paneelen fraav befchilderd 5 van binnen met fchoon tood Laken gevoederd, en met Goud couleurde zvde Franje en fraay duurfel in den Hemelnevens een dito Couvert over het Koetfters Kuffen als mede a fraaye zwaite Leere agter-Toygen met zvn Hoofdftcllllegi err fraav Koptrwetk in 't Vuut vergald nevens een platte toode Kemelshare Leydts met zvne Kuyven en Qtiaften aan de Hoofdftellen metdts weinig gebruikt. Noch eon Kales Cciipe'e, van binnen met tood gevoederd, ca 3 Spiegels daar in. Een Koets voot 4 Perfoonen, van bintien 8*n V w'rtie Tryp gevoederd, ert 4 Spiegels daar in. Een Zwemmer voor 4 Perfoonen. Een Reys-Cales half verdekt. Een onder-Stel zonder Bik. tfceefi hooge Wagen. Zes ordinaire Reys-Tuygen met dubbele kopere Gefpen met haate Hoofdftellen en Leydtfen en een PofUljons Zadel daar bfurw Vlet fleg'e Tuygcn met haarc Hctofdftei'.en en Stangen. Twee Tuygen met verguld Koperwerk, en de Hoofdftellen. ZeS Paaide 1 ekenstn vtarj deYe Sral-Gereedfchappen. Noch negen zwarte Koets-Paarden, nevens een Caftanje bruyn Ry-Paard, en een HidtUr.dettje. -Dit boven geuoeraijo is te zien bv Willem Surhorfi, Meefter Zadelmaker, op den hoek van *t Voorhout in *s Gravenhage voornoemt. koff Te flods nm fegen den eerften Mev 1724 aan te vaarden, een fchoone wel geleegen Hofftede genaaunt Vreeienhoefbeftaande in zyn Heerijccf Hnyiinge, Stallfrge, en Koetshuvimitsgaders fraaye Plantagien 8tc. gelegen onder de Vrye Heerlykhe.d van Vooifchoiuen 3 legenwoordigkrf! bmire gebutykt by de Heer Leftevenon te bevragen by de Vrouw van Jaatsvclt in 't Voorhout in 's Graver.hage, en by den Bode Jan Scheeiklt p op de Papegragt te Lcyden. kom Te Amfterdam by Jacob ter Beek Boekverkoper bezyden de Beirrs in de gekroonde Bybel, is gedrukt en te bekomenjan Claafs Schaap» Bl"40nc Tuvntje, in 1 deelen, de vyfde Druk, met meet dan de helft Kocpeie Plaaten vermeerderd by derzei ven zyn ook nog eenige wevoige Exemplar ren re bekomen van 't Teftament Duyts en Franfch, in 12.ook Lucas Zedeleffen des Evangcliums, in 8.en Gerard Noots Gcdsdieuft vry »4it0 hcerfchappy in 4.als ook in andere Steeden by de Boekverkopers. - j en Uyt de hand te koop een beneetingde Brouwery, genaamt het TVirre Hart, gelegen tot Oudewater 3 voorzien met Ketels, Koelbakken, Werk-1 Gylkuvpen Ros- en J'ompmoolens 3 een rezolute Moutery en Eeft Mom t H->p- en Gaift-ZoldersStallinge voor i Paarden en alles for een wel gefeeuleerde Brouwery behoord als mede etn weidoottimmeri ys eft Tqyn benevens een zeker Oftrooy tot het opregten vanf Brandcrv nader te bevragen te Amfterdam by de Makelaar Pieter Huysvocrn op de frincegtagt by de Weetcringftraat, te Rotterdam by de Ü*c' duwe Bos op de Hoogftraaten in de voorn. Brouwery, Bv rt'-tir rumen ten tfenc de Compagnie Boekverkopers in *s Gravenhage r 4 sedrtdtt en word uytgegeven het defrig en zeer nuttig Werk van de Heer Bi on .Iff' c van den Koning* an Vrankryk 5 geintituleerr, Traité etc la ConJlrnéHon det princ.'panx Vfaget de JJatkemetthjnezynde aile de Mathematifelfv en-en cierlyk in 't Koper gebtagtin Quarto. j Te Leyden by F EI-1X DE kLOPP E P.óp de Breedeilra^t over het Stadhuys. Den November 17

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2