'I Te Leyden "by FËLÏX D E K L O PP ER,"*QP ae Breedelbaat over het Stadhuys. Den 10 November 1723. eertten aan de Cure daar tret Lyk was, dat \\j 't louw bégrivih, en bè- éan fcndis, hadden de Kapitarid en de Admiranfe, die voor Gallkcj gaf zich de volgende dag zcl'.s 'derwzards om de l'aiochié-Prtefter re naar Cartagena zouden zeylen, om de fterke Levand van agrer de r,'A° betaalen. De Graaf van Hosp 'M\ is voör eenige dagen aan de Kanker1 taaien nog niet in de Baay kunnen komen, maar men hoopte dat ij geltonen en volgens zvr. begeerte met groote eenvoudigheid op het den 13 of 14'zouw gefchieden, dewyl derzelver vertrek in Nov. val). Kerkhof vin St, paulus, zyn Tarochie, begraven. Men confirmeerd dat ftcld bleef. De Boeven van den 7de der gepaiTeerde Maand van de Kardinaal Alberoni volkomen by <le Koning én de Koninginne van .melden dat het terrrek van de Vloot naar Rio de Janeiro eenige Spat,jen in gunft is. De Itaiiaanfe Comedianrcn ftaan voor den Hertog jken uyigefteld was. Van Maifeillien hgeft men, dat Jofeph Paillet,) van Orleans op het Theater van de Opeta re vertoonen het Stuk ge- hier derwaatds gaande, 3 mylen van die Stad was ingelopen. In Bn, raamt K.-r verminder Ita!:a«njc Cu/iitiiiamen't geen céri uytetmaten ver- yen is uyi Groenland gearriveerd het Schip de St. Mtchiel en St. Fc toakeiyk Blyfpel is, zicfpee'ende op haar gepretendeerde reyze osaiEn-„cisco, Kapr, Domingo de Alegar 5 te Bergen Kurik Kyraers en Janf geland en om her Gemeen geriuutende deWir.ter te vertuftigen, zullen .if t de Ooftzee, Corn. Hakfel en Johannes Erpenkom van Ooftendc, uï Ftanfie Comedianten drie nieuwe Biyfpeelen vertoonen, te weeten, U eed Deens Schip, van Archangel naat Flensburg moetende, dat watl raxx Sincereofte de V tlfciie Opiegte, dooi de Heer du Fresny PImp a - lchadigt was ook lagen daar genoegfaam onder zeyl Erasmus Ft; 'Jent, ofte de Onverduldige, door ac Heer de Boiffy en le rtiilofophe - Oeoureux, door de Heer des Touches. NEDERLANDEN. BRUSSEL den 8 November Donderdag heeft men hier het Feed van St. Karei Boioir.eo, des Keyzers Naamdag, met de gewoone Plegtighe den gevierd, onder een dtiemalige Salvo zoo uyt het Kanon op deWal- len als de Snaphaaren van ons Garnizoen dat in het Pare gerangeerd was t des avonds gaf de Marquis de Prte een magnificq Bal, en een heer- lyk Concert van Muzicq. De Heer Snellius Secretaris van Staat, is met de BifTchop van Antwerpen naar Tongerloo vertrokken om de benoe ming var. een nieuwen Abt. Zaturdag is de Prins Koutakfn naar Hol iand vertrokken onder een triple Salvo uyt het Kanon van de Vellen. Gifteten hebben de Gedeputeerden van de Staaten van Vlaanderen die voor 2 a 3 dagen hier gekomen waren om de Aöe van Confent haarer Subftdie aat. de Marquis de Pric tc ptezenteeten, Audiëntie gehad. Ter zeiver tyd deed de Conftetie van Karei Borromeo een Muzicale Mifie zingen ter èere van dien Heylig, waar by de Prins van Ia Tour enTaxis, tact veel andere Perfoonen van diftin&ie geaffilieerd hebben. MIDDELBURG den g November. De Gecommitteerde Raden van de Ed. Mog. Heeren Staaten van Zeeland uyt de ingekome Coileften gezien hebbende, dat haar onderhanden zynde Lands Lcterye zeer verte is geavanceett en wel voor een groot gedeelte op den geftelden tyd zouw hebben konr.cn getrokken worden doch voornecitiens zynde dezelve Compleet té doen nekken hebben derhalven gerezolveerd de slierlaafte Trekdag te prolongeeten en vaft te Hellen op Maandag den 14 February; op poene van drie dMde refiitutie, indien dezelve drie wee ken naderhand, zynde Maandag den 6de Maart I724. of eerder, indien dezelve in ftaat mogt zyn niet getrokken word wordende inmiddels de Commiffionariffen verzogt hasre Cölleft-Boekén vaftelyk teftuyten, én over te zenden op den Februaiy 1724, op dat den Dire&eur de tyd hebbe alles op het oidentelykfte in gereetheyd te bréngen, en de Colle- Öen by het Winter-Sayfoen behoorlyk konnen overkomen. De Con ditien &c. van deze wel verdeelde geballanfeerde en wezendlyke Lo- tery« van twee Millioenen Guldens (beftaande in niet meet als 30500 Loten en PryZeti, en vier ClalTen van welke maar drie, doot die 'er in Myven moeten worden gefourneert) zyn te Urygen by de aangeftelde Commiffio'nariflen, zoo in de Steeden dezer, als in de voomaamfte van di andere Provinciën ook zyn de Recepilfen of Loten-Billctren doot den Dire&eur behoorlyk getekent, te bekomen, te Rotterdam by Mofes Haasverberg, Abraham Hovendaal, Elie Carré, eo J. G. Schonenberg in dén Hage by Jacobus van Ellinghuyzen en Jeroen de Gellcke te Hambtifg by Pie'er Heufch te Lubek by Chriftiaan Partite te Leen Waarden by S. A. Nieuwenhuvfen; te Groningen by J. H. Camphuyfen; in 's Hertogenbofeh by Daniel Janette 3 te Breda by Pietet van Riellé te Maftrieht by Jaques de Leflart te Gent by Jacobus Setfandets en té Brugge by Bernard Matthys. AMSTERDAM den November. Volgens de Brieven van den 2Sfte iept. van Sale'e waren toen in de Havens van dat Ryk noéh geen l'ry Een opgébragt 3 maar te St.Crux was gearriveerd het Schip de Elifabeih Kapt. John Burgencha van Rotterdam men had zoo daar als in an dere Plaatfen van Barbaryen, noch groot gebrek aan Graanen. Van Gi braltar heeft men, dar de 2 EngClfe Schecpén die te la Rache waren op gebragt door de Rover (welke daat te tug gekomen zouw zyn) wedet ontflagen waren. Volgens de Brieven van den rz der voorlecde Maand K 'piL- naar Gotterrb. Pieter Metfel naar Lisbon, Kafper Meyer en Hansjt fe naar Hamburg 6tc. Van Riga zyn vertrokken Robbert Etgar, jJ Caftier, Johannes KeytensKlaas Mooier, Pieter Schaal, Klaas Aal' Crux Jee. en leggen noch op de Réé Jac. Bokje, Gerrit Gull, en ft Doedes. Te KareUhaven is Kourt Ronqiuft door tegenwind ingtlop en aldaar lag naat GefFelen zeylréé Jor.as Scheoing; als mede te Da them Jacob Schtyver hetwaards. Onder anderen is van Srokholm ride d trokken Corn. Keetman naar Rouaan. In Noorwegen is gekomen Life01" mert Hend. Biaauw van hier re Gottenburg Abr. Piet. van Kambwjals in Maafterland Ftedrik Olders, van hier naar Gottenburg moetende;;Hèn te Breemen Jacob Matr. Junior van Bergen. Voorlede Zaturdag is o.'*01'1 trent Teflél geftrand een Scheepje, van Aberdeen komende, waar uyijgeif Goederen geborgen wierden gelyk zoo men zegt meede gefchicde,dc f her Schip van Jacob Stries, dat op dcEngelfe Kuft gebleeven is. yjMal de Stad is gekomen Rem Boot van Koningsbergen. dam De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 95 en I vierde. Biirjioc »4 en I half a 3 vierde. Kadix 120 en vierde. Seviiien tip en j i.1"*1 fte a 1 half. Lisbon 45 en 3 agtfte. Venerien 84 en 1 half. LivoriiO]ben' en 1 half a 3 vierde. Genua P4 en t half a 3 vierde. Londen 34 Sck.'s b< a 8 en 1 half. Parys opzigt 38 en j agtfte a 3 tierde. Leipzig cour. k en 7 agtfte St. Francfort Cout. 26 en 3 vierde Ryksd. Brefiau 36 en ff nl zeft. St. Dantzig 281 P. gt. Hamburg 32 a 32 en 7 agtfte St. Geu* S' agtfte a 1 half. Antwerpen 5 agtfte. Bruffel 1 h»lf. Zeeland 1 vtcnn,° Rott. 3 zelL De Agio van de Bank j a 5 en 1 zeft. De Aftien pao van O.l. C. zyn 632, W. I, C. 88 en 1 vierde. De Eng. Bank 120, O. 1. Kai 136, Z. Z. in, Annüites sv en 3 vierde. ï8'1 's GRAVENHAGE den p Navcmber. De Heerén Staaten van land en Weft-Frtefiand zullen morgen haat orainaris Vergadering iW" vangen eenige Leeden van de naafte Steeden zyn albererds in dcrA17 vei Logementen aangekomen. De Heer Singendonk is uyt Gelderl.^ gerevetteerd en ter Vetgadering van de Heeren Sisaren Generaal vf4 fcheenen eenige andere Heeren worden uyt gemelde Piovintie med;i*Pa gemoet gezien. Gifteren is de Prins Kourakyn, Ambaffadeur en Ple potentialis van den Keyzer van geheel Rutland, alhier van Patys te:, gekomen. De Spaanfé Ambaffadeur Marquis de Monteleone, meenil|c.ts 't laaft van deze ofte het begin van de andere Maand, de reys naarV*ey drid aan te nemen, ftaat makende voor hét begin van 't aanftaandeJCul aldaar te zyn. De Brieven van Göhi melden dat de Koning van Grotfe v Brittannien zig bv precautie op de voet had doen Ader latenmen meer zekerde dat zyn Majeft. jegens het laaft van deze Maand naar Lotjli B ftond te vertrekken dog dat de Lords Touwnshend en Carteret ztgigeni nige dagen te vooten hetwaatas zouden begeven. te A PRAAG den 30 Oflober. Eergifteten hield de Keyzet, verzcld zyr.ï" met de Ridders van liet Guide Vlies pitblique Kapellé in de P-lofkeiL ce en hééft zig gifteren weder met de Jagt vermaakt omttent Nimbuig! Climetz. Deze morgen is in het Paleys een extr. Confcrentie-Raadp*^ houden, die riet lang geduurd heeft. Dewyl het vettrek van't Hol 11., u' 'lv,U naderd worden daar toe groote prepatatien gemaakt. Dc Standen dit Larid ftaan bmnen j of 4 dagen Audiëntie by haare Keyzerl. fteytcn te hebben om dezelve een gelukkige reyze toe te wenfehen,! ter zelvet tyd een gift van groote waarde aan de Keyzerinne re doi Men verzekert dat de te rugneyze van hoog gemelde haare K. MajeOij^ ten op de geftelde t jd zal voortgaan, en dat de route op 16 dagen gt>< guleerd, dog heel andéts genomen is als toen het Hof herwaatds kwf® th ira; •ten; Öp Heeden zynde Woensdag den 10 November en volgende dagen zal te Leyden ten huyze van de Wed. van Corn. Boutcfteyn en ^^ipi vé.kogt worden éen zeer fraaye Bibliotheek, beftaande in Theotogife, Regtsgeleerde, en Hiftorife Boeken waar agter gevoegt zyn twee Apptj..,, dices van deftige Medici en Mathematici Boeken beyde doot twee voorname Liefhebbers nagelaaten. Roeland van Leuve, Makelaar in Zyde, zal op Morgen, zynde Donderdag den 11 November, te Amfterdam rn't Oude Heerén Logement, tieer. beftaande in Goude, Zilvere, Zyde, enWolle Stoffen, Lakens Sec.ook Goude, Zilvere en Zyde Linten, Pal als Chitfen, Neteldoeken, Porcelynen, Rottingen, geeonfyte Nooi(ÏOg kopen een party Manufadunren inenten. Kooiden, Zyde Koufen als mede Ooftindife Koopmanfchappen én aridére Goederen meet; nevens eenige zindelyke Meubilaire Goederen alles van daag te zién. Nieolaas Lemmers Makelaar, zal op Morgén, zynde Donderdag den 11 November 's morgens ten 9 uuten te Amfletdam in de CoIvenijpC(1 Doelen in dé Doelefttaat, verkopen een fchoone party gemaakte Juweelen, daar onder een Caicant, een Oorlogie-haak met zyn ke'ting grc:tjlc Öor-'ringen, dito Ringen, Gefp, Brafeletten Sec. als mede een fclioon enkeld Snoet Faatlen nagelaaten door de Heer Gerrit van Ooften a!|btn "deze Morgen van 9 uuren in gemelde Doelen te zien. aan Tot den 30 dezei loopende Maand November en niet langer (op een Boete van 1000 Gl.) word in de zeven Provintien by alle Boekverkopfgct Eng ingéfchreevén in hét gtoot Natuur en Zedckundig Waeield Toneel van de alleruytgelezenfte Zinnebeelden of Beeldenfpraak, 't geer. HE gt!, fét Boekverkoper te Delf, by Infchryving op den eerften December aanftaande zal beginnen te drukken in 2 Peelen in Folio, op Schiyfpüpnwe Sr ét joo Koopere Kunftplaaten vercietd; fn het eerfle Deel zullen komen 700 veifcheyde Zinnebeelden over byzondete Stoffen, zoo wel Zetitjijj 6e Hiftorifehe Poërifehe, als Oudheid-kundige, en dat alle opeene Alfabetifche orde gebragr. In het 2de Deel zullen komen 500 vei(chf^i0 'iinnebeelden in Hoofdftukken verdeeld, handelende over allerleye Studiën, Kunften enWectejifchappen alle de 1200 Zinnebeelden die in b« gjj de Déelén vin dit Wetk komen, zullen met Aanmerkingen uyt de Aelondheid door een geleerd Kenner derzelve opgehelderd worden. Voottsfcin: idé Digrer Hdbert Corneliszoon Poot de uytmuntenfte Zinnebeelden met nieuwe en roepiffelyke Gedigten befluyten en uytbreyrjen. De l'roti c van dit Wétk zyn by alle Boekverkopers om niet te bekomen ook kunnen de Liefhebbers in alle Boekwinkels reeds' zien 20 Afdrukfcls vasfcoi de 1 Alii |l dig Plaaten die al in voorraat tot dit Wetk gefneedeu zyn waar by blykt dat het Werk zelf cierlyker zal uyrgevoerd worden als de Proeven zji die 'er 'van zyn üytgegeven. NB. Op dat een ieder van de voortgang van dit Werk verzekerd zouw zyn zoo beloofd de Drukker R. Bobet dezen aan dc Intekenaars re Zuilen verbeuren een fomme van 50 Gis. voor ieder Exemplaarwaar voor ingeteekent zal zyn indien hy op tl Eetffen December aanftaande géén aanvang met het drukken maakt van 't voornoemde Werk. P. fenUelbOér, J. en D. Bontekoning Makelaars, zullen op Maandag den 15 Noveipber, te Amflerdgm in deWitte Zwaan op den Niéuwend] Kev Véikoopen H Moscóvife Maften behakt, en Roeden van 17 tot 23 palm, en van 68 tot 86 voet lang 50 Rigafe Maften en Moler-B c edeiv'tilh 14 a 23 palm, en van 75 tot 9; voet 40e Langezondfe Maften, van 7, ro a tz palm, 48, 6s a 63 voet 600 dito van 7 palm cn ongerrcei'Poi *van 42 a 48 voet nevens een gtoote patfy Nootdfe cn Ooftetfe Houtwaren leggende de Maften in de Buytenwaal nader by Biljetten te ziMteui J. P. Zomer en Gvsbett Hol Makelaats, zullen op Dingsdag den 16 November, ie Amfterdam ir. deWitte Molen, verkopen een party Papil F Konft, door een voornaam Liefhebber nagelaaten, beftaande in konftige Italiaanfe, Franffe, en Nedetlandfe Mecfteis 700 Tekeningen at; P' lttr fen nevens eenige Modellen, en veel raare en konftige afgezette Kaarten van Dirk Jaiiftë van Zanten als mede eenige Schilders Geieedfch'Slai pen, en éen fchoone Vryffteen de Catalogen zyn tc bekomen by J. P. Zomer en Gysberr Hol. heel Jacob Magnus Makelaar, zal op Donderdag den 18 November, 's morgens ten 9 en 's nami -idags ten 2 uuren, re Amfterdam in 't Oude Kttem Ven Logement vetkopen een goede party nieuwmodefe Couleurde, Roode, Blaauwe, Gioetie, Gcele, en Zwarte Lakenen nevens een party Kxot nufaDuuven als geblonide Zyde en effe Stoffen fyne Chitfen Bayen befchadigde Carfayen, Setgies, en Wolle Stoffen als meede verfchejBria Viouwe K'eederen en andere Goederen meer: alles daags te vooten te zien. voo Te Legden hy S. Luchtmails zal by Infchryving gedrukt wotden het Algemeen Groot Hiftotifch, Oordeelkundig, Chronologifch, Geografifs en Lcerlyk'N AAM- en WOORD-BOEK van den ganfehen H. BYBEL vercicid met nodige Landkaarten en kopere Plaatén dienende tot 'Ster Grdenk-ftukken derjooden cn andere Oudheden, rer opheldering der H. Schrift 3 in't Franfch hefchteeven doot den eetwaatden Heer ^tagaf'De Ce/met, en nu in ttifver Nederdtiytlch overgezet, merkelvk vermeerderd, en met Aanmerkingen verrykt door M.itiheus Carbon, 2 Deelen in Fofttrot tri" Privilegie en recommandatie 'v*n de Theologife Faculreyt te Leyden de Artikelen en Conditiën zyn by alle de Boekverkopers te bckoit-om

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2