LE YD S E HP Woensdagfc Courarlt. PORT L U G A 11 be.1 I5EON den 27 September. Ons Oorlogjchip de Viftoria, dat hier Maandag van Csbo Verde gearriCeetd is had daags ie vooren omtrer.t Kaap Roca drie Algtetft Rovers van 36 tot 50 Stukken ontmoet -welke, na dat wedet/.yds eentge Kanonfchooteti waten an, dooi de duyftetheyt van de nagr ot tkoriien waten. Men heeft Ptieven van den 10 juny uyt de Bahia de Todos os Santos welke innëj*fn <li" z'c'1 £'aac no:!"e °P de Ku^ Vïn R-io dc Janeiro geen Ro ,evlij bevonden, maat dat onze Ooiiogfchcepén om gemelde Koften zuy- w Je houden egtef bleeven kiüyflen j dat zig in de Bahia een Ooftin en i Schip bevond, als ir.cede hog:een nieuw, en verfcheide Scheepen die L^y.Vit a Pott t'hitys hoorden nevens meer andere, welke genoegfaam en zynde, met ongeduld het Convoy, en de Scheepen van Fetnam- té gemoet zagen om gez.amcmiyk hcrwaards te veitrekkeii dat zoo ill de Bahia ais te Rio de Janeiro ovetvloed van Meel en ande- evensmiddelen had, als ook van Goederen, die daar met de Schee- van Port a Tort gêbiagt waren doch dat men door de zwaard gte in gemelde Bahia maat een ordinaite Rccolte van Zaykei en k hebben z.ouw. EROOT-BR1TTANNIEN. 3 «LONDEN den 29 Oftober. Het Patent waai mede de Hr. Percy King Jonel van een Regiment Dragonders tot eetfte Deurwagter van 't minfys van Whitehai word aangefteld, is het Zegel gepaffeerd. Zondag intcild Doftor Waught in de Kapclle van Lamherrh door de Aardsbis- jetcjOp vin Canterbuiy, ondeifteund zynde door de Biflchoppen van Lon- öftf, Winchefter, Ely en van Rochefter, tot Biffchcp van Carlisle irge- i gt d, Maandag morgen heeft de Commifl'aris generaal de iB Conr- nien van het eeifte Regiment Gatdes de Revue gepafi'cerd in de be- 5u|. te Tuyn te Whrrehaien deed zulks des namiddags meede van de plybCompag. welke in den Tour in Garnizoen zyn. Dingsdag wierden ovtiCheeps-Kapitcynen die wegens 't voeren van Contrabande Goedeten ia(j{ r omtrent 6 Maanden, gecondemneerd wierden om naat America ge sporteerd te worden en zederd in 't Gevangenhuys van 't Hof des -n J lings gehouden zyn ingeloheept om naar gemelde gedeelte der jluj acid overgebragt te worden. Woensdag heeft Will. Mooring welke jyta't nemen van 2 (lukken Zilver, ter waarde van 10 Schellingen, üyt c> lunrkamer in den Tour, in Newgate gevangen gezet was, en deswe- die dag by de Old-Baly ftpnd geoordeeld re worden zig in de Ge- jj0 veris opgehangen. Volgens de advizen uyt de Provintied wa- .p(, de Rovetyen daar zoo meenigvuldig als in deèze Stad en de buy1 omtrek onder anderen word van Canterbury gefchrecvcn dat een Ce),! ipman inVee omtrent die Stad was beftoolen en vetmoord geworden g( r de Knegt van een Edelman die gevat en te Canteibüry in de Gq- 3cclen's B^ragt was. Van Douvre heeft men dat hei Schip de Mary n j| Lisbon gedeftineerd gebleven was. Voor eenige dagen heeft Doft. gCn ley een Comeer ontdektwelke zedetd alle nagten als het de Lugt iet doot veele Leeden van de Koningl. Societeyt is geobferveerd ge- ibetf^' zy tAfchynd des avondster) 7 uuieu in 't Zuyden vart onzen nisphera en kan onderfcheydentlyk met de Oogen dog beter doot eis gezien wordenzy verminderd dagelyks, en is zeer flikkerende, uyt men oordceld aar dezeive noch-maar 10 a 12 dagen zal ver- nen. Gifleren waren de Lords Regenten vergaderd en namen het tooy voor Mr. Wood, om Oortjes en halve Srnyveis voor Ierland te ntenin overwetging. Ter zeiver tyd deed de Biflchop van Carlisle Ie aan haare Exellcntien wegens zyn Promotie. De Aftien van de kzyn jif en 1 vierde O. I. C. 137, Z. Z. 110 en 7 agtfte, Afrlc, gjnp. 11 eft'i half, Bears Aflf. Boeken gefloten, dito Lond, j eu i vier- Jotk Building 13 en 1 agtfte. t.«j V R A N K R Y K. o|fARYS den 28 Oftober. De Keyzerl.Plenipotehtiatis Baron van Bcn- 'iedcr die voor eenige dagen van Kamcrik hier gekomen is heeft 1 dti veivolgens naar het Hof begeeven en met de Hettog van Orleans enjonfereett zoo meo verzekeid over zaaken van de uytetfte aangele- 001 heid het Kametikfe Congres betreffende, en flaat zoo men wil ten eadeiwaards te rug te keeten. Als wanneet de Prins Kourakin Am- lae "deur en Flenipotentiaris van den Czaar van geheel Rusland den :n| c dezer naar den Haag vcrtiok, heeft zyn Zoon de Prins Alexander itakin, zyn Hoogh. uytgeletde gedaan tot Chantilly, daar hy z of 3 jol cn ftond (e blyven; zynde beyde door den Hettog van Bourbon ver- A-1, om aldaar het vermaak van de Jagt te neertren. Uyt de Pcovintie Gatinois is hier een Man van 116 jaareh aangekomen welke zyn ndtpp-Ccdul en andere kragtige bewyzen by zich heeft, om een iegelyk riet de waarheid te kunnen overtuygen de Levens geellen zyn zonda gen in hem uvtgedoofd dat zoo hsaft hy maat zit, in flanp valt doch gei s noch fterk ter gang het Hof is zeet nieuwsgierig om dien ouden zaan te zien en men wil hem zelfs voot de Koning en den Hettog 11 Orleans brengen. Men zal ook aan de Accadcmie der Wetenfchap- tet «n Vrouw piezenteeten die $6 Jaaten oud en tegenwoordig van «gtentwintigfle Kind zwanger is zy heeft behalvcn dat zes Mis ère pico gehad en verzoekt een Penfioen, 't welk men geloofd de Her- iA van Orleans aan haar geeven zal. Voorleede week heeft men de fe «dag gevierd van St. Vrftl, Pationefle van de Serbor.ne den ouden set] tcd ren ren. om otji Ham Law hebben niet meer tyd alsmvtetlyk êeh Mnitnd qm die af te doen. De l'ievolt van de Mateehaufée te Alanpon vind zich zeet tn 't naauw over het gevangen houden, en *1 Proces maken tegeos de Heeien Franeois du Val oppn-Beftelmecftet des Konings Rene du Val oppet- Kruitifcheeider vai.'t Bisdons Mars, Jean Dinot, Jaqnes Jolins Notaris, jouhanneau WynkopCr en de Huys.touw van Dir.ot, welke alle by Ar: reft van 't Parlement oulehuldig veiklaard én vervolgens in vryheid gefield zyn. Het gétugt dat geloopeo heeft van het aanftellen van eert andete Conrrolleur Generaal, als de Heet Dodnn, die legeuwootdig dev ze eonliderabcle Bediening heeft is zonder eenige gtond. Het confir meert dat de Heer Despontis, als de oudfle Kapt. in de Ftarfle Ganies zynde, aangefteld is tot Lt. KollOnel, in plaats van den overleden Heet Saillant de Riddet des Maifons oudft- Luyt. is tot Kapt. verheeven en de andere Ofücieien zyn volgens haar rang gevoideid. Men verze kerd dat de Heer Horatio Walpole ,-wellte in weinig dagen naar Hano ver (laat te vertrekken, met een gewigtige Commiflie aan dit Hof belaft is, waar van hy aan de Koning van Groot-Brittannien rappoit zal doen voor zyn Majts. vertrek naar Londen. Her gerugt loopt dat de Katdin. Alberony de zaaken van het Spaanfe Hof, nevens de Katdin. Aquaviv* te Romen zal waarneemen. Het Compfoir der Indile Comp. zal iq 't Hotel Mazatin gehouden worden de Aftien dier Chmp z\'n denigfins gereezeo op de deliberaticn van de Diteftcuts welke zy mei de Con- ttolleur genetaal gehad hebben, die zelfs in hakcVergijdering tegenwoor dig is geweeft en opdggroote voordeelen welke die Maat (chappy Raat te behaalen op de Koffy, waat van zy alleen het debit en de verkooping heeft in dit Koningtyk. De Notariflen hebben wedet Celtificatieo van Liquidatien beginnen te ontfangen, om daar Lyftenren van te maken 1 en men vetwagt dagelyks een nieuwe Creatie van vier Miilioenen, voor een Hoofdfom van 100 Miilioenen om langs die weg alle de Fapieié Effeften in te trekken en dezelve eindelyk uyt de Waeteld te helpen. Men zie: twee Aneften van *s Konings Raad van $taarc: hcteeille pio- togeerd tot bet eynde van dit lopendejaai de Termyn, vaffgcfteld doot het Aneft van den 1 j Septemb. om door de Particulieren welke betaald hebben, de weder-inkoping los te maken, met de Recipiflen, die zy we gens gemelde wedet-inkoop van de particuliere Orutangers bekomen hebben, aan de Heer le Febure over té gecvén. Het ander tot het bezit nemen van de exclufive verkooping van de Koffy doot de Comp. der Indien onder de Naam van Pierre le Suear ingaande met den eerden November t72J. NEDERLANDEN. BRUSSEL den eerden November. Woensdag avond is de Lord Bo- lingbroke bier van Aken gearriveerd, eu Zaturdag over Calais naar En geland voort gereyfd. Een Heibeigiei in deze St.ad wietd Donderdag a- vand, als hy <2 Perfoonen die in zyn Huys'kweftie kreegen, wilde fchei- den dood gefleeken en zyn Vrouw in haat hand gekwefi den Dader is in een Kloofrer gevlugt en alzoo de handen van dé Juftirie omko men. De Marquis de Prié alfifteerde Zaturdag in een «Xtr. Raad van Staaten welke van 11 tot omttent 3 uuren nademiddag duuidé, Een Kamerdienaar die zyn Exell. naar den Keyzer gezonden had is in vyf dagen met Depeches voor gemelde Marquis van Praag te ittg geko men. De gearreflectde Papieren en verdere Effeften van de Heet Cooi- broek, zyn voorlede week ontftagen en hem toegezonden geworden. In 't kolt zal op ocdre van de Regeering een Wederlegging van de laafte Memorie die de Bewindhebbers van de Ooftindife Comp. aan de Staa ten Generaal geprezenteerd hebben in 't ligt komen en de Raad van Staaten is insgelyks bezig om een Dedufcie op te (lellen van de Grieven welke dé Gteftelyften in deze Landen meencn te hebben, om dat zoo zy voorgeven ben de inkoiftlten van zekere Benefitien onder het gebied van de Staaten Generaal geleegen onthouden worden. Van Leuven i.er-ft men tyding dat daar voofleedc Woensdag in het Hollandfe Collcgie genaamtdeze vreemde zaak gebeutd was. Na dat de Heer Veifchuuren Piezident van 't zelve voor omtrent 6 weeken oyerleeden was en de Heet Btoederfens R. Paftot te Delf, en vooiftander van dat Collegie zig ten fpoedigften aldaar |jad begeeven om zoo wel in zyn Naam als die van bet Doin-Kapittefte Uyiregt't geen dat Collegie geftigt heeft, ordie te flellen geiyk het Kapittel de Heer ftarkman ook. tot Piezident in des Qverleedens plaats benoemd en hemzyne Provifien toegezonden had, en vervolgens door de Heet Broedetfens geinflalleerd en in bezit is gefield geworden maar de Jezuiten en andere Voorveg- ters der Bulle Vm^cnitus over deze verkiezing t'onvreede zyndeaddrel - feerden zig aan des Talis Nuntius alhier, ten eynde die zig meeftér zouw maken van dat Collegie en het door eenige hunner Suppooften doen regceren waar toe deze Ketkelylte Minifter teiflond zyn toevlugt nana tot de Matquis de Prié die doot de Reftor van de Univetlïtcyt aan- flonds eenige Paflén tot nadeel van *t Coliegie liet doen maat dewyl het zelve niet aan de Univerfiteve is gehegt nogte van den Reftor af- hangd, klaagden de Heer Barkman als Piezidenten de Heer Broedei- fens als rrovifcur daar over niet alleen aan de Marquis de Frid ma^c ook aan de Raad van Braband met verzoek van Juftirie zoo dat het Kapittel zich vleyde gehandhaafd te zullen worden in 't bezit van des- zelfs onberWiftbare Regtcn 3 maar den 27 Oftober's morgens ten agt uuren, waren den Reftor van de Accademie de Butgermeeftcr en de I Univetfiteyis fiscaal ganfeh onverwagt in't Collegie gekomen, gevolgd ftiop vanTroyen heeft de Mis in de Kerk van dat Collegie bediend 3 J zynde door de Ht. Cremrns, de Promotor, en de Univethteyrs Scrgeai.- tiefter van St. Paul deed een Predicatie tot lof van gemelde Heilige, n 1 'e goed-e ördre welke zy onder haar 11000 Maagden hééft weeten te et- °cn. Men verzekerd nu dat de Italiaasfe Coniediarten niet door do thi-mg van Gioot-Brittanriien maar door eenige jonge Lords verzogr om te Londen re komen fpeclen, welk vermaak dezelve niet zul- nl genieten, nademna! aan gemelde Troup geordonneerd is deze Win- •<Ttj'weemaal 's weeks teVcrfailles voor zyn Majt. re fpeclen. Men beeft 1 ee aanftaande Carnaval een nieuw Thearet voor de Koning doen vefcu maaken, en ook een nieuwe plaats voor de Muficq, die zeer ver ia-Wen was maar nu tot haar vootige luyfter is gebrsgt. Dc Heercn ""Hiflarifl'en benoemt tot het regulceren der zaaken van de Ht. Wil- tenalt wanneer den Reftor den Pedel gebood de Sleutelt aan dc Hert Cremens over te geven, 't geen die teiflond gedaan, en men daar op de Hollandfe Studenten outbodb» had welke men beval geen ander te ge- boorzaamen als de Hr. Cremens, die met een géirftalteerd wierd ever* daar na liet men de Heer Btoederfens komen aan wien den Reftor ge bood hem alle Aftens en Papieren 't Collegie betrcflende over te leve ren; maar deze in piaats van zulks te doen, had hem gevraagi üyt wier laft die ordre kwam, dewyl hy ganfeh gc-enjurisdrftie kon oeffenenover het Collegie. als niet in (1e Uoivcifiteyt zynde ingelvfd j welke vraagde Reftoi onopgemerkt had laten vooiby gaan, en bleef maat asm'-ringm om de Papiereai te hebbcu van dcu rrovfttir welke emdjyk eenige ry J.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1