fi L E Y D S E Maandagfe Courant. N. NEDERLANDEN ■uvi0. i7lï- :etdq JöM&êSfc *Omq :ch, :et v, dei e Bj vt als TPCT J7 K f "*<r "i »i{ 11 b|J Cou' SPANJE i deifr- ADIX den 19 Oftobcr. Dewy! hei Hof voorr.eemens blyft dm de jiijl/ Galliocnen in de aar.ftaande Maand November ie doen vertiek- eerI^. ^en, z)'n ®e kapiianu en de Adrhirante reeds van agter de Pun- taaien in deze Pa ay gekomen 3 en om dat het Waden zoo lang- vooitgaatzegt men als of gemelde Kapitariia en Admirante, ne- V Jus bes Ootlogfchip met de Galliocnen die op de geftelde tyd volla- n zullen zyn zondei n» de andere te wagten de reyze aanneetnen [lien zynde de Viceroy welke met dezelve zal worden overgebiagt Ier naar Madrid gekeerd. Zedeid den li dezet Maand zyn in deze lay gearriveerd Hentito Merimott en Kapt. Signano uyt Sicilien.Tho- is Moor van Bilbao, Kapt. Ie Jan van Havie de Grace, Juan CavaneS Gibraltar, Eduard Hay van LivornoAntonio Doyle van Dublin Drovet van Sivilicn, William Dikfon van Cork, en Kapt. Nikow Lisbon in tegendeel zyn vertrokken Jac. Piet. naar Koppenhagen, rge Willis naar Londen 3 Henrico Merimdtt, Kapt. Signano, en Pe- Jordaan naai Lisbon Francisco Paikictt Kapt. Nikow en Kapt. rsgigou*' naai Genua Jeionimo Boutin oaat de Levand Jóan Bau- Broveham naar Smirna, Kapt. Breville naar Alikanten, Kapt. Edu- idcalj p_0rs DA3t Mallaga, de Kaprs. Eduaid Hay en Brorett naar Nantes, '+0Ji Jnan Hallatan naai Gork. Het Engels Schip le Socicdad Kapt. Mou- 19 ö:(io Pootdat.van zyn' Ankets gedrecven was is hier onbefchadigd te ?t{,« gekomen. De Ftanffe Schecpcn van dc Kapts. Mout cl Dugue, Emo- n-'3tkt, cr. Godyn nevens de Hoilandfe naar Amfterdam moerendeleg- 1 Ci<D noch in deze Baay als meed* het Engels Ootlogfchip de Draak ipt. Thomas Schott, zeylrée naar Londen. V R A N K R Y K. j TARYS den 8 November. Donderdag avond is de Koning uyt het >fch van St. Getmain te Verfailles te rug gekomen, zeer voldaan zyn- ti(0tvan zyn latfte Jagt in dit Sayzoen. Zyn Majt. heeft de Abdye van 1 v,tPBent on^cr Courfy die op de réptezentatie van den Hettog van Or~ j, j»bs is, aan den Abt van Magnan eerfte AZlmoefenïer van wylen de ajjn.trtoginre Wed. van Orleans gegeven de Heylige Kapelle van Vin- iller,es' *acant ^00' dood van den Abt van Surron, aan den Abt Hat- olt Zoon van den betugten Advocaat dier Naam en de Priorievan't jkgjdom van Sarlat aan den AbtVetnier Zoon van den Procureur des Her- s van Orleans, De Hertog van Chatttes heeft toen hy de laaftetr.zal 't Koninglyk Paleys te Verfailles geweell is in dé Kapelle 8 Riddets 1 St. Lazare ontfangen welke alle Luyden van consideratie zyn en M onder zig de Gtaaf van Melun en de Heet van Rocheplatte mede g01'vinden. Na dat men wegens de weder-opregtlrrg van alle de Anipten ïe Havens op de Kaayen en Markten in de Steeden van 'tKorting- Requeft aan de Koning in zyn Raad geptezenteeid heeft, word van telde wedcr-optegting heel fterk gefprooken om dat den Raad de ire kenniiïe heeft van de noodzaakelykheid om die Ampten wtêt re lellen. Op de dagen als men Bal in de Opera zal geven zal daar iliquelyk gefpecld worden. De Hertog van HumietesOom van den 1 dr "leeden Hettog van Aumont, heeft het Gouvernement van Bologne, P*1 Bolonrois verkréegen, 't geen j'o duyz. Liv. Renten waardig is 3 k' de Hertog van Aumont oudftc Zoon van den OverleedCnen zal 'er 'den kifwanee van hebben als hy opkomt van de Kinderpokjens wiar 1 hy zeer ziek legtmen reekent dat zederd r j Maanden .17 Perfoo- ch.' in die lluftre Familie geilorven zyn. Het vacante Ampt van Kapt. Deurwagters van den Koning dat zj duyzend Livres Jaarlyks op- ins» "S1 's 8eS<ven aan de Zoon van de Marquis de Torcy. De Marquis lic| i''ncom.t naar Chantilly gegaan was is daar ziek geworden;} ca.' n was 'n ^en be8'nnebevrecfd dat ztg de Kinderpokjens zouden open» tn, maar na zig een Gezwel aan de Keel vertoonde wietd hy eenig- Is beterwaarom men voor de gevolgen niet zeer bedugt is. Zedetd dagen heeft men hier des avonds van 9 lot elf uuren een Com- kt gezien. De Heer Hoym Envoyé van den Koning van Poolen aan Perm'fl'e van zyn Hof bekomen hebbende om naar Saxen re Ca-'n« ^aat eet1daags de 'eyze derwaards aan te nemen. Men verzekert ;fn! I>y dit Hof vaftgefteld is eerftdaags eenige Heeren tot Buytenlandfe .J^ffadens te benoemen 3 en dat onder andere tot die van Spanjen in .e.kfideratic komt de Lt. Generaal Marquis de Cogny 3 de Heet Prezi- Ainout by de Staaten Genetaal 3 de Heet Intendant Andrefel naar men beeft mede wel Hof te Weenen te zen- ,CI dog daar omtrent is nog niets vaftgefteld. Van Romen word ge steven dat de zaak der MilTien in China niet in voordeel der Je- len gedccideetdmaar haar aankweeking van Afgodetye da3t in ge- 5«. was, en dat zy daar niet meet in zending zullen mogen gaan (een aan die goede Fateis chagrin gaf, s; GROOT -BRITTAN NIEN. LONDEN den 9 November. Zaturdag namiddag kwamen de Prins en e. Piinceffe van Wales van haar Lufthuys in deze Stad. Zondag was de vioed van Heeren en Dames, en Perfoonen van diftindie, zeer groOr, te ihaare Koninglyke Hoogheden te verwelkomen. De jonge Princeflen I van Kenflngton in 't Paleis van Sint James mede te tug gekomen, pg'n als wanneet de Prins van Wales in zyn «ffte Jaar ftaiu te tree- rn Jr ttl men dc Verjaring van zyn Koning). Hoogheyts gebootte met a tn Vrïu8d«be<'ryv«n celebteeren. Men continueerd te zeggen de Heer Tteby Secretaris van Oorlog van zyn Ampt ontdaan en ie Pair van Groot-Btittannien veihecven zal worden. Zaturdag is dc rs Met Godfrey Knel Ier voornaam Schilder des Konings ovetlceden. Ridder James Montague, Lord opper-Baron van de Exchequer, isge- r- 'hk ziek. Gifteren heeft de Riddet Pietcr d'Elme,welke men agt een «ykfte Kooplieden in Europa te zyn den eed als Lord Major van de 1 Londen voor 't aanftaande Jaar volgens gewoome rer Siadhuyzc £'$ten is heden in Cavalcade re Weftmunfter gekomen daar hy n ïceen voor dc Baronnen van de Exchequer afgelegt heeft in welke r fhehy deLordsRegenren, veele Heeren van diftin&ie, en alle de Reg- i. 'otc. vooitteffelyk tci M»hyd omkaaid heeft. Ter zelver tyd is de op :1> «""«mi vy uc 01 aaitu ucnctddi y cc neer ilirc jTurkfe Hof5 en den Abt Livty naat Portugal Juooken om een Minifter naat 't Keyzeilyke Hc Loid Bernard 70 Jaaren oud en heel ryk zj'nde 1 op zyn Lüflhnys in de Piovintifc van Kent overieden. Dmgsdag morgen tuü'chen 3 en uu ren heeft een Officiel van denTol <S l'aaidcn dangehaald. welke geladen waren met Kanten, Neteldoeken, Thee, en Kokus IJoien, ié fa'men om trent tboo ponden wegende. Zelcrd het v'erfchyren van de Comtet aan onzen Horizond, hebben de Afttonomiften en Aftrológiftcn kragrig be- zig gewceft, de eerfte óm haat loop te obfciveeren, en de an '.erc om de de oOrzaak van haar verfchyning te taden, op Wtlke KefleXicn ais zon der grond zynde geen agt géflagen woid i indien het rlezC namiddag helder Weêr maakt zullen zy haare fpccculatien weder eiieicerten we gens de conjunflie van de Zoo en Meicurius. Men ziet tegenwoordig de Aardbeziën en Frartiboizen zoo menigvuldig en vry goed Van fm*ak op de Markten, als of men in 'r Sayfoen van die Viugrc'n was. De Die- ven hebben hier rü 't middel gevonden ofn geinft op de volle middag in 't gezigt van de gehcele Waereld re flcelcn zoo als nu gefchied is iu een Huys 't geen de lnwootlders op de iiuiring verlróuwd hadden, en met al haat Domeftiquen naar haar Lufthuys gegaan waren onaeiluflchen was een haarei Na'oeftaande komen te fterven waar op z Mannen in 'c Zwart gekleed met de Sleutel in het Huys kwamen zeggende aan de Buuren dat zy de Knegts waren en de Meubilen in den Rouw morden doen verandetens en brengende dus alles w;g, 101 op *r Keuken-geired- fchap na, dat egret al ingepakt was, toen een Ditnftmaagt van buyten kwam om htt Huys fchoon te maken, waar door zy overvallen wierdeu, doch hebben zich met de vlugt gefalveerd zondei dar men ze tot r.of> toe heeft kunnen «gterhaalen. Men heefr advis dat hel Huys der Gemeentens van 't Parlement van letland op den a6fte dei gcp«(i'eetde Maand de volgênde Rczolurien goedgekeurd heeft, dat men te Kersmis I7ZJ de Sontvme van 663 18 p. Sr. 8 Sch. 3 Pens aan de Natie Ichuldig touw zyn en men aoo rot betaling dier Gelden, als voor 't nodige tot Kersmisi7Z5, een Subfidie behoorden róereftaan dut men aan de Heet Tomas Burglt als een aanmoediging 1000 p. St. zouw gee- en o'm dat hy geinventeetden gepubliceerd heeft een niéuwe manier van Landmec- ten dat men aeoo p. Sr. zouw avanceeten om de Rivier Liftey vaar baar té snaken dat men aan de Agenren det Manufaöuuicn van Lin nens 1500 p. Ster), zoilw geven om een Halte te bouwen 3 en in de twee eerflkorcende Jaaren, ieder Jaat 2000 p. Steil, rot het aanmoedigen en kweeken van groote meenigte Hennip enVlas in het Kohihgryk als mede 1000 p. ons een Kapelle le bouwen lot gebruik dei' ÓfKcièién én Solda ten welke re Dublin in de Baracqucn geinkwartierd zullen wezen. Met de Brieven gilleren van Lisbon gearriveerd heeft men de goede ryding bekomen dat In Portugal confrderable Regen gevallen zyndede over- maatige Hitte daat dooi kTagrig verminderd was, en de Mcnfchcn doot de verfe Lugr zoodanig verfrifcht waren dat zy als een nieuw levert fcheenen gekteegen te hebben. De Aftien van de Bank zyn 120 O. I. C. 136 en 3 vietde Z. Z. 111 en 1 vierde dito Annuiteiicn 99 en i agtfte, Afr. Comp. 11 en 7 agtfté, Beurs Aff. 4 en 3 agtfte, dito Lond. j en 7 agtfte Jork Build. 13 en 1 vierde. UYTREGT den r j November. De vyfdê Clafl'e van onze Provintia- le Compignies Lotery zal beginnen re weUkeu op Woensdag den eer- ften December naaftkomende een ieder zy verdagr zylie gerrokkene Prvzen rer plaatfé daar gecollefteerd zyn, te ontfangen rn de Lotery- Brieven te doen vernieuwen voot den 24 dezer Maand November, war.t anders aah de Comp. vervallen de voorn: vyfde Claffe als nu uyt det Compagnies Kaflé ten voordeel der Lotery Geinjereftéeidrns met 4000 Premien, ars Gl. ieder, verbeterd zynde zullen nvt de en 6de Clal- fen getrokken worden izjoo l'ryzen en Premien te famen b;loopend* twaalf Tonnen Gouds cwintig duyzend honderd negemig Gis. allé welke Pryzen én Premien zoo wel als de Ptyzen der 7 en 8ile Claffen zes dagen na de Trekking der refpeélivc Claft'cn contant zrrllen betaald worden zynde de Conditie by angmeiuatie det Tryzcn van de twrede Clafl'e gemaakt en gepubliceert omtrent de trekkende Ptyzen, alleen van de ru reeds gerrokkene Claflen te vetflaan, het welk een ieder rot narigt is dienende. NB. Vermits de Loten die in de derde Clafl'e geen Pry* getrokken hebben een Premie van 9 GU. netto genieten hoeven voot de Loten tot de $de en Sde Claflen niet meer als at Gis. en voor dc quart Loten maar Gl. en s Stuyvers gefoarneert ie worden. AMSTERDAM den 13 November. Volgens berigt van Paffagiers hier met een Schip van Sr. Euftatius gekomen, was her daar gearriveer-' de Schip van Klaas Teunisfe naar Sr. Thomas gezeild den 12 Septem ber had het cerft gem. Schip ten Noorden van de Barmudas een zwaar* Storm nytgeftaan3 als wanneer 'r Frans Schip van Kapt. la Grange, van St.Domingo naat Nantes gaande, zyne Mallen had vcrlooren; ook was een Schip van die Narie van de Franfl'e Eylanden naar St. Malo moe tende, zyn eene Maft kwyt geraakt dog zy hadden met het hier geko men Schip naderhand nog ro a tz dagen gezeild, waarom men getooid dat deze 2 Scheepen reeds in Vrankryk zullen gearriveerd zyn. Met de FranfTe Brieven heeft men dat het tufl'chcn den 4 en 5 dezer Maand is geweeft, als wanneer het Schip van l'icter Carftens van hier naar Suri name, en dat van Elias Wyting, naai Charante gaandedoor de Storm uyt het N.W. een half myl van Caleaux aan Strand waren geraaktuyt het Schip van Elias Wyting wierdeu eenige Goederen geborgen 5 doch her Schip van Pieter Carftens was daags daar na in Brand geraakt, en door het Vuut veiteerd 3 maar van beide was hciVolk geboigen. Schip per Jan Mooy die al naar Suriname was gezeild maar wéér in Tcflcl re rug gekomen is, fchtyft dar de Schepen van zyn geze'.fchap, na maat 2 dagen in Zee geweeft re zyn, do*r twaar Weêr uyt her N.W. van een waren gefcheufen 3 dat men zeide als of niflchen de Vlaatnfe Banken Surinaamsvaarders ten Anker zouden leggen 3 en dat hy zyn groat An ker verlooren had zonder van de -andere Schrepen iets naders ie mel den. Van Archangel is Pierre Allardt naar Kadix vertrokken. Te Sint Domingo is geatriveerd het Frans Schip de Cleopatra K.ipt. Maitinet van Bourdeaux te Peiersbtug Corn, hynders van hier t re Wolgas Mr- cbiel Walmudt en Schipper Huben van Stokholm t ie Ne,va Arts Fnp- pes van Pctcttburg 3 re Dantzig (daat men al Vorft cn Sneeuw had)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1