Heeréd vcueld de óliÓe gehoord in dé ttohingl. Kapelld van j Heyligen. Maandag wierd de Graaf van Verdago q^^eC^avinj Guiteoltein, Höf Dame van de Keyzerinr.e, door ae^WunsD?!!?^ zer Siad iri dé Hof-Kapeile getiouwt, in bvzyn van haaie Key*, Majefteytén en een groote meenigte Heeico en Dames welke r Nieuwgetrouwde naar Hoiiowitz voltrokken om da^t toi in *t van de aanfta-ar.de week te blyven. Dingsdag morgen bégaf zig dp véfzögt ótti zich te bedenken mair by wilde hem gèen iangét fcéra33 gunnen als tot elf uutenen deed hem midleiwyl in arteft némen met vetbod niet buytcn de Kamer te gaan ofte met iemand ie fpiecken zelfs ftelden by om hem wel te btwaten 2 Sergeants in dè Kamer ets kwam ten elf uuren met de fiscaal verzeld, den Gearrcftetrde Vragen of by zip belagt had, die daar op neen hebbende geantwoord, dreigden hy hem' in M.d Gat te zetténi't geen de Heet Biciedeifens geenfints hebben d doen wankelen, had fly hem een order van het Hot vertoond, behel- zet met den Erf-Prins van Loihaiirtgen naai Brandeys! om zig d4l zer.de da: l:v létftond uyt her Collegie en binnen 14 uuten tyds uyt dag, en de volgende te Podibradz en Climetz met de Jagt te vj zyn K. Mrs. Landen motft vernckken j maar men h«d voorzigtig ge-^gen y en worden dceze avond hier te rug verwagt. Be Prins Euj imcj veaccft om bem iets Schiifietyks te geven ofte te ordonneuen wélke zig met dd Prins van Cardona en deVotft van Lobcowirz, r» do'g dien Hr. was om 't geweld 't geen hy zag men heSi zouw aandoen, andere voorname Heeren, met Hazen-fchieten hebben wezen vent te onrgaa en 7.00 fttrk als hy kon geprotefteerd te hebben uyt het kwamen Dingsdag avond weder in deze Stad te rug. Overmorgen CotSegre gegdn, en ttrUt Holland vertrokken. de Hertog en Hertoginne van BtunswykBlankenburg Van hier over AM STEK DAM den ectften Novembef. Te Kroonflot lagen alle de Swickaw, Zeitz, Naumburg, en Mar.sfeld, naar haate Staaten tefc Scheepen onder zeyl daar onder Jan Meyer naar Hamburg ook leg- by uytnememheid voldaan zynde over de eere die zy aan dit Hol gen te Roéhelle zeilree de Schippers SÉhefyis, Nobel &c. te Alicanten fangen hebben. Haat Keyz. Majt. hqotd dagelyks de Miffe by 'i John Jtilivan en te Gcffelen Pietet Tsbr. Kleyn alle hetwaards moe- van den H. Nepottrucennsen doed een koftelyk Piezent vervaag tende. Te Bajonne zyn geartiveetd Jan Laut. en Dirk Piet. van hierj te 1 om 't aan onze Hoofdkerk te veteeten. In de aanftaande week th-n< fciersburg Adiiaan Harménfc, Klaas Teünisfe, en Fietèi Piet.alle van groote Land-gerigt cyndigen. Het vertrek van de Keyzerinne nj isn Dantzig j te Riga Melchior Scheel, tiaim. Meyer Pec. re Dantzig Jan Aardsheitoginnen blyft noch op den j en dat van den Keyzer Qv, Brandaris van hier, doch laaft Koppenhagen, Chrrftiaan Pret; v*n Stok- agrfte NoTcmber vaftgefteld. L holm, Mclchiot BererS van Riga, en door ftorm befchadigt te rug Mel- BERLYN den aj Oflober. Giftcren airiveetde hiet een ExpieL $fj éhior 'Hsnbu', die reeds haar Breemén was vertrokkén geweeft 5 te Gef j Praag van des Konings Gezant de Generaal Majbr Borek Gouii leien Joêhertr Wirténberg van Stohholm te Dramme Stmón Mart. van deze Stad, Pierer Bcnfe uyt letland, enjochem Platman uyt de Ooftzee. ct De Cours van de WISSEL is héden op Madrid 95 en 3 vterde. Bilbao 94 en 3 vierde. Kadix tzoen t half. Sevilien lts en 1 vierde. Lisbon 45 cn t vierde. Venetien 84 en 1 vierde. LiVotno 91 en I half a 3 vier de. Gctiu'a 94 cn t half. Londen 34 Sch. 9 en half. Parys opzigt 38 en 3 vierde a s agifte. Leipzig courant 38 en 7 agrfte a 38 en Ij zeft. Sr. francfort cour. 27 Ryksd. Breflau j6 en ij zeft. a 37 St. Dantzig 286 P. gr. Hamburg 32 ên Ij zeft. St. Gent 7 agtfte. Antyrerp. t half. Bruflel 5 agtfte. Zeeland t agtfte. Rort. 3 zeft. De Agio van de Bank 5 a s en 1 agifte. De Allien van de O.I. C. zyn d3i,W. I. C. 88. De Eng. Batik izri, O. I. C. 137, Z. Z. 112, Annnites 99 en 3 vletde reliant. 's GRAVENHAGE den z November. Gifteren morgen was de Ge neraal Graaf Hompefch eenige tyd met Heeren van de Raad van Staa ten in Conferentie, en ftaat zoo men verzekerd in 't kort naar zyn Gou ve-rnement te 's Heitogenbofch te vertrekken. De Pruyffife Minifter Hr. Myndershagcn was ter zeiver tyd met eenige Leeden van dien Raad in igefprek, en de HeeiZande, Minifter van den Hettog van Mecklenburg, eenige Leeden van de Heeren Staaten Generaal. Aanftaande week worden de Jagten tot afhaaling van de Koniag van Gtoot-Brittannien in de Maas vefwagtmen verzekerd egter dat zyn Brittanniié Majt. nog wel tot hét laaft van deze Maand in zyn Duytfe Staaten blyven zal. KONSTANTINOPOLEN den j September. Den Divan yetgaderd dikwils over de toeftant van zaaken in Perzien om de nodige Maatre gels te neemen tegeni dé Sophi en den Czaar, die men zegt met hem in Verbond getrecder. te zyn. Men fchynd hier eenig ongenoegen op te Vatten tegen de conduite van zyn Czaatfc Majt.welke verklaard heeft geen ander vootneemente hebben als met de Potte in goede vjiend fcliap te leeven en de Marquis de Banacq die op zekete wyze-decze gbedeVerbintenifle heeft willen verzekeren, word met zoo een goed oog niet aangezien als wel voot dezen. Meteweys, welke zich gefiatteerr had dat den Czaar zich met zyn zaaken nier Zouw bcmoeyen, heeft zoo dta niet vernomen dat hy hem voor den Sophi had gedeclareerd of heeft ■Zich met den Grooren Heet in onderhandeling begeven en zyn Secours verrogty op favorabele Conditiën voor het Otromannilé Keyzerryk hy maakt zich gereed om tegens de Moscoviters re naarfcheeren die men zégi of 3 Legers op de Ftontieten van Perficn te hebben, waar van de Toomaamfte aan Merewys het hoofd zal bieden zynde zyn Czaatfe Majeft. zoo men verzekerd van intedtie zyn Conqueften naar die kant nyc te breiden, om de Koophandel van Peifïen in zyne Landen te trek ken. Men zegt dat den Gtooaen Heer van fommigc Chriften Mogent- heJen niet voldaan fchynd, hebbende de GrootenVizier aan de Keyzerl, Reéidenr Dierling verklaard dat hv in 't aanftaande Voorjaar met een j vericheide Scheepen in 7.ee gelopen, waar van eenige weer te rug| Gil magtige Vloot die van Maltha zal beoorlogen. m<= *yn- Het Weftindifch Schip Amfterdam zouw in 't Landnsly PRAAG den 23 Oöober, Zondag heeft de Keyzer, met. veele groote ;,en Ankei leggen. >n, van voor-romeien, en aangeftelde Stadhouder van zyn Majts. ag%ote mede Landen met tyding dat gemelde Minifter by haare K.ejz. hkors fteyten Audiëntie gehad ett vetfeheyde maaien mer de Keyzeihlv, g, fters in regenwooidigheid van de Groot-Brittannife de Heet St. $1 rr0 tin, in Confeietuie gcwceft was en de ontftaane vcifchillen ruffclz,^ 4 beyde Hoven gelukkig nad afgedaan, welke ryding her Hof zeer i|)in naam was van de byzondeie vergelyks Pointen heeft men nocli| q0( kunnen vetnecmen maar men weet bereids dat de Keyzer een ln ;0 Hofraad herwaards in Ambaflade gecommitteerd heeft en zoo tl word, ftond de Koning den Graaf DönhoffiiaarWcenen af te vaarLy] Mén vtrftaat dat zyn Majt. in '1 kotr we! een keet naar Maagdekes,) de Oude Markt mogt doen, om de daat leggende Trouppes de Re.btzi pafféerén. De Welvingen worden op nieuw met grooien yvet vooti^j^ HANOVER den 29 Oftober. De Koning van Groot-Btittanniei^n, tïnueerd nevens de Prins Fredtick het vermaak van de Jagt on,jjn G8hr te nemen dagelyks gaan en komen Expteftens van daat. Dfcïer zerlyke Minifter Graaf van Merfch is voorleede Dingsriag vertrolh^jr, men zegt dat hy een teys na3t het Gebied van den Hertog vanjpe[l Gotha is gaan doen alvotrrens zig naar Hamburg te begeven. Gijjyn wierd het gtoot Land-Gerigt te Callenberg gehouden daar mfrj[ (,ei de voornaamfte Dames van deze Stad veizogten heerlyk ter na zyn onthaald geworden hebbende zig daat onder andere mede ljc 3| den de Gemaalinne van de Keyzerl. Minifter Graaf van Sterren!mer dit doorlugtig Gezelfchap is aldaar den geheele nagt ovet gebleet^ v( heden zyn alle de Dames "Sec. zeer vergenoegt van het t.egaalw^ t deze Stad te rug gekomen. De Keyzerl. Minifter Graaf van Sten«| de ftaat op zyn vertrek, om, nevens zyn Gemaalinne, deszelfs Schoo|ft- det te Rothenburg te bezoeken. AMSTERDAM den 2 November. Volgens de Brieven van B waren voor die Baat gebleeven een Groenlandsvaarder met 40kon Traan, en her Schip van Kapt, du Touran met Tabak van Kad:X(tbei derwaards gedeftineerd. MetCorn, Schar vanGigon gekomen, heichi dat op zyn vertrek, naarZeeland zeilree lagen Corn.Nayer; dat Sfe. h Jac. Hoogland van daar naar Villa Vitrofa was vertrokken en dtr0r weden Gigon een vreemd Galjoot met een Palmboom daat achi[rti zonder Maften en Volk komen aandryven en door de Vifïers hjy gehaald was. In Zeeland is van Suriname gearriveerd Kapt.BorgM|te zynde den 14 Angufty vart rlaar vertrokken. Uyt de CftNr/eè wasL gen gekomen Schipper Alverfe. InTeflel is binnen Abr. Veimibbci Londen en in *t Vlie of voor de Stad uyt de Ooftzee Sible lntlrcn Dirk Reynches. Alle de Scheepen naat hetwaards en de Maas, dijg der Kapr. du Fough, lagen noch in de Ooftzee. Giftrien zyn uyiLkt iee, GE ni< yerJ'" Diteftcirfs var. de Comp. van Commetete, Aflurantie, Navigatie &c. der Stad Monnikendam, notiSceeren try dezen. dat zy pp Zatitn 6 November I7Z3, 's morgens ten 9 uuren, op *t Stadhuys aldaar, reekening zullen doen van haar Adminiftratie en Bewind, aan de Heen germeefteren det vootfz.. Stad en aan de Hoofdparticipanren van gemelde Compagnie. Tot uytkeer det Penningen van (fe Compagnie van Edam word ten haaien Cotnptoiie deze Maand Novemberdes DingsdagsWoen^1 tr en Donderdags voormiddags gevaceerd. In *s Hage by Pieter Goffe en Pieter de Handt is gedrukt en alomme by de Boekverkopers te bekomen Hifitirt de U Philofopbie Petj. fèmfmerts der Philtfophes ir des Ptuple! Parens les plus celtbres fur Dieu,fur P^tme ij- les Devoirs de PHomme 2" vol. 12. als meede PHommc traduit de PEfpa*nol, de ftalthafar Cracian, 12. P. Onkethoer, J. en D. Bonteko^ng Makelaars, zullen op Maandag den 8 November, te Arofterdam op den Ntettwendyk, in déVVioe verkopen 100 zwaare Oofterfe Balken, 5000 Chtiftiaanfe, 1000 Nerva en Wyburger, en 1000 Vuure Dcelen, 2000 Juffers, en 3000 Nei»tn Kirger en Noordfe Spanen, 1000 Colters, 300 twaalf Ellens, 2000 Nerva en Wyburger Balken, 1000 Stolp Balken, 1000 Kopetwykfe, <11^" Balken reeo Langezon'dfe Balken en 500 Planken van 1 en 1 vierde a 2 eh 1 half duym van r6 a 30 voer. #r Gommaris van Duyft en Jan Wittig Makelaars, zullen op Maandag den 8 November *s namiddags ten 3 uuten, te Amfterdam in *1 >Cl'° Heeren Logement, op de Haatiemmerdyk, verkopen een goede party Moscovife Teeren dat by Cavefingen-van vier Laft teffens j icgge*1"' het Realen Evland, in 't Pakhuys de Realen, en daar over in de Kas den Inkhoorn. r Den to November, en volgende dagen, zal te Leyden ten Huyze van de Wed. van Corn. Boutefteyn en Zoon veikogt worden een zee, Bibliotheek beftaande in Theoiogife, Regtsgeleerde, en Hiftorife Boeken waat agter gevoegt zyn twee Appendices van deftige Medici <St, thematïei Boeken bevde dooi twee voorname Liefhebbers nagelaaten. MIJ ittol 01 e: Wl P' en infti iMichiel Baalde, Hermanns Hartman, Franco COrdeiois, Gtegorius Mees, Micbiei Baalde Junior, Gvsbert Hoppcöein en Jan 1 faatszuilen op Woensdag den 10 November 1723 's namiddags ten 4 uuten binnen Rotterdam in de Herberg vari 't Zwynsh IS. de Vryrjome hooftva de een paitv curieuze fyne Thee als Congo, Thee Boe, Keyzers en Groene Thee, waar van de Monfters by de vootn. Makelaars 's dasgslpt. «p 'den Verkoopdag zullen te bekomen zyn. I, ne Rcelartd van LeuveMakelaar in Zyde, tal op Donderdag den 11 November, te Amfteidam in 't Oude Heeren Logement, verkopen «inde Mamtfaftmtten, beftaande in Goude, Zilvere, Zyde, enWolle Stoffen, Lakens &c.ook Goude, Zilvere en Zyde Linten. Pafteiccnrfen, K«jweei Zyde Koufen, en andere Ooftindlfe Koopmanfchappen, als Chitfen, Neteldoeken, Poicclynen, Rottingen, gcconfyte Nooten, en andere G* h« meernevens eenige zindelyke Meubilaire Goederen alles daags te voeten te zien. Nicolaas Lemmers Makelaarzal op Donderdag den 11 November's mocgens ten 9 uuren te Amfterdam in de Colveniers OtH' Boeleftraar, verkopen een fchbone party gemaakte Juweelen, daar onder een Carcant, een Oorlogie-haak met zyn ketting gfoore Oor-i dito Ringen, Gcfp, B-aféletien 6ce. 3 ais mede een felioon enkeld Snoet Paarlen nagelaaten dooi de Heer Geirit van Ooften alles <S«»\ de Verkoping van 's morgens ten 9 uuten in gemelde Doelen te zien. Gommaris van Duyft, en Jan Wittigh Makelaars, villi en op Maandag den 15 November, te Amfterdam in 't Nieuwe Keercn Logcnjaf.. Kaarlemmerdyk verkopen een goede paitv Moscovife Teer by 4 Laft seffens. Jacob Magrus Makelaar, zal op Donderdig deti 18 November, 's rtiorge- 3 ren 9 en *s namiddags ten 2 tuiten, te Amfterdam in *t O tni l ogement verk'opfn een goede party nieuwmodele Céuleurde, Roode, Blaauwe, Groene, Geele, en Zwarte Lakenen nevens een p «»if'3niiren als geblomde 7-yde en effe Srolfen fyne Chitfen Bayen befchadigde Catfayen, Sergies, en Wolle Stoffen als meede vei Vro'i'v» KVederen en andere Goederen meer: alles daags te vooren re zien. Andries Koek Makelaar, zal op Maandag den 29 November,namiddagsten 2 uuren, te Amfterdam op den N!ec tyb 'n i'cWirt feikoonen 3C0 F.eke Haarburger en Rvnfe Balken, lang van 40 a 70 voet nevens eenige gewaterde en gefiagde Planks. leggende i-n de Plantagie, op de Rapenburger- Ptincé- eijMuyder-gragten, als mede op 'r Kartenhutget Pleyn, tot aan de Oi.f.' fc ïkccdcflraat de Te Leyden by F E L I X D F. K J. O P P F R op over het Stadhuys. Den 3 November 17Z3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2