#5 rullen viel moeiten hcbVïrr om ze te bekomen nsdérttaal tie $\t- Klaas Heltberg van Rotterdam, Jacob Janfle, Corn. Gvsb. en noch;, van hier en de Maas te Rouaan het Schip de Sint Antony Fieue man van Bajonne te Havre de Grace Will, de Jong uyt Ce Maas, Cetidres de Hoop Corn. Martens te Roftok Thömas Janfiën, en H' de; Kt i) Ri na Ka Va, fchop van gemelde Stad aWreyrs andere in dér tyd daar mede heeft be gunftigr. Pc Pryzen vaö dc Liquidatien blyven by vervolg zeer laag waarctti men die tragt op ic béuten, dewyl men voor roo-Millioenen in Lyf,enten wil aannemen tegen» 4 ten honderd in 't Jaar egtec gelden i Daalders van Stokholm het Schip de Union Rich. Palmer, alle var. zy maar orr.rrer.t 1R en dc A ft; en r 240 Livres. 1 hebbende het la alle onder Boruholm door ftorm eenige Goederen in Zj JN I' D E li. L A N D E N moeten werpen. Uyt het Viit zyh verfcheide Scheepen ih Zee geg«. AMSTERDAM den 27 OftoUr.' Uyt her Schip van Jacob Luykesdaat *nd" Baftiaan Geerdiig naar Bergen van Rouaan herwaatds komende dat op de Ree vair Havre de Grace Cours Ian dc *1SSEL h<de»°P Madnd 55 en 1 a8tfte" B'" aan dd grond geraakt is, waren de Goederen getoft, en men hoopten het »4 S Ha*« 1 half" Sf.lllên en 1 v'"de- W. Schip ooit „Je. >n ft. at tc brengen om zyn reys te kumfcn veivolgen. V cn 1 *4 vte.de. Lrvorno j»en 1 vierde. Ge. Volgens de Brieven van Londen, was daat in 7 dagen een Scheepje van 4*™1 v'»dt- Lonaet! 34 Sch 9. Parys opz.gt Francfort co»,.; l isbon gearriveerd, me. rydmg dar op die Rivier vcfcheyde Holiandfe Mksd- Eteflaü en '3 Sï- Dantzl6 gr- Hamburg J}, en andere Scheepen waren gekothdn da, dé Vloot naar R.o de Jane.ro ''f- St" G"c S *6'»* a cn ,itl genoegfaam onder zeyi of leeds vertrokken was en dar men 'er van i land J 8f!fte: L tfr T dc EyLuiden ryding had, dat de Vloot uyt de Bahia in laaft van deze j Aö,en van, d« "4^1 C. 87 en r y,cl> ofte het begin van de andete Maand aldaar vë.wagt wierd. Te Fort a' DeEnS' Baok I2°en 1 half' E C- <0 half, Z. Z. 1,2, Aru Poit zvn i'caitiveeid ïac. var.deiVetr van Rotterdam, en Thorn. Patfon I les. ea LT1 eL_ van Londen Fe Bilbao Ad.Uan Bonwen van h.er, en Jua,. MartinGon-) '«GRAVENHAGE den 28 Oftober .De Pruyffife Mm.ftèr Hr. M, vales van Londen te Bajonrie (van W„ ATrit Janflën naar de Maast d«s!"gen by de Preztdent van de Heeren Staaren General geyv» geveild wrt») Leenden Hoek van Zirikzee j te Napels de Kaprs.Williamf D"eu nam'dda8 15 ^et, LJk/an, D.ionne te RySwyk begn., Phoule en Robbert Smith van Londen te Bourdeaux Tennis Piet. Will. De Heer Drtk van Eek heeft ah Kapitasn den Eed voor den Raad Root, WomerWout. Genit Klok See. van hict en de Maas te Names' Scaa!£ a'gmcgt. "DPT(TeCOM MÏT1 EERDE RADEN VAN de staten VAN HOLLAN D EN WÊST^FRIESEAND adverteeren bier mede dat zy. os verzoek van de hoogfte Geir.terefleerdens in 's Lands onderhanden zyude Loterye, hebben goedgevonden, de fourmfiëmenten van de 5, 6, 7, 31 en 1 ode Claflcn met ro GIS. en de 11 en 12de Clafien met 15 Gis. contant te laaten doen s gecvende alzoo aan de Inleggers, in de er. 6 Clailën, 6 Gh. in de 7 en «fte Claffen, 8 Gis. in de 9 én 10de Claifen, t2 Gis, 5 en in de 11 en rade ClaiTen, 10 Gis. credit't welk zil; gehouden worden op de Tryzen die in ieder Clafie zujlen worden getrokken zoo dat niet alleen hier door geen de minfte verandering in del terye (in dewelke van de tdc rot dc 12de Clafl'en 94450 Gis. zuyver Geld, meer word uytgekeérd ais ontfangen) word gemaakt maar in red deel dezelve door de geringe fourniflëmenten nterkelyk Yetbéeterd. jvai Den ü'rnir.'.r Cofius maakt op or.tfange orrtre bekent dat de verwiffeling der ongetiokkene Loten uvt deze derde tot de vierde Claff-, op »i he den, zynde Vryrlag den 29de October, op de verbeurte haaret Bilhettcn, moet zyn volbtagt, en dat met de ttekkinge van de vierde Clafie op dj tie Cerften November daat aan volgende eén begin zal worden gemaakt. I >i. Willem Sdieper 1Ontfsnger generaal van het Ed. Mog. Collegie,ter Admiralifeyt op de Maze maakt bekent, dat de Houders van de OMi; ge tien, ten laffe van't vootf/. Collegie lopende, die met belofte van vtydom van den roerften fenning zyn genegotieert, en gedateert in de Mar ze den December van de JaatCn t70j en 1709, zich voor den eerften December 172} ten zynen Comptoire zullen hebben te verklaren, of z.y bi zy ne Obligatien ten vetfehyndage willen hebben afgeloft, dan of zy re vreede zyn dre voortaan mpr de bebfiing van den rootten Penning re Uai dc loopen zullende voort de Oblrgat'ièn van die geene welke zich voor gemelde eerften December ten Comproirc vootf?.. niet zullen hebben 1 N; klaatt, gehouden worden voor gecontinueert zonder vrydom, en de belading van den rooften Penning onderworpen zyn. tKï De vvfde Claffe der Provintiale Uyrregtfe Compagnies Lotery zal beginnen te trekken opWoensdag den eerften December naaftkomende e ce leder zy verdagt zyne gettokkene Pryzen ter plaatfe daar gecolk&eerd zyn te ontfangen en de Lotery Brieven re doen ve»nieuwen voor den fe November, want anders aan de Camp. vervallen de voorn. 5de Claffè als nu uyr der Compagnies Kaffe ten voordeel der Lotery GetrUerefft de dens met 4000 Premien, a r j Gl. ieder, verbeterd zynde, zullen uyt de s en 6de Clafien getrokken worden 12500 Pryzen en Premiien te ftnj rei beioopende twaalf Tonnen Gouds twintig duyzend honderd negentig Gis.alle welke Pryzen en Premien, zoo wel als de Pryzen der 7 er t{ W Claffen dagen na de Trekking der refpeftive Clafien contant zullen betaald worden zynde de Conditie by augmentatie der Prvzen vsnjïe zde Clafie gemaakt en gepubliceett Omtrent de trekkende Pryzen alleen van de nu reets gefrokkene Clafien te verdaan, het welkeen redertotJ rer tigt is diencr.de. NB. Verrnits dd Loten die in de jde Clafie geen Prys getrokken hebbeneen Premie van 9 Gl. netto genieten, hoeven voor( D. Loren tor de 5 en 6de Clafien ntet meer als zt Gl. er. voor de quart Loten maar s Gl. en j Stuyvers gefoutneert te worden. De Dire&eurs van de gediflblveerde Commercie- en Navigatie-Comp. der Stad Hoorn in' de Maand April r722 aan de Hqofdpaiticip .niJ reekening gedaan hebbende tot genoegen derzelven cn wyl zig nu in ftaat oordeelen om 't óverfchot van dito Comp. af te deelen en een vj komen flot en evnde te maken, zoo worden verzogt alle die tot noch toe nalaatig zyn geweeft om cenige uytdeelinge re ontfangen, zulks te W len doen uyteflyk voor den 8 November aznftaande als mede dat alle die veimcynen eemge actie of ptetenrie re hebben tor laften van gem» de Comp.dezelve re willen bevorderen voor den 8 November voorlz, zullenUe de voorn. Dtrefteuten na dien dag voortgaan om het bovi a': gemelde eynde ten fpoedigfte doenlyk te bereyken, en tegens de Nalatige te procedeeren zoo alsdan znllen vinden te behooren. 'c Te Léyden by S. Luchtmans zal op Maandag den rftcn November verkogt worden een confiderable verzameling van zeer taare Hebreeuwftj ha Boeken, meeft uyt de Bibliotheek van Ru.verf, en in tood Turks Leer gebonden en op Dingsdag den November en volgende dagen zal by zelve verkogt worden de frzayé Bibliotheek van de Heet BARTHOUT van ASSENDELÏT 111 zyn leven B. J. U. L. Raad en Scheepen de. Si Leyden, beftaande in Juridifche Boeken, Griekfe en Latynle Auteuten, Htftotifcne, Chronologifche, Emblematifche, en andere Miscellanife Bi ken daar onder zeer vee'.e Duytfche, en eenige Antique en Moderne Penningen waar by gevoegt is een Appendix van Theologifche en Ml <ynfe Boekdn, en eenige Fiarpatata Arratomica de Catalogen zyn te bekomen te Dordretht by van Braems Haailerp van Lee Delft Eemat Amft.Wetfteins en Boom.Rott. J. D. Beman, Gouda vander Kloes, 's Hage de Hond. Utregt vandeWater, Arnhem Heggers, Madd. Bakker &t P. Onkelboer, J. én D. Bonrekoning Makelaars zullen op Maandag den eerften November te Amfterdam op den Nieuwendvkin de W. Zwaan, verkopen joo Ooftcrfe Balken, van 25 a 50 voet j 70 Hamburger Balken, 4000 Chtiftiaanfe, 6000 Nerva, Wyburger en Èlfingvos, 80 Greene van diverfe Havens, en loooVuure Deelen; hevtris een groore patry Noordfe, Oofterfe, en andere Houtwaren nader bv de Riljett. te zi. Jacob vander Houvê, Kornelis Verlinde, Jacobus Boogh, en Dirk Dtfiëlweif Makelaars, zullen op Maandag den eerften November 172J, 's vonds ten 6 uuren, te Rotterdam in de Wynftraat, in de Herberg de Zwarte Leeuw, verkopen een Scheepslading puyks puyk qieuwe Verginy B! de,en Baay-Tabak, van 't Gewas van 1722 nevens een pauy uyt nemend fchoor.e Londenfche Zwietfented-Tabak en dat' by .Kavelingen, 1 als die gendmmert zullen zyn en leggen in de Boompjes, in de Pakhüyzen van de Heetcn Jakob Senfeif en Zopn. Dan. en Raph. d'Azevedo Makelaars, zullen op Dingsdag den 2 November, te Amftera. in at Dykftrsat in de Oude Burg, verkopen een pa extra puyks puyk nieuwe Vatinas-Tabak leggende op de Joode Hourfnarki, onder 't buys van de Heeren Elias en Mancel de Crafto Juaior, PICKFATT en FOSTER, zullen op Donderdag den 4 November 172;, 's avonds ren 6 uuren te Rotterdam in de Wynftraat, in de Herbt de Zwarte Leeuw, verkopen een Scheepslading extra puyks puyk alle uitgezogte p.euwe en oude Verginy Bladeren Baey en London Zweetlënti Tabak, en dat by Civeüngen zoo als die genombert zullen? leggen in de Boomprjts, in de Pakhuizen van Pickfatt en roller. P. Raket, D. Raket, en M. vanden Ende Makelaars zullen op Maandag den 8 November 1725 's avonds ten 6 uturn te Amfterdam it Óude Heeren Logement, verkoopen een extra fchoone vermakelyke en vrugtbaare Hofftede, genaamt de Jon<te-\Veymet zyn annexe Landeryi daar van beplant omtrent 5 morgen, met een hegt fterk Heeién Huys met verfcheide royaale behange Vertrekken KeultenS verwulfdc Kcldt Tuynmans Woning Stallingen c. als mede het van ouds beroemde Adelyke Huy's of Hofftad genaamt KJeyn-Poelgceflmet zyn aanhoori Leencii en annexe Landeryen zynde voor 't groorfte gedeelte op nieuws vertimmert, met uyrmuntecde fchoone behange Kamers en Vertrekkt Kstiker.s, Kelders, Stallingen, Koetshnys, Tuynmans \Voning 8cc. zynde beyde oeze Hoflieden beplant met magnifique Laanen, Dreeven, Wi delingen, verfcheyde Boomgaarden met de allereelfte t!h fynfte foorten van Vrugtbomen en Aardgewafien Terraflen, Vyvers &e. EindrjlyV n een zeer vermakelyke Flayzierplaats genaamt T{i et hupten geleegen en geftrekt langs de Rivier den Ryn, over de Hofftede'zfe Jinttr-Wey va zien met verfcheide loge3f>le Vertrekken met een fchoone Tuyn, Schuytenhuys 8cc. alle geleegen onder de vrye Heerlykheid Koudekerk. of aan de Laag'e-Waard zynde alle nagelaaten door Johunncs de Jong iemand ondeirufichen geneegen zynde te weeten hoe veel cn wat voor EJ Bv ieder Hofftede verkogt zal worden, kan zich addreficeie by de voorn. Makelaars. Nicclaas Lemmers Makelaar zal op Donderdag den rr November 's morgens ten 9 uuren re Amfterdam in de Colveniers DoeVn in ïfoeleftraat, verkopen een fchoOne party gemaakte Juweclen, daar onder een Carcant, een Oorlogie-haak met zyn kett.ng groore Oor-r rgf dito' Ringen, Gefp, Brafeletien '8cc. als mede een fchoon enkeld Snoer Paarlen nagelaaten door de Heer Getrit van Oofien alles daags VI c de Verkoping van 's morgens ren 9 uuren in gemelde Doelen te zien. Andries Koêk M .kelaar, ztil op Maandag den 29 November,'s namiddags ten 2 uuren, te Amfterdam op den Nieuwendvk in deWirra Zw#« k Verkoopen joo Eeke Haarburger en Kyufe Balken, lang van 40 a 70 voet nevens eenige gewaterde? tv gejaagde' rlanken cn Enden in foorra t< ïi leggende in de Plantagie, op de Rapenburger- Prince- en Muyder-gragten, als mede op 't Kattenburger Pleyn, tot a-.ln de Oofterfe p'erk Te Leyden by S. Luchtmans zal by Infchryving gedrukt worden het Algemeen Groot Hiftorifch, Oordeelkundig, Chtonologilch, Geografih en Lerrerlyk NAAM- en WOORD-BOEK van den ganichen H. BYBEL vercietd met nodige Landkaar'en en köpere Plagen dienende rot Gédenk-ftukVen der Jooden en andere Oudheden, ter opheldering der H. Schrift 5 in't Franfch befchreevcr. door den eerwaarden Heer ^tugufi' 1 Culmcten nu in zuyver Nederduytlcli overgezet, merkelyk vermeerderd, en met Aanmerkingen verrykt door ilattheus G.'.rg?h, t "Deelen in'Fol ntrt Privilegie en recommandatie van de Theologife Faculteyt te Leyden de Artikelen en Conditiën zyrf bv aire le Boekverkopers 'te bekom: Te Utrecht by de Eoekvdrkopers Poolfum, Paddenburg, en Kroon, word gedrukten zal binnen 74 dagen uytgegèevtwb'tbeu dé Perfi.-a] Kromwel, ófte het leven en de wonderbare gevallen van den betugten Miri'JbeisVorft van Candahar, tegenwoordig Protcfïor yan Peifieli, belet, ven door een Zweeds Officierdie na den ongelukkigen Slag by Pultowa, op zyn reys naar Peifien door de Tarreren gehangen genomen zyc' zédetd dien rvd'als Slaaf by Miriweis gediend heeft met een Hiftorifc en Geographifche Befchryving van Perfien en de naaflleggerde Lanf Stceden en Volkeren een verhaal van de verrigtingen des KcyZers van Groot-Rusland in perfien en met het afbee'.dfel van Miriweis, ctiricm Koper gefneden, in 8. Het zelve Werk word ook leeds in 't Frans vertaalt en gedrukt, en zal in die Taal kou na 't Duvrfë re vcorfchvn kom: Uyt de hand te huür een fchoone en plaifarte Hofftede, genaamt Gouieftyn met zyn Heeren Huyzinge, Tuynmans Womng Koershuys, r linge voor 6 Taarden geleegen aan de Rivier de Vegt bv Maarfen groot omtrent 4 morgen zvnde dezelve beplant met allerhande keurh t Vrugtbomen 8cc. en de Heeren Huyzinge voorzien met vier fchoone royaale benede-Verrrekken waar van twee behangen zyn en daat bo" jiceh vier groore Vertrekken Jcc. ook zal den Huurder het gebruyk hebben van een Trekjagt-: gemelde Hofftede is dagclyks ie zien en nil F otiderrigtir.g te pekomen te Amfleriiam by de Makelaar Pieter Huysvoorn Te Leycleti *by FELIX DE KLOPPER, op de Breedeltraat over het Stadhüys. Den ip October 171^.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2