LEYDSE nm «ft. Vrydagfe Courant. '<*ikf.o. 17 ine -y na nSM n de Het. hiet ''an. aa.n» O'm VH ndc* No. 130 v,'Tk age. "TAFELS den j A L I E Oftober. Zondag morgen wierd folemneele Miffie N. gedaan en her Te Dfum gezongen v. geos (ie vcijaaring van des Kèyzers Gcbcoriè-aag die Viydag te vooten geweeft was in welke occazie den Onderkoning de Complimenten volgens ge- twg. roonte ontfing j des namiddags wierd de Cortianj^'ia ofte Machine met rnjjletlèy Eetwaren aan 't Vol* ter Plundering gegeven en des avonds 3ra-ten Opera gefpecld op het Theater van 't Faleys. ao*i RO MEN den 9 Oftober. Zondag wierd het Feeft van de L.V. van de igtgoozekrans gevietd in de Keik vari Minetva 5 en des namiddags de ge dicpoone FrocelTie gedaan ten 4 urnen wierd gemelde Ketk bczogt door wang ie T2usdie de Ketk Araceli vervolgens mede ging viziieeten om dat nogdaat de ettfleVesper van Sr. Francois d'Afifi gezongen wierd. Maandag kierd de Oogtcr van de Graat" Bolognetimet de Heet Vitgilius Cenci, i'.'O.jjntinde Kardinaal Conti gettouwd. Dingsdag wietd Congregatie van btflehoppen en Regulieren gehouden, en ter zeiver ryd gefprooken over s d<ics Keyzeis benoeming van den Abt Sacchi tot het Bisdom van Cotto- eta-pe in het Koningryk Napels. Woensdag gat de raus een lange Audien- :pe- lie aan zvn Miniflers aan welke men wil hy petmiffie gegeeven heeft :1de tich op 't Land te verlugten. Donderdag heeft de Heer Celigola Tie ren laurier generaal, te Ncttuno geweeft, om de laaft genomen Turkte Sla ven op de Galeven re verdeden. Gifieren kwam den Abt Tanfin van Albano in dceze Stad en keerde 11a dat hy een lange Conferentie had '^"gehouden, veêr te tug met de Kardinaal Otrobon» Proteftor van Vrank- "'a |yk. De Kardinaal Beluga heeft zyn Vizites van affcheid by het Sacro Collegio begonnen om naar Lisbon te keeren. LIVORNO den 8 Oftober. Met de Brieven van den 27 der voorlede de' Maand van Tunis, heeft men dat daat 2 Capigis van Konftantinopolen gekomen watende eerfte had den Bey voor 3 Jaaten gecontinueerd, en ie tweede bragt Brieven van den Sultan en opp'ér-Vtzier, om de Regee ad' eet de> E kt. üng aldaar aan te ntaanén tot het maken vanVreede met de Koning van Ip.injen en de Hollanders; daar die vanTunis niet ongfcnegen toe waren. "cn Het liilr van Amfteidam gearriveerde Schip van Eduard Kinsley legt *edet naar Kadix zcylréé. Het Volk van een Genueefe Fluyt, van daat 1eaarTrapany om Zout gaande, welke door een Algiers Vaartuvg geno- 1"1n Bit'ii, en 26 Mannen ftetk was,is hiér met de Boot aan Land gekomen. s FLORENCE den 9 Oftöber. Dé Groor Hertog bevind zich tedelyh e yre! en rct meer als na gewoonte-, maat blyft egter geweldig zwak. GENUA den 9 Oftober. ZatutdagZondagen Maandag heeft hier e zoodanigen zwaaien Orw- êt van Regen Donder en Bltxcm geweeft als by Menfchen geheugen gezien is. Egbert Kramet legt hier zeilree. MILAAN den 9 Oftober. De Graaf van Converfano is naar Pizzig- *'3 hitone gebragthy heeft aan de Kapt. die hem derwaatds geleydeeen 'et Goude Snuyfdoos en aan de Soldaaten van *t Escorte zj Piftolerten vereerd. Zoo dra als hier de twee eerfte Volumina van een groot Werk, geintituleetd Hifiori* Italic* Scriftorts't geen te Leyden in Hollard ge- 'c drukt word verfcheenen vertoonden de Vicaris van 't St. Officie een er ordre van 'r Hof te Romen tegen alle den geenen welke eenig deel in dat Werk mogten .hebben, maat dewyl het zelve onder des Keyzers Pro- texie is vermits het aan zyn Keyz. Majt. is opgedragen, heeft men ge welde Vicaris geraden voortigtig te wezen en licVer de Executie van die ordre uyt te ftellen tof dat hy nadet bevel van 't Paufltlyke Hof zal .bekomen hebben zoo als hy gedaan heeft, 1 VENETIEN den 16 Oftober. Gifteren hield den Doge en de Senaat Kapelle in de Kerk van St.Terefia, welkers Feeft gevierd wierd. De Heer Sarharias Sagedró, een der Edelen van deeze Repttblicq heeft de twee txrr. groote Spiegels, in een myner voorige gemeld, van de Fabiiqaeur 1 Francisco Tovinotto voor drie duyzend Piftoletten geltogt. .f Duytsknd en d'aangrenzende Ryken. GOHRdenit Oftober. Men ziet hier een exaft Relaas van zyn Groot-Britrannife Majts. reyze naar 't Hof des Konings van Pruyffen ;tn zvn te mgkomft alhier. Den 7 Oftober vertrok zyn Brittannife Majt. van Hettenhaufen om de Koning en Koninginne van JTuyflén te Betiyn te bezoeken de eerfte hagt (liep hy te Kloftér Nieudotff, omtrent 16 Duytfe mylen van Hano verde volgende avond omttent 7 uuren atriveetde zyn Majt. te Char- lottenburg een zeet fraai Lufthuys van de Koning van P.ruyffen byna feu uur van Berlyn gelegen als zyn Brittannife Majeft. door Spandau püfieerde vond hy 't Garnizoen onder de Wapenen en wiérd uyt het Kanon van de Stad en de Citadel begroetde Koning en de Koninginne van Pmyffen, nevens de Kroon-Prins en 4 van de jonge Princeffen, ont- fingen zyn Majeft. in *r uyt treeden van de-Koets met groote blydfchap en vergenoeging^ waar by de 2 Markgraven Albeit en Chiiftiaan Lode- vyk, Ooms van zvn Pruyffife Majt.met de Markgravinnen Philips en Albert, en alle de voornaamc Officieten, Bediendens van 't Hof, Dames en Edellieden mede tegenwoordig waren. De Koning van Groot-Brit- 'annien bevond zig geduurende de Maaltyd in goede gezondheid en at leer fmaakelyk f de Koning van Pruyften met de Markgtaven zaten aarj lyn Majts. regteren de Koninginne, nevens de Princes Roval en de a Mirkgtavinnen aan de linker zyde. Op het eynde van de Maaltyd wierd iyn Groct-Biittaitnife Majt. eenigfints bleek in 't Aangezigt, en in het opreyzen kreeg hy een duyzeliog in 'r Hoofd, waar van zyn Majt. itt't (lort weer hcrfteld zynde de Koninginne van Pruyffen verzelde tot in fcaat Slaapkamer, waar na by zig in de zyne begaf en aanliondste Bed gj"? zonder iets te gebruyken zoo dra het Gebed geeyndigd was Mei zyn Majt. zoo wel in flaap dat hy niet voor *s morgens in gezond- eid ontwaakteen heeft zederd geen 't minfte teeken van onpaficlyk- >e I ft ■e V. t heid gevoeld deeze onverwagte Indispozitie wierd toegcfchreeven aan de groote fatigues van 34 Duytfe myten in 2 dagen afgelegt, geduuren de de teys te wevnig genuttigt, en alsdoen te hartig opeen lecge Maag ge?eeten re hebben waar by kwam de beflctetthcid van Lngt in de Zaal daar haare Majeftevten de Maaltyd deeden. He: Hof was zeer ptagtig c" ee Geregten hy uytnementheid magnificq. Geduurende zvn Majefts, Verblyf aldaar, heeft de Koning van Pruyffen alles gedaan wat mr/gelyk v"ts om zyn Brittannife Majt. de ryd met het gtootfte véiuiaak te doen dootbrengen. Haate Majefteyten hebben alle middagen en avonden te Chariottenbuig in 't publicq gegeeten, en des avoi ds was in hetVettrek van de Koninginne, daat gefpeeld wierd een talryk Gezelfchup. Des Maandags teed zyn Majt. met de Koning van Piuyfi n in een kofie'yke Koets van Staat, door het geheele Kot opgewagt woideode, r.avr Bet iyn daat zyn Brittannife Majt. het Atfenaa! bezagdat een zeer hver- j iyk Gebouw is, voorzien met een gioot getal zwaait (lokken Kanon en Moitidien vervolgens begaven haar Majefteyten zich op de Esp!*-. <de agrer het Kaftecl, daar de gewoone Garde van Berlyn, beftaande in om trent 11 of Izoo Mannen was afgeloft, en ha-ar Exeicitie deed, mei d« uvtcifte exaftttude waar na zyn Majt. de voornaatnfle Straaten van die Hoofdftad bezigtigde en buyren de Spandauwfe Poort hef fraaje Specl- huys en Tuyn Mon-Bijoux genaanit 't geen de Koninginne in dié Vcorftad heeft,en daar haar Majt. met de Matkgiavinnen en afidete Da mes de Koning orufingen en ter middag-Maaltyd onthaalden. Des na middags keerde zyn Majeft. weder naai de Esplanade daar de Kroon- Prins aan 'r Pjooft van zyn Regiment van 2 a 300 Adelyke Cadets (ie Koning ontfing en zyn Volk deed exerceeien 'r geer. zy wel itytvoer- den, en de Commando van zyn K. H. wietd zeer geroemd. Daar r.a be zag de Koning de Vettrekken van het Kafteel die zeet fraai zyn, alwaar voor de avond-Maaltyd in een fchoone Galletye een gtoot Bal gehou den wietd de Maaltyd was zeet ptagtig aan 2 Tafels in de figuur van G. R. Dien avond keerde zyn Brittannife Majt. naar Cluriottenburg des morgens vtoeg begaf zich de Koning van Pruyffen naar Fotsdafft om zyn Brtuannife Majeft. 'aldaar te ontfangen die zyn affcheid narry van de Koninginne en de Koningl. Familie te Charlottenburg en zich vervolgens naar Potsdam begaf, voor welke Plaats zyn r-uyffiie Majt.' ordre gegeeven had dat het groote Batraillon, aldaar in Garnizoen leg gende, in de Wapenen zouw komen zynde dit Battaillon, van de drie welke in kloeke Marifchap beftaan, het voornaatnfte; 't was een uytne- mend heerlyk gezigt als wanneer zy voor de Koning pafl'eerden, en ver volgens haar Exercitie deeden maifclieetden, contra-marfcheerdén, en by Flottons Vuur gaven 't welk zy met zoodanige gezwintbcid verrig- tede dat zy in omtrent 14 minuten over de 10 duyzend Schooien dee den en ieder 14 maal loften beftaande elk Pluttpn in omtient 740 Mannendie teffens Vuut gaven. Na dit heerlyk gezigt bezag Ko ning verfcheyde Straaten te Potsdam, wélke nieuweiyks gebouwd zeer breed en ftaai zyn w-a-at toe zyn Ptuylfife Majt. groote aanmoediging geeft, om die geen welke luft heeft tot bonwen, Grond en Materialen te fchenken. Vervolgens bezag de Koning de Appaifementen van 't faleys., en byzonderlyk de Galletye daat de Koning van Pruyfl'en een groote meenigte van zyn kloeke Manfchap heeft doen albeelden met haaie Namen en Landftreeken onder de voeten. Zyn Majt. en '1 gtheeie Hof wierd des middags heerlyk tér Maaltyd onthaald, waar na de Koning zig in zyn Chaize begaf en te poft berwaards vettrok, zynde een gioot ftuk wegé buyten de Stad üytgeleyde gedaan door zyn Ptuyftrfe Majeft. en veele Officieien, alie re Paard dien na'gr diep de Koning te Felubeifin, en kwam Donderdag avond ten 10 uuren doorWeftenhaufen, Perleoerg, en over de Elbe te Ferry omriem Lenrz.en, in deze Plaats in goede ge zondheid na dien dag t8 of 19 Duytfe mylen afgelegt te hebben zeer voldaan zynde over zyn receptie te Berlyn. V R A N K R 'Y K PARYS den zz Oftober. De Koning is van intentie om het Feeft van Sr. Hubert (Patroon der Jagers) te St. Germain en Liye te vicien alles word daar gereed gemaakt om het zelve op Ijet ptagtigfte te vertigtén en om dat de Koning veel vermaak in de Jagt hee't zal het Hef das.: op dien dag in de uytetfte pr3gt verfchynen. Zyn Majt. was .iczet dagen zeer aangedaan als hy van dejagt kwam, en hem bekent gemaakt wierd dat de Piins van Conti ep de Harte-Jagt zynde omtient zyn Kaftecl het Eyland Adam zich bezeert had de Koning zond aanftguds een Edelman tot zyn Hoogheytom na zyn toeftant te verncémen", die te rug gekomen zynde berigte dat gemelde Ptins zig een weynig bezeer t had, door dien het Hart't welk ziggekweft voelende, als verwoed kwam aanloopen en* met een zynet takken het Paard daar de Prins op zat zoodanig tegen het lyf liep, dat zyn Hoogheid ter aarde viel, dpch dat zulks door 't prompt fecouts van geen kwaad gevolg was geweeft. De Indife Comp. heeft een Memorie aan den Koning geptczenteert dat her zyn Majt. mogt behagen aan haai toe re wyzen de Kaffe vanCredtt van de Wynkoopets waar van voor dez,en gefproken is ingevolge het Aneft en men twyffeld geenfins of het zal aan haar toegeweezen wor den. De Hettog van Lauzum bevind zig regens alle verwagting merke- lyk beetcr aan zyn Kwaal in de Mond hy heeft dc Hertog Van Biion tot zyn Erfgenaam geinftituectr. Dc Méuquifinne vair Doiia.Dogtet van de Marquis deVillaceif, is den 18 dezer overleden. Den Kettog van Or leans bevind zig in dez« Stadzyn Koogheid is bezig om te bezigtigert een kwantiteyt Schildetyen die hy elders heeft doen koopen, welke tegr Koninglyk worden gefchaf. Zederd dat de Marquis de Cjni!l.ic nyr zvn Ballingfchap hipr te tug gekomen is, heeft hy een zwaaie Z-iekte gehad, dog bevind zig tegenwoordig beeter en meend in de aanftaande week uyt re gaan. Men heeft in liet Gevangenhuys van 't Parlement gebtagf vetfeheide Edellieden van Limoges, die bcfchuidigt worden een van haar Nabuuren vetmootd re hebben. Men fchtyft van Montpellier, dat in d:e Stad en vetfeheide andere daar omtient leggende Plaofen een groote inundatie was gefchied, door een gfcduiwige ongemeene iwaarcn P.egen, welke de Kivieten had doen overfttomen het platte Lacd rondom die Stad was wel j mylen ver onder Water gezet, veifolu yde Peifoonea wa ren verdronken, en her Aatdgt'was wierd voot vrtlooren gebou len, K« Hnys van Orleans heeft den Rouw afgelegt aver dc Prin^ van Turcnre. Men verneemt dat het de regre Mootdenaats niet zyn, welke men gear refteett heeft, die deEngelle Heeten omttent Calais omgebragr hel hen: men weet dat zy zes in getal zyn en men vetzekerd zy op het fpoot vervolgt worden. De oude Kanunniken van Marleille, welke u\r de Stad gegaan waten, cn haare Beneficicn hadden geqniteert als de befmenriv- ke Ziekte daat in zwang ging hebben een Requeft aan dén Raad vka Konings gepiezenteert, om dezefve wederom re mogen erlangen <13.n

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1